Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 109/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 49, ze dne 20. 10. 2005

109

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. září 2005 byl v Lisabonu podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Portugalské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 21. září 2005.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PROTOKOL
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
O O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉ GEOGRAFIE

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Portugalské republiky, dále jen "smluvní strany",

toužíce rozšířit svou spolupráci v oblasti vojenské geografie v souladu s Ujednáním mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Portugalské republiky o vzájemné spolupráci podepsaným v Praze dne 26. dubna 1996,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Účel

Účelem tohoto Protokolu je stanovit formy, zásady a pravidla spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti vojenské geografie. Vojenskou geografií se pro účely tohoto Protokolu rozumí vědecké, výzkumné, vývojové, výrobní a podpůrné aktivity v ozbrojených silách nebo v jejich prospěch v oblastech jako jsou: geodézie a geofyzika, geografie, topografie, kartografie, fotogrametrie a dálkový průzkum Země, geografický informační systém, kartoreprodukce, a v dalších oblastech souvisejících s údaji o povrchu Země a jejich vlivu na bojové aktivity.

Článek 2
Provádění

Tento Protokol bude jménem Ministerstva obrany České republiky prováděn oddělením vojenské geografie a hydrometeorologie (OdVGHM) a jménem Ministerstva obrany Portugalské republiky Armádním geografickým institutem (IgeoE) (dále jen "prováděcí orgány").

Článek 3
Formy spolupráce

1. Smluvní strany budou spolupracovat zejména následujícími způsoby:

a)   vzájemná výměna vojenských geografických produktů, softwaru a jejich využití (dále jen "produkty") specifikovaných v Příloze k tomuto Protokolu;
b)   výměna dalších technických dokumentů, popisů, materiálů a služeb;
c)   poskytování informací o vlastní produkci a možnostech její výměny;
d)   organizování krátkodobých návštěv odborníků a vzdělávacích kurzů pro ně zaměřených na nové technologie;
e)   výměna odborníků;
f)   účast na sympoziích a seminářích pořádaných smluvními stranami;
g)   společná výroba a společné projekty výzkumu a vývoje.

2. Poskytování produktů bude realizováno buď automaticky nebo na žádost. O poskytování produktů na žádost bude rozhodováno případ od případu.

3. Produkty požadované pro vojenská cvičení nejsou předmětem poskytování podle tohoto Protokolu a o jejich poskytování bude rozhodováno případ od případu.

Článek 4
Zásady

1. Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat v oblasti společného zájmu na základě svých technických, personálních, finančních a dalších možností.

2. Dodávky produktů budou poskytovány se souhlasem poskytující smluvní strany a bez prodlení.

3. Smluvní strany budou usilovat o vzájemně vyváženou spolupráci. K jejímu zajištění bude prováděno pravidelné vyhodnocení spolupráce mezi smluvními stranami.

4. Vyhodnocení bude založeno na principu účetní rovnováhy, jak je stanoveno v článcích 8 a 9 tohoto Protokolu. Do této účetní rovnováhy bude zahrnuto pouze poskytování na žádost.

5. Smluvní strany si budou poskytovat zejména neutajované produkty a informace vztahující se k vlastnímu území států smluvních stran.

6. Výměna a nakládání s utajovanými informacemi bude v souladu s článkem 5 Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Portugalské republiky o vzájemné spolupráci podepsaném v Praze dne 26. dubna 1996, pokud jiná mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Mimo to budou respektována další omezení a nařízení stanovená poskytující smluvní stranou.

7. Podle tohoto Protokolu mohou být poskytovány pouze produkty, k nimž má poskytující smluvní strana vlastnická nebo autorská práva a jejichž poskytování není jinak omezeno.

8. Formáty dat a záznamová média pro předávání digitálních produktů budou vzájemně dohodnuty prováděcími orgány. Písemné informace budou poskytovány v anglickém jazyce.

Článek 5
Technické protokoly

1. Prováděcí orgány mohou uzavírat Technické protokoly za účelem upřesnění detailů spolupráce podle tohoto Protokolu.

2. Technické protokoly nejsou nedílnou součástí tohoto Protokolu a mají pouze technickou nebo administrativní povahu. Nebudou obsahovat ustanovení, která jsou v rozporu s tímto Protokolem a/nebo která překračují jeho rámec.

