Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 134/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 58, ze dne 3. 12. 2004

134

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. června 1997 byla v Bruselu přijata Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohoda týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS).

Jménem České republiky byla Dohoda a Zvláštní dohoda podepsána v Bruselu dne 24. září 1997.

S Dohodou a Zvláštní dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu a Zvláštní dohodu ratifikoval. Ratifikační listiny České republiky byly uloženy u vlády Belgického království, depozitáře Dohody a Zvláštní dohody, dne 7. března 2001.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 4 dne 28. srpna 2004 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Zvláštní dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 3 odst. 4 dne 28. srpna 2004 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody a Zvláštní dohody a anglické znění, které je pro jejich výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
O ZŘĺZENĺ A PROVOZOVÁNĺ LETOVÝCH PROVOZNĺCH SLUŽEB
A ZAŘĺZENĺ ORGANIZACĺ EUROCONTROL
VE SPOLEČNÉM STŘEDOEVROPSKÉM OBLASTNĺM STŘEDISKU ŘĺZENĺ
V HORNĺM VZDUŠNÉM PROSTORU (CEATS)
(Brusel, 27. června 1997)

DOHODA
O ZŘĺZENĺ A PROVOZOVÁNĺ LETOVÝCH PROVOZNĺCH SLUŽEB
A ZAŘĺZENĺ ORGANIZACĺ EUROCONTROL
VE SPOLEČNÉM STŘEDOEVROPSKÉM OBLASTNĺM STŘEDISKU ŘĺZENĺ
V HORNĺM VZDUŠNÉM PROSTORU (CEATS)
(Brusel, 27. června 1997)

RAKOUSKÁ REPUBLIKA
REPUBLIKA BOSNA A HERCEGOVINA
CHORVATSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
MAĎARSKÁ REPUBLIKA
ITALSKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
REPUBLIKA SLOVINSKO
dále jen "smluvní strany" na straně jedné,

A EUROCONTROL, EVROPSKÁ ORGANIZACE PRO BEZPEČNOST LETECKÉHO PROVOZU,
dále jen "Organizace" na straně druhé,

vzhledem k tomu, že smluvní strany požádaly, aby Organizace byla v jejich zájmu a na základě ustanovení novelizované Úmluvy, zejména jejího článku 2 odst. 2 písm. b) a článku 12, jakož i revidované Úmluvy, zvláště jejího článku 2 odst. 2 písm. b) a článku 14, pověřena zřízením a provozováním letových provozních služeb a zařízení;

vzhledem k tomu, že smluvní strany uznávají potřebu spolupracovat při poskytování letových provozních služeb (ATS) v jejich vzdušném prostoru za účelem zabezpečení maximální efektivnosti pro všechny uživatele vzdušného prostoru při minimálních nákladech a respektování požadované úrovně bezpečnosti, a tak přispět k vytvoření jednotného Evropského systému řízení letového provozu (EATMS);

vzhledem k tomu, že Stálá komise se na svém Mimořádném zasedání dne 6. června 1997 rozhodla zřídit Společné středoevropské středisko řízení v horním vzdušném prostoru (dále jen "Středisko CEATS");

se dohodly následovně:

Článek 1

1. Smluvní strany pověřují Organizaci, v souladu s článkem 2 odst. 2 písm. b) revidované Úmluvy, zřízením a provozováním traťových zařízení a letových provozních služeb v rozsahu a způsobem stanoveným v této Dohodě. Za tímto účelem bude Organizace používat zařízení ve středisku CEATS, poskytovat personál k zajišťování provozu a údržby a užívat zařízení organizace EUROCONTROL i potřebných vnitrostátních zařízení, nezbytných ke splnění tohoto úkolu, jako například výcvikových a experimentálních středisek.

2. Každé ze smluvních stran zůstanou ve vztahu k vzdušnému prostoru nad jejím územím a uvnitř stanovených částí vzdušného prostoru nad volným mořem, které jí byly svěřeny na základě Evropského leteckého plánu Mezinárodní organizace civilního letectví (dále jen "ICAO"), zachovány její pravomoci a závazky v oblasti leteckých předpisů, normotvorby, organizace vzdušného prostoru a vztahů s mezinárodními organizacemi, jako je ICAO, a ostatními uživateli vzdušného prostoru a jinými třetími stranami.

