Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 12/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 5, ze dne 17. 1. 2005

12

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. prosince 2004 byl v Praze podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury Polské republiky na léta 2004 - 2006.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 18 dne 7. prosince 2004.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program spolupráce
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a
ministrem kultury Polské republiky
na léta 2004 - 2006

Ministerstvo kultury České republiky a ministr kultury Polské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním prohloubit vztahy mezi svými národy v oblasti kultury a v souladu s článkem 15 odstavcem 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané dne 30. září 2003 v Praze,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a umění a budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými tvůrci, profesními sdruženími, kulturními a uměleckými institucemi a organizacemi, které působí v České republice a v Polské republice v oblasti kultury a umění.

2. Smluvní strany budou podporovat uvádění literárních, hudebních, dramatických děl a výtvarné tvorby českých a polských autorů, se zvláštním přihlédnutím k dílům současných autorů.

Článek 2

Smluvní strany budou dle svých možností, na zásadách vzájemnosti a dle dramaturgických plánů pořadatelů podporovat účast českých a polských jednotlivců a souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních událostech pořádaných v České republice a v Polské republice. Svou pozornost přitom zaměří zejména na tyto události:

v České republice:

- Mezinárodní hudební festival "Pražské jaro",
- Mezinárodní festival "Divadlo" v Plzni,
- Mezinárodní jazzový festival ve Slaném,
- Mezinárodní jazzový festival v Hradci Králové,
- Mezinárodní jazzový festival v Karlových Varech,
- Mezinárodní festival jazzového piana v Praze,
- Loutkářský festival "Skupova Plzeň" (v sudých letech),
- Loutkářský festival "Mateřinka" (v lichých letech),

v Polské republice:

- Festival současného umění ve Vratislavi,
- XV. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina ve Varšavě (v roce 2005),
- Mezinárodní festival "Wratislavia Cantans" ve Vratislavi,
- Mezinárodní divadelní festival "Kontakt" v Toruni,
- Mezinárodní festival současné hudby "Varšavský podzim",
- Mezinárodní jazzový festival "Jazz Jamboree" ve Varšavě,
- Mezinárodní jazzový festival "Jazz nad Odrou" ve Vratislavi,
- Mezinárodní jazzový festival "Jazz Juniors" v Krakově,
- Mezinárodní jazzová soutěž "Jazz piano" v Kaliszi,
- Loutkářský festival v Bialsku-Bialej.

Článek 3

Smluvní strany budou pokračovat ve společných kulturních projektech. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:

- Mezinárodní divadelní festival "Bez hranic", pořádaný každoročně v Českém Těšíně a polském Cieszyně,
- "Česko-polské dny křesťanské kultury", pořádané po obou stranách hranic,
- projekt "Divadlo jako lidské místo 2004 - 2006", na kterém spolupracuje Divadelní studio "Farma v jeskyni", Divadelní asociace "Teatr Zar" z Vratislavi a Centrum Grotowského ve Vratislavi.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti výtvarného umění a budou usilovat o uvádění tvorby českých výtvarných umělců v Polské republice a polských výtvarných umělců v České republice. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:

v České republice:
- Mezinárodní bienále užité grafiky v Brně (v roce 2004),

v Polské republice:
- Mezinárodní bienále mediálního umění WRO (v roce 2005),
- Mezinárodní trienále grafiky v Krakově,
- Mezinárodní trienále malířství euroregionu Karpaty v Přemyšlu,
- Mezinárodní bienále plakátu ve Varšavě (v roce 2004).

2. Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi českými a polskými galeriemi a muzei, a popřípadě i dalšími institucemi a organizacemi působícími v České republice a v Polské republice v oblasti vytváření, uchovávání a prezentace muzejních a galerijních sbírek jako nedílné součásti movitého kulturního dědictví. V této oblasti budou podporovat jejich spolupráci při přípravě a realizaci výstav, při zajišťování účasti na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech a výzkumech a dalších odborných i kulturních aktivitách uvedených institucí a organizací. Svou pozornost zaměří zejména na podporu spolupráce:

- Památníku Terezín a Státního muzea Auschwitz-Birkenau v Osvětimi při zajišťování provozu a údržby stálé expozice České republiky "Vězni z českých zemí v Osvětimi" a při realizaci vzdělávacích programů v této expozici,
- Muzea Miedzi v Legnici a Národní galerie v Praze při přípravě a realizaci výstavy "Slezská perla v české koruně. Tři období rozkvětu umění Čech a Slezska.",
- při prezentaci mezinárodní výstavy "Střední Evropa kolem roku 1000" v Národním muzeu v Poznani,
- Slezského zemského muzea v Opavě a Univerzity ve Vratislavi při řešení mezinárodního projektu "Bibliografie dějin Slezska" (za účasti J. G. Herder Institutu v Marburku),
- Slezského zemského muzea v Opavě a Slezské univerzity - oddělení věd o zemi v Sosnovci při řešení polského výzkumného projektu "Společný hospodářský pohraniční teritoriální systém Slezského vojvodství a severní Moravy v oblasti transformace systémového hospodářství zemí střední a východní Evropy".

3. Instituce a organizace, o kterých pojednává odstavec 2 tohoto článku, si mohou v souladu se svými zájmy a možnostmi vyměňovat odborníky ke studijně pracovním pobytům a vědecké a informační materiály.

4. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českým a polským výborem Mezinárodní rady muzeí (ICOM).

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými středisky Mezinárodního divadelního institutu (ITI), Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA), Mezinárodní organizace scénografů a divadelních techniků (OISTAT), Mezinárodní rady pořadatelů folklorních festivalů a lidového umění (CIOFF), Mezinárodní organizace pro dechovou hudbu (CISM), Mezinárodního sdružení pro amatérský film a video (UNICA) a Mezinárodní organizace amatérského divadla (AITA/IATA).

Článek 6

1. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti ochrany společného movitého, nemovitého i nehmotného kulturního dědictví, zajistí výměnu informací týkajících se ochrany kulturního dědictví a budou podporovat činnost směřující k evidenci, inventarizaci a výměně informací o společném kulturním dědictví.

2. Smluvní strany si budou v souladu s normami mezinárodního práva a vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice, na zásadách vzájemnosti a v mezích svých kompetencí poskytovat informace, předávat si zkušenosti a společně bránit nelegálnímu obchodu a vývozu kulturních statků.

3. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými institucemi a organizacemi, které působí v oblasti ochrany a uchování kulturních statků.

Článek 7

Smluvní strany dle svých možností zajistí ochranu práva autorského a práv s ním souvisejících v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice a v souladu s Bernskou úmluvou o ochraně literárních a uměleckých děl, podepsanou dne 9. září 1886, ve znění pařížské revize ze dne 24. července 1971, Mezinárodní úmluvou o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, podepsanou v Římě dne 26. října 1961, a Smlouvou Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, sjednanou dne 20. prosince 1996 v Ženevě.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a polských institucí a organizací působících v České republice a v Polské republice v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, tradiční lidové kultury a dětských estetických aktivit a dle dramaturgických plánů pořadatelů účast českých a polských jednotlivců, souborů, porotců a seminaristů na významných událostech konaných v této oblasti kultury v České republice a v Polské republice. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:

v České republice:

- Mezinárodní folklórní festival Strážnice,
- Festival sborového umění Jihlava,
- Festival českého amatérského divadla s mezinárodní účastí "Jiráskův Hronov",
- Festival amatérských loutkářských divadel "Loutkářská Chrudim",
- Mezinárodní festival folklórních souborů "Rožnovské slavnosti" ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

v Polské republice:

- Týden beskydské kultury v Bialsku-Bialej,
- Festival dětských regionálních souborů "Slavnost dětí hor" v Novém Saczi,
- Celopolská setkání loutkářů v Pulawách,
- Divadelní beseda - Horyniec Zdroj,
- Mezinárodní festival sborů ve Štětíně.

