Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 34/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 17, ze dne 17. 3. 2006

34

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. prosince 1944 byla v Chicagu sjednána Dohoda o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb.

Ratifikační listina Československé republiky byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Dohody, dne 18. dubna 1945.

Dohoda vstoupila v platnost v souladu s článkem VI dne 30. ledna 1945. Pro Československou republiku vstoupila v platnost v souladu s druhým odstavcem článku VI dne 18. dubna 1945.

Pro Českou republiku se Dohoda stala účinnou v souladu s druhým odstavcem článku VI dne 3. dubna 1993, kdy pro Českou republiku vstoupila v platnost Úmluva o mezinárodním civilním letectví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), sjednaná v Chicagu dne 7. prosince 1944.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Dohoda o tranzitu
mezinárodních leteckých dopravních služeb
Podepsaná v Chicagu dne 7. prosince 1944

Členské státy Mezinárodní organizace pro civilní letectví, které podepisují a přijímají tuto Dohodu o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb, prohlašují toto:

Článek I

Oddíl 1

Každý smluvní stát poskytuje ostatním smluvním státům pro pravidelné mezinárodní letecké dopravní služby tyto svobody vzduchu:
1. výsadu létat přes jeho území, aniž se přistane;
2. výsadu přistávat pro potřeby nikoliv obchodní.

Výsady tohoto oddílu nebudou platit, pokud jde o letiště užívaná pro potřeby vojenské s vyloučením jakýchkoliv pravidelných mezinárodních leteckých dopravních služeb. V oblastech aktivního vojenského nepřátelství nebo vojenské okupace, jakož i po dobu války podél přísunových cest vedoucích k těmto oblastem, bude výkon těchto výsad podléhat schválení příslušných vojenských úřadů.

Oddíl 2

Výkon shora uvedených výsad musí být v souladu s ustanoveními Zatímní dohody o mezinárodním civilním letectví, jakož i s ustanoveními Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, jakmile tato nabude platnosti, které obě byly sepsány v Chicagu dne 7. prosince 1944.

Oddíl 3

Smluvní stát, který poskytuje leteckému podniku jiného smluvního státu výsadu přistávat pro potřeby nikoli obchodní, může od tohoto podniku požadovat, aby v místech, kde takto přistává, poskytoval přiměřenou obchodní dopravní službu.

Tento požadavek nesmí přivodit žádné rozlišování mezi leteckými podniky, které konají provoz na téže letecké cestě, bude brát zřetel na kapacitu letadel a bude prováděn tak, aby to nebylo na újmu normálnímu provozu příslušné mezinárodní letecké dopravní služby nebo právům a závazkům některého smluvního státu.

Oddíl 4

S výhradou ustanovení této Dohody může každý smluvní stát:

1. 

stanovit leteckou cestu, kterou musí nad jeho územím sledovat každá mezinárodní letecká dopravní služba, jakož i letiště, jichž tato služba smí používat;

2. 

ukládat nebo dovolit, aby byly ukládány této dopravní službě spravedlivé a přiměřené poplatky za používání těchto letišť a jiných leteckých zařízení; tyto poplatky nebudou vyšší, než jaké by za užívání těchto letišť a leteckých zařízení platila domácí letadla, konající podobnou mezinárodní dopravní službu; poplatky uložené za používání letišť a jiných leteckých zařízení budou však na základě podání zainteresovaného členského státu předmětem zkoumání Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, zřízené podle shora zmíněné Úmluvy, která vydá o tom zprávu a učiní doporučení k úvaze příslušného státu nebo států.

Oddíl 5

Každý smluvní stát si vyhrazuje právo, odmítnout nebo odvolat osvědčení nebo povolení leteckému podniku jiného státu vždy, kdykoliv nebude přesvědčen, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola náleží státním příslušníkům některého smluvního státu, nebo vždy, kdykoliv se tento letecký podnik neřídí zákony státu, nad nímž koná provoz, nebo neplní závazky, které mu ukládá tato Dohoda.

Článek II

Oddíl 1

Smluvní stát, který se domnívá, že se mu jednáním jiného smluvního státu podle této Dohody činí bezpráví nebo obtíže, může požádat Radu, aby posoudila situaci. Rada pak věc vyšetří a svolá příslušné státy k poradě. Nerozřeší-li se obtíže touto poradou, může Rada učinit náležitá rozhodnutí a doporučení příslušným smluvním státům. Jestliže potom některý smluvní stát podle názoru Rady bezdůvodně zanedbá učinit vhodné opatření k nápravě, může Rada doporučit Shromáždění shora zmíněné Organizace, aby tento smluvní stát byl zbaven svých práv a výsad vyplývajících z této Dohody, dokud takové opatření neučiní. Shromáždění může dvoutřetinovou většinou tento smluvní stát zbavit práv a výsad vyplývajících z této Dohody na dobu, kterou uzná za vhodnou, nebo do té doby, až Rada zjistí, že tento stát opatření k nápravě učinil.

