Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 36/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 18, ze dne 31. 3. 2005

36

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. prosince 2004 bylo podepsáno Memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP 2004 - 2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dne 2. prosince 2004.

Anglické znění Memoranda a jeho český překlad se vyhlašují současně.

MEMORANDUM
O
POROZUMĚNĺ PRO IMPLEMENTACI FINANČNĺHO MECHANISMU EHP 2004 - 2009
mezi
ISLANDSKOU REPUBLIKOU,
LICHTENŠTEJNSKÝM KNĺŽECTVĺM,
NORSKÝM KRÁLOVSTVĺM,
dále jen "státy ESVO"
a
ČESKOU REPUBLIKOU
dále jen "přijímající stát"
společně dále jen "strany",

VZHLEDEM K TOMU, že od 1. května 2004 nabývá účinnosti smlouva ze dne 14. října 2003 o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Smlouva o rozšíření EHP");

VZHLEDEM K TOMU, že Protokol 38a k Dohodě o EHP, začleněný do Dohody o EHP prostřednictvím Smlouvy o rozšíření EHP, zřizuje finanční mechanismus, prostřednictvím kterého budou státy ESVO přispívat ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Finanční mechanismus EHP");

VZHLEDEM K TOMU, že podle rozhodnutí Stálého výboru států ESVO č. 4/2004/SV ze dne 3. června 2004 zřídily státy ESVO Výbor pro řízení finančního mechanismu, který řídí Finanční mechanismus EHP (2004 - 2009);

VZHLEDEM K TOMU, že Dohoda o rozšíření EHP a Finanční mechanismus EHP posílí vztahy mezi státy ESVO a Českou republikou ke vzájemnému prospěchu jejich národů;

VZHLEDEM K TOMU, že zvýšená spolupráce mezi státy ESVO a Českou republikou bude přispívat k zajištění stabilní, mírové a prosperující Evropy založené na dobrém vládnutí, demokratických institucích, zákonnosti, respektování lidských práv a udržitelném rozvoji;

VZHLEDEM K TOMU, že se strany dohodly na zřízení rámce pro spolupráci pro zajištění efektivní implementace Finančního mechanismu EHP;

SE ROZHODLY uzavřít následující Memorandum o Porozumění (dále jen "MoP"):

Článek 1
(Cíle)

V souladu s článkem 1 Protokolu 38a zřídily státy ESVO Finanční mechanismus EHP přispívající ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. Proto se tedy strany tohoto MoP snaží vybrat pro financování takové projekty, které přispívají k dosažení tohoto cíle.

Článek 2
(Právní rámec)

Toto MoP, dohodnuté mezi státy ESVO a Českou republikou, je platné spolu s následujícími dokumenty, které tvoří právní rámec Finančního mechanismu EHP:

-

Protokol 38a k Dohodě o EHP (dále jen "Protokol 38a") zřizující Finanční mechanismus EHP,

-

Pravidla a postupy pro implementaci Finančního mechanismu EHP (dále jen "Pravidla a postupy") v platném znění. Pravidla a postupy přijímají státy ESVO v souladu s článkem 8 Protokolu 38a,

-

Grantové dohody, které budou pro každý projekt uzavírat Výbor pro řízení finančního mechanismu a přijímající stát.

Článek 3
(Finanční rámec)

1. V souladu s článkem 2 Protokolu 38a se státy ESVO zavazují zaslat do Finančního mechanismu EHP 600 miliónů eur v ročních tranších po 120 miliónech eur v období od 1. května 2004 do 30. dubna 2009 včetně.

2. V souladu s článkem 5 Protokolu 38a bude k dispozici pro Českou republiku celkem během období uvedeného v odstavci 1: 48,54 mil. eur.

3. V souladu s článkem 8 Protokolu 38a se náklady na řízení Finančního mechanismu EHP hradí z částek uvedených výše. Další ustanovení v tomto smyslu upravují Pravidla a postupy.

4. V souladu s článkem 6 Protokolu 38a se v listopadu 2006 a poté opět v listopadu 2008 provede přezkoumání s cílem přerozdělit všechny zbývající nevyužité finanční prostředky na vysoce prioritní projekty kteréhokoli přijímajícího státu.

Článek 4
(Úlohy a odpovědnosti)

1. Státy ESVO dají k dispozici finanční prostředky na podporu vhodných projektů navržených Českou republikou a schválených finančním mechanismem v rámci prioritních sektorů uvedených na seznamu v článku 6 tohoto MoP.