3. Technické protokoly vstupují v platnost dnem jejich podpisu.

4. Technické protokoly mohou být měněny nebo doplněny na základě vzájemného souhlasu prováděcích orgánů. Změny a doplnění Technických protokolů nebudou vyžadovat ani nové jednání, ani doplnění tohoto Protokolu.

5. Technické protokoly budou ukončeny ukončením platnosti tohoto Protokolu, uplynutím doby, na kterou byly sjednány, nebo písemnou výpovědí kteroukoliv smluvní stranou.

Článek 6
Vzájemné závazky

1. Smluvní strany jsou odpovědné za ochranu vlastnických a autorských práv, za dodržování omezení týkajících se užívání nebo reprodukce produktů nebo odvozených informací.

2. Žádná ze smluvních stran nepřevede jakýmkoli způsobem třetí straně produkty poskytnuté druhou smluvní stranou ani výsledky společné produkce smluvních stran podle tohoto Protokolu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany nepoužijí ani nedají souhlas k použití poskytnutých nebo společně vyrobených produktů a/nebo podkladů k nim pro jiné účely než ty, jež byly předem písemně odsouhlaseny druhou smluvní stranou.

4. Smluvní strana poskytující třetí straně produkty druhé smluvní strany bude výlučně odpovědná za povolení a realizaci takového převodu, včetně ochrany poskytnutých produktů a informací obsažených v těchto produktech.

Článek 7
Dodávka produktů

1. Všechny produkty doručované podle tohoto Protokolu budou doprovázeny dodacími dokumenty jasně stanovícími obsah každé zásilky včetně typu poskytování - zda se jedná o automatické poskytování nebo o poskytování na žádost.

2. Dodací dokumenty budou vystaveny ve dvou vyhotoveních, přiloženy k zásilce a odeslány na oficiální adresu příslušného prováděcího orgánu. Jedno vyhotovení dodacího dokumentu bude potvrzeno přijímající smluvní stranou a odesláno zpět odesílající smluvní straně jako potvrzení dodání.

3. Požadavky na dodávky produktů budou zaslány přímo prováděcím orgánům.

4. Veškeré poštovní a přepravní náklady budou neseny poskytující smluvní stranou.

5. Cla, dovozní a vývozní daně a další související poplatky budou uplatňovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu příslušné smluvní strany.

Článek 8
Standardní mapová jednotka

1.  Pro stanovení účetní rovnováhy spolupráce se zavádí "Standardní mapová jednotka/Standard Map Unit" (dále jen "SMU"). SMU slouží pouze pro vnitřní a administrativní účely spolupráce mezi smluvními stranami a jako zúčtovací jednotka. SMU může být vyjádřena svou finanční hodnotou.
2.  SMU je definována jako jeden výtisk pětibarevné topografické mapy o rozměrech 56 x 76 cm.
3.  Pro přepočet produktů na SMU platí následující:
a.  1 výtisk mapy velkého formátu - tj. ONC, TPC, LFC a další letecké mapy = 3 SMU,
b.  1 výtisk mapy středního formátu - JOG 1501-GROUND, 1501-AIR, topografické mapy, plány měst = 1 SMU,
c.  1 výtisk mapy série TFC (L) = 1,5 SMU.
4.  Poměr pro přepočet digitálních geografických produktů a souvisejících popisů a technických publikací, dalších materiálů a služeb a produktů neuvedených v odstavci 3 tohoto článku na SMU bude určen vzájemnou dohodou prováděcích orgánů.
5.  Finanční hodnota SMU bude určena písemně na základě vzájemné dohody prováděcích orgánů. Výše uvedená finanční hodnota se stanovuje pro účetní účely a může být měněna vzájemnou dohodou. Změny převodního poměru SMU a jeho finanční hodnota bude specifikována v dokumentech podepsaných zástupci prováděcích orgánů.
6.  Částka SMU bude stanovena v dodacích dokumentech ke každé zásilce připravené v souladu s odstavcem 2 článku 7 tohoto Protokolu.

