Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 3/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 2, ze dne 10. 1. 2005

3

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že formou výměny nót ze dne 31. července 2003 a 9. března 2004 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti.

Dohoda vstoupila v platnost dne 23. prosince 2004. Tímto dnem pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací platnosti Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti z 31. července 1990, publikované pod č. 395/1990 Sb.

České znění české nóty a německé znění švýcarské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

č. j.: 6263/2003

Velvyslanectví České republiky v Bernu projevuje úctu Spolkovému úřadu pro zahraniční záležitosti a z pověření vlády České republiky má čest navrhnout Švýcarské spolkové radě, za účelem vzájemného uznání českých občanských průkazů se strojově čitelnou zónou a švýcarských identifikačních karet jako cestovních dokladů, sjednání nové Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti v následujícím znění:

Vláda České republiky a Švýcarská spolková rada (dále jen "smluvní strany") - ve snaze upevnit přátelské vztahy a usnadnit cestování mezi oběma státy - se dohodly takto:

Článek 1

1. Občané státu jedné smluvní strany, kteří jsou držiteli platného cestovního, diplomatického, služebního nebo zvláštního pasu a nemají v úmyslu se zdržovat ve státě druhé smluvní strany déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany a pobývat tam bez víz.

2. Oprávnění uvedené v odstavci 1 se vztahuje rovněž na občany České republiky, starší 18 let, kteří jsou držiteli platného občanského průkazu se strojově čitelnou zónou, jakož i na občany Švýcarské konfederace, kteří jsou držiteli platné identifikační karty.

3. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platného náhradního cestovního dokladu (cestovní průkaz) a nemají v úmyslu se zdržovat ve Švýcarské konfederaci déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, mohou vstupovat na území Švýcarské konfederace a pobývat tam bez víz. Délka pobytu je v tomto případě omezena na dobu platnosti cestovního průkazu, nejdéle však na dobu 3 měsíců.

4. Občané státu jedné smluvní strany, kteří mají v úmyslu se zdržovat na území státu druhé smluvní strany déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, si musí před odjezdem opatřit vízum státu druhé smluvní strany.

5. Občané státu jedné smluvní strany, kteří mají ve státě druhé smluvní strany platné povolení k pobytu, se tam mohou bez víza vrátit.

Článek 2

1. Občané státu jedné smluvní strany, kteří jsou držiteli platného diplomatického, služebního nebo zvláštního pasu a kteří cestují na území státu druhé smluvní strany jako členové diplomatické nebo konzulární mise nebo zástupci v mezinárodní vládní organizaci k nástupu své funkce, mohou přicestovat a pobývat na území státu druhé smluvní strany po dobu svého přidělení bez víz.

2. Stejná ulehčení platí pro rodinné příslušníky oprávněných osob uvedených v odstavci 1, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti, mají státní příslušnost jedné ze smluvních stran a jsou držiteli platného diplomatického, služebního nebo zvláštního pasu.

Článek 3

1. Občané státu jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat jeho právní předpisy.

2. Smluvní strany se budou neprodleně diplomatickou cestou vzájemně informovat o změnách vnitrostátních právních předpisů upravujících podmínky pro vstup, pobyt a vycestování.

Článek 4

Touto dohodou není dotčeno právo příslušných úřadů států smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt osobám, které by mohly ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost státu, nebo jejichž přítomnost v zemi je protizákonná.

Článek 5

Smluvní strany se zavazují, že kdykoliv bez formalit převezmou občany svých států, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu druhé smluvní strany.

Článek 6

1. Každá ze smluvních stran může z důvodu veřejné bezpečnosti, pořádku, zdraví nebo jiných závažných důvodů dočasně zcela nebo zčásti pozastavit provádění této dohody, s výjimkou článku 5.

2. Zavedení, jakož i zrušení těchto opatření bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně a nabude účinnosti dnem doručení tohoto oznámení.

Článek 7

Tato dohoda platí také pro území Knížectví Lichtenštejnsko a pro lichtenštejnské zemské občany, kteří jsou držiteli platného lichtenštejnského cestovního, diplomatického nebo služebního pasu, nebo platné lichtenštejnské identifikační karty.

Článek 8

Smluvní strany si předají diplomatickou cestou vzory nových nebo změněných českých, švýcarských a lichtenštejnských cestovních, diplomatických, služebních nebo zvláštních pasů, švýcarských a lichtenštejnských identifikačních karet, českých občanských průkazů se strojově čitelnou zónou a českých náhradních cestovních dokladů (cestovní průkaz) společně s údaji o jejich vydávání a použití, a to nejpozději 30 dnů před jejich zavedením.

Článek 9

Tato dohoda je vyhotovena v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Článek 10

1. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může písemně diplomatickou cestou vypovědět. Platnost dohody skončí uplynutím 90 dnů ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací platnosti Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti z 31. července 1990, které bylo ve vztazích mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací potvrzeno výměnou osobních nót z 24. února 1994.

Velvyslanectví České republiky v Bernu navrhuje z pověření vlády České republiky, aby tato nóta a odpovědní nóta Spolkového úřadu pro zahraniční záležitosti, potvrzující souhlas Švýcarské spolkové rady, tvořily Dohodu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti, která podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran a vstoupí v platnost 30 dnů po doručení pozdější nóty o tomto schválení.

Velvyslanectví České republiky v Bernu využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Spolkový úřad pro zahraniční záležitosti svou nejhlubší úctou.