2. Přijímající stát zajistí plné spolufinancování projektů, které obdrží podporu v rámci Finančního mechanismu EHP.

3. Výbor pro řízení finančního mechanismu EHP řídí Finanční mechanismus EHP a přijímá rozhodnutí o poskytování finanční pomoci.

4. Výboru pomáhá Kancelář pro finanční mechanismus (dále jen "KFM"). KFM odpovídá za každodenní řízení Finančního mechanismu a slouží jako kontaktní místo.

5. Česká republika pověřila Ministerstvo financí, aby jednalo jejím jménem jako její Národní kontaktní místo. Bude mít celkovou zodpovědnost za řízení aktivit Finančního mechanismu EHP v České republice, včetně finanční kontroly a auditu a slouží jako národní kontaktní místo. Ustavení řídící struktury je obsahem Přílohy A.

6. Ministerstvo financí nese odpovědnost za identifikaci, plánování, implementaci a monitorování projektů a využívání finančních prostředků podle Finančního mechanismu EHP v souladu s Pravidly a postupy. O těchto činnostech podává zprávy KFM. Všechny nedostatky musí být bez prodlení hlášeny KFM.

7. Přijímající stát nese odpovědnost za finanční kontrolu a audit schválených projektů. Nejvyšší kontrolní úřad vykonává nezávislou kontrolní činnost.

8. V závislosti na charakteru projektu bude všeobecným používaným pravidlem pro přijímání žádostí otevřené výběrové řízení.

9. Ministerstvo financí zajistí, aby navrhovatelé projektu byli plně zainteresováni a kvalifikováni pro zajištění úspěšné implementace projektu.

Článek 5
(Roční jednání a předkládání zpráv)

1. 

K zajištění efektivní implementace Finančního mechanismu EHP se strany dohodly na konání každoročních jednání Výboru pro řízení Finančního mechanismu a Národního kontaktního místa. Národní kontaktní místo předloží na jednání roční zprávu, která musí obsahovat mimo jiné:

-

pokrok při dosahování celkového cíle Finančního mechanismu EHP,

-

pokrok při identifikaci projektů v přijímajícím státě,

-

informace o probíhající implementaci projektu podle stanovených kritérií,

-

finanční vývoj týkající se závazků a vyplacených částek,

-

oblasti intervence a opatření pro příští rok.

2. 

Jednání organizuje Ministerstvo financí ve spolupráci s KFM. Komise Evropských společenství může být na schůzku přizvána jako pozorovatel.

3. 

Zápis zjednání připraví Ministerstvo financí.

4. 

První schůzka proběhne nejpozději jeden rok po vstupu tohoto MoP v platnost.

Článek 6
(Prioritní sektory)

1. 

V souladu s článkem 3 Protokolu 38a jsou granty k dispozici pro projekty v následujících prioritních sektorech:

(a) 

ochrana životního prostředí včetně životního prostředí člověka, mj. snižováním znečištění ovzduší a podporou využívání obnovitelných zdrojů energie;

(b) 

podpora udržitelného rozvoje zlepšeným využíváním a řízením zdrojů;

(c) 

uchovávání evropského kulturního dědictví včetně veřejné dopravy a obnovy měst;

(d) 

rozvoj lidských zdrojů, mj. podporou vzdělávání a odborné přípravy, posilováním správních kapacit místní samosprávy či jejích orgánů nebo posilováním veřejných služeb jimi poskytovaných, jakož i posilováním demokratických procesů, které tomu napomáhají;

(e) 

zdravotnictví a péče o děti.

2. 

Akademický výzkum může být způsobilý pro toto financování, pokud se zaměřuje na jedno nebo více prioritních odvětví.

Článek 7
(Programový rámec)

1. Za účelem zajištění efektivního využívání financování v rámci Finančního mechanismu EHP, a aniž je dotčen článek 6 výše, věnuje se zvláštní pozornost podporovaným oblastem, které jsou vymezené v programovém rámci v Příloze B tohoto MoP.

2. Tato příloha bude předmětem přezkoumání na každoročních jednáních uvedených výše v článku 5.

Článek 8
(Specifické formy grantové pomoci)

1. V souladu s prioritními sektory podle článku 6 a se zvláštním zřetelem k oblastem intervence vymezeným v programovém rámci stanoveném v článku 7 se strany dohodly na zřízení specifických forem grantové pomoci uvedených v Příloze C, a to v rámci celkové částky stanovené v článku 3.

