Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 20/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 8, ze dne 7. 2. 2006

20

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. listopadu 1996 byl v Bruselu přijat Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 8. prosince 2004, byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Protokolu, dne 28. ledna 2005.

Při uložení listiny o přístupu České republiky k Protokolu bylo učiněno následující prohlášení podle článku 2 Protokolu:

"Česká republika prohlašuje, že přijímá pravomoc Soudního dvora Evropských společenství podle článku 2 odstavec 2 písmeno b) Protokolu vypracovaného na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkajícího se výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství.

Česká republika si vyhrazuje právo stanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech, že pokud vyvstane otázka týkající se výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely ve věci projednávané před vnitrostátním soudem, proti jehož rozhodnutí nelze podat opravný prostředek podle vnitrostátních právních předpisů, je tento soud povinen předložit věc Soudnímu dvoru Evropských společenství."

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 odst. 4 dne 25. prosince 2005 a téhož dne vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL
vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství

VYSOKÉ SMLUVNĺ STRANY,

SE DOHODLY na těchto ustanoveních, která se připojují k Úmluvě:

Článek 1

Soudní dvůr Evropských společenství je podle podmínek stanovených v tomto protokolu příslušný pro vydávání rozhodnutí o předběžné otázce k výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely.

Článek 2

1. Každý členský stát může prohlášením učiněným v okamžiku podpisu tohoto protokolu nebo kdykoli poté přijmout pravomoc Soudního dvora Evropských společenství k vydávání rozhodnutí o předběžné otázce k výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely za podmínek vymezených v odst. 2 písm. a) nebo písm. b).

2. Každý členský stát, který učiní prohlášení podle odstavce 1, může určit, že:

a)   každý soud tohoto státu, proti jehož rozhodnutí nelze podat opravný prostředek podle vnitrostátních právních předpisů, může požádat Soudní dvůr Evropských společenství, aby vydal rozhodnutí o předběžné otázce, která vznikla při řešení případu před tímto soudem a která se týká výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely, pokud tento soud uváží, že rozhodnutí o této otázce je nezbytné pro vynesení rozsudku, anebo
b)   každý soud tohoto státu může požádat Soudní dvůr Evropských společenství o vydání rozhodnutí o předběžné otázce, která vznikla při řešení případu u tohoto soudu a která se týká výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely, pokud tento soud uváží, že rozhodnutí o této otázce je nezbytné pro vynesení rozsudku.

Článek 3

1. Uplatní se Protokol o statutu Soudního dvora Evropských společenství a Jednací řád Soudního dvora.

2. V souladu se statutem Soudního dvora Evropských společenství je členský stát, ať učinil prohlášení podle článku 2 či nikoli, oprávněn předložit Soudnímu dvoru Evropských společenství podání nebo písemné poznámky ve věcech, které mu byly předloženy podle článku 1.

Článek 4

1. Tento protokol podléhá přijetí členskými státy v souladu s jejich příslušnými ústavními předpisy.

2. Členské státy oznámí depozitáři dokončení postupů požadovaných jejich příslušnými ústavními předpisy pro přijetí tohoto protokolu a každé prohlášení učiněné podle článku 2.

3. Tento protokol vstupuje v platnost devadesát dnů po oznámení uvedeném v odstavci 2 členským státem, který je jako člen Evropské unie ke dni přijetí aktu o vypracování tohoto protokolu Radou posledním státem, který splnil tuto formalitu. Nejdříve však vstoupí v platnost společně s Úmluvou o používání informační technologie pro celní účely.

Článek 5

1. Tento protokol je otevřen k přístupu kterémukoli státu, který se stane členským státem Evropské unie.

2. Nástroje o přístupu se uloží u depozitáře.

3. Znění protokolu v jazyce přistupujícího státu vypracované Radou Evropské unie je závazné.

4. Tento protokol vstupuje v platnost vůči státu, který k němu přistupuje, devadesát dnů po dni uložení jeho nástroje o přístupu nebo dnem vstupu tohoto protokolu v platnost, pokud po uplynutí zmíněné lhůty devadesáti dnů dosud nevstoupil v platnost.

Článek 6

Stát, který se stane členským státem Evropské unie a přistoupí k Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely v souladu s článkem 25 této úmluvy, musí přijmout ustanovení tohoto protokolu.

Článek 7

1. Kterýkoli členský stát, který je vysokou smluvní stranou, může navrhnout změny protokolu. Návrh na změnu je předán depozitáři, který jej sdělí Radě.

2. Změny přijímá Rada, která doporučí jejich přijetí členským státům v souladu s jejich příslušnými ústavními předpisy.

3. Takto přijaté změny vstoupí v platnost v souladu s článkem 4.

Článek 8

1. Depozitářem tohoto protokolu je generální tajemník Rady Evropské unie.

2. Depozitář zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství oznámení, nástroje nebo sdělení týkající se tohoto protokolu.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

PROHLÁŠENĺ
o současném přijetí Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely a Protokolu o výkladu této Úmluvy Soudním dvorem Evropských společenství   prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce

Zástupci vlád členských států Evropské unie, zasedajících v Radě,

v okamžiku podpisu aktu Rady o vypracování Protokolu o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce,

přejíce si zajistit co nejúčinnější a nejjednotnější výklad zmíněné úmluvy od jejího vstupu v platnost,

prohlašují, že jsou připraveni přijmout vhodná opatření, aby vnitrostátní postupy pro přijetí Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely a Protokolu o jejím výkladu byly dokončeny současně a co nejdříve.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Prohlášení učiněné podle článku 2

Při podpisu tohoto protokolu prohlašují následující země, že přijaly příslušnost Soudního dvora Evropských společenství postupy podle článku 2:

Irsko a Portugalská republika postupy podle čl. 2 odst. 2 písm. a),

Spolková republika Německo, Řecká republika, Francouzská republika, Nizozemské království, Rakouská republika, Finská republika a Švédské království postupy podle čl. 2 odst. 2 písm. b).

PROHLÁŠENĺ

Spolková republika Německo, Řecká republika, Nizozemské království a Rakouská republika si vyhrazují právo stanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech, že pokud vyvstane otázka týkající se výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely ve věci projednávané před vnitrostátním soudem, proti jehož rozhodnutí nelze podle vnitrostátních právních předpisů podat opravný prostředek, musí tento soud předložit věc Soudnímu dvoru Evropských společenství.

Dánské království a Španělské království učiní prohlášení v okamžiku přijetí.

E-shop

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo

Doc. JUDr. J. Ondřej, CSc., DSc., Prof. JUDr. P. Šturma, DrSc., JUDr. PhDr. V. Bílková a kolektiv - C. H. Beck

Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfl iktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které ...

Cena: 1 040 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

JUDr. Antonín Kottnauer - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.