Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 133/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 58, ze dne 3. 12. 2004

133

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. června 2004 byla v Taškentu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dne 28. června 2004.

České znění a ruské znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky
o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Uzbecké republiky, dále jen "Strany",

přihlížejíce k principům Dohody o partnerství a spolupráci ustavující partnerství mezi Uzbeckou republikou z jedné strany a Evropskou unií a jejími členskými státy z druhé strany ze dne 21. června 1996,

majíce na zřeteli dlouhodobé tradiční ekonomické vztahy,

přejíce si upevňovat a podporovat ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci,

řídíce se principy rovnoprávnosti vzájemných zájmů a vzájemných výhod a mezinárodního práva,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany se budou snažit rozvíjet, upevňovat a prohlubovat ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci ve společném zájmu obou zemí.

Článek 2

Vzhledem k dosažené úrovni ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce budou Strany spolupracovat především v následujících oblastech:

lehký průmysl,
 doprava včetně dopravních prostředků,
 energetika včetně spolupráce na trzích třetích zemí,
 zdravotnictví a farmaceutický průmysl,
 chemický a petrochemický průmysl,
 plynárenský průmysl,
 celulózově - papírenský průmysl,
 elektrická zařízení a domácí elektrospotřebiče,
 elektronický a elektrotechnický průmysl,
 zemědělská technika,
 zařízení pro potravinářský průmysl včetně zařízení pro zpracovatelský průmysl,
 další zařízení neuvedená výše,
 ekologické strojírenství,
 těžební průmysl,
 výroba stavebních materiálů a zařízení,
 modernizace a rekonstrukce elektráren včetně rozvodných sítí,
 rozšíření a rekonstrukce plynovodů a ropovodů,
 průmyslová a také občanská výstavba,
 vzdělávání a školení odborníků v různých odvětvích průmyslu.

Článek 3

Za účelem spolupráce v oblastech stanovených v článku 2 této Dohody se vytváří Společná česko-uzbecká mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále jen "Mezivládní komise"), která je složena ze zástupců příslušných vládních orgánů, organizací a podnikatelských struktur.

Článek 4

Mezivládní komise bude zasedat podle potřeby, avšak nejméně jedenkrát ročně střídavě v České republice a v Uzbecké republice. Mezivládní komise odsouhlasí svůj jednací řád.

Článek 5

1. Hlavní úkoly činnosti Mezivládní komise jsou:

a)   projednání programů ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce v oblastech, které jsou předmětem společného zájmu;
b)   vytváření potřebných podmínek k poskytnutí úvěrů a zabezpečení financování ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce;
c)   vypracování a realizace přijatých programů podpory malého a středního podnikání;
d)   vytváření odpovídajících podmínek pro účast subjektů obou států na mezinárodních výstavách a veletrzích, konaných na území Stran a také pro spolupráci obchodních a průmyslových komor a hospodářských svazů na území obou Stran;
e)   spolupráce na rozvoji ekologicky bezpečných systémů infrastruktury, a to zejména v oblastech:
   - energetiky;
   - automobilových a železničních sítí;
   - letecké dopravy;
   - telekomunikací;
   - sběru a zpracování průmyslového a domácího odpadu;
   - meliorací zavlažovacích systémů vodního hospodářství;
f)   ochrana životního prostředí a ekologické bezpečnosti, přitom bude přihlíženo k racionálnímu využívání přírodních zdrojů, a také rozšíření sféry ekologicky čistých provozů v souladu s platnými nebo vypracovávanými globálními a regionálními programy rozvoje průmyslu;
g)   vypracování speciálních programů zaměřených na zvýšení úrovně bezpečnosti atomových reaktorů v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy.

2. Mezivládní komise bude napomáhat rozvoji kooperačních vztahů a jiných forem výrobní spolupráce.

Článek 6

Spolupráce v rámci této Dohody se bude uskutečňovat na základě závazků Stran, vyplývajících z norem mezinárodního práva, Dohody o partnerství a spolupráci ustavující partnerství mezi Uzbeckou republikou, na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy ze dne 21. června 1996, na druhé straně a bude v souladu s právy a povinnostmi z jiných mezinárodních smluv, uzavřených mezi Evropskými společenstvími nebo mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Uzbeckou republikou na straně druhé, jakož i z členství České republiky v Evropské unii.

Článek 7

Na základě vzájemného souhlasu může být Dohoda upravena a doplněna formou samostatných Protokolů, které budou nedílnou součástí této Dohody.

Článek 8

Sporné otázky týkající se výkladu a provádění této Dohody se budou řešit jednáním Stran.

Článek 9

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Článek 10

Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována na další jeden rok, pokud jedna ze Stran písemně nevyrozumí druhou Stranu o úmyslu ukončit platnost této Dohody, nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Dáno v Taškentu dne 28. června 2004, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, uzbeckém a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V případě rozdílnosti ve výkladu ustanovení této Dohody je rozhodující znění v jazyce ruském.

Za vládu České republiky:
Ing. Martin Pecina, MBA v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
České republiky

Za vládu Uzbecké republiky:
Eljer Ganijev v. r.
místopředseda vlády
Uzbecké republiky

E-shop

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

Sagit, a. s.

Soubor 18 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o zdravotních pojišťovnách a ke změnám některých ...

Cena: 109 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly významně změněny především zákony o sociálních službách, o ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.