Oddíl 2

Nelze-li neshodu mezi dvěma nebo několika smluvními státy ve věci výkladu nebo provádění této Dohody urovnat vyjednáváním, použije se ustanovení kapitoly XVIII shora zmíněné Úmluvy stejným způsobem, jak je stanoveno pro neshody o výkladu nebo provádění shora zmíněné Úmluvy.

Článek III

Tato Dohoda zůstane v platnosti tak dlouho, jako shora zmíněná Úmluva; každý smluvní stát, který je stranou této Dohody, může ji však vypovědět jednoroční výpovědí, odevzdanou vládě Spojených států amerických, která ihned uvědomí všechny ostatní smluvní státy o této výpovědi a výstupu.

Článek IV

Dokud shora zmíněná Úmluva nenabude platnosti, veškeré odkazy v této Dohodě na ni činěné, s výjimkou odkazů, obsažených v článku II, oddílu 2 a článku V, se pokládají za odkazy na Zatímní dohodu o mezinárodním civilním letectví, sepsanou v Chicagu dne 7. prosince 1944, a odkazy na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, Shromáždění a Radu se pokládají za odkazy na Zatímní mezinárodní organizaci pro civilní letectví, popřípadě na Zatímní shromáždění a Zatímní radu.

Článek V

Ve smyslu této Dohody se pojem "území" vymezuje tak, jako v článku 2 Úmluvy shora zmíněné.

Článek VI
Podpisy a přijetí Dohody

Podepsaní zástupci konference o mezinárodním civilním letectví, kteří se sešli v Chicagu dne 1. listopadu 1944, připojili své podpisy k této Dohodě s tím, že vládě Spojených států amerických bude co možná nejdříve každou vládou, jejímž jménem byla tato Dohoda podepsána, oznámeno, zda podpis jejím jménem zakládá přijetí této Dohody touto vládou a její smluvní závazek.

Každý stát, který je členem Mezinárodní organizace pro civilní letectví, může přijmout tuto Dohodu jako smluvní závazek, oznámí-li vládě Spojených států amerických, že ji přijímá, a toto přijetí se stane účinným v den, kdy tato vláda toto oznámení obdrží.

Tato Dohoda nabude účinnosti mezi smluvními státy dnem, kdy ji každý z nich přijme. Později se stane závaznou pro každý jiný stát, který oznámí vládě Spojených států amerických její přijetí, dnem, kdy tato vláda oznámení o přijetí obdrží. Vláda Spojených států amerických oznámí všem státům, které tuto Dohodu podepsaly nebo ji přijaly, den každého přijetí této Dohody a den, kdy nabývá účinnosti pro každý stát, který ji přijal.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepisují tuto Dohodu jménem svých příslušných vlád ve dnech uvedených vedle jejich podpisů.

Sepsáno v Chicagu dne 7. prosince 1944 v jazyce anglickém. Text vyhotovený v jazyce anglickém, francouzském a španělském, přičemž všechna znění jsou stejně autentická, bude otevřen k podpisu ve Washingtonu, D. C. Oba texty se uloží v archivu vlády Spojených států amerických a ověřené opisy zašle tato vláda vládám všech států, které podepíší nebo přijmou tuto Dohodu.

E-shop

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Mgr. Jaroslav Kratochvíl, Mgr. Aleš Šustr - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je komplexním průvodcem daňovým řízením, zejména komunikací mezi daňovým subjektem a správcem. Určena je též pro tzv. třetí osoby, jako jsou svědci, znalci či ručitelé. Obsahuje návody, jak postupovat v konkrétních situacích, včetně vzorových dopisů, příkladů a vyplněných ...

Cena: 549 KčKOUPIT

Zákon o auditorech. Komentář. 3. vydání

Zákon o auditorech. Komentář. 3. vydání

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují na účetní praxi na vysokých školách, nebo jsou v pozici vlastníků, investorů, manažerů či obecně ...

Cena: 265 KčKOUPIT

Cestovní náhrady v 326 příkladech, 9. vydání

Cestovní náhrady v 326 příkladech, 9. vydání

Ing. Karel Janoušek - Anag, spol. s r. o.

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně služebních cest) a při podobných cestách ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.