Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 59/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 27, ze dne 18. 5. 2005

59

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. května 2004 byla v Praze podepsána Dohoda o statusu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT).

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odstavce 1 dne 21. března 2005.

Anglické znění Dohody a její český překlad se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA O STATUSU SPOLUPRACUJĺCĺHO
STÁTU
MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
EVROPSKOU ORGANIZACĺ
PRO VYUŽĺVÁNĺ
METEOROLOGICKÝCH DRUŽIC
(EUMETSAT)

Preambule

Vláda České republiky,

zastoupená ministrem životního prostředí České republiky

a

Evropská organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), založená Úmluvou otevřenou k podpisu v Ženevě 24. května 1983, jež nabyla účinnosti 19. června 1986, ve znění Dodatkového protokolu připojeného k Usnesení Rady EUM/C/Res. XXXVI, jenž nabyl účinnosti 19. listopadu 2000, zastoupená svým generálním ředitelem,

dále jen "Strany",

BEROUCE V ÚVAHU, že se Česká republika stala členským státem Evropské unie dne 1. května 2004,

BEROUCE V ÚVAHU dlouhodobou spolupráci evropských zemí v oblasti meteorologie v rámci Světové meteorologické organizace (WMO),

MAJĺCE NA PAMĚTI, že hlavním cílem EUMETSATu je zřídit, provozovat a využívat evropských systémů operativních meteorologických družic, berouce co možná nejvíce v úvahu doporučení WMO, a že dalším cílem je přispívat k operativnímu sledování klimatu a zjišťování celosvětových klimatických změn,

MAJĺCE NA PAMĚTI článek 2 Úmluvy EUMETSAT, který vyzývá EUMETSAT k uzavírání dohod s nečlenskými státy za účelem dosažení svých cílů v souladu s meteorologickou tradicí,

ZVAŽUJĺCE přání EUMETSATu podporovat využití údajů, produktů a služeb EUMETSATu na širší evropské úrovni a zdůrazňujíce potřebu rozšiřovat finanční základnu EUMETSATu,

ZVAŽUJĺCE dále, že Rada EUMETSATu na svém 34. zasedání ve dnech 24. až 26. června 1997 definovala status "spolupracujícího státu" jako dočasný krok pro evropské země, které se chtějí stát plnoprávnými členy EUMETSATu,

BEROUCE V POTAZ plodnou dvojstrannou spolupráci mezi Českým hydrometeorologickým ústavem a EUMETSATem započatou již v r. 1992 na základě podpisu Dohody o spolupráci při využití snímků a údajů z meteorologických družic EUMETSATu,

NA ZÁKLADĚ přání vyjádřeného Českou republikou stát se spolupracujícím státem EUMETSATu, v rámci podmínek stanovených Radou EUMETSATu, na jejím 34. zasedání ve dnech 24. až 26. června 1997, s vyhlídkou stát se v budoucnosti plnohodnotným členským státem EUMETSATu,

V SOULADU s články 2, 5, 10 a 11 Úmluvy EUMETSAT

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1
Účel

Účelem této Dohody je zajistit dlouhodobý a stálý rámec pro úzkou spolupráci mezi Českou republikou a EUMETSATem a stanovit práva a povinnosti České republiky jako státu spolupracujícího s organizací EUMETSAT.

Článek 2
Přístup k údajům, produktům a službám EUMETSATu

1. Jako spolupracující stát má Česká republika stejná práva a povinnosti jako členské státy EUMETSATu s ohledem na přístup, využívání a šíření údajů, produktů a služeb EUMETSATu, v souladu s Úmluvou EUMETSAT a příslušnými dokumenty schválenými Radou EUMETSATu.

2. Podmínky pro přístup, využívání a šíření údajů, produktů a služeb EUMETSATu jsou stanoveny v Datové politice EUMETSATu a byly schváleny Radou EUMETSATu. Tyto podmínky se mohou lišit v závislosti na účasti v povinných a dobrovolných programech.

3. S ohledem na údaje třetích osob šířené EUMETSATem, nebo údaje ze systémů zřízených EUMETSATem ve spolupráci s třetími osobami, podléhá přístup, využívání a šíření těchto údajů Českou republikou souhlasu dotyčné třetí osoby.

4. S ohledem na údaje uvedené v odstavci 3 poskytne EUMETSAT České republice podporu při vyjednávání s dotyčnou třetí osobou ohledně přístupových a užívacích práv, jež odpovídají právům členských států EUMETSATu.

Článek 3
Poradní výbor spolupracujících států EUMETSATu

1. Česká republika jmenuje jednoho zástupce z národní meteorologické a hydrologické služby za člena Poradního výboru spolupracujících států EUMETSATu (EACCS), který je v souladu s jednacím řádem Rady EUMETSATu zřízen jako podpůrný orgán Rady EUMETSATu.

