Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 29/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 15, ze dne 4. 3. 2005

29

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 2001 byl ve Štrasburku otevřen k podpisu Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice*).

Jménem České republiky byl Dodatkový protokol podepsán ve Štrasburku dne 10. dubna 2002.

S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dodatkový protokol ratifikoval. Ratifikační listiny byly uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dodatkového protokolu, dne 24. září 2003.

Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 odstavce 3a dne 1. července 2004. Tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Dodatkového protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Dodatkový protokol
k
Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice

Štrasburk [8. XI. 2001]

Preambule

Smluvní strany tohoto Dodatkového protokolu (dále jen "Protokol") k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981 (dále jen "Úmluva");

jsouce přesvědčeny, že orgány dozoru, vykonávající svoje funkce zcela nezávisle, jsou podstatnou součástí účinné ochrany osob při zpracování osobních údajů;

majíce na zřeteli význam toku informací mezi lidmi;

majíce na zřeteli, že s růstem výměny osobních údajů přes hranice států je třeba zajistit účinnou ochranu lidských práv a základních svobod, a zejména právo na soukromí v souvislosti s uvedenou výměnou osobních údajů,

se dohodly na tomto:

Článek 1
Orgány dozoru

1. 

Každá smluvní strana zřídí jeden nebo několik orgánů odpovědných za dodržování příslušných opatření vnitrostátního práva, kterými se uplatňují zásady stanovené v hlavě II a III Úmluvy a v tomto Protokolu.

2. 

a) 

Za tímto účelem má uvedený orgán zejména pravomoc vyšetřovat a zasahovat, včetně práva účastnit se soudních řízení, nebo může upozornit příslušné soudní orgány na porušení ustanovení vnitrostátního práva s důsledky týkajícími se porušení zásad uvedených v odstavci 1 článku 1 tohoto Protokolu.

b)

 Každý orgán dozoru v rámci svých kompetencí projedná stížnosti podané kteroukoli osobou, týkající se ochrany jejích práv a základních svobod z hlediska zpracování osobních údajů.

3.

 Orgány dozoru jsou ve výkonu svých funkcí zcela nezávislé.

4. 

Proti rozhodnutím orgánů dozoru, které vyvolají námitky, lze podat odvolání k soudu.

5. 

Podle ustanovení hlavy IV, a aniž by tím byla dotčena ustanovení článku 13 Úmluvy, orgány dozoru vzájemně spolupracují v rozsahu nezbytném pro provádění jejich povinností, zejména si vyměňují všechny užitečné informace.

Článek 2
Tok osobních údajů přes hranice k příjemci, který nepodléhá jurisdikci smluvní strany Úmluvy

1. Každá smluvní strana může provádět přenos osobních údajů k příjemci podléhajícímu jurisdikci státu nebo organizace, které nejsou smluvní stranou Úmluvy, pouze pokud takový stát nebo organizace zabezpečí dostatečnou úroveň ochrany zamýšleného přenosu údajů.

2. Odchylně od odstavce 1 článku 2 tohoto Protokolu může každá smluvní strana umožnit přenos osobních údajů:

a)   jestliže to vnitrostátní právní řád umožňuje z titulu:
zvláštních zájmů subjektu údajů, nebo
oprávněných všeobecných zájmů, zvláště významných veřejných zájmů, nebo
b)   jestliže jsou správcem odpovědným za přenos poskytnuty záruky, které mohou zejména vyplývat ze smluvních ustanovení, a které odpovědné úřady z hlediska souladu s vnitrostátním právem shledají jako dostatečné.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. 

Ustanovení článků 1 a 2 tohoto Protokolu považují smluvní strany za dodatečné články k Úmluvě a všechna ustanovení Úmluvy se uplatňují podle toho.

2. 

Tento Protokol bude otevřen k podpisu signatářským státům Úmluvy. Po přistoupení k Úmluvě za podmínek v ní stanovených mohou Evropská společenství podepsat tento Protokol. Protokol podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Signatář tohoto Protokolu ho nemůže ratifikovat, přijmout nebo schválit, pokud předtím nebo současně neratifikoval, nepřijal nebo neschválil Úmluvu, nebo k ní nepřistoupil. Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo listiny o schválení tohoto Protokolu budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

3. 

a) 

Tento Protokol vstoupí v platnost prvního dne měsíce po uplynutí tří měsíců po dni, ke kterému pět signatářů vyjádří svůj souhlas být vázán Protokolem podle ustanovení odstavce 2 článku 3.

b) 

Pro signatáře tohoto Protokolu, který poté vyjádří svůj souhlas být jím vázán, Protokol vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí období tří měsíců po dni uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo listiny o schválení.

4. 

a) 

Po vstupu tohoto Protokolu v platnost může každý stát, který přistoupil k Úmluvě, přistoupit rovněž k Protokolu.

b) 

Přistoupení má být provedeno uložením listiny o přistoupení u generálního tajemníka Rady Evropy, které vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí období tří měsíců po dni jejího uložení.

5.

a)

 Každá smluvní strana může kdykoli vypovědět tento Protokol vyrozuměním zaslaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

b) 

Vypovězení vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí tří měsíců po dni, kdy generální tajemník obdržel takové vyrozumění.

6. 

Generální tajemník Rady Evropy vyrozumí členské státy Rady Evropy, Evropská společenství a všechny ostatní státy, které přistoupily k tomuto Protokolu, o:

a) 

 všech podpisech;

b)  

uložení každé ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo listiny o schválení;

c) 

 dni, kdy tento Protokol vstoupil v platnost podle článku 3;

d) 

 každém jiném aktu, vyrozumění nebo sdělení týkajících se tohoto Protokolu.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tento Protokol.

Dáno ve Štrasburku, dne [8. listopadu 2001], v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy zašle ověřené výtisky všem členským státům Rady Evropy, Evropským společenstvím a všem státům, které byly vyzvány, aby přistoupily k Úmluvě.


*) Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981 byla publikována pod č. 115/2001 Sb. m. s.

E-shop

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky zaměřená publikace z nové ediční řady Právo prakticky, která vyčerpávajícím způsobem přibližuje čtenáři proces uzavírání smlouvy od předsmluvní fáze do okamžiku jejího podpisu. Publikace: •přináší výklad jednotlivých smluvních doložek, •poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha III.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha III.

Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Blanka Trávníková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha III. - zákon o zvláštních řízeních soudních - 2. vydání Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z ...

Cena: 1 500 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.