Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 102/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 47, ze dne 7. 10. 2005

102

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. listopadu 2004 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda).

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 9. října 2005. Tímto dnem v souladu s odstavcem 2 téhož článku pozbývá ve vztahu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky o převzetí osob na společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1991 a vyhlášená pod č. 629/1992 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
Rakouskou spolkovou vládou
o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)

Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda, dále jen "smluvní strany",

vycházejíce z přátelských vztahů mezi oběma státy,

v úmyslu v duchu evropského úsilí čelit nelegální migraci,

vedeny snahou usnadnit přebírání osob, které přicestovaly protiprávně nebo které se protiprávně zdržují na území státu druhé smluvní strany, a průvoz osob v souladu s normami obecného mezinárodního práva a v duchu spolupráce,

se dohodly takto:

Část I
Předávání a přebírání vlastních občanů

Článek 1

(1) Každá smluvní strana převezme osobu, která na území státu žádající smluvní strany nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky platné pro vstup nebo pobyt, pokud je dokázáno nebo věrohodně doloženo, že tato osoba má státní občanství státu žádané smluvní strany.

(2) Dokázané státní občanství státu žádané smluvní strany si smluvní strany vzájemně uznají bez dalších šetření. V případě, že je státní občanství věrohodně doloženo, platí tento předpoklad, dokud jej žádaná smluvní strana nevyvrátí.

Článek 2

(1) V případech, kdy je dokázáno, že předávaná osoba má státní občanství státu žádané smluvní strany, převezme tato smluvní strana osobu bez formalit.

(2) V případech, kdy je věrohodně doloženo, že předávaná osoba má státní občanství státu žádané smluvní strany, převezme ji žádaná smluvní strana na základě písemné žádosti zaslané žádající smluvní stranou. Žádaná smluvní strana odpoví na žádost o převzetí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů po doručení žádosti.

(3) Žádaná smluvní strana převezme státního občana neprodleně v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů od okamžiku doručení odpovědi žádající smluvní straně. Tato lhůta může být na žádost žádající smluvní strany prodloužena o dobu trvání právních nebo věcných překážek. Žádající smluvní strana neprodleně informuje žádanou smluvní stranu o pominutí těchto překážek.

Článek 3

V případě, že předávaný státní občan vyžaduje zvláštní péči vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných závažných důvodů nebo jsou-li nutná zvláštní ochranná nebo bezpečnostní opatření, sdělí žádající smluvní strana tuto skutečnost žádané smluvní straně alespoň sedm dnů před jeho předáním.

Článek 4

Žádající smluvní strana převezme osobu zpět, jestliže žádaná smluvní strana do šesti měsíců po převzetí zjistí, že v okamžiku převzetí žádanou smluvní stranou podle článku 1 odstavce 1 tato osoba neměla státní občanství státu žádané smluvní strany.

Část II
Předávání a přebírání státních občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti

Článek 5

(1)

Každá smluvní strana převezme na základě písemné žádosti druhé smluvní strany státního občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, která nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky platné pro vstup nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany, pokud je dokázáno nebo věrohodně doloženo, že tato osoba vstoupila na území státu žádající smluvní strany přímou cestou z území státu žádané smluvní strany poté, co pobývala na území státu žádané smluvní strany.

(2)

Každá smluvní strana převezme po předchozím písemném oznámení druhou smluvní stranou bez formalit státního občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti do sedmi dnů po protiprávním vstupu. Odmítne-li žádaná smluvní strana takovou osobu převzít bez formalit, může být požádáno o převzetí podle odstavce 1.

(3) 

Dokázání vstupu podle odstavce 1 si smluvní strany vzájemně uznají bez dalších šetření. V případě, že je vstup věrohodně doložen, platí tento předpoklad, dokud jej žádaná smluvní strana nevyvrátí.

(4) 

Závazek k převzetí podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na:
a)   státního občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, která v okamžiku svého vstupu z území státu žádané smluvní strany na území státu žádající smluvní strany byla držitelem platného víza nebo povolení k pobytu žádající smluvní strany nebo které žádající smluvní strana udělila vízum nebo povolení k pobytu při nebo po jejím vstupu, ledaže by tato osoba byla držitelem víza nebo povolení k pobytu, které bylo uděleno žádanou smluvní stranou a které má delší platnost než to, které bylo uděleno žádající smluvní stranou;
b)   státního občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, které žádaná smluvní strana udělila průjezdní vízum za předpokladu, že tento státní občan třetího státu nebo osoba bez státní příslušnosti v okamžiku vstupu na území státu žádající smluvní strany byla držitelem platného víza nebo povolení k pobytu, na jehož základě byla oprávněna vstoupit na území státu žádající smluvní strany;
c)   státního občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, jíž žádající smluvní strana přiznala postavení uprchlíka podle Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z 28. července 1951 pozměněné Protokolem z New Yorku z 31. ledna 1967;
d)   státního občana sousedního státu státu žádající smluvní strany a státního občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, která je v takovém státě oprávněna k pobytu.

