Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 62/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 29, ze dne 20. 6. 2005

62

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. července 1997 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt.

Dohoda byla na základě svého článku 23 odst. 2 předběžně prováděna ode dne podpisu a vstoupila v platnost na základě téhož článku a odstavce dne 21. dubna 2005. V souladu s článkem 23 odst. 1 nahradila tato dohoda Dohodu o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt ze dne 29. ledna 1978 publikovanou pod č. 31/1979 Sb.

Anglické znění Dohody a její český překlad se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Dohoda
o letecké dopravě
mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt

Vláda České republiky a vláda Státu Kuvajt,

přejíce si podporovat rozvoj leteckých služeb mezi Českou republikou a Státem Kuvajt a podporovat v největší možné míře mezinárodní spolupráci na tomto poli,

přejíce si aplikovat na tyto služby zásady a ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Dohody o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb, obě otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944,

se dohodly takto:

Článek 1
(Definice)

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a)   výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje jakékoli Přílohy, přijaté podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu Příloh nebo Úmluvy podle článků 90 a 94 této Úmluvy, které byly přijaty oběma smluvními stranami;
(b)   výraz "letecké úřady" znamená, v případě České republiky Ministerstvo dopravy a v případe Státu Kuvajt Generální ředitelství civilního letectví, nebo v obou případech jakoukoli jinou osobu nebo orgán pověřený provádět funkce, které v současnosti vykonávají zmíněné úřady;
(c)   výraz "určený letecký podnik" znamená každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemnou formou určila druhé smluvní straně a který byl zmocněn v souladu s článkem 3 této dohody provozovat dohodnuté služby na linkách specifikovaných v souladu s článkem 2 odst. 1 této dohody;
(d)   výrazy "území", "letecká služba", "mezinárodní letecká služba" a "přistání pro potřeby nikoli obchodní" mají význam příslušně jim určený v článcích 2 a 96 Úmluvy;
(e)   výrazy "dohodnuté služby" a "stanovené linky" znamenají mezinárodní letecké služby stanovené podle článku 2 této dohody a linku stanovenou v příslušné části Seznamu linek k této dohodě pro dopravu cestujících, zavazadel a nákladu, včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci;
(f)   výraz "kapacita" znamená:
 i)  ve vztahu k letadlu užitečné zatížení tohoto letadla použitelné na lince nebo na úseku linky,
  ii)  ve vztahu k určené letecké službě, kapacitu letadla používaného na tuto službu, násobenou počtem frekvencí provozovaných takovýmto letadlem na lince, nebo na úseku linky za dané období;
(g)   výraz "počítačový reservační systém" (CRS) znamená počítačový systém, který poskytuje informace o letových řádech, použitelné sedadlové kapacitě, jízdném a souvisejících službách, jehož prostřednictvím mohou být prováděny reservace a/nebo mohou být vydávány a prodávány letenky, z nichž některé nebo všechny služby provádí cestovní nebo zasilatelské agentury;
h)   výraz "tarif" znamená ceny, které budou placeny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží, a podmínky, podle kterých tyto ceny jsou aplikovány, včetně cen a podmínek pro agentury a jiné pomocné služby, ale s vyloučením úhrady nebo podmínek pro přepravu poštovních zásilek;
(i)   výraz "Seznam linek" označuje seznam linek, který je přiložen k této dohodě a všechny doplňky, které byly schváleny podle článku 18 této dohody. Seznam linek je nedílnou částí této dohody a všechna odvolání na Dohodu zahrnují seznam linek, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Článek 2
(Přepravní práva)

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za účelem zavedení a provozování mezinárodních leteckých služeb určeným leteckým podnikem na linkách, uvedených v příslušné sekci Seznamu linek. Takové služby a linky jsou dále nazývány "dohodnuté služby" a "stanovené linky".

(2) Podle ustanovení této dohody bude určený letecký podnik každé smluvní strany při provozu dohodnuté služby na stanovené lince využívat tato práva:

(a)  právo létat přes území státu druhé smluvní strany bez přistání;

(b)  právo přistávat na uvedeném území pro potřeby nikoli obchodní; a

(c)  právo nakládat nebo vykládat na uvedeném území v místech uvedených v Seznamu linek cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek odděleně nebo v kombinaci určené pro nebo přicházející z místa (míst) na území státu druhé smluvní strany; a

(d)  právo nakládat a vykládat na území třetích států v místech specifikovaných v Seznamu linek cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek odděleně nebo v kombinaci, určené nebo přicházející z míst na území státu druhé smluvní strany, specifikované v Seznamu linek.

