Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 45/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 22, ze dne 21. 4. 2005

45

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. listopadu 1948 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi republikou Československou a republikou Polskou o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Gňuchoňazy.

Prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 7. července 1949.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 32 dne 7. července 1949.

Protokolem mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv a o revizi smluvně-právního systému mezi Českou republikou a Polskou republikou, podepsaným ve Varšavě dne 29. března 1996, byla potvrzena sukcese České republiky do Dohody.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
  Československou republikou
a
Polsou republikou
o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Gňuchoňazy

President republiky Československé a president republiky Polské prodchnuti přáním upraviti privilegovanou průvozní dopravu železniční z Československa do Československa přes stanici Gňuchoňazy, rozhodli se uzavříti příslušnou dohodu a k tomu cíli jmenovali plnomocníky a to:

president republiky Československé

pana Františka Píška, velvyslance republiky Československé ve Varšavě,

president republiky Polské

pana inž. Jana Rabanowského, ministra dopravy,

kteří po předložení svých plných mocí, shledaných v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

ČÁST I
Ustanovení všeobecná

Článek 1

1. Polsko přiznává Československu podle této Dohody pro osoby, zavazadla, spěšniny a zboží, poštu a vozidla svobodný průvoz z Československa přes polské uzemí do Československa, a to na železničním úseku mezi státními hranicemi u Jindřichova ve Slezsku - Pokrzywné a státními hranicemi u Mikulovic - Gňuchoňaz.

2. Pokud tato Dohoda nestanoví jinak, platí pro tuto dopravu přiměřeně ustanovení smlouvy sjednané mezi Československou republikou a republikou Polskou o úpravě vzájemného železničního styku.

Článek 2

V průvozní dopravě se nepřihlíží k státní příslušnosti cestujících, původu zavazadel, spěšnin, zboží, pošty a vozidel, ani k státní příslušnosti odesílatele, jakož i příjemce, leč by touto Dohodou bylo stanoveno jinak.

Článek 3

1. Průvozní doprava bude se díti podle zásad privilegované dopravy, stanovených v této Dohodě.

2. Privilegovaná průvozní doprava bude se prováděti průvozními vlaky, jimiž se rozumí jak celé vlaky, tak i část vlaku označená jako privilegovaná doprava.

3. Privilegovanými vlaky se přepravují civilní a vojenské osoby, jedoucí jak jednotlivě tak i hromadně, zavazadla, spěšniny, zboží, pošta, vozidla a vojenský materiál. Doprava vězňů není dovolena.

4. U privilegovaných vlaků není dovoleno na území polském vystupovati a nastupovati, rovněž není dovoleno osobám přepravovaným těmito vlaky odevzdávati nebo převzíti jakékoliv předměty. To se netýká vlakového mužstva při výkonu služby u privilegovaných vlaků.

Článek 4

Privilegovaná průvozní doprava podléhá na polském území polským předpisům, zejména předpisům o zachování pořádku a veřejné bezpečnosti, jakož i předpisům zdravotním.

Článek 5

1. Osoby přepravované privilegovanými vlaky budou moci se svými zavazadly volně projížděti územím polským, leda že by se za průjezdu tímto územím dopustily trestného činu stíhatelného podle polského práva.

2. Vlakové mužstvo jest povinno poskytnouti v privilegovaném vlaku veškerou pomoc při stíhání a zadržení vinníků a odevzdati je orgánům Pohraniční Ochrany nebo bezpečnostním orgánům průvozního státu, kteří jsou v tomto případě oprávněni provésti kontrolu v privilegovaném vlaku za účelem vyhledávání vinníků.

3. Polské úřady učiní vše, aby zajistily osobám přepravovaným privilegovanými vlaky veškerou potřebnou pomoc a péči.

Článek 6

Zavazadla, spěšniny, zboží, pošta a železniční vozidla přepravované podle této Dohody nemohou býti ani soudně ani administrativně zabaveny s výjimkou případů uvedených v článku 5 odst. 1.

ČÁST II
Dráhy

Článek 7

1. Československé státní dráhy budou prováděti privilegovanou průvozní dopravu svými lokomotivami (parními, elektrickými, motorovými a j.) a svým personálem.