Článek 2

1. Organizace zřídí zařízení a bude provozovat služby pro traťový letový provoz, jak je uvedeno v článku 3 odst. 3 revidované Úmluvy, ve vzdušném prostoru vymezeném v Příloze I této Dohody.

2. K tomu, aby se Organizaci umožnilo převzetí její pravomoci, jak je uvedeno v článcích 1 odst. 1 a 2 odst. 1 této Dohody, poskytnou smluvní sírany bezplatně ke společnému užívání zařízení, vybavení a komunikační zařízení pro spojení vzduch-země a země-země, uvedená v seznamu v Příloze II této Dohody.

3. Smluvní strany provedou v rozsahu své kompetence všechna nezbytná opatření k umožnění řádného výkonu činnosti Organizace ve smyslu této Dohody.

Článek 3

Organizace stanoví provozní a technická opatření, nezbytná pro poskytování letových provozních služeb ve smyslu ustanovení Přílohy I této Dohody, se zaměřením na zajištění bezpečnosti, hospodárnosti a plynulosti letového provozu s nejvyšší možnou efektivností vynaložených nákladů. Za tímto účelem Organizace:

(a)   zřídí prostřednictvím své Agentury potřebná zařízení pro plnění jejích úkolů podle Přílohy 1 (Statut Agentury) revidované Úmluvy;
(b)   zajistí po dohodě s smluvními stranami maximální slučitelnost služeb poskytovaných Střediskem CEATS na straně jedné a smluvními stranami na straně druhé, ve vzdušných prostorech, za které odpovídají;
(c)   dohodne se smluvními stranami způsob, jak budou příslušná zařízení uvedená v článku 2 odst. 2 této Dohody provozována.

Článek 4

1. Na návrh generálního ředitele Agentury vypracuje Stálý výbor CEATS provozní a technická opatření podle článku 3 této Dohody, a to na základě ustanovení článku 5 této Dohody, jakož i odpovídající rozpočtová opatření.

2. Generální ředitel zajišťuje běžný provoz letových provozních služeb, včetně řízení pracovníků a správy zařízení. Za tímto účelem:

(a)   dodržuje vnitřní pravidla a pracovněprávní předpisy Organizace, stejně jako veškerá opatření přijatá Radou a Valným shromážděním ve smyslu ustanovení článků 3 a 5 této Dohody;
(b)   úzce spolupracuje a koordinuje provozní a technické otázky s ostatními organizacemi letových provozních služeb smluvních stran.

Článek 5

Ustanovení revidované Úmluvy, jakož i ustanovení Přílohy 1 k této Úmluvě, týkající se rozhodovacích postupů v souvislosti s úkoly uvedenými v článku 2 odst. 1 revidované Úmluvy, platí obdobně jako opatření mimo jiné provozního, technického či rozpočtového charakteru, uvedená v článcích 3 a 4 této Dohody. K přijetí rozhodnutí je nutné odevzdání alespoň většiny platných hlasů všech smluvních stran, pro něž tato Dohoda vstoupila v platnost.

Článek 6

Při uplatňování této Dohody se smluvní strany zavazují podniknout kroky k přijetí jednotných pracovních postupů za účelem usnadnění rozhodování Organizace a dále dosažení cílů, jimiž jsou slučitelnost, konsultace a koordinace ve smyslu článku 3 a článku 4 této Dohody.

Článek 7

1. Investice do zařízení Střediska CEATS, nutné k plnění úkolů, za něž ve smyslu této Dohody odpovídá Organizace, budou realizovány Organizací.

2. Tyto investice budou financovány prostřednictvím zvláštní přílohy rozpočtu Organizace. Postupy pro financování a zdroje jsou specifikovány v části I Finančního protokolu v Příloze III této Dohody.