(3) Nic v odstavci 2 nesmí být považováno za udělení práv leteckému podniku smluvní strany přijímat na území státu druhé smluvní strany k přepravě cestující, náklad, nebo poštovní zásilky určené pro jiné místo na území státu této smluvní strany za úplatu nebo nájemné.

Článek 3
(Určení a provozní oprávnění)

(1) Dohodnuté služby na linkách stanovených podle článku 2 odst. 1 této dohody mohou být zahájeny kdykoliv za předpokladu, že

(a)  smluvní strana, které byla práva uvedená v článku 2 odst. 2 udělena, určila písemně letecký podnik; a

(b)  smluvní strana udělující tato práva zmocnila určený letecký podnik zahájit letecké služby.

(2) Smluvní strana, udělující tato práva s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, udělí bez odkladu příslušné provozní oprávnění provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že tarif s ohledem na dohodnuté služby byl stanoven v souladu s ustanoveními článku 12 této dohody.

(3) Letecký podnik určený jednou smluvní stranou může být požádán, aby prokázal druhé smluvní straně, že je způsobilý dodržovat podmínky předepsané zákony a předpisy, které obvykle tato smluvní strana uplatňuje pro provoz mezinárodních leteckých služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Každá smluvní strana může odmítnout výkon oprávnění stanovených v článku 2 této dohody leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou, jestliže takový letecký podnik není schopen na požádání prokázat, že podstatné vlastnictví a skutečná kontrola takového leteckého podniku náleží smluvní straně určující letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům nebo korporacím.

Článek 4
(Odvolání nebo pozastavení provozu)

(1) Každá smluvní strana bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon těchto práv stanovených v článku 2 této dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany, nebo může stanovit takové podmínky, dočasné nebo trvalé, které bude považovat za nezbytné k výkonu těchto práv, jestliže:

(a)  uvedený letecký podnik neprokázal leteckému úřadu této smluvní strany, že je způsobilý dodržovat podmínky předepsané zákony a předpisy, které obvykle tento úřad uplatňuje v souladu s ustanoveními Úmluvy; nebo

(b)  tento letecký podnik nemůže prokázat, že podstatné vlastnictví a skutečná kontrola náleží smluvní straně určující letecký podnik nebo jejím státním příslušníkům; nebo

(c)  tento letecký podnik nedodržuje zákony nebo právní předpisy smluvní strany, která práva udělila; nebo

(d)  letecký podnik jiným způsobem nedodrží podmínky pro provoz dohodnutých služeb stanovených touto dohodou.

(2) Pokud nebude nutné provést okamžitá opatření k zabránění dalšímu porušování zákonů a právních předpisů uvedených výše, nebo v zájmu letecké bezpečnosti, budou práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku uplatněna pouze po konsultacích s leteckým úřadem druhé smluvní strany.

(3) V případě opatření jedné ze smluvních stran podle tohoto článku nebudou práva obou smluvních stran dotčena.

Článek 5
(Použití zákonů, předpisů a postupů)

(1) Zákony, předpisy a postupy jedné smluvní strany upravující vstup na území jejího státu, pobyt na něm, nebo výstup z území jejího státu letadel jejího určeného leteckého podniku provozujícího mezinárodní leteckou dopravu nebo vztahující se na provoz a létání takového letadla uvnitř jeho území, budou uplatněna vůči letadlům určeného leteckého podniku druhé smluvní strany a budou dodržována těmito letadly při vstupu nebo výstupu z/nebo pobytu na území státu této smluvní strany.

(2) Zákony, předpisy a postupy státu jedné smluvní strany upravující vstup na území jejího státu, pobyt na něm, tranzit nebo výstup cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z tohoto území, stejně jako zákony, předpisy a postupy vztahující se na vstup, výstup, přistěhovalectví a vystěhovalectví, pasy, cla, měnu a zdravotní kontrolu, budou aplikována na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo během pobytu na území státu uvedené smluvní strany.

(3) Cestující v přímém transitu přes území státu smluvní strany, neopouštějící oblast letiště určenou pro takové účely, budou podrobeni, s výjimkou ustanovení uvedených v článku 6 této dohody týkajících se opatření na ochranu civilního letectví, zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém transitu budou osvobozena od cel a jiných poplatků.

