Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 53/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 26, ze dne 11. 5. 2005

53

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. května 2003 byla v Bruselu a Praze podepsána Roční finanční dohoda pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dne 3. června 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je autentickým zněním Dohody, se vyhlašují současně.

Zvláštní vstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova v České republice roční finanční dohoda pro rok 2002
mezi
Českou republikou
a
Komisí Evropských společenství
Jménem Evropského společenství roční finanční dohoda pro rok 2002

Česká republika na straně jedné, a

Komise Evropských společenství, dále jen "Komise", jednající za Evropské společenství a jeho jménem, dále jen "Společenství", na straně druhé, dále společně nazývané jako "smluvní strany".

Vzhledem k tomu, že

(1) Nařízením Rady (ES) č. 1268/1999, o podpoře Společenství na předvstupní opatření pro rozvoj zemědělství a venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období, byl založen Zvláštní vstupní Program pro rozvoj zemědělství a venkova (dále jen "SAPARD"), který zajišťuje poskytování finančních příspěvků Společenství1);

(2) Plán předložený Českou republikou byl schválen jako Program rozvoje zemědělství a venkova rozhodnutím přijatým v souladu s článkem 4 odst. 5 Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 dne 26. října 2000;

(3) Dne 10. prosince 2001 byla uzavřena Víceletá finanční dohoda mezi Komisí Evropských společenství jednající jménem Evropského společenství a Českou republikou, dále jen Víceletá finanční dohoda mezi Společenstvím a Českou republikou, která stanoví v článku 2, že finanční závazek Společenství se stanoví v ročních finančních dohodách;

(4) Je nezbytné stanovit finanční závazek Společenství na rok 2002 pro provádění Programu rozvoje zemědělství a venkova a jakýchkoli dodatků k tomuto Programu (dále jen "Program") v České republice a stanovit dobu platnosti tohoto závazku. Vzhledem k tomu, že rozšíření Společenství se může uskutečnit během doby platnosti závazku pro platby pro rok 2002, preventivně se omezí doba uzavírání nových smluv mezi Agenturou SAPARD a konečnými příjemci, z důvodu zajištění patřičného přechodu mezi nástrojem SAPARD a novou formou pomoci pro rozvoj venkova v České republice jako člena Evropské unie. To je provedeno, aniž jsou dotčeny závěry možné Smlouvy o přistoupení;

(5) Článek 12(4) Nařízení Rady č. 2500/2001 ze dne 17. prosince 2001 modifikuje Nařízení Rady (ES) 1268/1999 tím, že rozšiřuje právo na účast ve výběrových řízeních a uzavírání smluv mezi stranami v rámci programu SAPARD na fyzické a právnické osoby z Kypru, Malty a Turecka na základě stejných podmínek, jaké se uplatňují pro všechny fyzické a právnické osoby ze členských zemí a zemí příjemců pomoci. Proto je nutné na tyto země rozšířit zmíněné právo a umožnit jim stejné podmínky, jaké byly přiznány všem kandidátským zemím;

(6) Na základě zkušeností získaných a připomínek vznesených od podpisu Víceleté finanční dohody mezi Společenstvím a Českou republikou se jeví nezbytným učinit jisté další úpravy této dohody. Především je vhodné přizpůsobit ustanovení, která se týkají výběru projektů pro určitá opatření.

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1
Účel

Tato dohoda stanoví finanční závazek Společenství vůči České republice pro rok 2002. Mění také Víceletou finanční dohodu podepsanou dne 05. 02. 2001, v platném znění.

Článek 2
Závazek

Finanční příspěvek Společenství na rok 2002 je omezen částkou 23 526 795 EUR. Tento závazek je platný pouze pro provádění Programu v souladu s Víceletou finanční dohodou, uzavřenou mezi Společenstvím a Českou republikou.

Článek 3
Doba trvání závazku

Komise se automaticky zprostí jakékoliv části závazku, zmíněného v článku 2, který nebyl splněn platbou na účet, nebo pro který nebude obdržena přijatelná žádost o platbu nejpozději do 31. prosince 2004.

