Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 25/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 12, ze dne 23. 2. 2005

25

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. ledna 2005 byl v Praze podepsán Program spolupráce v oblasti vědy, školství, kultury, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Malty na léta 2005 - 2007.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 20 dne 18. ledna 2005.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program spolupráce
v oblasti vědy, školství, kultury, mládeže a sportu
mezi
vládou České republiky
a vládou Malty
na léta 2005 - 2007

Vláda České republiky a vláda Malty (dále jen "smluvní strany"),

v souladu s Dohodou o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky podepsanou v Praze dne 10. září 1979 a v souladu s následnou sukcesí do smluv mezi státy smluvních stran,

vedeny přáním dále rozvíjet a zintenzívnit svou spolupráci v oblasti kultury, sportu, mládeže, školství a vědy, a přispět tak k provádění ustanovení Závěrečného aktu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a realizaci svého členství v Evropské unii,

vedeny snahou podpořit vzájemné porozumění, posílit své vztahy a efektivně přispět k obohacení kulturních aktivit v kontextu integrující se Evropy,

se dohodly takto:

ODDĺL I - ŠKOLSTVĺ

Článek 1

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj kontaktů v oblasti školství, zejména prostřednictvím:

a)   výměny informací a údajů o struktuře a obsahu vzdělávacích systémů svých států;
b)   výměny maximálně dvou odborníků v oblasti vzdělávání, ředitelů škol nebo učitelů během platnosti tohoto programu k týdenním pobytům;
c)   spolupráce při koncipování vzdělávacích kurzů v oblasti odborného vzdělávání na úrovni středních škol;
d)   spolupráce a výměny maximálně dvou odborníků v oblasti odborného vzdělávání a tělesné výchovy během platnosti tohoto programu k týdenním pobytům;
e)   spolupráce a výměny odborných poznatků v oblasti speciálního vzdělávání;
f)   podpory studentských výměn a kontaktů mezi základními, středními, vyššími odbornými a vysokými školami.

2. Smluvní strany si budou vyměňovat informace o kurzech a dalších službách poskytovaných příslušnými vysokými školami.

3. Smluvní strany budou podporovat výměny vysokoškolských pedagogů na určitou dobu podle potřeb, jež vyvstanou během provádění tohoto programu.

4. Smluvní strany budou podporovat studium jazyka, literatury, dějin, zeměpisu a umění státu druhé smluvní strany.

5. a) Příslušné orgány smluvních stran si každoročně navzájem nabídnou 3 (tři) místa v letních jazykových kurzech, tj. v Letních školách slovanských studií pořádaných veřejnými vysokými školami v České republice a v letních kurzech anglického jazyka pořádaných na Maltě.

   b) Pokud by maltská smluvní strana nemohla v daném roce nalézt vhodné uchazeče o účast v kurzech českého jazyka, česká smluvní strana nabídne maltské smluvní straně za každé nevyužité místo v letním jazykovém kurzu měsíční stipendium pro studenty vysokých škol. Taková stipendia jsou určena ke studijním pobytům na veřejných vysokých školách v České republice.

ODDĺL II - KULTURA

Článek 2

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o seminářích, konferencích, výstavách a mezinárodních kulturních a uměleckých festivalech pořádaných na území jejich států.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi příslušnými organizacemi působícími v oblasti divadla, hudby, tance, dramatu, výtvarných umění a literatury.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat účast expertů, především v oblasti barokní architektury, sochařství, výtvarného umění, muzeí, galerií a archeologie, na kulturních akcích organizovaných ve státě druhé smluvní strany. Tyto každoroční programy budou omezeny na účast maximálně dvou osob na dobu jednoho týdne.

Článek 5

Smluvní strany podpoří konání výstav současného umění za podmínek specificky dohodnutých kompetentními institucemi.

Článek 6

Smluvní strany si poskytnou informace o movitém a nemovitém kulturním dědictví, aby tak zajistily jeho důkladnou a účinnou ochranu.

Článek 7

Veškeré činnosti a výměny navrhované v rámci tohoto Programu budou uskutečňovány v souladu s platnými právními a finančními předpisy států smluvních stran.

ODDĺL III - SPORT A MLÁDEŽ

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce a výměn v různých oblastech sportu a tělovýchovy prostřednictvím sportovních akcí a kontaktů mezi příslušnými sportovními organizacemi a institucemi ve státech smluvních stran. Podmínky jednotlivých výměn budou dohodnuty přímo zúčastněnými institucemi.

Článek 9

Smluvní strany podpoří rozvoj spolupráce mezi českými a maltskými organizacemi mládeže zaměřené na jazykovou připravenost a práci s mládeží na regionální a místní úrovni a podpoří výměnu důležitých informací v rámci informačních systémů mládeže.

ODDĺL IV - VĚDA A TECHNOLOGIE

Článek 10

Smluvní strany podpoří společné projekty, které by mohly čerpat podporu z evropských a mezinárodních programů, především ze 6. a 7. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj. Podpoří aktivní zapojení vědců a odborníků z obou zemí, která povede k realizaci takových projektů.