(4) Při uplatňování celních, přistěhovaleckých, karanténních a podobných předpisů nebude žádná smluvní strana dávat přednost svým vlastním nebo kterémukoli jinému leteckému podniku před leteckým podnikem druhé smluvní strany provozujícím podobné mezinárodní letecké služby.

Článek 6
(Ochrana civilního letectví)

(1) Smluvní strany si v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva vzájemně znovu potvrzují, že jejich závazek zajistit bezpečnost civilního letectví před činy nezákonného vměšování tvoří nedílnou součást této dohody.

(2) Smluvní strany, aniž by tím byla omezena jejich všeobecná práva a závazky, vyplývající z mezinárodního práva, budou zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech, spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, a Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971, Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988, a jakékoli jiné mnohostranné úmluvy upravující ochranu civilního letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

(3) Smluvní strany si na požádání poskytnou veškerou nezbytnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilního letadla a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť a leteckých navigačních zařízení, jakož i jiným hrozbám vůči bezpečnosti civilního letectví.

(4) Smluvní strany budou ve svých vzájemných vztazích postupovat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví, přijatými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako přílohy k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví v rozsahu, v němž jsou tato ustanovení pro smluvní strany závazná; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace, mající hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich státu, jednali v souladu s těmito ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby tito provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví, zmíněná výše v odstavci 4, vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území státu této druhé smluvní strany.

(6) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování nebo nakládání.

(7) Každá smluvní strana bude také pozitivně posuzovat jakýkoliv požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření, aby se čelilo určité hrozbě.

(8) V případě spáchání činu nebo hrozby spáchání nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení si smluvní strany vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními, směřujícími k urychlenému a bezpečnému ukončení takových činů, nebo hrozeb.

(9) Jestliže má smluvní strana opodstatněné důvody domnívat se, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu civilního letectví, může letecký úřad této smluvní strany požádat o neodkladné konsultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Tyto konsultace budou zaměřeny k dosažení dohody o vhodných opatřeních, která by vyloučila bezprostřední důvody obav, a k uskutečnění nezbytných akcí pro dosažení příslušné úrovně ochrany civilního letectví, odpovídající standardům ICAO.

Článek 7
(Uznání osvědčení a průkazů)

(1) Osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené jednou smluvní stranou a dosud mající platnost budou uznány druhou smluvní stranou jako platné pro účely provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že taková osvědčení a licence byly vydány nebo potvrzeny jako platné a alespoň odpovídají, nebo jsou přísnější, než minimální normy, stanovené podle Úmluvy.

(2) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu diplomy a průkazy udělené jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou.

Článek 8
(Cla a jiné poplatky)

(1) Každá smluvní strana osvobodí, na základě reciprocity, určený letecký podnik druhé smluvní strany od dovozních omezení, cel, dávek inspekčních poplatků a jiných celostátních dávek a poplatků letadla, palivo, mazací oleje, spotřebitelné technické zásoby, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně tabáku, nápojů a jiných výrobků určených pro prodej cestujícím v omezeném množství během letu) a jiné věci určené pro použití výhradně v souvislosti s provozem letadla určeného leteckého podniku takové smluvní strany provozující dohodnuté služby, a v největším možném rozsahu podle jejich vnitrostátních právních předpisů, movitý majetek, zásoby letenek, leteckých nákladních listů a jakýkoli tištěný materiál, které nesou logo společnosti, a obvyklý propagační materiál bezplatně rozšiřovaný určeným leteckým podnikem.

(2) Osvobození udělená podle tohoto článku se budou vztahovat na položky uvedené v odstavci 1 tohoto článku:

(a)  dovezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany, nebo jeho jménem;

(b)  ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany od příletu až do odletu z území státu druhé smluvní strany; a

(c)  vzaté na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany a určené pro použití při provozu dohodnutých služeb; ať již jsou nebo nejsou takové věci použity, nebo spotřebovány zcela či částečně na území smluvní strany udělující osvobození za předpokladu, že takové položky nebudou zcizovány na území státu uvedené smluvní strany.

