Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 17/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 8, ze dne 31. 1. 2005

17

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. dubna 2004 byla podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. a) dne 26. října 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI
MEZI
VLÁDOU
ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU
ČĺNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Čínské lidové republiky, dále jen Strany:

UVĚDOMUJĺCE si s uspokojením rozvoj přátelských vztahů mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou,

BEROUCE v úvahu, že se Česká republika stane členem Evropské unie,

INSPIROVÁNY společnou vůlí zavést novou úroveň do svých ekonomických vztahů,

PŘEJĺCE SI na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti, podpořit stálé rozšiřování ekonomické, průmyslové, technické a technologické spolupráce v souladu se vzájemným prospěchem,

VĚDOMY SI nutnosti existence odpovídající právní úpravy pro česko-čínské vztahy, bez újmy právním předpisům, platným v každém z těchto států,

SE DOHODLY TAKTO:

ČLÁNEK 1

Strany souhlasí s tím, že cíli této Dohody, bez újmy právním předpisům, platným v každém z těchto států, bude:

(a)   Podporovat činnosti v oblastech určených v této smlouvě, ve snaze zvýšit dvoustrannou ekonomickou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci;
(b)   Podporovat a rozvíjet obchodní kontakty a související příležitosti;
(c)   Umožňovat rozvoj dvoustranných investic a rozpoznávání hospodářských a investičních příležitostí v příslušných státech.

ČLÁNEK 2

Strany, uvědomujíce si současný stav a perspektivy ekonomických vztahů, souhlasí s tím, že existují příznivé podmínky pro potenciální dlouhodobou spolupráci, mezi jiným, v následujících oblastech:

průmysl a těžba, zvláště energetika a obráběcí stroje;
zemědělství, včetně zpracování zemědělských a potravinářských produktů;
věda a technologie;
komunikace;
doprava;
ochrana životního prostředí;
spolupráce ve třetích zemích.

ČLÁNEK 3

K dosažení cílů této Dohody, budou Strany, bez újmy právním předpisům, platným v každém z těchto států usilovat o usnadnění a podporu:

komunikace a spolupráce mezi vládními institucemi;
výměny informací o národních ekonomických a průmyslových prioritách;
vazeb mezi společnostmi, oborovými organizacemi, komorami a sdruženími;
organizace veletrhů a výstav;
organizace seminářů a symposií;
poradenských služeb;
spolupráce mezi finančními institucemi;
vytváření společných podniků a ostatních forem společných ekonomických činností;
účasti malých a středně velkých podniků v bilaterálních ekonomických vztazích.

ČLÁNEK 4

(a)   Za účelem dosažení cílů této Dohody bude ustaven Ekonomický smíšený výbor. Funkci předsedy Ekonomického smíšeného výboru bude zastávat náměstek ministra příslušného správního úřadu každého státu, odpovědného za hospodářství a obchod.
(b)   Činnost Ekonomického smíšeného výboru bude zahrnovat zejména:
 -  sledování a prověřování uplatňování této Dohody a posuzování různých, již prováděných projektů spolupráce;
přezkoumání jakýchkoliv otázek, které mohou vzniknout při provádění této Dohody;
zjišťování problémů, které by mohly bránit rozvoji hospodářské spolupráce mezi Stranami;
nalézání prostředků a nových příležitostí k rozvoji ekonomické spolupráce;
dávat doporučení, která by mohla pomoci k dosažení cílů této Dohody v oblastech společného zájmu.
(c)  Ekonomický smíšený výbor může podle potřeby ustavit podvýbory nebo pracovní skupiny. Bude-li to vhodné, může Ekonomický smíšený výbor zahrnovat zástupce příslušných organizací a institucí s cílem napomoci provádění této Dohody.
(d)  Ekonomický smíšený výbor se bude scházet v pravidelných intervalech střídavě v České republice a Čínské lidové republice.

ČLÁNEK 5

Právní závazky podniků obou Stran, vzniklé před či během platnosti této Dohody, nebudou dotčeny vstupem v platnost, změnou nebo ukončením platnosti této Dohody.

ČLÁNEK 6

(a)   Tato Dohoda bude uplatňována bez újmy závazkům, vyplývajícím z členství České republiky v Evropské unii.
(b)   Na tuto Dohodu se nelze odvolávat, nebo ji vykládat tak, aby narušovala, nebo jinak ovlivňovala závazky plynoucí z jakýchkoliv dohod uzavřených mezi Evropským hospodářským společenstvím, nebo Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně, a Čínskou lidovou republikou na straně druhé, mimo jiné, ze Smlouvy o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikou, podepsanou v Bruselu dne 21. května 1985.

ČLÁNEK 7

(a)   Tato Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem obdržení pozdější diplomatické nóty potvrzující, že byly splněny všechny vnitrostátní právní postupy příslušné Strany, nezbytné pro vstup této Dohody v platnost.
(b)   Na žádost jedné ze Stran může být tato Dohoda po vzájemném souhlasu písemnou formou změněna.
(c)   Tato Dohoda může být vypovězena písemným oznámením jedné Strany Straně druhé, účinky výpovědi nastanou po uplynutí šesti měsíců od obdržení příslušné diplomatické nóty.
(d)   Změna nebo ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na ujednání a smlouvy uzavřené v jejím rámci.

Na důkaz tohoto, níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni za účelem podepsání Dohody, připojili svoje podpisy.

Dáno v Pekingu dne 22. 4. 2004, ve dvou původních vyhotoveních v českém, čínském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílného výkladu jednotlivých článků této Dohody je rozhodující anglické znění.

ZA VLÁDU
ČESKÉ REPUBLIKY
Miroslav Somol v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
ZA VLÁDU
ČĺNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY
Zhang Zhigang v. r.  
náměstek ministra obchodu

E-shop

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., Ing. Kateřina Maťátková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová monografie „Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální ...

Cena: 260 KčKOUPIT

ÚZ č. 1197 - Energetika

ÚZ č. 1197 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.