Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 129/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 58, ze dne 13. 12. 2005

129

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. listopadu 2005 byl v Praze podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2005 - 2007.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 17 odst. 2 dne 21. listopadu 2005.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program spolupráce
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a
Ministerstvem kultury Slovenské republiky
na léta 2005 - 2007

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním dále rozvíjet a prohlubovat současné přátelské vztahy mezi oběma státy a podnítit vzájemné porozumění mezi svými národy v oblasti kultury

a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsanou dne 23. května 2000 v Praze,

se dohodly takto:

Článek 1
Spolupráce v oblasti kultury

Smluvní strany budou rozvíjet všestranné kontakty v oblasti kultury a budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a slovenskými tvůrci, profesními sdruženími, občanskými sdruženími a institucemi a organizacemi, které působí v České republice a ve Slovenské republice ve všech oblastech kultury.

Článek 2
Divadlo, hudba a tanec

(1) Smluvní strany budou podporovat uvádění divadelní, hudební a taneční tvorby českých a slovenských autorů, se zvláštním přihlédnutím k tvorbě současných autorů.

(2) Smluvní strany budou dle svých možností, na zásadách vzájemnosti a v souladu s dramaturgickými plány pořadatelů podporovat účast českých a slovenských umělců, odborníků a uměleckých souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních akcích pořádaných v České republice a ve Slovenské republice. Svou pozornost přitom zaměří zejména na tyto akce:

a)   v oblasti hudby: 
v České republice:
Mezinárodní hudební festival "Pražské jaro",
Česko-slovenský jazzový festival v Přerově,
Expozice nové hudby v Brně,
Mezinárodní hudební festival "Letní slavnosti staré hudby" v Praze;
ve Slovenské republice:
Bratislavské hudební slavnosti,
mezinárodní festival současné hudby MELOS-ETOS v Bratislavě,
Dny staré hudby v Bratislavě;
 b)   v oblasti divadla:
v České republice:
Mezinárodní festival "Divadlo" v Plzni,
Festival loutkových divadel "Skupova Plzeň" (v sudých letech),
Mezinárodní festival "Divadlo bez hranic" v Českém Těšíně,
festival "Mateřinka" v Liberci (v lichých letech),
divadelní přehlídka "Slovenské divadlo" v Praze,
Mezinárodní divadelní festival "Setkání - stretnutie" ve Zlíně;
ve Slovenské republice:
Mezinárodní divadelní festival "Divadelná Nitra",
Mezinárodní festival "Bábkarská Bystrica",
divadelní přehlídka "České divadlo" v Bratislavě,
Mezinárodní divadelní festival "Zámocké hry zvolenské";
c)   v oblasti tance:
v České republice:
Mezinárodní taneční festival "Tanec Praha";
ve Slovenské republice:
Mezinárodní taneční festival "Bratislava v pohybe".

(3) Smluvní strany budou dle svých možností a na zásadách vzájemnosti podporovat hostování českého Národního divadla v Bratislavě a Slovenského národního divadla v Praze.

(4) Smluvní strany budou dle svých možností podporovat přímou spolupráci Divadelního ústavu v Praze a Divadelního ústavu v Bratislavě, zejména pak v oblasti výstav, publikační činnosti a společných projektů organizovaných těmito institucemi.

Článek 3
Výtvarné umění

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a slovenskými institucemi a organizacemi působícími v České republice a ve Slovenské republice v oblasti výtvarného umění.

(2) Smluvní strany budou podporovat uvádění tvorby českých a slovenských výtvarných umělců působících v České republice a ve Slovenské republice, se zvláštním přihlédnutím k tvorbě současných autorů.

(3) Smluvní strany v rámci svých možností podpoří společný česko-slovenský projekt "Nové spojení", který je společnou výstavou děl českých a slovenských výtvarníků - finalistů a vítězů soutěže o cenu Jindřicha Chalupeckého v České republice a soutěže TONAL ve Slovenské republice.