(3) Obvyklé palubní vybavení, náhradní díly, zásoby paliva a mazadel a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních úřadů na tomto území, které mohou požadovat, aby tyto materiály byly umístěny pod jejich dozor do doby, než budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

Článek 9
(Užívání letišť a leteckých zařízení)

Poplatky uložené na území státu jedné smluvní strany letadlům určeného leteckého podniku druhé smluvní strany za použití letiště, řízení letového provozu a jiných zařízení nebudou vyšší než poplatky ukládané letadlům leteckých dopravců tohoto státu vykonávajících podobné mezinárodní letecké služby.

Článek 10
(Prodej a převod finančních prostředků)

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude v souladu se zákony a předpisy státu a na základě reciprocity volně prodávat své letecké služby na území státu druhé smluvní strany, buď přímo, nebo podle svého přání, prostřednictvím zprostředkovatelů.

(2) Každá smluvní strana na bázi reciprocity zaručí, že bude určeným leteckým podnikům druhé strany povolen volný převod přebytku příjmu nad místními výdaji získanými na území státu druhé smluvní strany na území jejich státu ve volně směnitelné měně podle převládajícího kurzu platného v den převodu. Skutečný převod bude uskutečněn v souladu s devizovými předpisy platnými na území státu druhé smluvní strany a musí být proveden do 30 dnů od podání žádosti. Převod nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

Článek11
(Finanční opatření)

(1) Každá smluvní strana osvobodí na základě reciprocity určený letecký podnik druhé smluvní strany od všech daní ze zisku nebo příjmů pocházejících z provozu dohodnutých služeb.

(2) Každá smluvní strana přijme takové opatření, které může být nezbytné v souladu se zákony jejího státu ke vstupu ustanovení tohoto článku v platnost.

Článek 12
(Tarify)

(1) Tarify na kterékoli dohodnuté službě budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude přihlíženo ke všem v úvahu přicházejícím činitelům včetně nákladů na provoz, přiměřeného zisku, charakteru služby na různých linkách (takovým, jako jsou standardy rychlosti a pohodlí) a tarifům jiných leteckých podniků pro kteroukoli část specifikovaných linek. Tyto tarify budou stanoveny v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku.

(2) Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou dle možnosti sjednány s ohledem na každou stanovenou linku mezi určenými leteckými podniky po předchozím projednání s jinými leteckými podniky, provozujícími zcela nebo částečně tuto linku, a takové ujednání bude, kdekoli je to možné, dosaženo využitím příslušného mechanismu Mezinárodní asociace letecké dopravy pro stanovení tarifu. Tarify takto sjednané budou předloženy ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran nejméně devadesát (90) dnů před navrhovaným datem jejich zavedení.

(3) Jestliže určené letecké podniky nemohou souhlasit s jakýmikoli těmito tarify, nebo jestliže z nějakého důvodu nemůže být tarif sjednán v souladu s ustanoveními odstavce 2 tohoto článku, vynasnaží se letecké úřady smluvních stran stanovit tarif vzájemnou dohodou.

(4) Nemohou-li letecké úřady schválit žádný tarif předložený jim podle odstavce 2 tohoto článku, nebo stanovit jakýkoli tarif podle odstavce 3, bude spor předložen smluvním stranám k řešení v souladu s ustanoveními článku 18 této dohody.

(5) Tarify, stanovené na základě ustanovení tohoto článku, musí zůstat v platnosti tak dlouho, dokud nebudou vytvořeny tarify nové. Nicméně, platnost tarifů se nesmí na základě tohoto odstavce prodloužit o dobu delší než 12 měsíců ode dne, ke kterému by jinak jejich platnost skončila.

Článek 13
(Kapacita)

(1) Kapacita, nabízená určeným leteckým podnikem na dohodnutých službách, bude schválena leteckými úřady smluvních stran na základě zásady řádné a stejné možnosti pro určené letecké podniky obou smluvních stran.

(2) Při provozu dohodnutých služeb bude určený letecký podnik každé smluvní strany brát v úvahu zájmy určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tento podnik zajišťuje na zcela, nebo částečně shodných linkách.

(3) Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k požadavkům trhu na přepravu na stanovených linkách a budou mít přednostní cíl poskytnout při přiměřeném využití prostoru kapacity odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na přepravy cestujících a/nebo zboží, včetně poštovních zásilek, začínající v/nebo určené pro území státu smluvní strany, která určila letecký podnik. Právo určeného leteckého podniku nakládat, nebo vykládat v místě na území státu druhé smluvní strany mezinárodní přepravu pocházející z/nebo určenou pro třetí státy, bude mít doplňkový charakter a kapacita bude ve vztahu k:

(a)  dopravním požadavkům mezi územím státu smluvní strany určující letecký podnik a místy na stanovené lince;

(b)  dopravním požadavkům oblasti, kterou letecká služba prolétává, po přihlédnutí k dopravním službám provozovaným leteckými podniky států nacházejících se v této oblasti; a

(c)  požadavkům průletového provozu leteckého podniku.

