Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 38/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 18, ze dne 31. 3. 2005

38

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. července 2004 v Bratislavě a dne 15. prosince 2004 v Praze byl podepsán Statut Společné česko-slovenské mezivládní komise pro péči o válečné hroby.

Statut vstoupil v platnost na základě svého článku VIII dne 15. prosince 2004.

České znění Statutu se vyhlašuje současně.

STATUT
Společné česko-slovenské mezivládní komise pro péči o válečné hroby

Článek I.

Společná česko-slovenská mezivládní komise pro péči o válečné hroby (dále jen "komise") byla zřízena podle článku 10 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech, která vstoupila v platnost dne 23. září 2003 (dále jen "Dohoda").

Článek II.

Komise je osmičlenná, přičemž obě strany v ní mají rovné zastoupení. Spolupředsedající komise jsou jmenováni a odvoláváni smluvními stranami. Ostatní členové české části komise jsou jmenováni a odvoláváni spolupředsedajícím za českou stranu, ostatní členové slovenské části komise jsou jmenováni a odvoláváni ministrem vnitra. Komisi společně předsedají zástupci obou smluvních stran.

Článek III.

Hlavním úkolem komise je zabezpečování a koordinace činností souvisejících s prováděním Dohody. Ke splnění tohoto hlavního úkolu bude komise především:

a)   napomáhat vyhledávání a evidování českých válečných hrobů, slovenských válečných hrobů a společných válečných hrobů (dále jen "hroby");
b)   řešit otázky spojené s exhumacemi, převozy a opětovným pohřbením pozůstatků;
c)   zabezpečovat výměnu informací o výskytu, umístění a stavu hrobů;
d)   zabezpečovat výměnu a aktualizaci seznamů obětí, jejichž ostatky jsou uloženy v hrobech;
e)   řešit otázky spojené s udržováním a ochranou hrobů a pietním nakládáním s nimi;
f)   řešit otázky spojené se zabezpečováním přístupu k hrobům za účelem jejich údržby a úpravy či vzdání úcty pohřbeným anebo připomenutí významných válečných událostí;
g)   projednávat výběr nového pozemku a opětovné zřízení hrobu v případě jeho přemístění;
h)   projednávat přemístění, přestavbu anebo jinou úpravu společných válečných hrobů;
i)   koordinovat postup při spolupráci se třetími státy v oblasti péče o společné válečné hroby;
j)   zabezpečovat výměnu informací o všech mezinárodních smlouvách týkajících se péče o společné válečné hroby, jimiž jsou smluvní strany vázány, a o plánovaných oficiálních akcích v místech společných válečných hrobů;
k)   projednávat úhradu finančních nákladů spojených s péčí o společné válečné hroby;
l)   vyjadřovat se k prováděcím protokolům sjednávaným mezi smluvními stranami;
m)   jmenovat třetího rozhodce pro účely řešení sporů vzniklých při provádění Dohody, pokud nebyl jmenován do 60 dnů od jmenování druhého rozhodce na základě dohody smluvních stran či jimi jmenovaných rozhodců.

Článek IV.

1) Úkoly vyplývající z Dohody bude komise řešit na společných zasedáních, která se budou konat podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky, střídavě na území obou smluvních stran, není-li dohodnuto jinak. První zasedání se uskuteční v České republice.

2) Ve zvláštních případech a na základě souhlasu obou smluvních stran se může uskutečnit mimořádné zasedání komise. Mimořádné zasedání se uskuteční na území té smluvní strany, která toto zasedání neiniciovala, není-li dohodnuto jinak.

Článek V.

Na svém prvním zasedání komise zpracuje jednací řád. Jednací řád bude schválen na základě souhlasu obou spolupředsedajících komise.

Článek VI.

O každém zasedání komise bude sepsán protokol, který podepíší oba spolupředsedající komise. Protokol bude zpracován ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském.

Článek VII.

Každá ze smluvních stran hradí své vlastní výdaje spojené s činností komise, včetně nákladů na dopravu členů do místa zasedání a nákladů na jejich pobyt. Náklady spojené s přípravou a jednáním komise nese smluvní strana, na jejímž území se toto zasedání koná.

Článek VIII.

Tento Statut podléhá vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem podpisu. Statut zůstává v platnosti po dobu platnosti Dohody a může být smluvními stranami na základě vzájemné dohody kdykoli měněn či doplňován.

Dáno v Praze dne 15. prosince 2004 a v Bratislavě dne 27. července 2004 ve dvojím původním vyhotovení, každé z nich v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
brigádní generál
Ing. Josef PROKEŠ v. r.
předseda Meziresortní koordinační komise pro válečné hroby
Za vládu Slovenské republiky
doc. RNDr. Vladimír PALKO, CSc. v. r.
ministr vnitra Slovenské republiky

E-shop

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Petr Dobiáš, Zdeněk Kučera, Tomáš Mach, Bohumil Poláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace. Sbírka obsahuje sedm příkladů, které vycházejí z vnitrostátní úpravy, unijních předpisů (např. Brusel I, Řím I) a z mezinárodních úmluv. Tyto příklady jsou řešeny ...

Cena: 220 KčKOUPIT

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný jednací řád Poslanecké sněmovny a novelizovaný zákon o volbě prezidenta a zákon o volbách do Parlamentu ČR, novelizovaný jednací řád Senátu, dále zákon o Ústavním soudu, zákon o Veřejném ochránci práv, kompetenční ...

Cena: 99 KčKOUPIT

BOZP a PO v příkladech školské praxe + CD

BOZP a PO v příkladech školské praxe + CD

Ing. Jan Romaněnko, PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. - Nakladatelství PARIS

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkretizovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.