Článek 8

Provozní náklady, které vznikly Organizaci ohledně Střediska CEATS, musí být stanoveny v souladu s ustanoveními části II Finančního protokolu, obsaženého v Příloze III této Dohody, a budou zahrnuty do zvláštní přílohy rozpočtu Organizace. Tyto náklady budou financovány smluvními stranami podle vzorce pro dělení nákladů, který bude mezi nimi dohodnut.

Článek 9

Kterákoli smluvní strana, jejíž nástroj ratifikace, přijetí či schválení byl uložen po datu vstupu této Dohody v platnost, se bude podílet, podle vzorce pro dělení nákladů uvedeného v článku 8, na financování počátečních nákladů, které vznikly smluvním stranám, pro něž tato Dohoda již vstoupila v platnost.

Článek 10

Zaměstnanci EUROCONTROL pracující v Středisku CEATS podléhají personálním pravidlům vztahujícím se na zaměstnance Organizace.

Článek 11

1. Každá smluvní strana odpovídá za škody vzniklé následkem výkonu, nebo v souvislosti s poskytováním služeb Organizaci v souladu s článkem 2 odst. 2 a s článkem 2 odst. 3 této Dohody do té míry, pokud tato škoda může být příslušné smluvní straně přisouzena.

2. S výjimkou ustanovení odstavce 1 tohoto článku musí Organizace pojistit smluvní strany proti jakýmkoli nárokům na náhradu škody, která vznikla následkem nebo v souvislosti s poskytováním služeb ve smyslu článku 1 odst. 1 a článku 2 odst. 1 této Dohody.

3. Odpovědnosti Organizace se lze dovolávat na základě článku 28 odst. 2 revidované Úmluvy. V případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku však Organizace má vůči smluvním stranám právo na náhradu takto vzniklé škody.

4. Organizace může svým jménem uzavřít pojistnou smlouvu za účelem krytí všech nebo některých pojistných rizik vzniklých v souvislosti s touto Dohodou, včetně škod z důvodu ztráty tržeb, a zejména rizik vzniklých v souvislosti s:

(a)   odpovědností vůči třetím stranám (letecké společnosti, uživatelé, cestující atd.)
(b)   odpovědností vůči státům
(c)   poškozením nebo ztrátou svých zařízení.

Článek 12

Ustanovení obsažená v Přílohách této Dohody jsou nedílnou součástí této Dohody. Mohou však být změněna jednomyslným rozhodnutím smluvních stran a Organizace.

Článek 13

Při řešení veškerých sporů, které by mohly vzniknout v souvislosti s výkladem či aplikací této Dohody nebo jejích Příloh, se použije obdobně ustanovení článku 34 revidované Úmluvy.

Článek 14

1. Tato Dohoda je otevřena k podpisu smluvními stranami a Organizací dne 27. června 1997.

2. Tato Dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení.

3. Listiny o ratifikaci, přijetí či schválení budou uloženy u vlády Belgického království.

4. Tato Dohoda vstoupí v platnost 30. dne následujícího po dni, kdy došlo ke splnění alespoň pěti smluvními stranami obou následujících podmínek:

(a)   tyto smluvní strany uloží své listiny o ratifikaci, přijetí či schválení této Dohody a
(b)   tyto smluvní strany jsou členskými státy Organizace.

5. Pro smluvní stranu, která splnila obě podmínky uvedené v odstavci 3, po vstupu této Dohody v platnost, vstoupí tato Dohoda v platnost 30. dnem následujícím po dni splnění obou podmínek touto smluvní stranou.

6. Organizace se stává smluvní stranou dnem podpisu této Dohody.

7. Vláda Belgického království oznámí vládám ostatních smluvních stran a ostatních členských států Organizace, jakož i Organizaci samé uložení každé listiny o ratifikaci, přijetí či schválení smluvními stranami, jakož i datum vstupu této Dohody v platnost.

8. Vláda Belgického království zajistí registraci této Dohody u Generálního tajemníka Organizace spojených národů ve smyslu článku 102 Charty Organizace spojených národů a u Rady ICAO dle článku 83 Mezinárodní úmluvy o civilním letectví, podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944.

