Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 37/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 20, ze dne 7. 4. 2006

37

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. dubna 2004 byla v Žitavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau/Žitava ve Spolkové republice Německo.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva byla prozatímně prováděna v souladu se svým článkem 9 odst. 2 od 5. dubna 2004. V platnost vstoupila na základě svého článku 8 dne 17. srpna 2005.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

Smlouva
mezi
Českou republikou, Polskou republikou
a
Spolkovou republikou Německo
o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau/Žitava ve Spolkové republice Německo

Česká republika, Polská republika a Spolková republika Německo,

dále jen "smluvní strany",

vedeny přáním trvale usnadnit silniční provoz mezi státy a mezinárodní provoz přes svá výsostná území a trvale zlepšit bezpečnost a plynulost tohoto provozu,

se dohodly takto:

Článek 1
Předmět a cíl Smlouvy

(1) Silnice I/35 na výsostném území České republiky a spolková silnice 178 na výsostném území Spolkové republiky Německo budou mezi obcemi Hrádek nad Nisou a Kopaczów na česko-polských státních hranicích a mezi obcemi Sieniawka a Zittau/Žitava na polsko-německých státních hranicích propojeny silnicí přes výsostné území Polské republiky napojenou na polskou silniční síť.

(2) K tomuto účelu budou realizovány tyto záměry:

 1. 

výstavba silnice na výsostném území Polské republiky třídy G (jízdní pruhy 2 x 3,5 m a zpevněné krajnice 2 x 2,0 m) pro vozidla s osovým tlakem do 115 kN, dále jen "nová silnice", a výstavba a rekonstrukce nezbytných napojení na síť polských státních silnic,

2. 

výstavba hraničního mostu přes Lužickou Nisu na polsko-německých státních hranicích, který propojí spolkovou silnici 178 s novou silnicí,

3. 

výstavba potřebných hraničních odbavovacích zařízení na výsostném území České republiky v prostoru Hrádku nad Nisou a na výsostném území Spolkové republiky Německo v prostoru Zittau/Žitava, která bude zvlášť upravena podle platných dohod.

(3) Smluvní strany vyvinou úsilí, aby záměry uvedené v odstavci 2 byly dokončeny do konce roku 2007.

Článek 2
Vedení trasy, provedení a přejímka nové silnice

(1) Polská smluvní strana připraví a postaví na výsostném území Polské republiky novou silnici podle práva platného v Polské republice.

(2) Propojení silnic na česko-polských státních hranicích se bude nacházet západně od Kopaczówa, na polsko-německých státních hranicích severně od Sieniawky/Zittau/Žitava. Přesná trasa nové silnice na výsostném území Polské republiky bude stanovena polskou smluvní stranou.

(3) Přesné vyznačení průběhu trasy nové silnice v oblasti bezprostředně přiléhající k česko-polským a polsko-německým státním hranicím bude provedeno na základě vzájemně koordinovaných projektových podkladů, v nichž budou stanoveny také směrové a výškové parametry v místech napojení jakož i hraniční znaky.

(4) Polská smluvní strana provede na svém výsostném území v prostoru nové silnice inženýrsko-geologické průzkumy, geodetická zaměření a archeologické vykopávky s cílem ochrany archeologických památek. Tyto práce budou financovány z prostředků poskytnutých německou smluvní stranou na realizaci stavby nové silnice.

(5) Po dokončení stavebních prací bude provedena přejímka nové silnice podle práva platného v Polské republice za účasti české a německé smluvní strany.

(6) Ustanovení tohoto článku budou realizována za českou smluvní stranu Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, za polskou smluvní stranu samosprávným úřadem Dolnoslezského vojvodství a za německou smluvní stranu Ministerstvem hospodářství a práce spolkové země Sasko.

Článek 3
Hraniční most a hraniční přechody

(1) Hraniční most přes Lužickou Nisu na polsko-německých státních hranicích bude vybudován a udržován polskou smluvní stranou na základě "Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o výstavbě a údržbě hraničních mostů na veřejných silnicích kromě sítě státních silnic v Polské republice a na veřejných silnicích kromě sítě spolkových dálkových silnic ve Spolkové republice Německo" ze dne 21. listopadu 2000 a po nezbytných výměnách nót.

(2) Zřízení potřebných hraničních odbavovacích zařízení na hraničním přechodu v prostoru Hrádku nad Nisou českou smluvní stranou bude zvlášť upraveno českou a polskou smluvní stranou na základě "Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody" ze dne 22. listopadu 1996 a "Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci při pohraničním odbavování" ze dne 25. května 1999.

(3) Zřízení potřebných hraničních odbavovacích zařízení na hraničním přechodu v prostoru Zittau/Žitava německou smluvní stranou bude polskou a německou smluvní stranou zvlášť upraveno na základě "Smlouvy mezi vládou Polské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech a druzích přeshraničního provozu" ze dne 6. listopadu 1992 a "Smlouvy mezi Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o usnadnění pohraničního odbavování" ze dne 29. července 1992.

(4) Výstavbou nové silnice nedojde k žádným změnám průběhu státních hranic.

Článek 4
Náklady

(1) Česká republika zaplatí Polské republice finanční prostředky formou paušálu ve výši brutto 2,5 milionu EUR (slovy: dva a půl milionu euro), Spolková republika Německo zaplatí Polské republice finanční prostředky formou paušálu ve výši brutto 13 milionů EUR (slovy: třináct milionů euro) k úhradě celkových nákladů na výstavbu nové silnice, polského podílu na nákladech na hraniční most přes Lužickou Nisu a na výstavbu a rekonstrukci potřebných napojení na polskou síť státních silnic.