2. Strany uzavřou grantové smlouvy, kterými stanoví termíny a podmínky každého grantového závazku.

3. Tato příloha podléhá přezkoumání na každoročních jednáních stanovených v článku 5 výše.

Článek 9
(Kontrola a přístup k informacím)

Výbor pro řízení finančního mechanismu EHP, Rada auditorů ESVO a jejich zástupci mají právo realizovat jakoukoli technickou nebo finanční misi nebo přezkoumání, které považují za nutné pro plánování, implementaci a monitorování projektů a použití finančních prostředků. Česká republika zajistí veškerou nutnou pomoc, informace a dokumentaci.

Článek 10
(Koordinace)

Česká republika a KFM úzce koordinují použití Finančního mechanismu EHP s použitím Norského Finančního mechanismu. Všechny projekty předkládané pro jednotlivé mechanismy jsou v souladu s národními prioritami České republiky a příslušnými ujednáními s Evropskou unií.

Článek 11
(Řídící principy)

1. Implementace tohoto MoP se ve všech svých aspektech řídí Pravidly a postupy Finančního mechanismu EHP v platném znění a všemi dodatky k nim.

2. Strany souhlasí, že při implementaci Finančního mechanismu EHP uplatní nejvyšší stupeň transparentnosti a zodpovědnosti, stejně jako cíle a principy dobrého řízení, udržitelného rozvoje a rovnosti.

Článek 12
(Vstup v platnost)

Toto MoP vstupuje v platnost dnem podpisu.

Uvedené Memorandum o porozumění je podepsáno ve dvou originálech v anglickém jazyce.

V Bruselu dne 2. prosince 2004

Za Islandskou republiku
Velvyslanec
Kjartan Jóhannsson
Za Lichtenštejnské knížectví
Velvyslanec
H. S. H. Prince Nikolaus of Liechtenstein
Za Norské království
Velvyslanec
Bjorn T. Grydeland
Za Českou republiku
Velvyslanec
PhDr. Jan Kohout

PŘĺLOHA A

ŘĺDĺCĺ STRUKTURA USTAVENÁ PRO IMPLEMENTACI FINANČNĺCH MECHANISMŮ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU (EHP) A NORSKA

1. CELKOVÁ STRUKTURA

V souladu s Usnesením vlády č. 242 ze 17. března 2004 zabezpečuje Ministerstvo financí funkci Národního kontaktního místa - NKM (National Focal Point) pro programy z Finančních mechanismů EHP a Norska.

Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo (NKM) je celkově zodpovědné za řízení aktivit Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice v souladu s Memorandem o porozumění a Pravidly a postupy.

Jeho odpovědnosti jsou zejména:

- Celková zodpovědnost za dosažení cílů Finančních mechanismů a využití fondů, finanční kontrolu a audit
- Přijímání návrhů projektů a jejich předkládání se zdůvodněným stanoviskem Kanceláři Finančního mechanismu
- Řízení finančních toků a ověřování plateb podle Dohody o udělení grantu
- Zpracování roční zprávy k předložení Kanceláři Finančního mechanismu
- Zajištění kompletního a dostatečného auditu v příslušných institucích
- Zajištění informovanosti a publicity o dostupnosti fondů

Role Národního kontaktního místa je podrobně popsána níže a bude také zapracována v Dohodě o udělení grantu mezi Finančními mechanismy a Národním kontaktním místem.

2. ROZDĚLENĺ ODPOVĚDNOSTI

Administrativní struktura je založena na struktuře vytvořené jak pro předvstupní programy pomoci EU (Phare/Transition Facility), tak pro Fond soudržnosti a Strukturální fondy. Je tvořena následujícími subjekty:

Centrum pro zahraniční pomoc (CZP), které je výkonným orgánem Národního koordinátora pomoci (NAC). Je řízeno náměstkem ministra financí, který je odpovědný jak za mezinárodní vztahy, tak za koordinaci, přípravu a monitorování implementace zahraniční pomoci.

Monitorovací výbor (MV) bude pomáhat Národnímu kontaktnímu místu při výběru a řízení projektů. Ministr financí jmenuje členy monitorovacího výboru na základě návrhů ministrů příslušných ministerstev a vedoucích příslušných institucí.