Článek 15

1. Tato Dohoda zůstává v platnosti do ukončení činnosti Organizace ve Středisku CEATS v důsledku vypovězení této Dohody ve smyslu odstavce 3 tohoto článku, nebo v důsledku rozpuštění Organizace ve smyslu odstavce 2 tohoto článku.

2. Bude-li Organizace v souladu s článkem 38 odst. 4 revidované Úmluvy rozpuštěna, bude dále dle článku 38 odst. 5 této Úmluvy pokračovat v provozování Střediska CEATS podle ustanovení této Dohody, a to až do realizace náhradního řešení smluvními stranami, avšak nejdéle po dobu čtyř let.

3. Každá ze smluvních stran, nebo Organizace však smí, aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odstavce 2, projevit svůj úmysl odstoupit od této Dohody kdykoliv po uplynutí lhůty čtyř let ode dne jejího vstupu v platnost. Tento úmysl musí být oznámen vládě Belgického království, která jej dá na vědomí ostatním smluvním stranám. Odstoupení od této Dohody vstoupí v platnost po uplynutí lhůty šesti let ode dne doručení tohoto oznámení vládě Belgického království.

4. Smluvní strana požadující odstoupení od této Dohody ve smyslu odstavce 3 nese náklady vyplývající z tohoto odstoupení.

5. V případě uzavření střediska CEATS v důsledku vypovězení této Dohody se zbytková aktiva a/nebo pohledávky střediska CEATS rozdělí mezi smluvní strany v poměru průměrných podílů, dohodnutých pro poslední tři roky předcházející jeho uzavření na základě vzorců pro rozdělování nákladů, použitých pro financování zvláštní přílohy rozpočtu, uvedené v článcích 7 a 8 této Dohody.

Článek 16

Přechodná ustanovení, týkající se přechodu od úpravy provedené Úmluvou EUROCONTROL, novelizovanou v roce 1981, k úpravě provedené Úmluvou EUROCONTROL, revidovanou a konsolidovanou v roce 1997, jsou uvedena v Příloze IV této Dohody.

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zplnomocnění zástupci, kteří se prokázali svou plnou mocí, jež byla shledána platnou a v náležité formě, tuto Dohodu podepsali.

DÁNO v Bruselu, dne 27. června 1997, v jazyce bosenském, chorvatském, českém, anglickém, francouzském, německém, maďarském, italském, srbském, slovenském a slovinském, v jednom původním vyhotovení, jež zůstává uloženo v archivech vlády Belgického království, kterážto rozešle ověřené kopie vládám ostatních členských států Organizace, jakož i Organizaci samé. V případě jakéhokoli nesouladu je rozhodující text v jazyce anglickém.

PŘĺLOHA I

USPOŘÁDÁNĺ VZDUŠNÉHO PROSTORU, PRO KTERÝ ORGANIZACE ZŘĺDĺ ZAŘĺZENĺ
A BUDE PROVOZOVAT LETOVÉ PROVOZNĺ SLUŽBY

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

PŘĺLOHA II

ZVLÁŠTNĺ USTANOVENĺ, ZABÝVAJĺCĺ SE VNITROSTÁTNĺMI ZAŘĺZENĺMI
A SLUŽBAMI, KTERÉ SMLUVNĺ STRANY
POSKYTNOU ORGANIZACI

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

PŘĺLOHA III

FINANČNĺ PROTOKOL
UPRAVUJĺCĺ STANOVENĺ A FINANCOVÁNĺ
TĚCH ČÁSTĺ ROZPOČTU ORGANIZACE,
KTERÉ POKRÝVAJĺ NÁKLADY STŘEDISKA CEATS

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

PŘĺLOHA IV

PŘECHODNÁ USTANOVENĺ,
TÝKAJĺCĺ SE PŘECHODU OD ÚPRAVY
PROVEDENÉ ÚMLUVOU EUROCONTROL, NOVELIZOVANOU V ROCE 1981
("NOVELIZOVANÁ ÚMLUVA"),
K ÚPRAVĚ PROVEDENÉ ÚMLUVOU EUROCONTROL, JAK BYLA REVIDOVÁNA
A KONSOLIDOVÁNA V ROCE 1997 ("REVIDOVANÁ ÚMLUVA")

