Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 8/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 3, ze dne 10. 1. 2005

8

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. září 2003 byl podepsán Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Slovinsko k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích*).

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 16. prosince 2004.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL
mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Slovinsko
k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
o přebírání osob na státních hranicích

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Republiky Slovinsko (dále jen "smluvní strany") se s cílem zabezpečit provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích, podepsané v Lublani dne 22. května 1998 (dále jen "Dohoda") dohodly takto:

Článek 1
Příslušná kontaktní místa

Příslušnými kontaktními místy k podávání a vyřizování žádostí podle Dohody jsou:na české straně: Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policie České republiky,

Adresa:  

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
cizinecké oddělení
Olšanská 2, poštovní schránka 78
130 51 Praha 3
Telefon:  +420 974 841 826
Fax:  +420 974 841 839;

na slovinské straně:
Ministerstvo vnitra Republiky Slovinsko, generální ředitelství policie,
ředitelství uniformované policie, útvar pro státní hranice a cizince,
Adresa:  
Ministerstvo vnitra Republiky Slovinsko
generální ředitelství policie
ředitelství uniformované policie
útvar pro státní hranice a cizince
Štefanova 2
SI-1501 Ljubljana
Telefon:  +386 1 472 4322
Fax:  +386 1 251 7450.

Článek 2
Hraniční přechody

Předávání a přebírání osob se uskutečňuje zpravidla na těchto hraničních přechodech:

na české straně:  

letiště Praha-Ruzyně,
silniční hraniční přechod Mikulov;

na slovinské straně:  

letiště Lublaň - Brnik,
mezinárodní silniční přechod Šentilj.

Článek 3
Státní občanství

(1) Pro účely provádění Dohody se občanství státu žádané smluvní strany prokazuje alespoň jedním z následujících platných dokladů:

 

Státní občanství České republiky:
a)   občanským průkazem České republiky,
b)   občanským průkazem Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným státním občanstvím České republiky,
c)   cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo cestovním průkazem České republiky,
d)   osvědčením či potvrzením o státním občanství České republiky, které není starší šesti měsíců,
e)   vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, které není starší šesti měsíců, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.
Státní občanství Republiky Slovinsko:
a) občanským průkazem Republiky Slovinsko,
b)  cestovním pasem Republiky Slovinsko,
c) diplomatickým nebo služebním pasem Republiky Slovinsko,
d)  námořní knížkou Republiky Slovinsko.

(2) Pro účely provádění Dohody lze existenci domněnky státního občanství státu žádané smluvní strany předpokládat na základě:

a)   jednoho z dokladů uvedených v odstavci 1 tohoto článku, jehož doba platnosti uplynula,
b)   rodného listu,
c)   průkazu brance nebo vojenské knížky,
d)   řidičského průkazu,
e)   osobních údajů, které předávaná osoba uvedla před příslušným orgánem žádající smluvní strany,
f)   jiných dokladů, které nasvědčují existenci státního občanství a které v konkrétním případě uzná žádaná smluvní strana.

(3) Kopie dokladů uvedených v odstavci 1 nebo 2 tohoto článku se přiloží k žádosti o převzetí osoby podané na základě článku 1 odst. 1 Dohody.

Článek 4
Vstup a pobyt

(1) Pro účely provádění článku 3 odst. 1 Dohody musí být pobyt na území státu žádané smluvní strany před vstupem a pobytem na území státu žádající smluvní strany prokázán, nebo taková domněnka musí existovat.

(2) Pobyt se prokazuje:

a)   označením cestovního dokladu výstupním nebo vstupním razítkem příslušných útvarů žádané smluvní strany,
b)   záznamy příslušných útvarů žádané smluvní strany v cestovních dokladech,
c)   letenkami, jízdenkami, potvrzeními a účty vydanými na jméno, z nichž je možno jednoznačně doložit pobyt osoby na území státu žádané smluvní strany.

(3) Existence domněnky pobytu se předpokládá na základě:

a)   mezinárodních jízdních dokladů,
b)   hotelových účtů vydaných ve státu žádané smluvní strany,
c)   průkazů opravňujících ke vstupu do budov a zařízení na území státu žádané smluvní strany,
d)   objednacích průkazů ke zdravotnímu ošetření,
e)   výpovědi osoby, která má být předána,
f)   jiných věcných a listinných důkazů, které časově korespondují s pobytem předávané osoby na území státu žádané smluvní strany a se vstupem a pobytem na území státu žádající smluvní strany, pokud jsou jimi doplňovány důkazy uvedené pod písmeny a) až e) tohoto odstavce.