Článek 4
Muzea a galerie

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a slovenskými muzei a galeriemi, jakož i dalšími institucemi a organizacemi působícími v České republice a ve Slovenské republice v oblasti vytváření, uchování a prezentace muzejních a galerijních sbírek jako nedílné součásti movitého kulturního dědictví České republiky a Slovenské republiky.

(2) Smluvní strany budou podporovat spolupráci institucí a organizací, na které odkazuje odstavec 1, za účelem přípravy a realizace společných nebo výměnných výstav, výměny odborných publikací, účasti odborníků na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech, výzkumech a dalších odborných a kulturních aktivitách.

(3) Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků institucí a organizací, na které odkazuje odstavec 1, a výměnu informací z oblasti muzeologie.

(4) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českým a slovenským výborem Mezinárodní rady muzeí (ICOM).

(5) Smluvní strany budou v rámci svých možností a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívaní výstavního pavilonu v Benátkách, podepsanou dne 31. října 2002 v Praze, která vstoupila v platnost dne 3. července 2003, podporovat společné česko-slovenské projekty uváděné v rámci Bienále výtvarného umění v Benátkách a Bienále architektury v Benátkách.

Článek 5
Ochrana kulturního dědictví

(1) Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí spolupracovat v oblasti ochrany movitého, nemovitého i nehmotného kulturního dědictví České republiky a Slovenské republiky.

(2) Smluvní strany se budou vzájemně informovat o právních předpisech týkajících se kulturního dědictví České republiky a Slovenské republiky, o přípravě změn těchto předpisů a tvorbě nových předpisů a budou si vyměňovat zkušenosti z této oblasti.

(3) Smluvní strany budou podporovat činnost vedoucí k evidenci, dokumentaci, digitalizaci a prezentaci kulturního dědictví České republiky a Slovenské republiky a budou si vyměňovat informace o činnosti v této oblasti.

(4) Smluvní strany budou v souladu s normami mezinárodního práva, zejména pak s Úmluvou UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, podepsanou v Paříži dne 14. listopadu 1970, vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a ve Slovenské republice a v mezích svých kompetencí společně bránit nelegálnímu obchodu a vývozu kulturních statků nacházejících se na území České republiky a Slovenské republiky a poskytovat si informace a zkušenosti z této činnosti.

(5) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a slovenskými institucemi a organizacemi, které působí v České republice a ve Slovenské republice v oblasti ochrany a uchování kulturních statků.

Článek 6
Autorské právo

(1) Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí podporovat přímou spolupráci mezi českými a slovenskými autorskými svazy a dalšími institucemi a organizacemi, které působí v České republice a ve Slovenské republice v oblasti autorského práva.

(2) Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí spolupracovat při zajišťování ochrany práva autorského a práv s ním souvisejících v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a ve Slovenské republice, právními předpisy Evropských společenství a v souladu s Bernskou úmluvou o ochraně literárních a uměleckých děl, podepsanou dne 9. září 1886, ve znění pařížské revize ze dne 24. července 1971, Mezinárodní úmluvou o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, podepsanou v Římě dne 26. října 1961, a smlouvami Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, sjednanými dne 20. prosince 1996 v Ženevě.

Článek 7
Neprofesionální umění, tradiční lidová kultura a umělecké aktivity dětí a mládeže

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a slovenských institucí a organizací působících v České republice a ve Slovenské republice v oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže.

(2) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat účast českých a slovenských umělců, souborů, porotců a seminaristů z oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže na významných akcích konaných v České republice a ve Slovenské republice. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:

v České republice:
Mezinárodní folklórní festival ve Strážnici,
Festival sborového umění v Jihlavě,
Festival českého amatérského divadla s mezinárodní účastí "Jiráskův Hronov",
Festival amatérských loutkářských divadel "Loutkářská Chrudim",
Mezinárodní festival folklórních souborů "Rožnovské slavnosti" ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm;
ve Slovenské republice:
festival "Scénická žatva" v Martině,
Mezinárodní folklórní festival ve Východnej,
festival národnostních menšin.