Národní Fond (NF), který je výkonným orgánem Národního schvalujícího úředníka (NAO). Je řízen 1. náměstkem ministra, který je odpovědný za státní rozpočet.

Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU), která je nezávislým oddělením přímo řízeným náměstkem ministra financí. CFCU je implementační agentura pro centrálně administrované projekty a zajišťuje platby zprostředkujícím orgánům a vybraným konečným uživatelům. V oblasti plateb je CFCU přímo odpovědna Národnímu schvalujícímu úředníkovi (NAO).

Národní kontrolní orgán, Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu, která je přímo podřízena ministru financí.

2.1. ADMINISTRATIVA - KOORDINACE PŘĺPRAVY - MONITOROVÁNĺ:

ODBOR - CENTRUM PRO ZAHRANIČNĺ POMOC (CZP) - ODDĚLENĺ KOORDINACE ZAHRANIČNĺ POMOCI (UNIT FOR CO-ORDINATION OF FOREIGN ASSISTANCE - UCFA)

Oddělení bude odpovídat za celkové zajištění administrativy, koordinaci přípravy a využití Finančních mechanismů EHP/Norska. V rámci těchto odpovědností bude:

a)   vykonávat administrativní činnosti Národního kontaktního místa (NKM) v České republice
b)   připravovat všechny základní dokumenty ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a dalšími subjekty, které požaduje Kancelář finančních mechanismů (KFM)
c)   vykonávat funkci sekretariátu Společného ročního zasedání pro Finanční mechanismy EHP a Norska s kontaktním místem a připravovat roční monitorovací zprávy
d)   vykonávat funkci sekretariátu Monitorovacího výboru (MV) pro Finanční mechanismy EHP/Norska
e)   připravovat návrhy prioritních oblastí a projednávat je s Kanceláří finančních mechanismů (KFM)
f)   posuzovat návrhy projektů předložené zprostředkujícími subjekty k projednání MV
g)   předkládat doporučené návrhy projektů Kanceláři finančních mechanismů
h)   zajišťovat celkovou koordinaci a provázanost s nástroji pomoci EU ve spolupráci s ostatními příslušnými národními orgány a organizacemi
i)   zpracovávat metodiku a podrobné postupy pro přípravu, realizaci a monitorování projektů, spolufinancování a konečné vyhodnocení projektů spolufinancovaných Finančními mechanismy
j)   spolupracovat na přípravě Dohod o udělení grantu
k)   zajišťovat průběžné monitorování projektů, vypracovávání monitorovacích zpráv
l)   zajišťovat veřejnou informovanost o Finančních mechanismech
m)   archivovat všechny originály příslušných dokumentů po dobu 10 let po ukončení projektů

MONITOROVACĺ VÝBOR

Výbor bude pomáhat Národnímu kontaktnímu místu ve výběru a řízení projektů. Jeho odpovědnost bude zahrnovat následující úkoly:

-

doporučovat návrhy projektů Národnímu kontaktnímu místu k předložení Kanceláři finančních mechanismů

-

monitorovat soulad s Pravidly a postupy

-

vyhodnocovat celkový postup plnění a finanční zprávy

-

schvalovat roční monitorovací zprávy připravené Národním kontaktním místem

Ministr financí jmenuje členy Monitorovacího výboru na základě návrhů ministrů příslušných ministerstev nebo vedoucích organizací. Členové budou zastupovat ministerstva, organizace veřejné správy, sociální partnery, neziskové organizace, zástupce regionální a místní samosprávy a ostatních organizací.

Kancelář finančních mechanismů a pokud bude nutné zástupci z ostatních organizací a institucí budou přizváni jako pozorovatelé na jednání výboru.