Článek 14
(Schválení letového řádu)

(1) Určené letecké podniky předloží leteckým úřadům smluvních stran nejméně šedesát (60) dnů před zamýšleným zahájením leteckých služeb na linkách stanovených podle článku 2 odst. 1 této dohody typ služby, typy letadel, která budou použita, a letový řád. To se také týká i pozdějších změn, stejně jako každého letního a zimního letového řádu.

(2) Letecké úřady, které obdržely takové letové řády, letový řád schválí, nebo doporučí úpravy. V žádném případě nesmí určené letecké podniky zahájit své služby před schválením letových řádů dotčenými leteckými úřady. Tato ustanovení budou rovněž aplikována na pozdější změny.

Článek 15
(Zastoupení leteckého podniku)

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít povoleno na základě reciprocity vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany svého zástupce, obchodní, technický a jiný odborný personál přiměřeně potřebný pro provoz dohodnutých služeb.

(2) Zástupce a personál budou podléhat zákonům a předpisům platným na území státu druhé smluvní strany a dodržovat tyto zákony a předpisy. Obě smluvní strany nebudou vyžadovat povolení k zaměstnání od personálu provádějícího určité dočasné povinnosti, pokud doba jejich výkonu netrvá déle než 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem nepřekračuje lhůtu 30 dnů v kalendářním roce.

(3) Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít podle platných zákonů a předpisů povoleno zřídit na území státu druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře pro podporu letecké dopravy a prodej leteckých služeb.

(4) Každá smluvní strana udělí na základě reciprocity a s minimálním zdržením nezbytná oprávnění k zaměstnání, víza, nebo jiné podobné doklady zástupci uvedenému v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, aby usnadnila jeho činnost.

Článek 16
(Počítačový reservační systém)

Smluvní strany souhlasí, že počítačový reservační systém (CRS) na územích jejich států bude provozován tak, že:

(a)  zájem uživatelů letecké dopravy bude chráněn před zneužitím informací CRS, včetně jejich klamného obsahu;

(b)  určený letecký podnik smluvní strany a jeho zprostředkovatelé budou mít neomezený a nediskriminační přístup k CRS na území státu druhé smluvní strany a jeho využívání;

(c)  předpis o správě CRS platný na území státu každé smluvní strany, nebo jestliže neexistuje, Rezoluce o předpisu o správě CRS za účelem regulace a provozu CRS, přijatá Radou ICAO, se bude vztahovat na distribuci mezinárodních leteckých služeb nabízených cestujícím a při dopravě zboží.

Článek 17
(Poskytování informací)

Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne, nebo může žádat, aby jím určený letecký podnik poskytl leteckému úřadu druhé smluvní strany periodické výkazy statistických údajů nebo jiné podobné informace, vztahující se k provozu určeného leteckého podniku na linkách stanovených v této dohodě, které mohou být přiměřeně žádány pro účely posouzení provozu dohodnutých služeb.

Článek 18
(Konsultace)

(1) Letecké úřady smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně, k zabezpečení úzké spolupráce ve všech záležitostech, majících vliv na provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konsultace s druhou smluvní stranou pro účely změny této dohody nebo Seznamu linek. Tyto konsultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne obdržení takové žádosti. Jakékoli změny této dohody dohodnuté na takových konsultacích budou schváleny každou smluvní stranou v souladu s jejími ústavními procedurami a vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót o tomto schválení.

(3) Jestliže se změna vztahuje pouze na Seznam linek, proběhnou konsultace mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Jestliže se tyto úřady dohodnou o novém nebo revidovaném Seznamu linek, budou dohodnuté změny prováděny prozatímně do doby, než vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

Článek 19
(Přizpůsobení mnohostranným úmluvám)

V případě, že vstoupí v platnost všeobecná mnohostranná úmluva o letecké dopravě přijatá smluvními stranami, budou mít ustanovení takové úmluvy přednost. Jakákoli jednání ohledně určení rozsahu, podle kterého pozbude tato dohoda platnost nebo bude nahrazena, změněna, nebo doplněna ustanoveními mnohostranné úmluvy, budou provedena v souladu článkem 18 odst. 2 této dohody.