Aniž jsou dotčena ustanovení, která mohou být stanovena ve Smlouvě o přistoupení pro Českou republiku, žádná smlouva týkající se prostředků Společenství ve vztahu k této dohodě nebude uzavřena mezi Agenturou SAPARD a konečným příjemcem později než k datu uzavření smluv týkajících se formy pomoci pro rozvoj venkova pro Českou republiku jako člena Evropské unie.

Článek 4
Změna Víceleté finanční dohody

Víceletá finanční dohoda uzavřená mezi Komisí a Českou republikou se mění takto:

1. Článek 8 se nahrazuje následujícím:

,,Článek 8
Kontaktní místa

1. Korespondence týkající se jakýchkoli otázek, kromě informací stanovených v příloze I oddílu F, spadajících do působnosti této Víceleté finanční dohody, a/nebo do působnosti Ročních finančních dohod zmíněných v článku 2, případně s uvedením čísla a názvu programu, se zasílá na následující adresy:

pro Společenství:

Commission of the European Communities
Directorate General Agriculture
SAPARD Unit
Rue de la Loi 130, B - 1049 Brussels
Telephone:  *00 32 2 296 73 37
Fax:  *00 32 2 295 17 46
E-MAIL:  *agri-sapard@cec.eu.int

pro Českou republiku:

Ministerstvo financí
Náměstek ministra
Národní schvalující úředník
Odbor Národního fondu
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

2. Korespondence týkající se informací stanovených v příloze I oddílu F, spadajících do působnosti této Víceleté finanční dohody, a/nebo do působnosti Ročních finančních dohod zmíněných v článku 2, případně s uvedením čísla a názvu programu, se zasílá na následující adresy:

pro Společenství:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Directorate C
30, Rue Joseph II
B - 1049Bmssels

pro Českou republiku:

Nejvyšší státní zastupitelství
Odbor závažné a finanční kriminality (AFCOS)
Jezuitská 4
660 55 Brno
Česká republika".

2. V oddíle A

- Článek 5 odst. 7 se nahrazuje následujícím:

"7. U investic do projektů, s výjimkou infrastrukturních projektů, které nevytvářejí značné čisté příjmy, Agentura SAPARD zajistí, aby souhrn prostředků veřejné pomoci ze všech zdrojů pro jakýkoli projekt v rámci Programu nepřesáhl 50 % celkových přijatelných nákladů. Školící opatření se považují za lidský kapitál a nikoli za investice pro účely tohoto odstavce.".

- V článku 8 odst. 1 se bod (b) nahrazuje následujícím:

"(b) vycházely z výkazů výdajů vynaložených příjemcem, doložených originály přijatých faktur nebo jinými příslušnými dokumenty, v případech, kdy pomoc není podle Programu funkcí výdajů. Tyto výkazy zahrnují pouze výdaje nebo, pokud není pomoc funkcí výdajů, případy vzniklé nejdříve v den podepsání smlouvy, podle které se žadatel stává příjemcem podle Programu pro daný projekt, s výjimkou studií proveditelnosti a souvisejících studií a opatření Technické pomoci. Kromě akcí v rámci opatření Technické pomoci, výdaje v žádném případě nesouvisejí s vybranými projekty, smlouvami uzavřenými Agenturou SAPARD nebo jejím jménem a konečnými příjemci a výdaji vynaloženými před datem uvedeným v rozhodnutí Komise upraveném v článku 3 odst. 1 tohoto oddílu. V případech, kdy si Agentura SAPARD neponechává originály faktur nebo jiných příslušných dokumentů upravených v tomto pododstavci po jejich přijetí, zajistí Agentura SAPARD pořízení kopií a podnikne kroky k tomu, aby originály byly k dispozici pro účely auditu a inspekce.".

- V článku 10 odst. 1 se bod (b) nahrazuje následujícím:

"(b) u přeplatků ze strany Agentury SAPARD a pro dluhy nevymožené Agenturou SAPARD a také pro dluhy, které nebyly vybrány během 2 let od jejich registrace v knize dlužníků, kurz k předposlednímu pracovnímu dni Komise v měsíci předcházejícím měsíci, v jehož průběhu byl přeplatek nebo dluh poprvé zjištěn.".