2.2. FINANČNĺ TOKY

ODBOR - NÁRODNĺ FOND (NF)

Odbor Národního fondu je centrálním místem pro transfer finančních prostředků mezi Českou republikou a Kanceláří Finančního mechanismu. V rámci této odpovědnosti bude:

a)   zajišťovat otevření bankovních účtů v ČNB pro transfer finančních prostředků Finančních mechanismů do České republiky
b)   žádat o transfer finančních prostředků z Finančních mechanismů na účet NF na základě relevantní dokumentace o skutečně provedených platbách na schválené projekty, případně předkládat žádosti o poskytnutí zálohových plateb
c)   na základě žádostí CFCU zajišťovat transfer finančních prostředků na bankovní účet Ministerstva financí, ke kterému má dispoziční právo CFCU. Tyto žádosti musí být podloženy doklady o provedených platbách na schválené projekty, případně žádostmi o zálohové platby, které předkládají zprostředkovatelské subjekty, případně koneční příjemci
d)   zajišťovat vrácení nevyužitých nebo neoprávněně využitých prostředků zpět na účty Finančních mechanismů
e)   vytvořit a vydat metodiku finančních toků prostředků Finančních mechanismů EHP/Norska
f)   vést účetnictví v informačním systému NF o veškerých finančních transakcích prováděných na účtech Ministerstva financí, zřízených pro financování pomoci z Finančních mechanismů EHP/Norska
g)   archivovat všechny originály dokumentů po dobu 10 let po ukončení projektů

SAMOSTATNÉ ODDĚLENĺ - CENTRÁLNĺ FINANČNĺ A KONTRAKTAČNĺ JEDNOTKA (CFCU)

Oddělení je odpovědné za platby zprostředkujícím subjektům/příjemcům pomoci a přípravu souvisejících smluv. Jeho odpovědnost bude:

a)   uzavírání smluv se zprostředkujícími subjekty nebo s příjemci pomoci
b)   kontrola věcné a formální správnosti předložených žádostí o platbu, které předkládá zprostředkující subjekt nebo konečný příjemce
c)   provádění plateb zprostředkujícímu subjektu nebo konečnému příjemci do 10 dnů po odsouhlasení všech potřebných dokumentů ze strany NKM (CZP - UCFA)
d)   vedení účetnictví v informačním systému NF o veškerých finančních transakcích prováděných na účtech Ministerstva financí, zřízených pro financování pomoci z Finančních mechanismů EHP/Norska, ke kterým má CFCU dispoziční právo
e)   zpracovávání pravidelné zprávy pro NF v požadovaném rozsahu jako podklad pro žádost o transfer finančních prostředků na účty NF a CFCU
f)   vedení registru nesrovnalostí, jeho aktualizace a hlášení nesrovnalostí Centrální harmonizační jednotce pro finanční kontrolu a Národnímu fondu
g)   vyřešení a vyčíslení nesrovnalostí ve své působnosti v souladu s příslušnými předpisy a pokyny
h)   zpracování podkladových dokumentů pro roční Monitorovací zprávu
i)   archivace všech originálů dokumentů po dobu 10 let po ukončení projektů

2.3. FINANČNĺ KONTROLA A AUDIT1)

ODBOR - CENTRÁLNĺ HARMONIZAČNĺ JEDNOTKA PRO FINANČNĺ KONTROLU (CHU)

Odbor je útvar Ministerstva financí, který je pověřen funkcí ústředního správního úřadu pro finanční kontrolu v souladu s § 7 zákona č. 320/2001 Sb. CHU bude vykonávat:

a)   metodické řízení a koordinaci výkonu finanční kontroly v rámci celé implementační struktury
b)   spolupracovat s útvary finanční kontroly a interního auditu na všech úrovních a poskytovat konzultační, poradenskou a školící činnost při implementaci prostředků z Finančních mechanismů EHP/Norska
c)   zpracovávat plán kontrol, který jí předávají kontrolní útvary jednotlivých ústředních orgánů státní správy pro dané roční období, a informovat o něm a jeho plnění Kancelář finančních mechanismů
d)   vykonávat audit systému kontroly v rámci zabezpečování mezinárodních standardů finanční kontroly
e)   připravovat zprávu o provedené kontrole hospodaření s finančními prostředky z Finančních mechanismů EHP/Norska na základě ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol, které jí předávají kontrolní útvary jednotlivých ústředních orgánů státní správy ve stanoveném termínu. Tato zpráva bude přílohou roční Monitorovací zprávy
f)   informovat Nejvyšší státní zastupitelství a v kopii NKM a NF o všech případech zjištěných závažných nesrovnalostí a porušení Pravidel a postupů a jejich prováděcích pokynů a dalších souvisejících zákonů
g)   spolupracovat na kontrolách a interních auditech, které zajišťuje Kancelář Finančního mechanismu, Výbor pro finanční mechanismus EHP, Ministerstvo zahraničních věcí Norského království, Kancelář auditorů Norského království a Dvůr auditorů ESVO, a poskytovat jim potřebné informace
h)   archivovat všechny originály relevantních dokumentů prováděných kontrol po dobu 10 let po ukončení projektů

Centrální orgány a regionální samosprávné úřady na úrovni krajů a obcí jsou dále povinny v souladu se zákonem mít vytvořen systém řízení kontroly a funkční nezávislý systém interního auditu. Na Ministerstvu financí zajišťuje funkci vnitřního auditu odbor 56 - Interní audit.