ODDĺL V - ORGANIZAČNĺ A FINANČNĺ USTANOVENĺ

Článek 11

Vysílající smluvní strana vybere osoby cestující do státu druhé smluvní strany na základě tohoto programu. Příslušné orgány smluvních stran si budou předávat veškeré informace, které souvisejí s organizačními opatřeními nezbytnými pro realizaci aktivit stanovených v programu.

Článek 12

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů včetně osobních údajů, návrhu programu a informací o úrovni jazykových znalostí osob vysílaných podle článku 1 odst. 1 písm. b) a d) a článku 4 nejpozději tři měsíce před zahájením pobytu. Nominace kandidátů podle článku 1 odst. 5 bude doručena přijímající smluvní straně každoročně do 31. března.

2. Přijímající smluvní strana po obdržení požadovaných informací oznámí vysílající smluvní straně, s výjimkou případů podle článku 1 odst. 5, nejpozději dva měsíce před navrhovaným zahájením pobytu, zda kandidáty může přijmout, a sdělí podrobné údaje o institucích zodpovědných za příslušný program pobytu. Při přijímání kandidátů na základě článku 1 odst. 5 přijímající smluvní strana potvrdí vysílající smluvní straně přijetí navržených kandidátů nejpozději do konce června každého roku.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob příjezdu nejméně dva týdny před příjezdem každého kandidáta.

Článek 13

Smluvní strany si budou na základě tohoto programu vyměňovat pouze osoby, které hovoří anglicky.

Článek 14

Vysílající smluvní strana uhradí výdaje za dopravu do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět.

Článek 15

Přijímající smluvní strana poskytne účastníkům přijímaným podle článku 1 odst. 1 písm. b) a d) a článku 4 částky stravného a kapesného v souladu s platnými finančními předpisy svého státu a uhradí ubytování hotelového typu a výdaje za cesty po území svého státu za předpokladu, že jsou tyto náklady na vnitrostátní dopravu v souladu s programem studijního pobytu schváleným přijímající smluvní stranou.

Článek 16

Osobám přijatým ke studijním pobytům podle článku 1 odst. 5 písm. a) tohoto programu přijímající smluvní strana uhradí zápisné a výdaje za stravování a ubytování i výdaje za exkurse zahrnuté do programu kurzu.

Článek 17

V případě nominace podle článku 1 odst. 5 písm. b) poskytne česká smluvní strana přijatým kandidátům:

a)   bezplatné studium;
b)   stipendium v souladu s platnými právními předpisy České republiky;
c)   možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích a stravování ve vysokoškolských menzách za stejných podmínek, jako mají čeští občané.

Článek 18

Výměna výstav se bude řídit následujícími ustanoveními, pokud se kompetentní instituce nedohodnou jinak.1. Vysílající smluvní strana uhradí:

a)   veškeré výdaje za pojištění výstavy "z hřebíku na hřebík" včetně pojištění během přepravy;
b)   výdaje za mezinárodní přepravu výstavy do prvního místa jejího konání a zpět z posledního místa jejího konání;
c)   výdaje za mezinárodní přepravu osoby, která výstavu doprovází, do prvního místa konání výstavy a zpět z posledního místa konání výstavy.

2. Přijímající smluvní strana uhradí:

a)   výdaje za přepravu výstavy do dalších míst na svém státním území;
b)   veškeré náklady na propagaci, instalaci, katalogy a za místo konání;
c)   plnou stravu a ubytování a výdaje za dopravu po území svého státu osobě, která výstavu doprovází (v případě, že bude nezbytná účast dalších expertů doprovázejících výstavu, jejich počet a délka pobytu budou sděleny smluvním stranám prostřednictvím jejich zastupitelských úřadů);
d)   v případě poškození exponátů sdělí přijímající smluvní strana vysílající smluvní straně veškeré podrobnosti o škodě;
e)   přijímající smluvní strana uhradí výdaje za zajištění odborného posouzení škody. Za žádných okolností nebude prováděna oprava, pokud k tomu vysílající smluvní strana neudělí oprávnění.

ODDĺL VI - VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ

Článek 19

Tento program nevylučuje uskutečnění dalších aktivit, na nichž se smluvní strany mohou dohodnout diplomatickou cestou.

Článek 20

Tento program vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2007. Jeho platnost může být prodloužena o jeden rok na základě souhlasu obou smluvních stran.

Dáno v Praze dne 18.• ledna 2005 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
JUDr. Petra Buzková v. r.
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy
Za vládu Malty
Dr. Austin Gatt, LL. D. v. r.
ministr pro investice, průmyslové
a informační technologie

E-shop

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., Mgr. Luboš Brim, Mgr. Hana Adamová - Wolters Kluwer, a. s.

Novým titulem ediční řady Právo prakticky je publikace nesoucí název Bezdůvodné obohacení. Pokouší se výstižnou formou představit současnou právní úpravu tohoto soukromoprávního institutu. V zájmu srozumitelnosti autoři svůj teoretický výklad průběžně prokládají ilustrativními ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů. Monografie čtenáři umožňuje pochopit nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.