Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 12/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 5, ze dne 17. 1. 2005

12

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. prosince 2004 byl v Praze podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury Polské republiky na léta 2004 - 2006.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 18 dne 7. prosince 2004.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program spolupráce
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a
ministrem kultury Polské republiky
na léta 2004 - 2006

Ministerstvo kultury České republiky a ministr kultury Polské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním prohloubit vztahy mezi svými národy v oblasti kultury a v souladu s článkem 15 odstavcem 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané dne 30. září 2003 v Praze,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a umění a budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými tvůrci, profesními sdruženími, kulturními a uměleckými institucemi a organizacemi, které působí v České republice a v Polské republice v oblasti kultury a umění.

2. Smluvní strany budou podporovat uvádění literárních, hudebních, dramatických děl a výtvarné tvorby českých a polských autorů, se zvláštním přihlédnutím k dílům současných autorů.

Článek 2

Smluvní strany budou dle svých možností, na zásadách vzájemnosti a dle dramaturgických plánů pořadatelů podporovat účast českých a polských jednotlivců a souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních událostech pořádaných v České republice a v Polské republice. Svou pozornost přitom zaměří zejména na tyto události:

v České republice:

- Mezinárodní hudební festival "Pražské jaro",
- Mezinárodní festival "Divadlo" v Plzni,
- Mezinárodní jazzový festival ve Slaném,
- Mezinárodní jazzový festival v Hradci Králové,
- Mezinárodní jazzový festival v Karlových Varech,
- Mezinárodní festival jazzového piana v Praze,
- Loutkářský festival "Skupova Plzeň" (v sudých letech),
- Loutkářský festival "Mateřinka" (v lichých letech),

v Polské republice:

- Festival současného umění ve Vratislavi,
- XV. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina ve Varšavě (v roce 2005),
- Mezinárodní festival "Wratislavia Cantans" ve Vratislavi,
- Mezinárodní divadelní festival "Kontakt" v Toruni,
- Mezinárodní festival současné hudby "Varšavský podzim",
- Mezinárodní jazzový festival "Jazz Jamboree" ve Varšavě,
- Mezinárodní jazzový festival "Jazz nad Odrou" ve Vratislavi,
- Mezinárodní jazzový festival "Jazz Juniors" v Krakově,
- Mezinárodní jazzová soutěž "Jazz piano" v Kaliszi,
- Loutkářský festival v Bialsku-Bialej.

Článek 3

Smluvní strany budou pokračovat ve společných kulturních projektech. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:

- Mezinárodní divadelní festival "Bez hranic", pořádaný každoročně v Českém Těšíně a polském Cieszyně,
- "Česko-polské dny křesťanské kultury", pořádané po obou stranách hranic,
- projekt "Divadlo jako lidské místo 2004 - 2006", na kterém spolupracuje Divadelní studio "Farma v jeskyni", Divadelní asociace "Teatr Zar" z Vratislavi a Centrum Grotowského ve Vratislavi.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti výtvarného umění a budou usilovat o uvádění tvorby českých výtvarných umělců v Polské republice a polských výtvarných umělců v České republice. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:

v České republice:
- Mezinárodní bienále užité grafiky v Brně (v roce 2004),

v Polské republice:
- Mezinárodní bienále mediálního umění WRO (v roce 2005),
- Mezinárodní trienále grafiky v Krakově,
- Mezinárodní trienále malířství euroregionu Karpaty v Přemyšlu,
- Mezinárodní bienále plakátu ve Varšavě (v roce 2004).

2. Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi českými a polskými galeriemi a muzei, a popřípadě i dalšími institucemi a organizacemi působícími v České republice a v Polské republice v oblasti vytváření, uchovávání a prezentace muzejních a galerijních sbírek jako nedílné součásti movitého kulturního dědictví. V této oblasti budou podporovat jejich spolupráci při přípravě a realizaci výstav, při zajišťování účasti na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech a výzkumech a dalších odborných i kulturních aktivitách uvedených institucí a organizací. Svou pozornost zaměří zejména na podporu spolupráce:

- Památníku Terezín a Státního muzea Auschwitz-Birkenau v Osvětimi při zajišťování provozu a údržby stálé expozice České republiky "Vězni z českých zemí v Osvětimi" a při realizaci vzdělávacích programů v této expozici,
- Muzea Miedzi v Legnici a Národní galerie v Praze při přípravě a realizaci výstavy "Slezská perla v české koruně. Tři období rozkvětu umění Čech a Slezska.",
- při prezentaci mezinárodní výstavy "Střední Evropa kolem roku 1000" v Národním muzeu v Poznani,
- Slezského zemského muzea v Opavě a Univerzity ve Vratislavi při řešení mezinárodního projektu "Bibliografie dějin Slezska" (za účasti J. G. Herder Institutu v Marburku),
- Slezského zemského muzea v Opavě a Slezské univerzity - oddělení věd o zemi v Sosnovci při řešení polského výzkumného projektu "Společný hospodářský pohraniční teritoriální systém Slezského vojvodství a severní Moravy v oblasti transformace systémového hospodářství zemí střední a východní Evropy".

3. Instituce a organizace, o kterých pojednává odstavec 2 tohoto článku, si mohou v souladu se svými zájmy a možnostmi vyměňovat odborníky ke studijně pracovním pobytům a vědecké a informační materiály.

4. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českým a polským výborem Mezinárodní rady muzeí (ICOM).

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými středisky Mezinárodního divadelního institutu (ITI), Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA), Mezinárodní organizace scénografů a divadelních techniků (OISTAT), Mezinárodní rady pořadatelů folklorních festivalů a lidového umění (CIOFF), Mezinárodní organizace pro dechovou hudbu (CISM), Mezinárodního sdružení pro amatérský film a video (UNICA) a Mezinárodní organizace amatérského divadla (AITA/IATA).

Článek 6

1. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti ochrany společného movitého, nemovitého i nehmotného kulturního dědictví, zajistí výměnu informací týkajících se ochrany kulturního dědictví a budou podporovat činnost směřující k evidenci, inventarizaci a výměně informací o společném kulturním dědictví.

2. Smluvní strany si budou v souladu s normami mezinárodního práva a vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice, na zásadách vzájemnosti a v mezích svých kompetencí poskytovat informace, předávat si zkušenosti a společně bránit nelegálnímu obchodu a vývozu kulturních statků.

3. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými institucemi a organizacemi, které působí v oblasti ochrany a uchování kulturních statků.

Článek 7

Smluvní strany dle svých možností zajistí ochranu práva autorského a práv s ním souvisejících v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice a v souladu s Bernskou úmluvou o ochraně literárních a uměleckých děl, podepsanou dne 9. září 1886, ve znění pařížské revize ze dne 24. července 1971, Mezinárodní úmluvou o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, podepsanou v Římě dne 26. října 1961, a Smlouvou Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, sjednanou dne 20. prosince 1996 v Ženevě.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a polských institucí a organizací působících v České republice a v Polské republice v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, tradiční lidové kultury a dětských estetických aktivit a dle dramaturgických plánů pořadatelů účast českých a polských jednotlivců, souborů, porotců a seminaristů na významných událostech konaných v této oblasti kultury v České republice a v Polské republice. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:

v České republice:

- Mezinárodní folklórní festival Strážnice,
- Festival sborového umění Jihlava,
- Festival českého amatérského divadla s mezinárodní účastí "Jiráskův Hronov",
- Festival amatérských loutkářských divadel "Loutkářská Chrudim",
- Mezinárodní festival folklórních souborů "Rožnovské slavnosti" ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

v Polské republice:

- Týden beskydské kultury v Bialsku-Bialej,
- Festival dětských regionálních souborů "Slavnost dětí hor" v Novém Saczi,
- Celopolská setkání loutkářů v Pulawách,
- Divadelní beseda - Horyniec Zdroj,
- Mezinárodní festival sborů ve Štětíně.