Bern, dne 31. července 2003
Spolkový úřad pro zahraniční záležitosti
Bern

PŘEKLAD

Spolkový úřad pro zahraniční záležitosti
P.344.1

Spolkový úřad pro zahraniční záležitosti má čest potvrdit Velvyslanectví České republiky v Bernu příjem jeho nóty č. 6263/2003 z 31. července 2003, která má toto znění:

"Velvyslanectví České republiky v Bernu projevuje úctu Spolkovému úřadu pro zahraniční záležitosti a z pověření vlády České republiky má čest navrhnout Švýcarské spolkové radě, za účelem vzájemného uznání českých občanských průkazů se strojově čitelnou zónou a švýcarských identifikačních karet jako cestovních dokladů, sjednání nové Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti v následujícím znění:

Vláda České republiky a Švýcarská spolková rada (dále jen "smluvní strany") - ve snaze upevnit přátelské vztahy a usnadnit cestování mezi oběma státy - se dohodly takto:

Článek 1

1. Občané státu jedné smluvní strany, kteří jsou držiteli platného cestovního, diplomatického, služebního nebo zvláštního pasu a nemají v úmyslu se zdržovat ve státě druhé smluvní strany déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany a pobývat tam bez víz.

2. Oprávnění uvedené v odstavci 1 se vztahuje rovněž na občany České republiky, starší 18 let, kteří jsou držiteli platného občanského průkazu se strojově čitelnou zónou, jakož i na občany Švýcarské konfederace, kteří jsou držiteli platné identifikační karty.

3. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platného náhradního cestovního dokladu (cestovní průkaz) a nemají v úmyslu se zdržovat ve Švýcarské konfederaci déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, mohou vstupovat na území Švýcarské konfederace a pobývat tam bez víz. Délka pobytu je v tomto případě omezena na dobu platnosti cestovního průkazu nejdéle však na dobu 3 měsíců.

4. Občané státu jedné smluvní strany, kteří mají v úmyslu se zdržovat na území státu druhé smluvní strany déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, si musí před odjezdem opatřit vízum státu druhé smluvní strany.

5. Občané státu jedné smluvní strany, kteří mají ve státě druhé smluvní strany platné povolení k pobytu, se tam mohou bez víza vrátit.

Článek 2

1. Občané státu jedné smluvní strany, kteří jsou držiteli platného diplomatického, služebního nebo zvláštního pasu a kteří cestují na území státu druhé smluvní strany jako členové diplomatické nebo konzulární mise nebo zástupci v mezinárodní vládní organizaci k nástupu své funkce, mohou přicestovat a pobývat na území státu druhé smluvní strany po dobu svého přidělení bez víz.

2. Stejná ulehčení platí pro rodinné příslušníky oprávněných osob uvedených v odstavci 1, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti, mají státní příslušnost jedné ze smluvních stran a jsou držiteli platného diplomatického, služebního nebo zvláštního pasu.

Článek 3

1. Občané státu jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat jeho právní předpisy.

2. Smluvní strany se budou neprodleně diplomatickou cestou vzájemně informovat o změnách vnitrostátních právních předpisů upravujících podmínky pro vstup, pobyt a vycestování.

Článek 4

Touto dohodou není dotčeno právo příslušných úřadů států smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt osobám, které by mohly ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost státu, nebo jejichž přítomnost v zemi je protizákonná.

Článek 5

Smluvní strany se zavazují, že kdykoliv bez formalit převezmou občany svých států, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu druhé smluvní strany.

Článek 6

1. Každá ze smluvních stran může z důvodu veřejné bezpečnosti, pořádku, zdraví nebo jiných závažných důvodů dočasně zcela nebo zčásti pozastavit provádění této dohody, s výjimkou článku 5.

2. Zavedení, jakož i zrušení těchto opatření bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně a nabude účinnosti dnem doručení tohoto oznámení.

Článek 7

Tato dohoda platí také pro území Knížectví Lichtenštejnsko a pro lichtenštejnské zemské občany, kteří jsou držiteli platného lichtenštejnského pasu (cestovní pas, diplomatický nebo služební pas), nebo platné lichtenštejnské identifikační karty.

Článek 8

Smluvní strany si předají diplomatickou cestou vzory nových nebo změněných českých, švýcarských a lichtenštejnských pasů (cestovní pasy, diplomatické, služební a zvláštní pasy), švýcarských a lichtenštejnských identifikačních karet, českých občanských průkazů se strojově čitelnou zónou a českých náhradních cestovních dokladů (cestovní průkaz) společně s údaji o jejich vydávání a použití, a to nejpozději 30 dnů před jejich zavedením.

Článek 9

Tato dohoda je vyhotovena v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Článek 10

1. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může písemně diplomatickou cestou vypovědět. Platnost dohody skončí uplynutím 90 dnů ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.2. Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací platnosti Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti z 31. července 1990, které bylo ve vztazích mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací potvrzeno výměnou osobních nót z 24. února 1994.

Velvyslanectví České republiky v Bernu navrhuje z pověření vlády České republiky, aby tato nóta a odpovědní nóta Spolkového úřadu pro zahraniční záležitosti, potvrzující souhlas Švýcarské spolkové rady, tvořily Dohodu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti, která podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy a vstoupí v platnost 30 dnů po doručení pozdější nóty o tomto schválení.

Velvyslanectví České republiky v Bernu využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Spolkový úřad pro zahraniční záležitosti svou nejhlubší úctou."

Spolkový úřad pro zahraniční záležitosti má čest sdělit souhlas Švýcarské spolkové rady s předchozími ustanoveními.

Spolkový úřad pro zahraniční záležitosti využívá této příležitosti, aby ujistil Velvyslanectví České republiky v Bernu svou nejhlubší úctou.

Bern 9. března 2004
Velvyslanectví České republiky
Bern

E-shop

Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Právní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v oblasti současného českého systému práva životního prostředí. Jádrem právní úpravy je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I.

Jaromír Jirsa, Peter Trebatický, František Korbel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha I. - § 1 až 78g Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.