Článek 20
(Urovnání sporů)

(1) Jakýkoliv spor, týkající se výkladu nebo provádění této dohody nebo Seznamu linek, bude v prvé řadě urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Jestliže se leteckým úřadům nepodaří dosáhnout dohody během šedesáti (60) dnů, pokusí se smluvní strany tento spor urovnat jednáním nebo diplomatickou cestou.

(2) Jestliže spor nebude urovnán v souladu s odstavcem 1 výše, bude předložen k rozhodnutí rozhodčímu soudu na základě žádosti kterékoli smluvní strany. Předmět sporu zůstane beze změny až do doby, než rozhodčí soud vydá rozhodnutí.

(3) Rozhodčí soud bude ustaven následovně:

(a)   Každá smluvní strana bude jmenovat jednoho rozhodce; jestliže jedna smluvní strana nejmenuje svého rozhodce během šedesáti (60) dnů, bude takový rozhodce jmenován presidentem Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví na základě žádosti druhé smluvní strany.
(b)   Třetí rozhodce, který bude občanem třetího státu a který bude předsedat rozhodčímu soudu, bude jmenován
i)  dohodou mezi smluvními stranami, nebo
  ii)  pokud během šedesáti (60) dnů smluvní strany takto nedohodnou, presidentem Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví na základě žádosti kterékoli smluvní strany.

(4) Rozhodčí soud vydá rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí bude závazné pro obě smluvní strany. Každá smluvní strana ponese náklady svého vlastního člena stejně jako své účasti v rozhodčím řízení; náklady na předsedu a jakékoli jiné náklady ponesou rovným dílem smluvní strany. Ve všech jiných otázkách rozhodčí soud stanoví vlastní pravidla.

Článek 21
(Registrace)

Tato dohoda a jakékoli následné změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 22
(Ukončení platnosti)

Každá smluvní strana může kdykoli písemně oznámit diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno generálnímu tajemníkovi Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Platnost této dohody skončí dvanáct (12) měsíců po dni, kdy oznámení obdržela druhá smluvní strana, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět na základě dohody mezi smluvními stranami. V případě, že chybí potvrzení o přijetí druhou smluvní stranou, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dní poté, kdy oznámení obdržel generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 23
(Vstup v platnost)

(1) Tato dohoda nahradí Dohodu o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt, která byla podepsána v Kuvajtu dne 29. ledna 1978.

(2) Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu; vstoupí v platnost, jakmile každá smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, že formality ústavně předepsané v jejím státě pro schválení této dohody byly splněny. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót potvrzujících schválení této dohody.

Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce k tomu náležitě zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 3. července 1997 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu
České republiky:
Ivan Fajt v. r.  
náměstek ministra dopravy
a spojů České republiky  
Za vládu
Státu Kuvajt:
Kazim H. Y. Marafie v. r.
velvyslanec Státu Kuvajt
v České republice

  Seznam linek

1. Linky provozované určeným leteckým podnikem Státu Kuvajt v obou směrech s plnými přepravními právy:

Kuvajt - jedno mezilehlé místo - Praha - místa za

2. Linky provozované určeným leteckým podnikem České republiky v obou směrech s plnými přepravními právy:

Místa v České republice - jedno mezilehlé místo - Kuvajt - Teherán - místo za Indickým subkontinentem

Poznámky:

a)  Indický subkontinent zahrnuje Pákistán, Indii, Bangladéš a Srí Lanku.

b)  Každý určený letecký podnik může provozovat linky přes a/nebo do míst za, která nejsou uvedena v seznamu linek, za předpokladu, že žádná přepravní práva nebudou vykonávána mezi těmito místy a územím státu druhé smluvní strany.

c)  Podle volby určeného leteckého podniku mohou být mezilehlá místa a/nebo místa za vynechána na některých, nebo všech letech za předpokladu, že takové lety budou začínat a končit na území státu smluvní strany, která tento letecký podnik určila.

E-shop

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Petr Novotný, Monika Novotná, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Moniak Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Ondřej Machek - C. H. Beck

V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do nedávné doby téměř přehlížené. Tato kniha čtenářům představuje první česky publikovaný ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.