Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 36/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 19, ze dne 31. 3. 2006

36

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s. a č. 41/2005 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě*)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. října 2005 byly v Ženevě rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT Union) přijaty Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci.

Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě vstupují v platnost na základě rozhodnutí citovaného Shromáždění dne 1. dubna 2006 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Změn Prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Změny
Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté dne 5. října 2005

Pravidlo 4
Žádost (Obsah)

4.1 až 4.8 [Žádná změna]

4.9 Určení států; druhy ochrany; národní a regionální patenty

(a) [Žádná změna]

(b) Nehledě na odstavec (a)(i), jestliže ke dni 5. října 2005 národní zákonodárství smluvního státu uvádí, že podání mezinárodní přihlášky, která obsahuje určení tohoto státu a uplatňuje prioritu dřívější národní přihlášky mající účinek v tomto státě, bude mít za následek, že dřívější národní přihláška přestane mít účinek se stejnými důsledky, jako je vzetí zpět dřívější národní přihlášky, může žádost, ve které je uplatňována priorita dřívější národní přihlášky podané v tomto státě, obsahovat údaj, že určení tohoto státu není učiněno, za předpokladu, že určený úřad informuje Mezinárodní úřad do 5. ledna 2006, že tento odstavec platí vzhledem k určením tohoto státu, a že toto oznámení je stále platné k datu mezinárodního podání. Obdržené informace budou ihned zveřejněny Mezinárodním úřadem ve Věstníku.

4.10 až 4.18 [Žádná změna]

Pravidlo 3bis
Vynálezy týkající se biologických materiálů

13bis.1 až 13bis.3 [Žádná změna]

13bis.4 Odkazy: lhůta pro poskytnutí údajů

(a) až (c) [Žádná změna]

(d) Mezinárodní úřad oznámí přihlašovateli datum, kdy obdržel každý údaj předložený podle odstavce (a), a:

(i)

jestliže údaj obdržel před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění, zveřejní údaj předložený podle odstavce (a) a údaj o datu přijetí spolu s mezinárodní přihláškou;

(ii)

[Žádná změna]

13bis.5 až 13bis.7 [Žádná změna]

Pravidlo 26bis
Oprava nebo dodatečné uplatnění priority

26bis.1 [Žádná změna]

26bis.2 Výzva k opravě nedostatků v uplatnění priority

(a) a (b) [Žádná změna]

(c) Vydá-li přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad usnesení podle odstavce (b), Mezinárodní úřad na žádost přihlašovatele, obdrží-li ji před ukončením technických příprav na mezinárodní zveřejnění, a po zaplacení zvláštního poplatku, jehož výše je dána Administrativní směrnicí, zveřejní spolu s mezinárodní přihláškou oznámení týkající se uplatnění priority, které se považuje za neprovedené. Kopie této žádosti bude obsažena v postoupení podle článku 20, není-li mezinárodní přihláška zveřejněna z důvodů uvedených v článku 64(3).

Pravidlo 47
Postoupení určeným úřadům

47.1 Postup

(a) a (a-bis) [Žádná změna]

(a-ter) [Zrušeno]

(b) až (e) [Žádná změna]

47.2 až 47.7 [Žádná změna]

Pravidlo 48
Mezinárodní zveřejnění

48.1 Forma a způsoby

Forma, ve které, a způsoby, jakými se zveřejní mezinárodní přihlášky, se řídí Administrativní směrnicí.

48.2 Obsah

(a) Zveřejnění mezinárodní přihlášky musí obsahovat:

(i)

normalizovanou titulní stranu;

(ii)

popis;

(iii)

nároky;

(iv)

případné výkresy;

(v)

s výhradou odstavce (g) mezinárodní rešeršní zprávu nebo usnesení podle článku 17 (2)(a);

(vi)

sdělení podané podle článku 19(1), pokud Mezinárodní úřad neshledá, že sdělení není v souladu s ustanoveními pravidla 46.4;

(vii)

každou žádost o opravu podle třetí věty pravidla 91.1(f);

(viii)

údaje týkající se uloženého biologického materiálu předložené podle pravidla 13bis odděleně od popisu, spolu s uvedením data, kdy Mezinárodní úřad takové údaje obdržel;

(ix)

každé oznámení týkající se uplatnění priority, které se považuje za neprovedené podle pravidla 26bis.2(b), jehož zveřejnění se požaduje podle pravidla 26bis.2(c);

(x)

každé prohlášení podle pravidla 4.17 a každou jeho opravu podle pravidla 26ter.1, které Mezinárodní úřad obdržel před uplynutím lhůty podle pravidla 26ter.1.

(b) až (e) [Žádná změna]

(f) Byly-li nároky upraveny podle článku 19, obsahuje zveřejnění mezinárodní přihlášky celý text podaných i upravených nároků. Uvedeno bude i sdělení podle článku 19(1), pokud Mezinárodní úřad neshledá, že toto sdělení není v souladu s ustanoveními pravidla 46.4. Uvede se též datum, kdy upravené nároky došly Mezinárodnímu úřadu.

