Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


86

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. července 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 29. dubna 2005.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodující, se vyhlašují současně.

DOHODA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
GUATEMALSKOU REPUBLIKOU
O PODPOŘE A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ INVESTIC

Česká republika a Guatemalská republika (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou smluvních stran,

hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a

vědomy si, že podpora a vzájemná ochrana investic ve smyslu této dohody podněcuje podnikatelskou iniciativu v této oblasti,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

1.  Pojem "investice" označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:
a)  movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna majetková práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;
b)  akcie, obligace, nezajištěné dluhopisy společností nebo jakékoli jiné formy účasti ve společnosti;
c)  peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění na základě smlouvy mající finanční hodnotu a související s investicí;
d)  práva z oblasti duševního vlastnictví, která znamenají: práva z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill, spojená s investicí;
e)  jakékoli právo vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání, jakákoli licence a povolení vydaná podle vnitrostátního zákona, včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.
Jakákoliv změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice, jestliže tato změna není v rozporu s právním řádem smluvní strany, kde je investice uskutečněna.
2.  Pojem "investor" znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé smluvní strany.
a)  Pojem "fyzická osoba" znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství některé ze smluvních stran v souladu s jejími zákony.
b)  Pojem "právnická osoba" znamená s ohledem na obě smluvní strany jakoukoli společnost zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s jejími zákony a uznanou jimi za právnickou osobu, která má trvalé sídlo na území některé ze smluvních stran.
3.  Pojem "výnosy" znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, ne však výlučně, zisky, úroky z půjček, přírůstky kapitálu, podíly, dividendy, licenční nebo jiné poplatky.
4.  Pojem "území" znamená:
a)  ve vztahu k České republice území České republiky, nad kterým vykonává svrchovanost, svrchovaná práva a jurisdikci v souladu s mezinárodním právem;
b)  ve vztahu ke Guatemalské republice: pevninské území, vody a vzdušný prostor a mořské a podmořské oblasti včetně vnitrozemských vod, nad nimiž stát vykonává svrchovanost v souladu s Politickou ústavou Guatemalské republiky a mezinárodním právem.

Článek 2
Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět, a to v souladu se svým právním řádem.

2. Každá smluvní strana zajistí řádné a spravedlivé zacházení s investicemi investorů druhé smluvní strany a nepoškodí nepřiměřenými nebo diskriminačními opatřeními provozování, řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s nimi těmito investory. Každá smluvní strana poskytne takovým investicím plnou bezpečnost a ochranu. Smluvní strana v žádném případě neposkytne zacházení méně příznivé, než jaké vyžaduje mezinárodní právo.

Článek 3
Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1.  Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější.
2.  Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoliv třetího státu, je-li výhodnější.
3.  Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany a jejich investicím takové zacházení, výhody nebo výsady, které může jedna smluvní strana poskytovat na základě:
a)   jakékoli celní unie nebo zóny volného obchodu nebo měnové unie nebo podobných mezinárodních dohod vedoucích k takovým uniím nebo institucím nebo jiných forem regionální spolupráce, jejichž členem jedna ze smluvních stran je nebo může být; nebo
b)   jakékoli mezinárodní dohody nebo ujednání týkajících se zcela nebo převážně zdanění.
4.  Nic v této dohodě nebrání žádné ze smluvních stran aplikovat nová pravidla přijatá v rámci některé formy regionální spolupráce uvedené v odstavci 3 a) tohoto článku, která nahradí pravidla dříve používaná touto smluvní stranou.

Článek 4
Náhrada škod

Jestliže investice investorů jedné nebo druhé smluvní strany utrpí škody následkem války, ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání, vzpoury nebo jiných podobných událostí na území druhé smluvní strany, poskytne jim tato smluvní strana, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu.

Článek 5
Vyvlastnění

1. Investice investorů kterékoli ze smluvních stran nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen "vyvlastnění") na území druhé smluvní strany s výjimkou veřejného zájmu. Vyvlastnění bude provedeno podle zákona, na nediskriminačním základě a bude provázeno opatřeními k zaplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, bude zahrnovat úroky od data vyvlastnění, bude uskutečněna bez prodlení, bude účinně realizovatelná a volně převoditelná ve volně směnitelné měně.

2. Dotčený investor má právo na neodkladné přezkoumání svého případu a ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna, v souladu s principy obsaženými v tomto článku.

Článek 6
Převody

1. Smluvní strany zajistí volný převod plateb spojených s investicemi a výnosy. Převody budou provedeny ve volně směnitelné měně bez jakýchkoli omezení a zbytečných prodlení. Takové převody zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:
a)   kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;
b)   zisky, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;
c)   částky na splacení půjček;
d)   licenční nebo jiné poplatky;
e)   výnosy z prodeje nebo likvidace investice;
f)   příjmy zahraničních zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni a mají povolení pracovat v souvislosti s investicí na území druhé smluvní strany.
2.  Pro účely této dohody bude jako přepočítací kurz použit převažující tržní kurz pro běžné transakce k datu převodu, pokud nebude dohodnuto jinak.
3.  Za převody provedené "bez zbytečného prodlení" ve smyslu odstavce 1 tohoto článku budou považovány převody uskutečněné ve lhůtě, která je běžně nezbytná pro provedení takového převodu.
4. Pokud za výjimečných okolností pohyby kapitálu mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou způsobí, nebo hrozí, že způsobí, vážné potíže při provádění devizové politiky nebo měnové politiky v České republice nebo Guatemalské republice, může Česká republika nebo Guatemalská republika přijmout ochranná opatření týkající se pohybu kapitálu mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou na dobu nepřesahující šest měsíců, pokud jsou taková opatření naprosto nezbytná.

