Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 92/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 43, ze dne 1. 9. 2005

92

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. května 2004 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 9. června 2005.

Podle článku 13 dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice, podepsaná v Praze dne 11. října 1989 a vyhlášená pod č. 327/1990 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice

Vláda České republiky a vláda Maďarské republiky (dále jen "smluvní strany")

v zájmu upevnění a dalšího rozvoje mnohostranných vzdělávacích a kulturních vztahů obou států,

k podpoře a zvýšení mobility žáků a studentů,

v souladu s Úmluvou o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu podepsanou v Lisabonu dne 11. dubna 1997,

vzhledem k úspěchům dosaženým členskými státy Rady Evropy a UNESCO ve věci harmonizace mezinárodní výměny studentů a vysokoškolských pedagogů, dále

vzhledem k Evropskou unií podporovanému úmyslu dvoustranného a multilaterálního uznání, respektive průhlednosti průmyslových, zemědělských, obchodních a jiných odborných kvalifikací,

v zájmu dosažení cílů vyjádřených ve Společném prohlášení ministrů školství evropských států na setkání v Boloni dne 19. června 1999 a v Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství podepsaném v Praze dne 19. května 2001

se dohodly takto:

Článek 1

Vysvědčení prokazující dosažení základního vzdělání vydaná v České republice a vysvědčení prokazující ukončení osmého ročníku základní školy vydaná v Maďarské republice ("általános iskolai bizonyítvány") jsou rovnocenná a opravňují ucházet se o přijetí ke studiu na střední škole ve státě druhé smluvní strany.

Článek 2

Státem uznané doklady o získání odborného vzdělání vydané v České republice a vysvědčení o získání státem uznané odborné kvalifikace vydaná v Maďarské republice jsou rovnocenné, pokud doba odborné přípravy a její obsah jsou totožné nebo ve značné míře podobné.

Článek 3

(1) Maturitní vysvědčení vydaná v České republice a maturitní vysvědčení vydaná v Maďarské republice ("érettségi bizonyítvány") jsou rovnocenná a opravňují ucházet se o přijetí ke studiu na vysoké škole ve státě druhé smluvní strany.

(2) Maturitní vysvědčení vydaná v České republice opravňují ucházet se také o přijetí ke studiu v rámci akreditovaného vyššího odborného vzdělávání ve školském systému Maďarské republiky. Maturitní vysvědčení vydaná v Maďarské republice opravňují ucházet se také o přijetí ke studiu na vyšší odborné škole v České republice.

(3) Vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa konzervatoře vydaná v České republice opravňují ucházet se o přijetí ke studiu do odpovídajících studijních programů v oblasti umění na vysokých školách v Maďarské republice. Vysvědčení vydaná na uměleckých středních odborných školách prokazující ukončení odborného uměleckého vzdělání v Maďarské republice opravňují ucházet se o přijetí ke studiu do odpovídajících studijních programů v oblasti umění na vysokých školách v České republice.

Článek 4

Vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy vydané v České republice a vysvědčení prokazující ukončení akreditovaného vyššího odborného vzdělání ve školském systému vydaná v Maďarské republice jsou rovnocenné, pokud doba odborné přípravy a její obsah jsou totožné nebo ve značné míře podobné.

Článek 5

(1) Částečné vzdělání absolvované na státem uznaných základních školách, středních školách a vyšších odborných školách v České republice a částečné vzdělání absolvované v institucích veřejného školství v Maďarské republice se mohou na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce vzájemně započítat a uznat. Rozsah započitatelné části vzdělání posuzuje ta škola, na kterou se žádost podává.

(2) Dílčí studia absolvovaná na státem uznaných vysokých školách v České republice, respektive v Maďarské republice se mohou na žádost studenta vzájemně započítat a uznat jako studijní doba, respektive studijní výkon (kredit, zkouška). Rovnocennost studia posuzuje ta vysoká škola, na kterou se žádost podává.

Článek 6

(1) Státem uznané diplomy vydané v České republice po ukončení studia v bakalářském studijním programu jsou rovnocenné se státem uznanými vysokoškolskými diplomy ("fÎiskolai oklevél") vydanými v Maďarské republice.

(2) Státem uznané diplomy vydané v České republice po ukončení studia na vysoké škole v magisterském studijním programu jsou rovnocenné se státem uznanými diplomy ("egyetemi oklevél") vydanými v Maďarské republice po ukončení univerzitního studia.

(3) Státem uznané diplomy prokazující vykonání státní rigorózní zkoušky po ukončení studia v magisterském studijním programu vydané v České republice jsou rovnocenné se státem uznanými diplomy získanými dalším odborným univerzitním studiem v Maďarské republice.

(4) Státem uznané diplomy vydané v České republice vysokými školami po ukončení studia v doktorském studijním programu (ve zkratce "Ph.D." a "Th.D.") jsou rovnocenné se státem uznanými doktorskými diplomy prokazujícími vědeckou hodnost (ve zkratce "PhD" a "DLA") vydanými univerzitami Maďarské republiky.

Článek 7

Ustanovení článku 6 se nevztahují na uznání odborných kvalifikací, které probíhá podle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran.

Článek 8

Tituly a vědecké hodnosti přiznané ve státě jedné smluvní strany mohou absolventi užívat ve státě druhé smluvní strany pod jejich původním názvem bez uvedení instituce, která hodnost udělila.

Článek 9

Smluvní strany budou rozvíjet vzájemnou spolupráci podle této Dohody v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

Článek 10

(1) Smluvní strany se budou vzájemně informovat o změnách ve vzdělávacích soustavách svých států a budou si vyměňovat všeobecně používané vzory dokladů prokazujících vzdělání od základní školy do úrovně vyššího odborného vzdělání včetně, uvedených v této Dohodě.

(2) Pokud dojde ke změně vnitrostátních právních předpisů smluvních stran, zahájí smluvní strany jednání o případných změnách této Dohody.

Článek 11

(1) Na žádost kterékoliv smluvní strany se uskuteční setkání skupin expertů jmenovaných ministry školství států smluvních stran.

(2) Smluvní strany si dále v termínu do 31. srpna každého roku vzájemně poskytnou přehled státem uznaných institucí, které jsou součástí vysokoškolského vzdělávacího systému. Každá ze smluvních stran zajistí přístup k těmto informacím druhé smluvní straně. V případě významných změn se smluvní strany budou o těchto změnách neprodleně vzájemně informovat.

Článek 12

Doklady o udělení vědeckých hodností "kandidát věd" a "doktor věd" vydané na území států smluvních stran se uznávají za rovnocenné.

Článek 13

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice, podepsaná v Praze dne 11. října 1989.

Článek 14

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany písemně oznámí, že byly splněny podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost.

Článek 15

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou, avšak každá ze smluvních stran ji může písemně vypovědět. V takovém případě platnost této Dohody skončí uplynutím 12 měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Budapešti dne 6. května 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky

Mgr. Václav Pícl v. r.
1. náměstek ministryně
školství, mládeže
a tělovýchovy
Za vládu Maďarské republiky

Péter Medgyes v. r.  
státní tajemník
Ministerstva školství

E-shop

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Miloslav Janhuba, Marie Míková, Jaroslava Roubíčková, Vladimír Zelenka - C. H. Beck

Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupně jsou vysvětleny metody účetnictví a zachycování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Michael Kincl - Wolters Kluwer, a. s.

Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými formami poskytování a dalšími obecnými otázkami. Ve ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.