2. Privilegované vlaky nebudou zastavovat na polském území s výjimkou případů, předvídaných v této Dohodě, jakož i tehdy, kdy důvody technické nebo celní si zastavení vyžádají.

3. Privilegované vlaky nákladní mohou býti použity pro přepravu celovozových zásilek mezi Československem a Polskem pouze v dohodě mezi příslušnými železničními správami.

Článek 8

Polská železniční správa jest povinna trať, určenou pro privilegovanou průvozní dopravu, normálně udržovati v řádném, provozuschopném stavu.

Článek 9

1. Jízdní řád na průvozní trati vypracují železniční správy smluvních stran ve vzájemné dohodě.

2. V případě potřeby zavedení mimořádného privilegovaného vlaku, nepředvídaného v jízdním řádě, dohodnou se železniční správy smluvních stran o jeho zavedení v každém jednotlivém případě.

Článek 10

Do privilegovaných vlaků mohou býti zařazeny též lůžkové a jídelní vozy.

Článek 11

1. Vozidla privilegovaných vlaků musí býti ve stavu schopném provozu. Za technický stav těchto vozidel odpovídá československá železniční správa.

2. Polská železniční správa neprovádí ani převzetí ani odevzdávku privilegovaných vlaků.

3. Železniční správy obou smluvních stran dohodnou se o postupu a pomoci, zjistí-li se, že vozidlo privilegovaného vlaku se stalo nezpůsobilé jízdy na průvozní trati.

Článek 12

Československá železniční správa poskytne polské železniční správě na její žádost nutnou pomoc při nehodách, přerušení provozu, poškození trati a pod. na průvozní trati za úhradu vlastních nákladů.

Článek 13

1. Za škody způsobené třetím osobám dopravou privilegovaných vlaků odpovídá československá železniční správa.

2. S výjimkou odpovědnosti za škody z přepravní smlouvy se odpovědnost za škody a nehody, způsobené dopravou privilegovaných vlaků, řídí podle zákonů a předpisů polských. Odpovědnost za škody vzniklé usmrcením nebo zraněním cestujících, přepravovaných privilegovanými vlaky, se řídí podle zákonů a předpisů československých.

3. V poměru mezi železničními správami obou smluvních stran se odpovědnost upravuje takto:

a)   za škody a nehody způsobené zaviněním zaměstnanců odpovídá ta správa, které tito zaměstnanci náležejí. Byla-li škoda nebo nehoda způsobena zaviněním zaměstnanců obou správ nebo nelze-li zaměstnance zavinivší škodu zjistiti, odpovídají obě správy stejným dílem;
b)   za škody a nehody způsobené špatným stavem staveb a zařízení, určených pro průvozní dopravu, jakož i špatným stavem železničních vozidel, odpovídá ona správa, jíž přísluší udržovati tato zařízení nebo vozidla;
c)   každá správa má právo postihu proti správě druhé, je-li podle právoplatného soudního rozhodnutí povinna hraditi škodu, za kterou podle předchozích ustanovení odpovídá druhá správa zcela, nebo částečně. Stejné právo postihu platí, dohodnou-li se obě správy, aby jedna z nich projednala nároky na náhradu, ačkoliv druhá správa odpovídá za škodu plně nebo částečně. Smíry, uznání nároků a rozsudky pro zmeškání zavazují, pokud se týče práva postihu, druhou správu jen tehdy, souhlasí-li s nimi nebo nevyjádřila-li se, ač byla o to upomenuta, v přiměřeně stanovené lhůtě na dotaz správy, jež nárok na náhradu škody projednávala.

4. Vyšetřování škod a nehod zmíněných v předchozích ustanoveních a zjištění jejich příčin provedou společně zástupci železničních správ obou smluvních stran.

Článek 14

Polská železniční správa přenechá do užívání československé železniční správy na její přání k výlučnému použití zvláštní přímé vedení telefonní za náhradu nákladů jeho udržování. Služební telegramy a telefonické rozhovory jsou osvobozeny od všech poplatků.

Článek 15

1. Cestující, zavazadla, spěšiny a zboží, se budou přímo odbavovati podle přepravních předpisů československých nebo mezinárodních, jakož i podle železničních tarifů v těchto dopravách platných.