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

ZVLÁŠTNĺ DOHODA
TÝKAJĺCĺ SE REALIZACE ČLÁNKU 6
DOHODY O ZŘĺZENĺ A PROVOZOVÁNĺ
LETOVÝCH PROVOZNĺCH SLUŽEB A ZAŘĺZENĺ
ORGANIZACĺ EUROCONTROL
VE SPOLEČNÉM STŘEDOEVROPSKÉM OBLASTNĺM STŘEDISKU ŘĺZENĺ
V HORNĺM VZDUŠNÉM PROSTORU (CEATS)

ZVLÁŠTNĺ DOHODA
TÝKAJĺCĺ SE REALIZACE ČLÁNKU 6
DOHODY O ZŘĺZENĺ A PROVOZOVÁNĺ
LETOVÝCH PROVOZNĺCH SLUŽEB A ZAŘĺZENĺ
ORGANIZACĺ EUROCONTROL
VE SPOLEČNÉM STŘEDOEVROPSKÉM OBLASTNĺM STŘEDISKU ŘĺZENĺ
V HORNĺM VZDUŠNÉM PROSTORU (CEATS)

RAKOUSKA REPUBLIKA
REPUBLIKA BOSNA A HERCEGOVINA
CHORVATSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
MAĎARSKÁ REPUBLIKA
ITALSKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
REPUBLIKA SLOVINSKO
dále jen "smluvní strany",

Pověřujíce EUROCONTROL, Evropskou organizaci pro bezpečnost leteckého provozu (dále jen "Organizace") zřízením a provozováním traťových letových provozních služeb a zařízení, v rozsahu a způsobem určeným v Dohodě o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS), (dále jen "Dohoda CEATS"), uzavřené v Bruselu dne 27. června 1997 na základě článku 2 odst. 2 písm. b) a článku 12 novelizované Úmluvy EUROCONTROL a na základě článku 2 odst. 2 písm. b) a článku 14 revidované Úmluvy EUROCONTROL;

Vzhledem k tomu, že pro splnění úkolů, které jí smluvní strany svěřily, bude Organizace využívat zařízení střediska řízení CEATS a poskytovat personál nezbytný pro jeho provoz a údržbu;

Zohledňujíce své povinnosti, stanovené v článku 6 Dohody CEATS, vypracovat pracovní postupy pro naplnění úkolů stanovených v článku 3 a článku 4 této Dohody, zejména zajištění, slučitelnosti mezi letovými provozními službami poskytovanými Střediskem CEATS a službami poskytovanými smluvními stranami v celém rozsahu provozu střediska CEATS pomocí koordinace a na základě vzájemné dohody;

Zohledňujíce své povinnosti dohodnout vzorec pro dělení nákladů, týkajících se odpisů a úroků z kapitálových výdajů na investice do Střediska CEATS schválené Organizací, jakož i splácení provozních nákladů tohoto Střediska, zahrnutelných do jejich cenové základny pro traťové poplatky;

se dohodly následovně:

Článek 1

1. Za účelem usnadnění plnění úkolů svěřených Organizaci a usnadnění provozu Střediska CEATS vyzvou smluvní strany Radu k ustavení Stálého výboru CEATS.

2. Stálý výbor CEATS stanoví společné stanovisko smluvních stran na veškeré záležitosti, související s poskytováním letových provozních služeb střediskem CEATS v jejich vzdušném prostoru, a to zejména na:

(a)   provozně-technickou koncepci;
(b)   organizaci vzdušného prostoru a sektorizaci;
(c)   personální požadavky;
(d)   každodenní provoz;
(e)   služby a zařízení, potřebné pro Organizaci ve smyslu článku 2 odst. 2 této Dohody;
(f)   rozpočtové odhady;
(g)   rezervní plány pro mimořádné situace.

3. Stálý výbor CEATS se bude scházet pravidelně podle vzájemné dohody smluvních stran. Schůzím Stálého výboru CEATS bude předsedat zástupce jedné ze smluvních stran. Zástupci jednotlivých smluvních stran se v této funkci budou každoročně střídat.