(3) Smluvní strany v rámci svých možností podpoří společný česko-maďarsko-polsko-slovenský projekt "Dny tradiční kultury".

(4) Smluvní strany v rámci svých možností podpoří Česko-slovenský festival neprofesionální umělecké tvorby, který se koná střídavě v České republice a ve Slovenské republice.

(5) Smluvní strany budou podporovat společné projekty, na kterých spolupracují české a slovenské instituce, které se zabývají dokumentací, zpracováním a zpřístupňováním tradic lidové kultury.

(6) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat kulturní aktivity slovenské národnostní menšiny žijící na území České republiky a české národnostní menšiny žijící na uzemí Slovenské republiky.

Článek 8
Audiovize

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a slovenských institucí a organizací působících v České republice a ve Slovenské republice v oblasti médií a audiovize, jejímž cílem je realizace filmů a poskytování služeb v této oblasti. Zvláštní pozornost zaměří na podporu přímé spolupráce Národního filmového archivu v Praze a Slovenského filmového ústavu v Bratislavě.

(2) Smluvní strany budou podporovat výměnu českých a slovenských filmů na komerčním i nekomerčním základě.

(3) Smluvní strany budou podporovat účast českých a slovenských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech pořádaných v České republice a ve Slovenské republice, přičemž zvláštní pozornost zaměří na tyto akce:

v České republice:
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech,
Mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa Febiofest,
Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně,
Letní filmová škola v Uherském Hradišti;
ve Slovenské republice:
Mezinárodní filmový festival ARTFILM v Trenčianských Teplicích,
Mezinárodní filmový festival v Bratislavě.

Článek 9
Literatura a knižní kultura

(1) Smluvní strany budou podporovat aktivity vedoucí ke vzájemné znalosti národních literatur.

(2) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami, popřípadě dalšími českými a slovenskými kulturními a informačními institucemi, zvláště pak spolupráci v oblasti nových technologií, jejímž účelem je zpřístupňování této části kulturního dědictví České republiky a Slovenské republiky veřejnosti.

(3) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a slovenskými vydavatelskými organizacemi, zvláště pak v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na vydavatelských trzích v České republice a ve Slovenské republice.

(4) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat překládání českých literárních děl do slovenského jazyka a slovenských literárních děl do českého jazyka.

Článek 10
Astronomie

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a slovenských hvězdáren, planetárií, observatoří a dalších institucí a organizací působících v České republice a ve Slovenské republice v oblasti astronomie a dalších přírodních věd, zejména pak v rámci vědeckého výzkumu, sestavování vědeckých programů, technického vybavování a organizačního zabezpečování expedic, které se zabývají pozorováním zatmění slunce, a v rámci vzájemné výměny odborníků a jejich účasti na kongresech, aktivech, seminářích a poradách s astronomickou tematikou.

Článek 11
Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti

(1) Smluvní strany vyhlašují říjen každého roku Měsícem české a slovenské kulturní vzájemnosti. Cílem této iniciativy je ukázat na vzorku jediného měsíce v roce, v jak aktivní rovině se odehrávají česko-slovenské kulturní vztahy, a přiblížit současné trendy české a slovenské kultury zejména mladé generaci.

(2) Smluvní strany se budou vzájemně s dostatečným časovým předstihem informovat o akcích, které se každoročně v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti konají na území jejich státu, a v rámci svých možností tyto akce podpoří.

(3) Smluvní strany se budou s dostatečným časovým předstihem vzájemně informovat o svých návrzích na uspořádání společného slavnostního zahájení a ukončení Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti v příslušném roce.

Článek 12
UNESCO

(1) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci České komise pro UNESCO a Slovenské komise pro UNESCO.

(2) Smluvní strany budou prostřednictvím svých odborníků v případě potřeby vzájemně konzultovat otázky týkající se Světového dědictví UNESCO.