Článek 6

(1) Za vízum ve smyslu této dohody se považuje povolení nebo rozhodnutí, které je potřebné pro vstup na území státu smluvní strany nebo pro průjezd jeho územím. Tento pojem nezahrnuje letištní tranzitní vízum.

(2) Za povolení k pobytu ve smyslu této dohody se považuje každé svolení jakéhokoli druhu, které opravňuje k pobytu na území státu jedné smluvní strany. Za takové svolení se nepovažuje časově omezený souhlas s pobytem na území státu jedné ze smluvních stran vydaný za účelem projednávání žádosti o azyl, jakož i výjezdní příkaz.

Článek 7

(1) Žádost o převzetí podle článku 5 odstavce 1 musí být podána do šesti měsíců od zjištění protiprávního vstupu nebo protiprávního pobytu státního občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti na území státu žádající smluvní strany, nejpozději však do dvanácti měsíců od protiprávního vstupu nebo od okamžiku, kdy osoba přestala splňovat podmínky platné pro pobyt na území státu žádající smluvní strany.

(2) Žádaná smluvní strana neprodleně odpoví na žádost o převzetí, která jí byla zaslána, nejpozději však do 14 dnů po doručení žádosti. Odmítne-li žádaná smluvní strana převzetí, sdělí žádající smluvní straně důvody odmítnutí.

(3) Smluvní strany se navzájem předem písemně vyrozumí o místě a čase převzetí.

(4) Převzetí státního občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti proběhne neprodleně, nejpozději však do tří měsíců od okamžiku, kdy byl žádající smluvní straně doručen souhlas s převzetím. Tato lhůta se na žádost žádající smluvní strany prodlouží o dobu trvání právních nebo věcných překážek. Žádající smluvní strana neprodleně informuje žádanou smluvní stranu o pominutí těchto překážek.

Článek 8

Žádající smluvní strana převezme státního občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti zpět, pokud žádaná smluvní strana do 30 dnů po převzetí zjistí, že nebyly splněny předpoklady podle článku 5.

Část III
Průvoz

Článek 9

(1) Každá smluvní strana převezme státního občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti k policejnímu průvozu, jestliže o to druhá smluvní strana písemně požádá a jestliže je zajištěno převzetí cílovým státem a další průjezd případnými dalšími průvozními státy.

(2) O průvoz se nepožádá a může být odmítnut, jestliže by se osoba v cílovém státě nebo v případném dalším průvozním státě dostala do nebezpečí, že bude vystavena nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu nebo trestu smrti nebo že by byl ohrožen její život nebo její svoboda z důvodů její rasy, jejího náboženství, její národnosti, její příslušnosti k určité sociální skupině nebo jejích politických názorů. Průvoz může být dále odmítnut, jestliže by státní občan třetího státu nebo osoba bez státní příslušnosti měla být na území státu žádané smluvní strany trestně stíhána nebo jestliže jí v cílovém státě nebo v případném dalším průvozním státě hrozí trestní stíhání.

(3) Žádost o průvoz se podává písemně v zásadě pět dnů před zamýšleným průvozem.

(4) Odmítne-li žádaná smluvní strana žádost o průvoz z důvodu nedostatku potřebných předpokladů, sdělí žádající smluvní straně důvody odmítnutí.

(5) Průjezdní vízum žádané smluvní strany se nevyžaduje.

(6) Státní občan třetího státu nebo osoba bez státní příslušnosti převzatá k průvozu může být vrácena zpět žádající smluvní straně, pokud dodatečně nastanou nebo budou zjištěny skutečnosti ve smyslu odstavce 2, které průvozu brání, nebo pokud již není zajištěn další průjezd nebo převzetí cílovým státem. Žádaná smluvní strana v takovém případě neprodleně písemně informuje žádající smluvní stranu.

(7) Při průvozu leteckou cestou provádí žádaná smluvní strana dohled nad mezipřistáním na svém letišti. Doprovázející osoby žádající smluvní strany nesmí opustit mezinárodní zónu letiště žádané smluvní strany.

Část IV
Náklady

Článek 10

Všechny náklady související s přebíráním podle článku 1 a článku 5 až do okamžiku převzetí žádanou smluvní stranou, jakož i náklady na průvoz podle článku 9 odstavce 1 a náklady spojené s převzetím zpět podle článku 4, článku 8 a článku 9 odstavce 6 hradí žádající smluvní strana.