Článek 9

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat:

- přímou spolupráci českých a polských filmových producentů, jejímž cílem je realizace filmů a poskytování filmových služeb,
- přímou spolupráci českých a polských institucí a organizací působících v oblasti kinematografie, včetně filmových archivů,
- výměnu filmů na komerčním i nekomerčním základě,
- přímou spolupráci českých a polských institucí zabývajících se tvorbou nových právních předpisů v oblasti médií a audiovize,
- účast českých a polských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech, pořádaných v České republice a v Polské republice, v souladu s pravidly těchto akcí, přičemž zvláštní pozornost zaměří na tyto akce:

v České republice:

- Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech,
- Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně,
- Mezinárodní filmový festival Finále v Plzni,
- Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest v Třeboni,
- Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě,

v Polské republice:

- Krakovský filmový festival,
- Mezinárodní filmový festival "Lubuské filmové léto" v Lagowě,
- Festival polských hraných filmů v Gdyni (jen pozorovatelé),
- Varšavský mezinárodní filmový festival,
- Mezinárodní festival umění kameramanů "Camerimage".

Článek 10

1. Smluvní strany budou podporovat aktivity směřující ke vzájemné znalosti národních literatur, přímou spolupráci národních knihoven a dalších českých a polských knihoven, literárních muzeí a kulturních a vzdělávacích institucí a rozvíjení konkrétní spolupráce v oblasti nových technologií, a to zvláště v oblasti zpřístupňování této části kulturního dědictví odborné a laické veřejnosti.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými vydavatelskými organizacemi zejména v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na vydavatelských trzích v České republice a v Polské republice.

3. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat překládání děl české literatury do polského jazyka a děl polské literatury do českého jazyka.

Článek 11

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat kulturní aktivity české národnostní menšiny v Polské republice a polské národnostní menšiny v České republice a jejich vydavatelskou činnost v mateřském jazyce.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat projekty realizované v rámci spolupráce států Visegrádské skupiny a Středoevropské iniciativy.

Článek 13

Smluvní strany budou pokračovat ve spolupráci v rámci Pracovní skupiny pro kulturní rozvoj při Česko- -polské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci ve smyslu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci, podepsané dne 8. září 1994 ve Varšavě.

Článek 14

Smluvní strany si v době platnosti tohoto Programu spolupráce mohou vyměňovat odborníky působící v oblasti kultury ke studijně pracovním pobytům, každoročně však nejvíce šest odborníků z české strany a šest odborníků z polské strany k pobytům v maximální délce trvání čtrnácti dnů každý.

Článek 15

Výměna odborníků se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice a za těchto všeobecných podmínek:

1. Vysílající strana sdělí přijímající straně návrh na vyslání svých kandidátů nejpozději dva měsíce před datem plánovaného uskutečnění pobytu. V návrhu uvede jméno a příjmení kandidáta, návrh programu pobytu včetně termínu jeho uskutečnění a jazykové znalosti kandidáta.

2. Přijímající strana oznámí vysílající straně své rozhodnutí o přijetí navrhovaného kandidáta ke studijnímu pobytu nejpozději jeden měsíc před datem plánovaného pobytu.

3. Vysílající strana oznámí přijímající straně přesné datum a způsob dopravy kandidáta nejpozději tři týdny před plánovaným datem pobytu.

4. Vysílající strana hradí náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.

5. Přijímající strana poskytne ubytování a částku na stravné a kapesné v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice.

6. Vyžaduje-li to schválený program pobytu, uhradí přijímající strana náklady na dopravu na území svého státu.

7. V případě náhlého onemocnění nebo úrazu uhradí přijímající strana nutnou a neodkladnou zdravotní péči v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice a v souladu s příslušnými nařízeními Evropských společenství.

Článek 16

Výměna výstav bude realizována na základě organizačních a finančních podmínek dohodnutých přímo jejich organizátory.

Článek 17

Tento Program spolupráce nevylučuje další aktivity dohodnuté smluvními stranami diplomatickou cestou.

Článek 18

Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2006. Po vzájemné dohodě smluvních stran může být jeho platnost prodloužena.

Dáno v Praze dne 7. prosince 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
JUDr. Petra Smolíková v. r.
náměstkyně ministra

Za ministra kultury
Polské republiky
Waldemar Dabrowski v. r.
ministr

E-shop

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Meritum - Obchodní korporace a nekalá soutěž

Meritum - Obchodní korporace a nekalá soutěž

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Milan Pekárek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace z ediční řady Meritum poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Kniha je rozdělena do tří částí, v nichž se detailně věnuje problematice obchodních korporací a nekalé soutěže dle zákona o obchodních korporacích a občanského ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.