Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 48/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 23, ze dne 2. 5. 2005

48

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 2003 v Bruselu a dne 12. března 2004 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení odpadového hospodářství v Brně, Brno, Jižní Morava v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 12. března 2004.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Opatření ISPA č.
2003/CZ/16/P/PE/016

FINANČNĺ MEMORANDUM

Smlouva mezi
Evropskou komisí
a
Českou republikou
o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření

Řízení odpadového hospodářství v Brně, Brno, Jižní Morava v České republice

Finanční memorandum

Evropská Komise, dále jen "Komise", jednající jménem Evropského společenství, dále jen "Společenství", zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise na jedné straně a vláda České republiky, dále jen "příjemce" na straně druhé, se dohodly takto:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, která jsou jeho přílohou.

Článek 2
Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření 2003/CZ/16/P/PE/016
Název: Řízení odpadového hospodářství v Brně, Brno, Jižní Morava v České republice
Trvání: Datum zahájení: datum podpisu finančního memoranda Evropskou komisí

Datum ukončení: 31. prosinec 2007

Místo: Brno, Jižní Morava, Česká republika
Skupina: Návrh tvoří jediný projekt

Článek 3
Závazek (vyčleněné prostředky)

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 69,625,000 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 68 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci z ISPA je stanovena ve výši 47,345,000 EUR.

4. Částka 16,832,454 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2003 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4
Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2007. Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 9,469,000 EUR a bude převedena takto:
- částka 4,734,500 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;
- Zbytek bude vyplacen po podpisu kontraktu označeném v plánu dodávek podle přílohy I.a jako smlouva o dílo, jakož i bude vyplacen po předložení důkazu o splnění podmínek článku 8 (3) uvedeného níže komisi EU ze strany příjemce/beneficienta.

Článek 5
Respektování práva a politik EU

Návrh bude proveden v souladu s příslušnými ustanoveními vymezenými v evropských dohodách a má přispět k dosažení cílů evropské politiky/záměrů, obzvláště co se týče ochrany životního prostředí a jeho zlepšování.

Článek 6
Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci, uvedený v příloze I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7
Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení a/nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření.

Článek 8
Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo pokud dojde k podstatné změně:

a)  která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b)  která bude výsledkem změny povahy vlastnictví kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem pomoci, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se získat souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné orgány uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Podmínka týkající se druhé splátky zálohy

Důkaz, že byl ustaven externí nezávislý orgán dozoru

Potvrzení o schválení regionálního plánu odpadového hospodářství v regionu Jižní Morava

Potvrzení, že před zahájením stavby bylo vydáno povolení týkající se integrované prevence a omezování znečištění (IPPC).

4. Podmínka týkající se doplatku

V konečné zprávě bude potvrzeno schválení regionálního plánu odpadů pro kraj Vysočina a Olomouc.

Článek 9

Ustanovení týkající se realizace uvedená v přílohách k tomuto finančnímu memorandu představují nedílnou součást tohoto prohlášení.

Nesplnění podmínek a realizačních ustanovení bude Komise EU posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III.1 sekce VIII.

Článek 10

Autentický text tohoto finančního prohlášení představuje tento níže podepsaný dokument.  

V Praze dne 12. 3. 2004  
Za příjemce   
Zdeněk Hrubý v. r.  
Národní koordinátor
V Bruselu dne 18. 12. 2003 
Za Společenství
G. Meadows v. r.
Úřadující generální ředitel

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

JUDr. František Ištvánek, JUDr. Pavel Simon, Mgr. František Korbel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené ...

Cena: 719 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková -

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje základní osnovu pojmů, z nichž vycházejí případy k řešení. Zahrnuta jsou i jednoduchá cvičení, ...

Cena: 170 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.