(2) Náklady na výstavbu a údržbu hraničních odbavovacích zařízení na hraničním přechodu v prostoru Hrádku nad Nisou ponese česká smluvní strana.

(3) Náklady na výstavbu a údržbu hraničních odbavovacích zařízení na hraničním přechodu v prostoru Zittau/Žitava a náklady na výstavbu části hraničního mostu přes Lužickou Nisu, která se nachází na výsostném území Spolkové republiky Německo, ponese německá smluvní strana.

Článek 5
Platby

Finanční prostředky uvedené v článku 4 odstavec 1 budou zaplaceny ze státního rozpočtu České republiky, zastoupené Ministerstvem dopravy České republiky, a ze státního rozpočtu Spolkové republiky Německo, zastoupené Spolkovým ministerstvem dopravy, výstavby a bydlení, převedením na účet označený maršálkem Dolnoslezského vojvodství v euro takto:

 1. 

Paušál České republiky je splatný k 31. lednu 2006.

 2. 

Paušál Spolkové republiky Německo bude splatný ve čtyřech splátkách. První splátka v roce 2004 činí 5 milionů EUR, druhá splátka v roce 2005 činí 4 miliony EUR, třetí splátka v roce 2006 činí 2 miliony EUR a čtvrtá splátka v roce 2007 činí 2 miliony EUR, z toho 1 milion EUR bude zaplacen k 31. lednu 2007 a 1 milion EUR bude zaplacen jeden měsíc po zprovoznění nové silnice a hraničního mostu. Pokud budou nová silnice a hraniční most dokončeny již v roce 2006, bude čtvrtá splátka vyplacena v roce 2006 jeden měsíc po zprovoznění nové silnice a hraničního mostu. První splátka bude splatná jeden měsíc od podpisu Smlouvy. Další dvě následující budou splatné k 31. lednu příslušného roku.

Článek 6
Smíšená komise

(1) Smluvní strany ustanoví Smíšenou komisi ke koordinaci realizace záměrů, které jsou předmětem této Smlouvy. Smíšená komise se skládá z české, polské a německé delegace. Každá delegace se skládá z vedoucího delegace, tří stálých členů a z expertů, vyslaných na jednotlivá zasedání každou smluvní stranou. Vedoucím delegace bude zástupce ministerstva příslušného pro dopravu. Smluvní strany si vzájemně sdělí jména vedoucího své delegace a tří stálých členů. Každý vedoucí delegace může požádat vedoucí ostatních delegací o svolání zasedání Smíšené komise pod svým předsednictvím. Takové zasedání se uskuteční do jednoho měsíce po obdržení žádosti.

(2) Úkolem Smíšené komise je zajišťovat dodržování ustanovení této Smlouvy a vyjasňování případných rozdílných názorů ve věci jejího provádění.

(3) Delegace ve Smíšené komisi jsou povinny si vzájemně poskytovat pomoc při přípravě podkladů, které považují za potřebné k přípravě rozhodnutí Smíšené komise.

(4) Smíšená komise přijímá svá rozhodnutí ve vzájemné shodě vedoucích delegací.

Článek 7
Rozdílné názory

Rozdílnosti názorů týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy, které nemohly být vyřešeny Smíšenou komisí, budou řešeny smluvními stranami diplomatickou cestou.

Článek 8
Vstup v platnost

Tato Smlouva podléhá schválení podle platného práva každé ze smluvních stran. To bude potvrzeno výměnou nót. Smlouva vstoupí v platnost dnem doručení poslední nóty potvrzující toto schválení.

Článek 9
Doba platnosti, změny a registrace Smlouvy

(1) Smlouva platí pro dobu provádění z ní vyplývajících závazků. Může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze po vzájemné dohodě smluvních stran.

(2) Aby mohlo být silniční spojení podle článku 1 zprovozněno co nejdříve, budou ustanovení této Smlouvy prováděna ode dne jejího podpisu, pokud je to v souladu s vnitrostátním právem každé ze smluvních stran.

(3) Registrace této Smlouvy v sekretariátu Organizace spojených národů podle článku 102 Charty Organizace spojených národů bude iniciována neprodleně po jejím vstupu v platnost německou smluvní stranou. Ostatní smluvní strany budou o provedené registraci zpraveny uvedením registračního čísla Organizace spojených národů, jakmile toto číslo bude potvrzeno sekretariátem Organizace spojených národů.

Dáno v Žitavě dne 5. dubna 2004 ve třech původních vyhotoveních, každé v českém, polském a německém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Ing. Milan Šimonovský v. r.
ministr dopravy
Za Polskou republiku:
Marek Pol v. r.
místopředseda vlády a ministr infrastruktury
Za Spolkovou republiku Německo:
Matthias Höpfner v. r.
zástupce vedoucího oddělení pro hospodářství a udržitelný rozvoj Zahraničního úřadu
Dr. Manfred Stolpe v. r.
spolkový ministr dopravy, stavebnictví a bydlení

E-shop

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Začali jste s ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

17. aktualizované vydání Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Komentář, 2. vydání

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Komentář, 2. vydání

Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.