Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 69/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 32, ze dne 30. 6. 2005

69

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. srpna 2001 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 1. července 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Rakouské republiky
o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním dále rozvíjet dobré sousedské vztahy formou vzájemné výměny zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí (dále jen "stážisté"),

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Stážisté ve smyslu této dohody jsou zaměstnanci, kteří:

a)  jsou občany České republiky s trvalým pobytem v České republice nebo občany Rakouské republiky s trvalým pobytem v Rakouské republice,

b)  mají ukončené odborné vzdělání nebo prokáží praxi v příslušném oboru,

c)  za účelem zdokonalení odborných a jazykových znalostí vykonávají přechodné zaměstnání v druhém státě (dále jen "hostitelský stát) a

d)  při nástupu do zaměstnání nejsou mladší 18 let a starší 35 let.

(2) Příslušnými orgány zodpovědnými za provádění této dohody (dále jen "příslušné orgány") jsou - v České republice: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky; - v Rakouské republice: Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Rakouské republiky.

(3) Příslušné orgány smluvních stran mohou prováděním této dohody pověřit podřízené orgány.

(4) Příslušné orgány obou smluvních stran budou při provádění této dohody úzce spolupracovat. K projednávání otázek souvisejících s prováděním této dohody bude ustanovena smíšená česko-rakouská komise (dále jen "Komise"), která bude složena z pěti členů každého státu. Členem Komise bude i zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců. Komise se bude scházet na návrh příslušného orgánu jedné ze smluvních stran, střídavě v České republice a v Rakouské republice.

Článek 2

(1) Povolení k zaměstnání stážisty se uděluje na dobu, která je potřebná pro rozšíření odborných a jazykových znalostí, o něž usiluje. Délka činí nejméně šest měsíců a nejdéle jeden rok, pokud to však situace a vývoj na trhu práce umožní, lze ji prodloužit na celkem 18 měsíců. Komise uvedená v článku 1 odstavci 4 může u této doby doporučit pro některé profese minimální a maximální délky zaměstnání.

(2) Jestliže je pracovní poměr ukončen předčasně bez zavinění stážisty, bude příslušný orgán státu, na jehož území bylo zaměstnání vykonáváno, usilovat o to, aby bylo stážistovi zprostředkováno jiné rovnocenné zaměstnání.

(3) Zaměstnavatelé, kteří na základě této dohody chtějí zaměstnat stážistu, jsou povinni zaslat neprodleně příslušnému orgánu v místě zaměstnání písemné oznámení o zahájení a ukončení zaměstnání, jakož i o základních mzdových a pracovních podmínkách opatřené spolupodpisem stážisty.

Článek 3

(1) Povolení k zaměstnání uděluje stážistovi příslušný orgán státu, v němž má být zaměstnání vykonáváno.

(2) Zaměstnání stážisty se bude řídit pracovní smlouvou, kterou uzavře zaměstnavatel se stážistou v souladu s právními předpisy hostitelského státu.

(3) Doby zaměstnání získané na základě povolení k zaměstnání stážisty se nezapočítávají do dob zaměstnání, které na základě jiných právních předpisů opravňují k výkonu zaměstnání v hostitelském státě.

(4) Povolení k zaměstnání se neudělí, jestliže:

a)  se zjistí skutečnosti, které opravňují domněnku, že zaměstnání nemá být zahájeno podle pravidel této dohody, nebo

b)  není záruka, že při zaměstnávání stážisty budou dodrženy mzdové a pracovní podmínky, včetně podmínek stanovených právními předpisy o sociálním pojištění, platné v místě zaměstnání pro zaměstnance se srovnatelnou kvalifikací, nebo

c)  stážista nemá být zaměstnán na pracovním místě v podniku svého zaměstnavatele.

(5) Povolení k zaměstnání stážisty se odejme, jestliže nastanou nebo se dodatečně zjistí skutečnosti, které opravňují k jeho odejmutí. Právní účinnost odejmutí povolení k zaměstnání stážisty nabude platnosti dnem, který vyplývá ze zákonných norem nebo z ustanovení kolektivních smluv hájících práva stážisty v pracovním poměru.