4. Generální ředitel Agentury Organizace je zván na zasedání Stálého výboru CEATS vždy, kdy se smluvní strany domnívají, že jeho přítomnost by mohla koordinační proces usnadnit. V případě, že generální ředitel sám vyžaduje konzultaci se smluvními stranami, může se zúčastnit zasedání Stálého výboru CEATS v době, kdy se projednává záležitost, která je předmětem jeho požadované konzultace.

5. Rozhodnutí Stálého výboru CEATS vyžadují jednomyslné hlasování smluvních stran a jsou pro ně závazná.

Článek 2

1. Strany se dohodly, že do své nákladové báze pro traťové poplatky zahrnou částku odpovídající ročním odpisům a úrokům z kapitálových výdajů na schválené investice do Střediska CEATS, přičemž tyto částky se mezi ně rozdělí podle poměru počtu personálu řízení letového provozu, přiděleného do sektorů, které budou obsluhovat jejich vzdušný prostor.

2. Strany se dohodly na dělení provozních nákladů na řízení všeobecného letového provozu ve Středis-ku CEATS podle vzorce pro dělení nákladů uvedeného v odstavci 1.

3. Podíly, vyplývající z uplatnění vzorce pro dělení nákladů uvedeného v odstavcích 1 a 2, budou stanovovány každoročně na základě situace k 1. lednu příslušného rozpočtového roku a budou dohodnuty mezi smluvními stranami v procesu stanovení rozpočtu uvedeného v článku 1 odstavci 2 písm. (f) této Dohody.

Článek 3

1. Tato Dohoda je otevřena k podpisu smluvními stranami a Organizací dne 27. června 1997.

2. Tato Dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení.

3. Listiny o ratifikaci, přijetí či schválení budou uloženy u vlády Belgického království. Ratifikace, přijetí či schválení této Dohody bude současně představovat ratifikaci, přijetí či schválení Dohody CEATS.

4. Pro každou ze smluvních stran vstoupí tato Dohoda v platnost ke dni vstupu v platnost Dohody CEATS pro tuto smluvní stranu.

5. Vláda Belgického království oznámí vládám ostatních smluvních stran uložení veškerých listin, jakož i data vstupu této Dohody v platnost.

6. Vláda Belgického království bude tuto Dohodu registrovat u Generálního tajemníka Organizace spojených národů ve smyslu článku 102 Charty Organizace spojených národů a u Rady ICAO dle článku 83 Mezinárodní úmluvy o civilním letectví, podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944.

Článek 4

Tato Dohoda zůstává v platnosti za podmínek uvedených v článku 15 Dohody CEATS.

Článek 5
(Ustanovení přechodná)

V období ode dne vstupu této Dohody v platnost do dne vstupu v platnost Protokolu konsolidujícího Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost leteckého provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL), otevřeného k podpisu v Bruselu v roce 1997, budou odvolávky na Stálý výbor CEATS ve článku 1 odst. 1, 2, 3, 4 a 5 této Dohody představovat odvolávky na Koordinační skupi-nu CEATS, která se tímto zřizuje.

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zplnomocnění zástupci, kteří se prokázali svou plnou mocí, jež byla shledána platnou a v náležité formě, tuto Dohodu podepsali.

DÁNO v Bruselu, dne 27. června 1997, v jazyce bosenském, chorvatském, českém, anglickém, francouzském, německém, maďarském, italském, srbském, slovenském a slovinském, v jednom původním vyhotovení, jež zůstává uloženo v archivech vlády Belgického království, kterážto rozešle ověřené kopie vládám ostatních členských států Organizace, jakož i Organizaci samé. V případě jakéhokoli nesouladu je rozhodující text v jazyce anglickém.

E-shop

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Martin Maisner - C. H. Beck

Komentář poskytuje přehledný výklad k zákonu o některých službách informační společnosti. Vychází ze současného stavu právního poznání, odborné literatury, rozhodovací praxe soudů tuzemských i zahraničních a relevantní zahraniční právní úpravy. V otázkách, kde komentovaná ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47

Janků, Marek - C. H. Beck

Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se právní úpravou obsaženou v občanském ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.