Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 74/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 35, ze dne 1. 8. 2005

74

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. dubna 2003 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 1. července 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
mezi
vládou České republiky
a
vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě

Vláda České republiky a vláda Republiky Slovinsko (dále jen "smluvní strany"),

majíce dobrou vůli usnadnit mezinárodní přepravu zboží,

uznávajíce potřebu, že z důvodů ekologických a omezené kapacity silniční dopravy je třeba vytvořit moderní systém přepravy železniční a vodní dopravou jako alternativy k silniční dopravě, přijatelný z hlediska ekonomického i ochrany životního prostředí,

podporujíce vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj mezinárodní kombinované dopravy,

se dohodly takto:

Článek 1
Všeobecné ustanovení

Tato Dohoda se vztahuje na mezinárodní kombinovanou dopravu mezi územími států smluvních stran, nebo tranzitem přes území státu jedné nebo obou smluvních stran.

Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody se rozumí:

a)   "mezinárodní kombinovanou dopravou" systém přepravy zboží v jedné a téže intermodální přepravní jednotce nebo v silničním vozidle při použití dvou a/nebo více druhů dopravy bez překládky tohoto zboží při změně druhu dopravy, přičemž podstatná část přepravy je realizována po železnici a/nebo vodní cestě a počáteční a/nebo koncový úsek po silnici je pokud možno co nejkratší;
b)   "intermodální přepravní jednotkou" kontejner dlouhý nejméně 6 m, výměnná nástavba a dále návěs či přívěs, používaný v kombinované dopravě;
c)   "silničním vozidlem" vozidlo s motorovým pohonem evidované na území státu jedné ze smluvních stran, určené a používané k přepravě zboží, tj. tahač, nákladní automobil samotný nebo s přívěsem nebo tahač s návěsem. Není nutné, aby přívěs, respektive návěs byl evidován na území státu stejné smluvní strany;
d)   "doprovázenou kombinovanou dopravou" systém přepravy silničních vozidel doprovázených řidičem po železnici nebo vodní cestě;
e)   "nedoprovázenou kombinovanou dopravou" systém přepravy intermodálních přepravních jednotek po železnici nebo vodní cestě;
f)   "svozem a rozvozem" přeprava intermodálních přepravních jednotek nebo silničních vozidel po silnici z místa nakládky zboží nebo z hraničního přechodu k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy podle směru jízdy, respektive z překladiště kombinované dopravy k místu určení, tj. vykládky zboží nebo k nejbližšímu hraničnímu přechodu ve směru jízdy;
g)   "překladištěm kombinované dopravy" místo překládky intermodálních přepravních jednotek a silničních vozidel z jednoho druhu dopravy na jiný;
h)   "odměnným povolením" povolení k silniční dopravě, které bylo vydáno na základě použití doprovázené kombinované dopravy.

Článek 3
Spolupráce k podpoře kombinované dopravy

Smluvní strany

a)   budou podporovat provozovatele železniční, vodní a kombinované dopravy, aby přijali za účelem rozvoje kombinované dopravy efektivní koordinovaná opatření;
b)   budou podporovat investice do infrastruktury železnice, překladišť kombinované dopravy a veřejných přístavů za účelem rozvoje kombinované dopravy;
c)   budou podporovat přepravu zboží v co největší míře formou kombinované dopravy;
d)   budou usilovat o to, aby byl svoz a rozvoz vyjmut ze zákazu jízd o sobotách, nedělích a o státních svátcích, stanoveného právními předpisy platnými ve státech smluvníchstran;
e)   budou usilovat o to, aby se podle možností, vytvořily podmínky ke svozu a rozvozu silničními vozidly s největší povolenou hmotností do 44 tun;
f)   budou prostřednictvím svých příslušných orgánů usilovat o to, aby podle možností byly vytvořeny podmínky k celnímu odbavování zásilek kombinované dopravy v překladištích kombinované dopravy;
g)   budou podle možností podporovat vznik a spolupráci společných mezinárodních společností pro kombinovanou dopravu;
h)   se budou vzájemně informovat o opatřeních, která napomáhají zvýšení kvality mezinárodní kombinované dopravy a úrovně služeb.

Článek 4
Odměnná povolení

(1) V případě použití doprovázené kombinované dopravy z území států nebo na území států smluvních stran nebo tranzitem přes jejich území se Smíšená komise pro kombinovanou dopravu zřízená podle článku 6 této Dohody může dohodnout na vzájemném vydávání odměnných povolení.

(2) Smíšená komise pro kombinovanou dopravu navrhne Smíšené komisi pro silniční dopravu zřízené podle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o mezinárodní silniční dopravě podmínky pro vydávaní odměnných povolení.

Článek 5
Ochrana údajů

Smluvní strany budou chránit před třetími osobami v souladu s právními předpisy svých států veškeré údaje a informace obchodního charakteru související s touto Dohodou - kromě veřejně publikovaných statistických údajů a výkazů.

Článek 6
Smíšená komise pro kombinovanou dopravu

(1) Smluvní strany zřídí Smíšenou komisi pro kombinovanou dopravu k řešení záležitostí souvisejících s výkladem a prováděním této Dohody. Tato Smíšená komise je oprávněna navrhovat smluvním stranám změny a doplňky této Dohody.

(2) Činnost Smíšené komise pro kombinovanou dopravu se bude řídit jednacím řádem, který bude schválen na jejím prvním zasedání.

(3) Smíšená komise pro kombinovanou dopravu zasedá podle potřeby střídavě ve státech smluvních stran.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran a vstoupí v platnost uplynutím třiceti dnů poté, kdy se smluvní strany navzájem informují o tomto schválení.

(2) Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu vypovědět diplomatickou nótou. Dohoda pozbude platnosti uplynutím šesti měsíců od jejího doručení.

Dáno v Bruselu dne 24. dubna 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Antonín Tesařík v. r.
1. náměstek ministra dopravy
Za vládu Republiky Slovinsko
Jakob Presečnik v. r.
ministr dopravy

E-shop

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  s komentářem a judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem a judikaturou

Hana Kučerová, Eva Horzinková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

David Petrlík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí ze střední a východní Evropy. To mělo dopad jak na složení Soudního dvora, tak i na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

Dohnal, Gavlas, Oliva - C. H. Beck

Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Smlouvy mají svůj život a všechny jeho fáze tato publikace popisuje. Od vyjednávání ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.