2. Tarifní příjmy z přepravy, provedené na průvozní trati v privilegované dopravě, připadají zcela československé železniční správě.

Článek 16

Železniční správy obou smluvních stran se dohodnou o náhradě, kterou československá železniční správa bude platiti polské železniční správě za používání polské železniční trati a za služební výkony polské železniční správy, potřebné pro privilegovanou průvozní dopravu.

ČÁST III
Pošta

Článek 17

1. Privilegovanými vlaky se přepravují bez jakýchkoliv průvozních poplatků poštovní zásilky všeho druhu v československých poštovních vozech případně v poštovních oddílech za doprovodu československého poštovního personálu nebo v železničních vozech bez doprovodu.

2. Přepravu pošty může také zprostředkovati československý železniční personál v železničních vozech.

3. Přeprava průvozních poštovních zásilek všeho druhu pocházejících z ciziny a určených do ciziny bude upravena zvláštní dohodou mezi československou a polskou poštovní správou.

Článek 18

Poštovní schránky československých poštovních vozů musí býti na polském uzemí uzavřeny. Českoslovenští poštovní zaměstnanci se nesmějí stýkati na polském území s veřejností. Za pobytu na polském území nesmějí opustiti vozy ani přijímati nebo vydávati jakékoliv předměty.

Článek 19

1. Československá poštovní správa odpovídá za poštovní zásilky přepravované v československých vozech za doprovodu československých zaměstnanců s výjimkou případů zaviněných polskou železniční správou. V těchto případech odpovídá polská železniční správa československé poštovní správě za vozy a poštovní zásilky, a to za poštovní vozy jako za vozy železniční a za poštovní zásilky tak, jak odpovídá československá poštovní správa odesílatelům těchto zásilek.

2. Je-li třeba přeložiti československé poštovní zásilky na polském území, odpovídá za československé poštovní zásilky ona železniční nebo poštovní správa, která zásilky přejímá pod svůj dozor.

ČÁST IV
Celní ustanovení

Článek 20

Privilegovaná průvozní doprava podléhá polským celním předpisům, pokud není v této Dohodě stanoveno jinak.

Článek 21

Zavazadla, spěšniny a zboží, pošta a vozidla přepravovaná v privilegováném průvozu jsou osvobozena od veškerých formalit celních a veškerých celních a jiných poplatků.

Článek 22

Zákaz dovozu, průvozu a vývozu zboží platný v Polsku neplatí pro privilegovanou průvozní dopravu upravenou touto Dohodou.

Článek 23

1. V privilegované průvozní dopravě není prípustno používati pro přepravu osob vozů s více než čtyřmi vchody pro cestující nebo vozů s postranním ochozem podél celého vozu.

2. Cestující nesmějí otevírati dveře a okna vozů na polském území.

3. Privilegované vlaky budou na polském území doprovázeny orgány polské Pohraniční Ochrany. Náklady tohoto doprovodu, stanovené podle polských celních předpisů, půjdou na vrub československé železniční správy. Vlaky mohou rovněž doprovázeti členové československého Sboru národní bezpečnosti nebo orgánové československé celní správy.

4. Privilegované vlaky zastaví po příjezdu na polské celní území a před odjezdem z něho na určených místech, kde nastoupí nebo vystoupí orgány polského doprovodu.

Článek 24

Budou-li cestující nuceni vystoupiti v důsledku nehody z vlaku na polském území, budou pod dozorem polských orgánů Pohraniční Ochrany až do svého návratu na území československé.

Článek 25

1. Nákladní vlaky zastaví ve stanici po dobu nutnou pro revisi uzávěrů a odevzdání vlakového výkazu, jehož vzor a počet vyhotovení dohodnou železniční správy obou smluvních stran.

2. Nákladní vozy dopravované osobními vlaky posuzují se s hlediska celního jako vozy u vlaků nákladních.

Článek 26

1. Polské celní úřady uznají uzávěry československých celních úřadů.

2. Celní uzávěry vozů lze odstraniti na polském území jen je-li to nezbytně nutné. Tuto nutnost zjistí orgány polské železniční správy za účasti československého vlakvedoucího. Na širé trati zjistí tuto nutnost orgány československé železniční správy za účasti polského orgánu Pohraniční Ochrany. Místo odstraněných uzávěrů připevní polské celní úřady nové uzávěry, připustí-li to okolnosti.