Článek 9
Vyhodnocení vzájemné spolupráce

1. Vyhodnocení vzájemné spolupráce podle tohoto Protokolu bude prováděno každou ze smluvních stran jednou ročně ke dni 31. prosince běžného roku a zasláno formou dopisu druhé smluvní straně do 31. března následujícího roku. Tyto dopisy budou obsahovat seznamy poskytnutých a obdržených produktů, materiálů a služeb, odděleně pro automatické poskytování a pro poskytování na žádost (dále jen "seznam").

2. Předané seznamy budou každou ze smluvních stran zkontrolovány a vzájemně písemně odsouhlaseny.

3. V případě, že jakákoliv smluvní strana nepovažuje vzájemné vyhodnocení za vyvážené, dohodnou se prováděcí orgány na kompenzaci formou poskytnutí dalších produktů, popisů a technických dokumentů, materiálů a služeb smluvní straně, která poskytla více produktů, materiálů či služeb. Toto vyrovnání bude uskutečněno za podmínek dohodnutých mezi prováděcími orgány.

4. Po vzájemném souhlasu prováděcích orgánů může být kompenzace nerovnováhy převedena do následujícího kalendářního roku.

5. V případě ukončení platnosti tohoto Protokolu bude závěrečné vyhodnocení vzájemné spolupráce ke dni ukončení jeho platnosti nedílnou součástí Závěrečného protokolu. Případná kompenzace nerovnováhy bude řešena podle odstavce 3 tohoto článku.

Článek 10
Nároky na náhradu škody

Nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s prováděním tohoto Protokolu a jeho Přílohy budou řešeny dohodou smluvních stran.

Článek 11
Spory

Jakékoli spory týkající se výkladu a provádění tohoto Protokolu a jeho Přílohy budou řešeny neprodleně přímým jednáním mezi prováděcími orgány. Pokud prováděcí orgány nebudou schopny dosáhnout shody, postoupí spor smluvním stranám.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1. Tento Protokol se skládá z 12 článků a 1 Přílohy. Protokol vstoupí v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento Protokol se sjednává na dobu jednoho roku a bude automaticky prodlužován na tutéž dobu.

3. Každá ze smluvních stran může tento Protokol písemně vypovědět. Tato výpověď vstoupí v platnost po šesti (6) měsících ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

4. Tento Protokol může být měněn či doplňován na základě vzájemného písemného souhlasu smluvních stran.

5. V případě ukončení platnosti tohoto Protokolu smluvní strany připraví Závěrečný protokol upravující vzájemně dohodnutý postup vypořádání nesplněných závazků vzniklých na základě tohoto Protokolu. Závěrečný protokol zůstane v platnosti na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Závazky a odpovědnost smluvních stran stanovené v článku 6 tohoto Protokolu zůstávají v platnosti i po ukončení tohoto Protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dáno v Lisabonu dne 21. září 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce anglickém, českém a portugalském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
pplk. Ing. Pavel Skála v. r. 
vedoucí referátu geografické služby
Za Ministerstvo obrany
Portugalské republiky
plk. Ing. Manuel Mateus Costa da Silva Couto v. r.
ředitel Armádního geografického institutu

E-shop

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku, komentář, § 2079 až 2183

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku, komentář, § 2079 až 2183

Tichý, Pipková, Balarin - C. H. Beck

Kupní smlouva představuje páteřní institut soukromého práva, jedná se o nejfrekventovanější typ smlouvy. Nová publikace obsahuje výklad ke kategoriím neupraveným v občanském zákoníku (např. finanční leasing), ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Odborná monografie přináší ucelený teoreticko-praktický pohled na jedno z nejčastějších smluvních ujednání. Kniha vychází z rozboru české právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva a současně představuje různá pojetí tohoto institutu v právních řádech vybraných evropských ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář

JUDr. Eva Žatecká, Ph.D., JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předmětem obsahu komentáře je úprava trestní odpovědnosti mládeže, ukládání opatření za protiprávní činy, řízení ve věcech mládeže a výkon těchto opatření. Jedná se o komplexní úpravu hmotněprávních a procesních aspektů trestání mládeže včetně vymezení sankcí, které je možné mládeži ...

Cena: 680 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.