Část V
Ochrana osobních údajů

Článek 11

(1)  Pokud je k provádění této dohody nutné předávat osobní údaje, dále jen "údaje", smějí se tyto údaje týkat výlučně:
a)   informací o totožnosti předávané osoby a popřípadě jejích rodinných příslušníků, tj. příjmení, jméno, popřípadě dřívější příjmení, přezdívky nebo pseudonymy, alias-jména, datum a místo narození, pohlaví, současné a popřípadě dřívější státní občanství;
b)   cestovního pasu, občanského průkazu, ostatních dokladů totožnosti, cestovních dokladů a propustek (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající úřad, místo vydání atd.);
c)   dalších informací potřebných k identifikaci předávaných osob a k zabezpečení řádného průběhu předání;
d)   informací o místě pobytu a trase cesty;
e)   udělených povolení k pobytu nebo víz;
f)   materiálu sloužícího k následné identifikaci osoby, který by mohl být důležitý pro prověření předpokladů pro převzetí podle této dohody.
(2)  Pokud se v rámci této dohody předávají údaje, platí následující ustanovení při dodržení vnitrostátních právních předpisů platných pro každou smluvní stranu:
a)   Použití údajů přijímajícím orgánem je přípustné pouze k uvedenému účelu a pouze za podmínek stanovených předávajícím orgánem.
b)   Přijímající orgán na požádání informuje předávající orgán o použití předaných údajů a o tím dosažených výsledcích.
c)   Údaje smějí být předávány pouze příslušným orgánům. Další předávání jiným orgánům se smí uskutečnit pouze s předchozím souhlasem předávajícího orgánu.
d)   Předávající orgán je povinen dbát na správnost údajů, které mají být předány, jakož i na potřebnost a přiměřenost s ohledem na účel sledovaný předáním. Přitom je třeba dbát na zákazy předávání platné podle příslušných vnitrostátních právních předpisů. Ukáže-li se, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je třeba to neprodleně sdělit přijímajícímu orgánu. Ten je povinen nesprávné údaje opravit nebo, jde-li o údaje, které neměly být předány, zlikvidovat.
e)   Předávající a přijímající orgán je povinen vést evidenci o předávání, přijímání a likvidaci údajů.
f)   Přijímající orgán je povinen účinně chránit předané údaje proti neoprávněnému přístupu, neoprávněné změně a neoprávněnému zveřejňování.
g)   Předané údaje, které zlikvidoval předávající orgán, musí zlikvidovat přijímající orgán v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.
h)   Osobě, jejíž údaje byly předány, bude na její žádost poskytnuta informace o předaných údajích, a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy té smluvní strany, která byla o informaci požádána.

Část VI
Prováděcí ustanovení

Článek 12

Smluvní strany sjednají k provádění této dohody protokol, v němž se stanoví následující:

a)  způsob vzájemného vyrozumívání a praktický postup;

b)  údaje, které musí být obsaženy v oznámeních, jakož i v žádostech o převzetí a o průvoz;

c)  důkazní prostředky, resp. prostředky k doložení věrohodnosti, které jsou potřebné k převzetí;

d)  orgány příslušné k provádění této dohody;

e)  hraniční přechody určené k provádění této dohody;

f)  podrobnosti hrazení nákladů a

g)  způsob vyhodnocování provádění této dohody.

Část VII
Obecná ustanovení

Článek 13

Smluvní strany se budou navzájem podporovat při provádění a výkladu této dohody a prováděcího protokolu. Spory, které by mohly vzniknout při provádění a interpretaci této dohody, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 14

Ustanoveními této dohody nejsou dotčeny závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv.

Část VIII
Závěrečná ustanovení

Článek 15

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost 60 dnů po dni, kdy si smluvní strany navzájem diplomatickou cestou sdělí, že jsou splněny jejich vnitrostátní předpoklady pro vstup této dohody v platnost.

(2) Dnem vstupu této dohody v platnost pozbývá ve vztahu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky o převzetí osob na společných státních hranicích podepsaná v Praze 26. srpna 1991.

Článek 16

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Každá smluvní strana může tuto dohodu písemně diplomatickou cestou vypovědět. Dohoda pozbývá platnosti 30 dnů po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(3) Každá smluvní strana může zcela nebo zčásti pozastavit provádění této dohody z důvodů veřejného pořádku a bezpečnosti nebo zdraví, s výjimkou těch ustanovení, která se vztahují na předávání a přebírání vlastních státních občanů. Pozastavení provádění a odvolání pozastavení provádění, která musí proběhnout diplomatickou cestou, vstupují v platnost doručením diplomatické nóty druhé smluvní straně.

Dáno v Praze dne 12. listopadu 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za vládu České republiky:  
Mgr. František Bublan v. r.  
ministr vnitra  
Za Rakouskou spolkovou vládu:
Ernst Strasser v. r.
ministr vnitra

E-shop

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Vladimír Voříšek, Roman Lang a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ...

Cena: 945 KčKOUPIT

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.