2. Předseda EACCS bude, v souladu s jednacím řádem Rady, zván k účasti na zasedáních Rady. Rada je rovněž oprávněna rozhodnout případně o přizvání předsedy EACCS do jejích podpůrných orgánů.

Článek 4
Finanční příspěvky

1. Výše příspěvku České republiky do ročního rozpočtu EUMETSATu bude činit polovinu výše příspěvku, který by Česká republika byla podle ustanovení Úmluvy EUMETSAT povinna hradit jako členský stát. Tento podíl se vztahuje na celkovou částku příspěvků členských a spolupracujících států v rámci rozpočtů  EUMETSATu.

2. Roční příspěvek České republiky nesmí být v žádném případě nižší než 130 000 EUR.

3. Roční příspěvek České republiky bude hrazen v EUR.

4. Způsob úhrady ročního příspěvku České republiky bude shodný se způsobem úhrady členskými státy stanoveným ve Finančním řádu EUMETSATu.

5. Roční příspěvek České republiky EUMETSATu bude podléhat tříletému přechodnému období, během něhož bude příspěvek České republiky postupně činit jednu čtvrtinu v prvním roce, jednu polovinu v druhém roce a tři čtvrtiny příspěvku stanoveného v odstavci 1 ve třetím roce. Příslušný roční příspěvek během tohoto přechodného období však nesmí být nižší než minimální výše příspěvku stanovená v odstavci 2.

6. Česká republika začne přispívat do ročních rozpočtů EUMETSATu počínaje dnem 1. ledna 2005.

Článek 5
Odpovědnost

1. Strany se tímto vzdávají veškerých nároků, které jim vzájemně mohou vzniknout, v důsledku úrazů osob nebo škod na majetku vzniklých při plnění této Dohody, s výjimkou nároků vyplývajících z vědomého porušení této Dohody.

2. V souladu s článkem 9 Úmluvy EUMETSAT, EUMETSATu nevzniká žádný závazek v souvislosti s nepřetržitým poskytováním a dostupností údajů, produktů a služeb, na které se vztahuje tato Dohoda, nebo v souvislosti s kvalitou těchto údajů, produktů nebo služeb, či jejich vhodností pro jakýkoli účel.

Článek 6
Řešení sporů

1. Jakýkoliv spor ohledně výkladu nebo realizace podmínek této Dohody, který nelze vyřešit smírně, bude na žádost kterékoliv ze smluvních stran předložen k rozhodčímu řízení.

2. Rozhodčí řízení podléhá ustanovením článku 15 Úmluvy EUMETSAT.

Článek 7
Dodatky

Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Článek 8
Vstup v platnost, doba platnosti, vyhodnocení

1. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s právními přepisy České republiky a vstoupí v platnost dnem doručení nóty o tomto schválení EUMETSATu. Dohoda zůstane v platnosti do 31. prosince 2009, pokud se Česká republika nestane plnohodnotným členským státem EUMETSATu dříve.

2. V průběhu třetího roku po vstupu této Dohody v platnost, smluvní strany formálně vyhodnotí dosavadní spolupráci z hlediska přistoupení České republiky k EUMETSATu jako plnoprávného členského státu. Ve výjimečných případech lze zvážit prodloužení této Dohody na další období.

Článek 9
Výpověď

1. Tuto Dohodu může kterákoli ze smluvních stran písemně vypovědět další smluvní straně před uplynutím doby platnosti stanovené v článku 8.1.

2. Výpověď nabývá účinnosti ke konci kalendářního roku následujícího po podání výpovědi.

3. V případě, že Česká republika nebude plnit své závazky, jež jí z této Dohody vyplývají, je EUMETSAT oprávněn vypovědět tuto Dohodu rozhodnutím Rady EUMETSATu. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti ke konci kalendářního roku, během něhož bylo přijato.

Dáno v Praze dne 31. května 2004 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky

RNDr. Libor Ambrozek v. r.
Ministr životního prostředí
České republiky
Za EUMETSAT

Tillmenn Mohr v. r.
Generální ředitel

E-shop

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Miloslav Janhuba, Marie Míková, Jaroslava Roubíčková, Vladimír Zelenka - C. H. Beck

Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupně jsou vysvětleny metody účetnictví a zachycování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář

JUDr. David Raus, Ph.D., JUDr. Andrea Oršulová - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři s dlouholetou praktickou zkušeností s aplikací českého a slovenského zákona o ochraně hospodářské soutěže, soudce David Raus a advokátka Andrea Oršulová, se rozhodli zpracovat takovou formu komentáře, která si nebude klást za cíl kategoricky vyřešit všechny problémy, jež se ...

Cena: 1 550 KčKOUPIT

Pracovnělékařské služby, 3. doplněné vydání

Pracovnělékařské služby, 3. doplněné vydání

JUDr. Bořívoj Šubrt, prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. - Anag, spol. s r. o.

Publikace zpracovává v současné době velmi aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce, která nabyla účinnosti od začátku dubna 2013, je významnou novelou zákona o specifických zdravotních službách s ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.