Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 38/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 18, ze dne 31. 3. 2005

38

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. července 2004 v Bratislavě a dne 15. prosince 2004 v Praze byl podepsán Statut Společné česko-slovenské mezivládní komise pro péči o válečné hroby.

Statut vstoupil v platnost na základě svého článku VIII dne 15. prosince 2004.

České znění Statutu se vyhlašuje současně.

STATUT
Společné česko-slovenské mezivládní komise pro péči o válečné hroby

Článek I.

Společná česko-slovenská mezivládní komise pro péči o válečné hroby (dále jen "komise") byla zřízena podle článku 10 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech, která vstoupila v platnost dne 23. září 2003 (dále jen "Dohoda").

Článek II.

Komise je osmičlenná, přičemž obě strany v ní mají rovné zastoupení. Spolupředsedající komise jsou jmenováni a odvoláváni smluvními stranami. Ostatní členové české části komise jsou jmenováni a odvoláváni spolupředsedajícím za českou stranu, ostatní členové slovenské části komise jsou jmenováni a odvoláváni ministrem vnitra. Komisi společně předsedají zástupci obou smluvních stran.

Článek III.

Hlavním úkolem komise je zabezpečování a koordinace činností souvisejících s prováděním Dohody. Ke splnění tohoto hlavního úkolu bude komise především:

a)   napomáhat vyhledávání a evidování českých válečných hrobů, slovenských válečných hrobů a společných válečných hrobů (dále jen "hroby");
b)   řešit otázky spojené s exhumacemi, převozy a opětovným pohřbením pozůstatků;
c)   zabezpečovat výměnu informací o výskytu, umístění a stavu hrobů;
d)   zabezpečovat výměnu a aktualizaci seznamů obětí, jejichž ostatky jsou uloženy v hrobech;
e)   řešit otázky spojené s udržováním a ochranou hrobů a pietním nakládáním s nimi;
f)   řešit otázky spojené se zabezpečováním přístupu k hrobům za účelem jejich údržby a úpravy či vzdání úcty pohřbeným anebo připomenutí významných válečných událostí;
g)   projednávat výběr nového pozemku a opětovné zřízení hrobu v případě jeho přemístění;
h)   projednávat přemístění, přestavbu anebo jinou úpravu společných válečných hrobů;
i)   koordinovat postup při spolupráci se třetími státy v oblasti péče o společné válečné hroby;
j)   zabezpečovat výměnu informací o všech mezinárodních smlouvách týkajících se péče o společné válečné hroby, jimiž jsou smluvní strany vázány, a o plánovaných oficiálních akcích v místech společných válečných hrobů;
k)   projednávat úhradu finančních nákladů spojených s péčí o společné válečné hroby;
l)   vyjadřovat se k prováděcím protokolům sjednávaným mezi smluvními stranami;
m)   jmenovat třetího rozhodce pro účely řešení sporů vzniklých při provádění Dohody, pokud nebyl jmenován do 60 dnů od jmenování druhého rozhodce na základě dohody smluvních stran či jimi jmenovaných rozhodců.

Článek IV.

1) Úkoly vyplývající z Dohody bude komise řešit na společných zasedáních, která se budou konat podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky, střídavě na území obou smluvních stran, není-li dohodnuto jinak. První zasedání se uskuteční v České republice.

2) Ve zvláštních případech a na základě souhlasu obou smluvních stran se může uskutečnit mimořádné zasedání komise. Mimořádné zasedání se uskuteční na území té smluvní strany, která toto zasedání neiniciovala, není-li dohodnuto jinak.

Článek V.

Na svém prvním zasedání komise zpracuje jednací řád. Jednací řád bude schválen na základě souhlasu obou spolupředsedajících komise.

Článek VI.

O každém zasedání komise bude sepsán protokol, který podepíší oba spolupředsedající komise. Protokol bude zpracován ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském.

Článek VII.

Každá ze smluvních stran hradí své vlastní výdaje spojené s činností komise, včetně nákladů na dopravu členů do místa zasedání a nákladů na jejich pobyt. Náklady spojené s přípravou a jednáním komise nese smluvní strana, na jejímž území se toto zasedání koná.

Článek VIII.

Tento Statut podléhá vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem podpisu. Statut zůstává v platnosti po dobu platnosti Dohody a může být smluvními stranami na základě vzájemné dohody kdykoli měněn či doplňován.

Dáno v Praze dne 15. prosince 2004 a v Bratislavě dne 27. července 2004 ve dvojím původním vyhotovení, každé z nich v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
brigádní generál
Ing. Josef PROKEŠ v. r.
předseda Meziresortní koordinační komise pro válečné hroby
Za vládu Slovenské republiky
doc. RNDr. Vladimír PALKO, CSc. v. r.
ministr vnitra Slovenské republiky

E-shop

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Mgr. Michal Králík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů. Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se společnou věcí, převodů spoluvlastnického podílu, zrušení spoluvlastnictví a ...

Cena: 1 540 KčKOUPIT

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.