(g) Není-li v době dokončení technických příprav mezinárodního zveřejnění ještě k dispozici mezinárodní rešeršní zpráva, bude titulní strana obsahovat údaj o tom, že zpráva nebyla k dispozici a že mezinárodní rešeršní zpráva (až bude k dispozici) bude zveřejněna samostatně spolu s opravenou titulní stranou.

(h) Neuplynula-li v době dokončení technických příprav mezinárodního zveřejnění ještě lhůta pro úpravu nároků podle článku 19, uvede se tato skutečnost na titulní straně s tím, že v případě úprav nároků podle článku 19 bude bez odkladu po přijetí těchto úprav Mezinárodním úřadem ve lhůtě podle pravidla 46.1 zveřejněn úplný text nároků, jak byly upraveny, spolu s opravenou titulní stranou. Jestliže bylo předloženo sdělení podle článku 19(1), toto sdělení bude rovněž zveřejněno, pokud Mezinárodní úřad neshledá, že sdělení není v souladu s ustanoveními pravidla 46.4.

(i) [Zrušeno]

48.3 Jazyky zveřejnění

(a) Je-li mezinárodní přihláška podána v arabštině, čínštině, angličtině, francouzštině, němčině, japonštině, ruštině nebo španělštině ("jazyky zveřejnění"), zveřejní se přihláška v jazyce, ve kterém byla podána.

(b) a (c) [Žádná změna]

48.4 až 48.6 [Žádná změna]

Pravidlo 86
Věstník

86.1 Obsah

Věstník uvedený v článku 55(4) obsahuje:

(i)

pro každou zveřejněnou mezinárodní přihlášku údaje stanovené Administrativní směrnicí převzaté z titulní strany zveřejnění mezinárodní přihlášky, případně výkres z uvedené titulní strany a anotaci;

(ii)

sazebník všech poplatků, které se platí přijímacím úřadům, Mezinárodnímu úřadu, orgánům pro mezinárodní rešerši a orgánům pro mezinárodní předběžný průzkum;

(iii)

oznámení, jejichž uveřejnění se vyžaduje podle Smlouvy nebo Prováděcího předpisu;

(iv)

informace od určených nebo zvolených úřadů, pokud Mezinárodnímu úřadu dojdou, a v rozsahu, v jakém mu dojdou, o tom, zda byly splněny požadavky článků 22 nebo 39, pokud jde o mezinárodní přihlášky obsahující určení nebo volbu příslušného úřadu;

(v)

[Žádná změna]

86.2 Jazyky; forma a způsoby zveřejnění; načasování

(a) Věstník bude vycházet v angličtině a francouzštině ve stejnou dobu. Překlady v angličtině a francouzštině budou zajištěny Mezinárodním úřadem.

(b) [Žádná změna]

(c) Forma, ve které, a způsoby, jakými je Věstník vydáván, se řídí Administrativní směrnicí.

(d) Mezinárodní úřad zajistí, že u každé zveřejněné mezinárodní přihlášky jsou informace podle pravidla 86.1(i) zveřejněny ve Věstníku k datu, nebo co nejdříve po datu zveřejnění mezinárodní přihlášky.

86.3 až 86.6 [Žádná změna]

Pravidlo 87
Sdělení publikací

87.1 Sdělení publikací na požádání

Mezinárodní úřad bezplatně sdělí na žádost orgánů pro mezinárodní rešerši, orgánů pro mezinárodní předběžný průzkum a národních úřadů, jichž se to týká, každou zveřejněnou mezinárodní přihlášku, Věstník a každou jinou publikaci obecného dosahu, kterou vydal Mezinárodní úřad v souvislosti se Smlouvou a Prováděcím předpisem. Další podrobnosti týkající se formy, ve které, a způsobů, jakými jsou publikace sdělovány, se řídí Administrativní směrnicí.

87.2 [Zrušeno]

Pravidlo 91
Zjevné omyly v dokladech

91.1 Náprava

(a) až (e) [Žádná změna]

(f) Orgán, který schválí nebo odmítne nápravu, to bez odkladu oznámí přihlašovateli a v případě odmítnutí uvede důvody. Orgán, který nápravu schválí, to bez odkladu oznámí Mezinárodnímu úřadu. Došlo-li k odmítnutí nápravy, Mezinárodní úřad zveřejní žádost o nápravu spolu s mezinárodní přihláškou na žádost přihlašovatele, podanou v rozhodném období podle odstavců (g-bis), (g-ter) nebo (g-quater), za předpokladu, že bude zaplacen zvláštní poplatek, jehož výši stanoví Administrativní směrnice. Kopie žádosti o nápravu se přiloží k postoupení podle článku 20, pokud se mezinárodní přihláška nezveřejňuje na základě článku 64(3).

(g) až (g-quater) [Žádná změna]


*)

Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry, daň z hazardních her

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry, daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové předpisy regulující hazard a hazardní hry – zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her. Zákon o hazardních hrách dopadá zejména na provozovatele a na obce, které mají v zákoně vymezeny široké kompetence. V publikaci také najdete standard MF k ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.