Článek 9

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat:

- přímou spolupráci českých a polských filmových producentů, jejímž cílem je realizace filmů a poskytování filmových služeb,
- přímou spolupráci českých a polských institucí a organizací působících v oblasti kinematografie, včetně filmových archivů,
- výměnu filmů na komerčním i nekomerčním základě,
- přímou spolupráci českých a polských institucí zabývajících se tvorbou nových právních předpisů v oblasti médií a audiovize,
- účast českých a polských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech, pořádaných v České republice a v Polské republice, v souladu s pravidly těchto akcí, přičemž zvláštní pozornost zaměří na tyto akce:

v České republice:

- Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech,
- Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně,
- Mezinárodní filmový festival Finále v Plzni,
- Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest v Třeboni,
- Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě,

v Polské republice:

- Krakovský filmový festival,
- Mezinárodní filmový festival "Lubuské filmové léto" v Lagowě,
- Festival polských hraných filmů v Gdyni (jen pozorovatelé),
- Varšavský mezinárodní filmový festival,
- Mezinárodní festival umění kameramanů "Camerimage".

Článek 10

1. Smluvní strany budou podporovat aktivity směřující ke vzájemné znalosti národních literatur, přímou spolupráci národních knihoven a dalších českých a polských knihoven, literárních muzeí a kulturních a vzdělávacích institucí a rozvíjení konkrétní spolupráce v oblasti nových technologií, a to zvláště v oblasti zpřístupňování této části kulturního dědictví odborné a laické veřejnosti.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými vydavatelskými organizacemi zejména v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na vydavatelských trzích v České republice a v Polské republice.

3. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat překládání děl české literatury do polského jazyka a děl polské literatury do českého jazyka.

Článek 11

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat kulturní aktivity české národnostní menšiny v Polské republice a polské národnostní menšiny v České republice a jejich vydavatelskou činnost v mateřském jazyce.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat projekty realizované v rámci spolupráce států Visegrádské skupiny a Středoevropské iniciativy.

Článek 13

Smluvní strany budou pokračovat ve spolupráci v rámci Pracovní skupiny pro kulturní rozvoj při Česko- -polské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci ve smyslu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci, podepsané dne 8. září 1994 ve Varšavě.

Článek 14

Smluvní strany si v době platnosti tohoto Programu spolupráce mohou vyměňovat odborníky působící v oblasti kultury ke studijně pracovním pobytům, každoročně však nejvíce šest odborníků z české strany a šest odborníků z polské strany k pobytům v maximální délce trvání čtrnácti dnů každý.

Článek 15

Výměna odborníků se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice a za těchto všeobecných podmínek:

1. Vysílající strana sdělí přijímající straně návrh na vyslání svých kandidátů nejpozději dva měsíce před datem plánovaného uskutečnění pobytu. V návrhu uvede jméno a příjmení kandidáta, návrh programu pobytu včetně termínu jeho uskutečnění a jazykové znalosti kandidáta.

2. Přijímající strana oznámí vysílající straně své rozhodnutí o přijetí navrhovaného kandidáta ke studijnímu pobytu nejpozději jeden měsíc před datem plánovaného pobytu.

3. Vysílající strana oznámí přijímající straně přesné datum a způsob dopravy kandidáta nejpozději tři týdny před plánovaným datem pobytu.

4. Vysílající strana hradí náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.

5. Přijímající strana poskytne ubytování a částku na stravné a kapesné v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice.

6. Vyžaduje-li to schválený program pobytu, uhradí přijímající strana náklady na dopravu na území svého státu.

7. V případě náhlého onemocnění nebo úrazu uhradí přijímající strana nutnou a neodkladnou zdravotní péči v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice a v souladu s příslušnými nařízeními Evropských společenství.

Článek 16

Výměna výstav bude realizována na základě organizačních a finančních podmínek dohodnutých přímo jejich organizátory.

Článek 17

Tento Program spolupráce nevylučuje další aktivity dohodnuté smluvními stranami diplomatickou cestou.

Článek 18

Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2006. Po vzájemné dohodě smluvních stran může být jeho platnost prodloužena.

Dáno v Praze dne 7. prosince 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
JUDr. Petra Smolíková v. r.
náměstkyně ministra

Za ministra kultury
Polské republiky
Waldemar Dabrowski v. r.
ministr

E-shop

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.