Nejvyšší kontrolní úřad vykonává nezávislou kontrolu podle odpovídajících článků zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Národní kontaktní místo bude předávat Kanceláři finančních mechanismů kopie všech zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu, které se budou týkat finančních mechanismů.

3. ZPROSTŘEDKUJĺCĺ SUBJEKTY

Na základě dohody s Kanceláří finančních mechanismů budou delegovány odpovědnosti za přípravu projektů a jejich implementaci na zprostředkující subjekty (ministerstva a další ústřední orgány státní správy, krajské úřady nebo další schválené subjekty). Zprostředkující subjekty ručí za zajištění všech odpovídajících aktivit včetně spolufinancování projektů. Povinnosti zprostředkujících subjektů budou podrobně upraveny Smlouvou nebo Memorandem o porozumění mezi zprostředkujícím subjektem a Ministerstvem financí - NKM (Centrem pro zahraniční pomoc - oddělením koordinace zahraniční pomoci).

PŘĺLOHA C

SPECIFICKÉ FORMY GRANTOVÉ POMOCI PODLE ČLÁNKU 8 MEMORANDA O POROZUMĚNĺ

Strany se dohodly na následujících grantových schématech, která budou dále připravována ke konečnému schválení.

I. FOND PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)

Fond NNO bude zaměřen na podporu nevládních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Bude podporováno posílení NNO jako aktivního partnera ve veřejné debatě a zahrnutí NNO v oblastech vztahujících se k příloze B a stejně tak v rozhodování o projektech. Speciální pozornost bude věnována rozvoji a relevanci standardů v životním prostředí a aktivitám k posílení udržitelného rozvoje v oblastech definovaných v příloze B.

Další cílové oblasti jsou posílení multikulturního prostředí v místních komunitách, ochrana lidských práv a antidiskriminační úsilí, stejně jako podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy.

II. FOND TECHNICKÉ POMOCI

Fond bude podporovat spolupráci a transfer znalostí mezi českými subjekty a zeměmi EHP - ESVO, zejména výměnu zkušeností v oblastech spolupráce s EU při naplňování příslušné legislativy v oblastech uvedených v příloze B.

Spolupráce bude umožněna na všech úrovních veřejné správy (státní správa, regionální a místní samospráva) státním institucím, univerzitám a školám, profesním komorám a svazům a nevládním neziskovým organizacím.

III. FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

Grantové schéma bude podporovat spolupráci, programy vzdělávacích seminářů studentů, lektorů a expertů ze středních a vyšších škol, univerzit a vysokých škol ČR a spolupráci mezi relevantními institucemi v České republice a v zemích EHP - ESVO v prioritních oblastech uvedených v příloze B.

IV. FOND PRO PODPORU VÝZKUMU

Fond bude podporovat aktivity v prioritních oblastech definovaných v příloze B s ohledem na Národní politiku výzkumu a vývoje ČR pro období 2004 - 2008.

Aktivity budou zaměřeny na spolupráci vědeckých institucí s institucemi v Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku a přenos zkušeností z těchto zemí zaměřený na zvýšení inovačního efektu dostupných fondů v klíčových oblastech stanovených v příloze B.

V. FOND NA PŘĺPRAVU PROJEKTŮ

Fond bude zaměřen na technickou asistenci při přípravě žádostí projektů, které budou předkládány ke spolufinancování z Finančního mechanismu EHP, zejména na projekty v oblasti životního prostředí a kulturního dědictví. Bude určen zejména subjektům regionální a místní správy.

Aktivity mohou zahrnovat organizování společných seminářů, informační kampaň, přípravu publikací a studií atd.


1)   Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

E-shop

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu. Duševní vlastnictví je v novém občanském zákoníku pojato protikladně k aktuálním trendům prezentovaným určitými politickými subjekty, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Základní práva - svazek první Důstojnost

Základní práva - svazek první Důstojnost

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.