Článek 13
Evropská unie

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci českých a slovenských institucí a organizací, které spolupracují v oblasti kultury v rámci programů Evropské unie.

Článek 14
Výměna odborníků

(1) Smluvní strany si v době platnosti tohoto Programu spolupráce mohou vyměňovat odborníky z oblasti kultury k pobytům v celkovém každoročním objemu devadesát dnů, přičemž délka jednoho pobytu nepřesáhne čtrnáct dnů.

(2) Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude se výměna odborníků podle tohoto Programu spolupráce uskutečňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a ve Slovenské republice a za těchto organizačních a finančních pravidel:

(2.1) Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přímo nebo diplomatickou cestou návrh na vyslání svých odborníků nejpozději tři měsíce před datem plánovaného uskutečnění pobytu. V návrhu uvede:

a)   jméno a příjmení odborníků, jejich profesní životopis a čísla pasů,
b)   návrh programu činnosti nebo studia, který hodlají uskutečnit,
c)   návrh termínu uskutečnění pobytu,
d)   odkaz k článku Programu spolupráce, na jehož základě se výměna uskutečňuje,
e)   další informace, o které přijímající smluvní strana požádá.

(2.2) Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně své stanovisko o přijetí navrhovaných odborníků spolu s určením data zahájení pobytu nejpozději šest týdnů před datem zahájení pobytu.

(2.3) Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a čas příjezdu a odjezdu a způsob dopravy odborníků nejpozději tři týdny před datem zahájení pobytu.

(2.4) Vysílající smluvní strana uhradí odborníkům náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.

(2.5) Vyžaduje-li to schválený program pobytu, uhradí přijímací smluvní strana odborníkům náklady na místní dopravu, vyjma městské hromadné dopravy.

(2.6) Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijímaným podle tohoto Programu spolupráce ubytování a částku na stravné a kapesné dle vnitrostátních právních předpisů platných v České republice a ve Slovenské republice.

(2.7) V případě náhlého onemocnění nebo úrazu, s výjimkou zubního a chronického onemocnění, bude zdravotní péče hrazena v nezbytně nutném rozsahu dle vnitrostátních právních předpisů platných v České republice a ve Slovenské republice a dle příslušných právních předpisů Evropských společenství.

Článek 15
Výměny výstav

Smluvní strany si v průběhu platnosti tohoto Programu spolupráce mohou vyměňovat výstavy. Organizační a finanční pravidla těchto výstav si smluvní strany dohodnou případ od případu přímo nebo diplomatickou cestou.

Článek 16
Všeobecná ustanovení

(1) Veškeré aktivity a výměny uvedené v tomto Programu spolupráce se budou uskutečňovat v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

(2) Tento Program spolupráce nevylučuje uskutečnění dalších aktivit dohodnutých smluvními stranami diplomatickou cestou.

Článek 17
Závěrečná ustanovení

(1) Případné spory vyplývající z výkladu nebo z provádění tohoto Programu spolupráce budou řešit smluvní strany jednáním přímo nebo diplomatickou cestou.

(2) Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2007. Jeho platnost se automaticky prodlužuje do doby vstupu v platnost nového programu spolupráce. Každá ze smluvních stran ho však může písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Praze dne 21. listopadu 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za Ministerstvo kultury 
České republiky:  
Mgr. Vítězslav Jandák v. r.  
ministr kultury  
Za Ministerstvo kultury
Slovenské republiky:
František Tóth v. r.
ministr kultury

E-shop

Zákon o obecně prospěšných společnostech

Zákon o obecně prospěšných společnostech

Deverová, Svejkovský, Adamec - C. H. Beck

Obecně prospěšné společnosti jsou specifickou právní formou soukromého práva, jejímž základním posláním je poskytování služeb veřejnosti. Obecně prospěšné společnosti v současné době působí prakticky ve všech oblastech života společnosti – od organizací zajišťujících komunální služby ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222

Kabelková, Schödelbauerová - C. H. Beck

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.