- V článku 14 se bod 2.6 nahrazuje následujícím:

"2.6 Pravidla pro zadávání zakázek na služby, práce a dodávky v České republice veřejnými orgány musí být v souladu s pravidly uvedenými v příručce Komise nazvané "Smlouvy o službách, dodávkách a dílech uzavírané v rámci spolupráce Společenství se třetími zeměmi2)". Neuplatní se však požadavek na předběžné schválení ze strany Komise uvedený v této příručce. Služby, díla, stroje a dodávky musí pocházet ze zemí Společenství nebo ze zemí uvedených v bodu 8 oddíle F.".

3. V oddíle B

- Článek 6 odst. 2 se nahrazuje následujícím:

"2. Monitorování se provádí podle příslušných ukazatelů fyzických, finančních a životního prostředí. Tyto ukazatele pro monitorování týkající se vstupů a výstupů Programu souvisejí se specifickou povahou příslušné pomoci, jejími cíli a sociálně-ekonomickou a strukturální situací a situací životního prostředí v České republice.".

- V článku 8 odst. 5 (c) se vkládá následující:

"(v) údaje prokazující, že finanční prostředky Společenství nenahrazují financování dostupné v České republice.".

4. V oddíle C se vkládá následující článek:

"Článek 8
Evropské dohody

Česká republika zajistí, že pro jakoukoli veřejnou pomoc, která narušuje nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby dotovaná v rámci SAPARD, které se týkají výrobků jiných než uvedených v části III, kapitole II a III Evropské dohody, článek 643) Evropské dohody je respektován.".

5. V oddíle F

Seznam zemí uvedených v bodu č. 8 sloupci (e), se nahrazuje následujícím:

"Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Kypr, Malta a Turecko".

- Ustanovení v sub-bodu 7.3 ve sloupci 7.3.1 (e) se nahrazují následujícím:

"7.3.1 Během dvou měsíců, které následují po skončení každého čtvrtletí, Česká republika oznámí Komisi jakékoli nesrovnalosti, které byly předmětem správního nebo soudního vyšetřování. Tato zpráva bude předána v souladu s formulářem v příloze I tohoto oddílu.".

- Ustanovení v sub-bodu 7.5 ve sloupci 7.5.1 (e) se nahrazují následujícím:

"7.5.1 Během dvou měsíců, které následují po skončení každého čtvrtletí, Česká republika informuje Komisi, s využitím formuláře v příloze I tohoto oddílu s odkazem na jakoukoli předchozí zprávu vypracovanou podle sub-bodu 7.3, o postupech přijatých k řešení všech dříve oznámených nesrovnalostí a o významných změnách, jež z nich vyplývají.".

- Příloha I k této Roční finanční dohodě je připojena jako příloha I k oddílu F Víceleté finanční dohody.

Článek 5
Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy se obě smluvní strany navzájem informují o splnění všech formálních náležitostí nezbytných pro její uzavření.

Článek 6
Podpis

Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou exemplářích v anglickém jazyce a v českém jazyce, pouze anglický text je autentický.

V Bruselu a v Praze, v tomto pořadí, dvacátý osmý den měsíce května roku dva tisíce tři.

Za Českou republiku:
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.
Ministr financí

Za Komisi Evropských společenství:
Franz Fischler v. r.
člen Komise

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Úř. věst. OJ L 161, 26. 6. 1999, str. 87 - 93.
2)   SEC (1999) 1801/2.
3)   OJ L 360, 31. 12. 1994, str. 0002 - 0210.
4)   S výjimkou poslední cifry číslo případu zůstává stejné a skládá se z: iniciály kandidátské země/rok/tři cifry čísla případu/S pro SAPARD/0 pro původní zprávu, 1 pro první aktualizaci, 2 pro druhou aktualizaci atd., např. PO/02/001/S/0.
5)   Dvě cifry pro rok a dvě cifry pro čtvrtletí, např. 0203, 0206, 0209, 0212.

E-shop

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí. Jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným vzděláním než právním. Komentář tedy není určen výhradně právnické obci, ale nepochybně také zástupcům dalších ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

Dohnal, Gavlas, Oliva - C. H. Beck

Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Smlouvy mají svůj život a všechny jeho fáze tato publikace popisuje. Od vyjednávání ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.