Článek 4

(1) Stážisté, kteří mohou být na základě této dohody přijati do zaměstnání, si podají žádost o zprostředkování práce u orgánu svého státu příslušného k provádění této dohody. Pravidla pro postup udělování povolení k zaměstnání stážisty budou stanovena příslušnými orgány v metodickém pokynu a podle potřeby periodicky prověřována.

(2) Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat výměnu stážistů a usilovat o to, aby bylo stážistům zprostředkováno vhodné zaměstnání; výsledky svého úsilí oznámí příslušnému orgánu druhé smluvní strany.

Článek 5

Na zaměstnání stážisty se vztahují všechna ustanovení právních předpisů o pracovních smlouvách, o ochraně zaměstnanců, včetně zvláštních ustanovení o zaměstnávání mladistvých, ustanovení podnikových stanov týkajících se práv zaměstnanců, jakož i pracovněprávních nároků vyplývajících z kolektivních smluv, a všechny právní předpisy o sociálním pojištění státu, na jehož území je stážista zaměstnán.

Článek 6

(1) Počet stážistů, kteří mohou být v každém státě každoročně přijati do zaměstnání, stejně jako jejich případné rozdělení podle hospodářských odvětví nebo skupin povolání, se stanoví výměnou nót mezi příslušnými orgány, vždy přitom se zřetelem k existujícím kvótám stanoveným pro zaměstnávání cizinců, zejména pak ke kvótám určeným pro jednotlivé země, jakož i s přihlédnutím ke konkrétní situaci a vývoji na trhu práce. Příslušné návrhy vypracuje Komise uvedená v článku 1 odstavci 4.

(2) V případě, že se počet stážistů stanovený na jeden kalendářní rok nevyčerpá, nesmějí být nevyužitá pracovní místa převedena do následujícího roku. Prodloužení doby zaměstnání podle článku 2 odstavce 1 se nepovažuje za nové přijetí stážisty.

(3) V případě, že v jednom ze států jsou stanoveny kvóty pro zaměstnávání cizinců, započítávají se povolení k zaměstnávání stážistů do těchto maximálních počtů.

Článek 7

Zprostředkování zaměstnání pro stážistu ve smyslu této dohody je bezplatné. Jinak se na náklady a úhradu poplatků vztahují právní předpisy každého z obou států.

Článek 8

Touto dohodou zůstává nedotčena povinnost stážistů dodržovat právní předpisy platné v obou státech, které upravují zejména vstup, pobyt a vycestování cizinců.

Článek 9

Obě smluvní strany mohou z důvodu vážné situace na trhu práce a jejího vývoje provádění této dohody přechodně zcela nebo zčásti pozastavit. Pozastavení musí být oznámeno neprodleně diplomatickou cestou druhé smluvní straně. Již udělená povolení k zaměstnání stážistů zůstávají v platnosti. Pozastavení dohody vstupuje v platnost tři měsíce po jeho oznámení.

Článek 10

(1) Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními předpisy obou států. Vstoupí v platnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž si smluvní strany písemně diplomatickou cestou oznámí, že byly splněny podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy pro její vstup v platnost.

(2) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu kdykoli písemně diplomatickou cestou vypovědět. V takovém případě Dohoda pozbývá platnosti šest měsíců ode dne, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení o její výpovědi.

(3) Povolení k zaměstnání stážistů vydaná na základě této dohody zůstávají v platnosti do uplynutí lhůt v nich uvedených.

Na důkaz toho zmocněnci Dohodu podepsali a opatřili pečetěmi.

Dáno ve Vídni dne 24. srpna 2001, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
PhDr. Vladimír Špidla v. r. 
1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí
Za vládu Rakouské republiky
  Dr. Martin Bartenstein v. r. 
spolkový ministr hospodářství a práce

E-shop

Odůvodnění civilního rozsudku, 2. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 2. vydání

JUDr. Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace i ve druhém, aktualizovaném vydání nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnutí v civilních věcech . Každé odůvodnění je totiž odbornou vizitkou soudce a zrcadlem jeho právních úvah, které dominují při rozhodování ve věci. Publikace odpovídá ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

JUDr. Blanak Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, kteří tvoří většinu ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.