(4) Kopie dokladů uvedených v odstavci 2 nebo 3 tohoto článku se přiloží k žádosti o převzetí osoby podané na základě článku 3 odst. 1 Dohody.

Článek 5
Policejní průvoz

Žádost o policejní průvoz občana třetího státu podle článků 6 až 8 Dohody se podává 5 dnů před realizací průvozu pozemní cestou a 3 dny před realizací průvozu leteckou cestou. Žádaná smluvní strana odpoví na žádost neprodleně, nejpozději však 2 dny před realizací průvozu pozemní cestou a 1 den před realizací průvozu leteckou cestou.

Článek 6
Náklady

(1) V případě, že si smluvní strany v souladu s článkem 11 odst. 1 a 2 Dohody vzájemně hradí náklady za převzetí osoby zpět podle článku 1 odst. 2 a článku 4 odst. 2 Dohody a náklady za policejní průvoz občana třetího státu podle článků 6 až 8 Dohody, hradí se:

a)   mzdové náklady,
b)   náklady cestovních výdajů,
c)   náklady za použití policejních dopravních prostředků,
d)   náklady na stravování a ubytování převážených osob,
e)   ostatní prokázané náklady.

(2) Výše náhrad poskytovaných podle odstavce 1 tohoto článku se řídí obecně závaznými právními předpisy státu žádané smluvní strany.

(3) Náklady cestovních výdajů se rozumí náklady za použití prostředků hromadné dopravy, vyjma letadel a vozidel taxislužby. Mezi ostatní prokázané náklady se zahrnují pouze účelně vynaložené náklady související s policejním průvozem osob při dodržení maximální hospodárnosti. Patří sem zejména náklady spojené s nezbytným zdravotním ošetřením převážených osob, silniční a telekomunikační poplatky a podobně.

(4) Žádaná smluvní strana provede vyúčtování náhrad nákladů podle odstavce 1 tohoto článku vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

(5) Součástí vyúčtování náhrad nákladů jsou doklady prokazující skutečnou výši nákladů.

(6) Náhrady nákladů podle odstavce 1 tohoto článku se hradí za přepravované osoby i za jejich doprovod.

(7) Náklady související s převzetím osoby zpět podle článku 1 odst. 2 a článku 4 odst. 2 Dohody a náklady spojené s policejním průvozem podle článků 6 až 8 Dohody poukáže žádající smluvní strana na bankovní účet žádané smluvní strany do 30 dnů od obdržení vyúčtování.

Článek 7
Provádění Protokolu

(1) Při provádění tohoto protokolu používají smluvní strany úřední jazyk svého státu, pokud se v konkrétním případě nedohodnou jinak.

(2) Smluvní strany mohou tento protokol na základě vzájemné dohody písemně doplňovat nebo měnit.

(3) Smluvní strany se neprodleně písemně informují o změnách, k nimž došlo v názvech, adresách, faxových a telefonních číslech kontaktních míst.

Článek 8
Platnost Protokolu

(1) Tento protokol vstoupí v platnost současně s Dohodou.

(2) Tento protokol se neprovádí po dobu a v rozsahu, v jakém je provádění Dohody pozastaveno.

(3) Platnost tohoto protokolu skončí současně se skončením platnosti Dohody.

Dáno v Praze dne 9. září 2003 ve dvou původních vyhotoveních v českém a slovinském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra
České republiky
Mgr. Stanislav Gross v. r.  
1. místopředseda vlády
ministr vnitra
Za Ministerstvo vnitra
Republiky Slovinsko
Dr. Rado Bohinc v. r.  
ministr vnitra

*)   Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích ze dne 22. května 1998 byla publikována pod č. 7/2005 Sb. m. s.

E-shop

Dědické právo podle nového občanského zákoníku, praktická příručka

Dědické právo podle nového občanského zákoníku, praktická příručka

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka informuje o novinkách v dědickém právu po rekodifikaci českého soukromého práva. Přehledně vysvětluje nové pojmy a instituty, které zavedl nový občanský zákoník, jako například odkazy, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Interpretace - Národní účetní rada

Interpretace - Národní účetní rada

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Interpretace Národní účetní rady poskytují účetním, daňovým poradcům, auditorům, znalcům, právníkům a dalším odborníkům návody jak postupovat při řešení problémů, které nejsou upraveny českými účetními předpisy, nebo jejich úprava není postačující, či převažující aplikace je v praxi ...

Cena: 314 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.