Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 68/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 31, ze dne 28. 6. 2005

68

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. dubna 2005 byla v Buenos Aires podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11, druhý odstavec, dne 21. dubna 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
O SPOLUPRáCi V OBLASTI CESTOVNĺHO RUCHU
MEZI
MINISTERSTVEM PRO MĺSTNĺ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY
A
STÁTNĺM ÚŘADEM PRO CESTOVNĺ RUCH ARGENTINSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Státní úřad pro cestovní ruch Argentinské republiky, dále jen "Strany":

vedeny přesvědčením, že cestovní ruch je důležitým a pozitivním nástrojem pro hospodářský rozvoj a zmírnění chudoby, lepší porozumění mezi národy a ochranu a propagaci sociálních a kulturních identit, jakož i osobní a kolektivní duchovní obohacení,

uznávajíce jako řídící zásady svých vzájemných vztahů a aktivit plánovaných v rámci této dohody zaměření a doporučení Světového etického kodexu pro cestovní ruch přijatého na XIII. Valném shromáždění Světové organizace cestovního ruchu,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany přijmou a na příslušných úrovních projednají opatření, která přispějí k rozvoji cestovního ruchu mezi oběma státy, a dle svých možností podniknou kroky vedoucí k tomuto cíli.

Článek 2

Strany si budou vyměňovat užitečné informace a platnou legislativu týkající se ubytování, asociací a podniků, profesionálních aktivit v cestovním ruchu, a veškeré další právní úpravy, která by se přímo či nepřímo dotýkala rozvoje turistického sektoru.

Článek 3

Strany podpoří výměnu odborníků a konzultantů, výměnu zkušeností a znalostí, a prostudují všechny návrhy týkající se vzájemného poskytnutí stipendií a stáží s cílem přizpůsobit přípravu lidských zdrojů potřebám a poptávce turistického sektoru.

Článek 4

Strany se budou vzájemně podporovat v reklamních kampaních, v šíření informací a při propagaci, ve vzájemné výměně tiskového a audiovizuálního materiálu a ve využití možností, které nabízejí nové informační technologie, a jejich prostřednictvím nabízet své turistické služby poptávce protistrany.

Zároveň podpoří za stejným účelem návštěvy zástupců specializovaných informačních a propagačních agentur a turistických operátorů.

Článek 5

Strany se podělí o své nejlepší zkušenosti s udržitelným rozvojem cestovního ruchu, se zachováním svých kulturních a přírodních zajímavostí určených k turistickému využití, se zlepšováním kvality služeb v oblasti cestovního ruchu a se sociální a hospodářskou propagací místních incomingových subjektů prostřednictvím cestovního ruchu.

Článek 6

V zájmu propagace svých turistických zajímavostí se každá strana v rámci svých možností bude zúčastňovat výstav, kongresů, veletrhů nebo jiných turistických aktivit organizovaných druhou stranou.

Článek 7

Strany se budou vzájemně informovat o možnostech investičních projektů v oblasti cestovního ruchu a budou podporovat společnou účast podniků a soukromého kapitálu na investicích v oblasti cestovního ruchu, a to jak na vlastních trzích, tak na trzích třetích zemí.

Článek 8

Strany budou pracovat v rámci Světové organizace cestovního ruchu za účelem rozvoje a podpory přijetí doporučených vzorů a postupů, které usnadní cestovní ruch na mezinárodní úrovni. Za tímto účelem si strany poskytnou vzájemnou asistenci v otázkách spolupráce a efektivní účasti na pracovních programech Světové organizace cestovního ruchu.

Článek 9

Strany vytvoří smíšenou komisi, jejímž úkolem bude sledovat a hodnotit uskutečněnou činnost v rámci této dohody. Komise se bude scházet střídavě v jednom z účastnických států každé 2 (dva) roky.

Článek 10

Žádné z ustanovení této dohody nesmí být vykládáno v rozporu se závazky České republiky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii.

Vzniknou-li rozdíly ve výkladu a aplikaci této dohody, budou řešeny společnou dohodou mezi oběma stranami.

Článek 11

Dohoda je sjednána na dobu pěti let, poté bude automaticky prodlužována na dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s šesti měsíční výpovědní lhůtou, což neovlivní pokračování již probíhajících programů a aktivit.

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a může být změněna pouze písemným ujednáním obou stran.

Dáno v Buenos Aires dne 21. dubna 2005 ve dvou vyhotoveních, v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky
Ivan Přikryl v. r.
náměstek ministra
Za Státní úřad pro cestovní ruch
Argentinské republiky
Carlos Enrique Meyer v. r.
tajemník pro cestovní ruch

E-shop

Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo

Helena Prášková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jedná se o praktickou publikaci pro představitele různých ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Zákon směnečný a šekový - Komentář, 2. vydání

Zákon směnečný a šekový - Komentář, 2. vydání

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu směnečnému a šekovému je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Na rozdíl od jiných komentářů tohoto zákona je tato kniha více zaměřena na názory uvedené v odborné literatuře, autor též podstatně intenzivněji pracuje s judikaturou. ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.