Článek 7
Postoupení práv

1. Jestliže jedna smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou provede platbu svým vlastním investorům z důvodu záruky proti nekomerčním rizikům, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana:
a)   postoupení každého práva nebo nároku investora smluvní straně nebo agentuře zmocněné smluvní stranou, ať k postoupení došlo ze zákona nebo na základě právního ujednání v této zemi, jakož i
b)   že smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převzít závazky vztahující se k investici.
2.

Postoupená práva nebo nároky nepřekročí původní práva nebo nároky investora.

Článek 8
Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1.  Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou v souvislosti s investicí na území této druhé smluvní strany, bude předmětem konzultací mezi stranami ve sporu.
2.  Jestliže jakýkoliv spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nemůže být takto urovnán ve lhůtě šesti měsíců od data žádosti o konzultace, je investor oprávněn předložit spor k vyřešení podle své volby buď:
a)   příslušnému soudu nebo správnímu tribunálu smluvní strany, která je stranou ve sporu;
nebo
b)   Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965 v případě, že obě smluvní strany jsou stranami této úmluvy;
nebo
c)   podle Dodatkových pravidel ICSID, jestliže buď smluvní strana, která je stranou sporu, nebo smluvní strana investora, ale nikoli obě, je stranou Úmluvy ICSID;
nebo
d)   rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustavenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel.

Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu a bude vykonatelný v souladu s vnitrostátním zákonodárstvím.

Článek 9
Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, vyřešeny konzultacemi nebo jednáními.

2. Pokud spor nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou soudu (dále jen "předseda"). Předseda bude jmenován do tří měsíců ode dne jmenování obou rozhodců.

4. Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebylo provedeno nezbytné jmenování, může být požádán předseda Mezinárodního soudního dvora, aby provedl jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat tento úkon, bude o jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení nezbytného jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je závazné. Každá smluvní strana uhradí pouze náklady svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

Článek 10
Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

1. V případě, že je některá otázka řešena současně touto dohodou a jinou mezinárodní smlouvou, jejímiž stranami jsou obě smluvní strany, nic v této dohodě nebrání, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využil jakýchkoli pravidel, která jsou pro něho příznivější.

2. Jestliže zacházení poskytnuté jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními je příznivější, než které je poskytováno touto dohodou, bude poskytnuto toto příznivější zacházení.

Článek 11
Základní bezpečnostní zájmy

Nic v této dohodě nelze vykládat tak, že je bráněno jedné nebo druhé smluvní straně přijmout opatření ke splnění jejích závazků týkajících se zachování mezinárodního míru nebo bezpečnosti.

Článek 12
Použitelnost Dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu této dohody v platnost. Ustanovení této dohody se však nepoužijí na nároky vzniklé z událostí, které se staly před jejím vstupem v platnost, a na nároky, které byly vyřešeny před jejím vstupem v platnost.

Článek 13
Vstup v platnost, trvání a ukončení

1. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění požadavků svého právního řádu pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem druhé notifikace.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Potom zůstane v platnosti až do uplynutí dvanáctiměsíční lhůty běžící ode dne, kdy některá ze smluvních stran písemně oznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost Dohody.

3. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou ustanovení této dohody účinná po dobu deseti let od data ukončení platnosti.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Praze dne 8. července 2003 v jazyce českém, španělském a anglickém. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za 
Českou republiku  
Mgr. Bohuslav Sobotka
ministr financí
České republiky
Za
Guatemalskou republiku
Edgar Armando Gutiérrez Girón
ministr zahraničních věcí
Guatemalské republiky

E-shop

Compliance v podnikové praxi

Compliance v podnikové praxi

Schenková, Lasák a kolektiv - C. H. Beck

Pojem compliance se v poslední době pevně ukotvil v českém právním prostředí. Obchodní korporace se musejí vyrovnat s neustále rostoucím množstvím právních předpisů, které je postihují za protiprávní jednání osob, jež za obchodní korporaci vystupují a jednají. Compliance však ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Zákon o mezinárodním právu soukromém, komentář

Zákon o mezinárodním právu soukromém, komentář

Pauknerová, Rozehnalová, Zavadilová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář renomovaného autorského týmu je věnován novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Představuje úvod do českého mezinárodního práva soukromého a procesního v širším pohledu. Kromě podrobně komentovaných ustanovení nového zákona, ...

Cena: 1 793 KčKOUPIT

Krizový zákon - Komentář

Krizový zákon - Komentář

Jiří Vaníček, Ondřej Vodehnal - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem autorů komentáře je pokusit se čtenářům vysvětlit a pomoci pochopit systém krizové legislativy, jejíž jádrem je právě krizový zákon. Komentář se nezaměřuje pouze na teoretický právní výklad, ale snaží se cílit spíše na praktické aspekty aplikace krizového zákona a posuzovat ...

Cena: 628 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.