Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 101/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 46, ze dne 5. 10. 2005

101

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. března 1988 byl v Římě přijat Protokol o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině.

Jménem Československé socialistické republiky byl Protokol podepsán v Londýně dne 9. března 1989. V roce 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníku IMO, depozitáři Protokolu, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje za signatářský stát Protokolu o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině z 10. března 1988 s účinností od 1. ledna 1993.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka IMO, depozitáře Protokolu, dne 10. prosince 2004.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. března 1992. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 10. března 2005.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

PROTOKOL
O POTLAČOVÁNĺ PROTIPRÁVNĺCH ČINŮ PROTI BEZPEČNOSTI PEVNÝCH PLOŠIN UMĺSTĚNÝCH NA PEVNINSKÉ MĚLČINĚ

Smluvní státy tohoto Protokolu,

JSOUCE STRANAMI Úmluvy o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby,

UZNÁVAJĺCE, že důvody, pro něž byla Úmluva vypracována, se rovněž vztahují na pevné plošiny umístěné na pevninské mělčině,

BEROUCE V ÚVAHU ustanovení této Úmluvy,

POTVRZUJĺCE, že otázky, které nejsou upraveny tímto Protokolem, se budou nadále řídit pravidly a zásadami obecného mezinárodního práva,

SE DOHODLY takto:

Článek 1

1. Ustanovení článků 5 a 7 a článků 10 až 16 Úmluvy o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby (dále uváděné jako "Úmluva") se budou rovněž vztahovat s příslušnými změnami na trestné činy uvedené v článku 2 tohoto Protokolu, když jsou takové trestné činy páchány na palubě pevných plošin nebo proti pevným plošinám umístěným na pevninské mělčině.

2. V případech, kdy se Protokol nepoužije podle odstavce 1, jeho ustanovení se nicméně použijí, když je pachatel nebo údajný pachatel objeven na území jiného smluvního státu, než je stát, v jehož vnitřních vodách nebo pobřežním moři je umístěna pevná plošina.

3. Pro účely tohoto Protokolu "pevná plošina" znamená umělý ostrov, zařízení nebo stavbu trvale upevněnou k mořskému dnu za účelem průzkumu nebo těžby zdrojů nebo k jiným hospodářským účelům.

Článek 2

1.  Každá osoba spáchá trestný čin, jestliže nezákonně a záměrně:
(a)   se zmocní pevné plošiny nebo vykonává nad ní kontrolu silou nebo hrozbou síly nebo jakoukoli jinou formou zastrašování; nebo
(b)   uskuteční násilný čin proti osobě na palubě pevné plošiny, jestliže tento čin může ohrozit bezpečnost plošiny; nebo
(c)   zničí pevnou plošinu nebo způsobí její poškození, jež může ohrozit její bezpečnost; nebo
(d)   umístí nebo jakýmikoli prostředky způsobí, že na pevné plošině je umístěno zařízení nebo látka, které mohou pevnou plošinu zničit nebo ohrozit její bezpečnost; nebo
(e)   zraní nebo usmrtí jakoukoli osobu v souvislosti se spácháním nebo pokusem spáchat některý z trestných činů uvedených v písmenech (a) až (d).
2.  Každá osoba rovněž spáchá trestný čin, jestliže tato osoba:
(a)   se pokusí spáchat kterýkoli z trestných činů uvedených v odstavci 1; nebo
(b)   napomáhá spáchání kteréhokoli z těchto trestných činů, jehož se dopustí jakákoli osoba, nebo se jinak účastní na trestném činu; nebo
(c)   hrozí spáchat některý z trestných činů uvedených v písmenech (b) a (c) odstavce 1, s podmínkou nebo bez ní, podle toho co stanoví vnitrostátní právní předpisy, s úmyslem přinutit fyzickou nebo právnickou osobu vykonat nějaký čin nebo od něho upustit, je-li tato hrozba takové povahy, že může ohrozit bezpečnost pevné plošiny.

Článek 3

1.  Každý smluvní stát přijme taková opatření, která mohou být nezbytná pro určení jeho jurisdikce nad trestnými činy uvedenými v článku 2, když je trestný čin spáchán:
(a)   proti pevné plošině nebo na její palubě, když je umístěna na pevninské mělčině tohoto státu; nebo
občanem tohoto státu.

2. 

Smluvní stát může rovněž určit svou jurisdikci nad takovým trestným činem, pokud:
(a)   je spáchán osobou bez státní příslušnosti, jejíž obvyklé bydliště je v tomto státě; nebo
(b)   během jeho spáchání je občan tohoto státu zajat, ohrožován, zraněn nebo usmrcen; nebo
(c)   je spáchán při pokusu donutit tento stát provést nebo zdržet se provedení nějakého činu.
3.  Každý smluvní stát, který určil svou jurisdikci pro případy uvedené v odstavci 2, oznámí to generálnímu tajemníkovi Mezinárodní námořní organizace (dále uváděný jako "generální tajemník"). Jestliže tento smluvní stát později zruší tuto jurisdikci, je povinen oznámit to generálnímu tajemníkovi.
4.  Každý smluvní stát přijme taková opatření, která mohou být nezbytná k určení jeho jurisdikce nad trestnými činy uvedenými v článku 2 v případech, kdy údajný pachatel se nalézá na jeho území a tento stát jej nevydá žádnému ze smluvních států, které určily svou jurisdikci v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku.
5.  Tento Protokol nevylučuje žádnou trestní jurisdikci uplatněnou v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 4

Žádné ustanovení tohoto Protokolu neovlivní jakýmkoli způsobem pravidla mezinárodního práva, která se týkají pevných plošin umístěných na pevninské mělčině.