Článek 27

1. Na polském území nelze zboží ani vykládati ani nakládati. Přeloženo může býti jen pod dozorem polských celních orgánů, byly-li vozy poškozeny.

2. Československá železniční správa uhradí náklady dozoru polských celních orgánů při překládce zboží v důsledku poškození vozů nebo doprovodu vlaku polskými celními orgány, bude-li tohoto třeba.

Článek 28

O vyřazení vozu z vlaku, o jeho přeložení nebo o odstranění uzávěry a jejím nahražení novou uzávěrou sepíší českoslovenští zaměstnanci v dohodě s polskými celními zaměstnanci zápis. Polský celní úřad dostane jeho opis.

ČÁST V
Cestovní pasy

Článek 29

Osoby přepravované privilegovanými vlaky nepodléhají pasovým a vízovým formalitám, musí však míti u sebe doklad o totožnosti.

ČÁST VI
Prováděcí předpisy

Článek 30

Podrobnosti, jichž bude třeba k provedení této Dohody, sjednají příslušné úřady obou smluvních stran.

ČÁST VII
Závěrečná ustanovení

Článek 31

Všechny spory, které vzniknou při plnění všech smluvních ujednání, uzavřených v rámci této Dohody, budou projednány způsobem stanoveným v protokolu o řízení smírčím a rozhodčím, který jest přílohou k Úmluvě mezi republikou Československou a republikou POLSKOU o zajištění hospodářské spolupráce, podepsané v Praze dne 4. července 1947.

Článek 32

1. Dohoda tato bude ratifikována v době co nejkratší a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, které budou vyměněny v Praze.

2. Dohoda tato uzavřená na neomezenou dobu může býti vypovězena každou z obou smluvních stran a pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne výpovědi.

3. Dohoda tato jest sepsána ve dvou vyhotoveních a to obě v jazyce českém a polském, při čemž obě znění jsou stejně věrohodná.

Na důkaz toho jmenovaní plnomocníci obou smluvních stran tuto Dohodu podepsali a opatřili svými pečetěmi.

Sepsáno ve Varšavě dne 12. listopadu 1948

František Píšek v. r. Jan Rabanowski v. r.

PROTOKOL O PODPISU

Při podpisu této Dohody shodly se obě smluvní strany na tomto:

1/ Aby průvozní doprava privilegovanými vlaky mohla býti zahájena co nejdříve, dohodly se obě smluvní strany, že ustanovení této Dohody mohou býti již před ratifikací zatímně prováděna ode dne jejího podpisu.

2/ Za účelem umožnění přepravy osob a zboží z Gňuchoňaz přes Mikulovice do přádelny v Podlesie na polském území a zpět bude na žádost se strany polské dán se strany československé souhlas k privilegované průvozní dopravě z Polska do Polska přes Československo na železničním traťovém úseku od státních hranic u Mikulovic - Gňuchoňaz ke státním hranicím u konce vlečky, odbočující v km 2,791 trati Mikulovice - Cukmantl a vedoucí k přádelně v Podlesie na polském území.

Pro tuto průvozní dopravu budou platiti obdobně zásady stanovené v této Dohodě. O způsobu provádění této dopravy dohodnou se železniční správy obou smluvních stran.

Se strany československé bude dán souhlas k prodloužení stávající vlečky k nejvhodnějšímu místu na státních hranicích u přádelny v Podlesie a poskytnuta k tomu účelu potřebná pomoc. Zároveň bude dán souhlas polské straně ke zřízení mostu přes hraniční potok v tomto místě pro spojení s vlečkou na polském území.

Tento protokol tvoří podstatnou součást Dohody.

Varšava dne 12. listopadu 1948

František Píšek v. r. Jan Rabanowski v. r.

E-shop

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I.

Jaromír Jirsa, Peter Trebatický, František Korbel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha I. - § 1 až 78g Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Pracovní právo, 7. vydání

Pracovní právo, 7. vydání

Bělina, Pichrt a kol. - C. H. Beck

Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás. Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.