Článek 5

1. 

Tento Protokol bude otevřen k podpisu v Římě 10. března 1988 a v sídle Mezinárodní námořní organizace (dále uváděné jako "Organizace") od 14. března 1988 do 9. března 1989 kterýmkoli státem, který podepsal Úmluvu. Poté zůstane otevřen k přístupu.

2. 

Státy mohou vyjádřit svůj souhlas, že jsou vázány tímto Protokolem:
(a)   podpisem bez výhrady, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo chválení; nebo
(b)   podpisem s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení, po němž následuje ratifikace, přijetí nebo schválení; nebo
(c)   přístupem.
3.  Ratifikace, přijetí, schválení nebo přístup se uskuteční uložením listiny s tímto účinkem u generálního tajemníka.
4.  Pouze stát, který podepsal Úmluvu bez výhrady, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení, nebo ratifikoval, přijal, schválil nebo přistoupil k Úmluvě, se může stát stranou tohoto Protokolu.

Článek 6

1. Tento Protokol vstoupí v platnost za devadesát dní po datu, kdy jej tři státy buď podepsaly bez výhrady, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení, nebo uložily listinu o jeho ratifikaci, přijetí, schválení nebo o přístupu k němu. Avšak tento Protokol nemůže vstoupit v platnost před vstupem Úmluvy v platnost.

2. Pro stát, který, pokud jde o tento Protokol, uloží listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu po splnění podmínek pro jeho vstup v platnost, nabude ratifikace, přijetí, schválení nebo přístup účinnosti za devadesát dní po datu tohoto uložení.

Článek 7

1. Tento Protokol může být vypovězen kterýmkoli smluvním státem kdykoli po uplynutí jednoho roku od data, kdy tento Protokol vstoupí v platnost pro tento stát.

2. Výpověď se uskuteční uložením listiny o výpovědi u generálního tajemníka.

3. Výpověď nabude účinnost za jeden rok po přijetí listiny o výpovědi generálním tajemníkem nebo po uplynutí delší doby stanovené v listině o výpovědi.

4. Výpověď Úmluvy smluvním státem bude považována za výpověď tohoto Protokolu touto stranou.

Článek 8

1. Organizace může svolat konferenci za účelem revize nebo doplnění tohoto Protokolu.

2. Generální tajemník je povinen svolat konferenci smluvních států tohoto Protokolu za účelem revize nebo doplnění Protokolu na žádost jedné třetiny smluvních států nebo pěti smluvních států, podle toho, který počet je vyšší.

3. O každé listině o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu, uložené po datu, kdy změna tohoto Protokolu vstoupila v platnost, se bude mít za to, že se vztahuje ke změněnému Protokolu.

Článek 9

1.  Tento Protokol bude uložen u generálního tajemníka.
2.  Generální tajemník je povinen:
(a)   informovat všechny státy, které podepsaly tento Protokol nebo k němu přistoupily, jakož i všechny členy Organizace o:
(i)   každém novém podpisu nebo uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu, současně s jejím datem;
(ii)   datu vstupu v platnost tohoto Protokolu;
(iii)   uložení každé listiny o výpovědi tohoto Protokolu, současně s datem, kdy byla doručena, a datem, od kterého je výpověď účinná;
(iv)   přijetí každého prohlášení nebo oznámení učiněného podle tohoto Protokolu nebo Úmluvy, týkajícího se tohoto Protokolu;
(b)   předat ověřené věrné kopie tohoto Protokolu všem státům, které tento Protokol podepsaly nebo k němu přistoupily.
3. 

Jakmile tento Protokol vstoupí v platnost, depozitář je povinen jeho ověřenou věrnou kopii předat generálnímu tajemníkovi Spojených národů k registraci a uveřejnění v souladu s článkem 102 Charty Spojených národů.

Článek 10

Tento Protokol je sjednán v jednom originále v jazyce anglickém, arabském, čínském, francouzském, ruském a španělském, přičemž text je stejně autentický.

NA DŮKAZ TOHO, níže podepsaní k tomuto účelu jsouce náležitě zmocněni svými vládami, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Římě dne desátého března roku tisícího devítistého osmdesátého osmého.

E-shop

Spotřebitel - Jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem

Spotřebitel - Jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., Mgr. Tomáš Šperka - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický sešit, který by měl spotřebitelům sloužit jako „první pomoc" při řešení jejich problémů. Obsahuje všechny potřebné základní informace v přehledné a srozumitelné podobě. Seznámí čtenáře s postavením ...

Cena: 181 KčKOUPIT

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Jak z názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba". Vztah územních samosprávných ...

Cena: 507 KčKOUPIT

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík - C. H. Beck

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.