Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 129/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 55, ze dne 10. 11. 2004

129

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. října 2004 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích v zahraničí.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 5 odst. 2 dne 12. října 2004.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL
mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky
a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky
o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky (dále jen "obě strany") navazujíce na ustanovení Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci v oblasti konzulárních služeb ze dne 4. února 1993 se s ohledem na zvýšenou hrozbu vzniku mimořádných událostí a krizových situací ve světě a rovněž v zájmu posilování vzájemné spolupráce při jejich řešení, dohodly takto:

Článek 1
Předmět spolupráce

Obě strany budou spolupracovat v oblasti předcházení mimořádným událostem a krizovým situacím v zahraničí a při přípravě poskytování pomoci zaměstnancům zastupitelských úřadů ČR a SR (dále jen "ZÚ obou stran"), jejich rodinným příslušníkům, občanům obou stran a v případě potřeby i občanům ostatních států EU v zahraničí s výjimkou území států obou stran. Za tím účelem si budou vzájemně neprodleně vyměňovat potřebné informace a organizovat společná pracovní setkání za účelem řešení aktuálních mimořádných událostí v zahraničí. Pro osvojení efektivních postupů řešení mimořádných událostí a krizových situací mohou obě strany organizovat a uskutečňovat součinnostní cvičení.

Článek 2
Vymezení pojmů

1. Pro potřeby tohoto Protokolu se mimořádnou událostí rozumí:

a) události související s lokálními válečnými nebo ozbrojenými konflikty v nestabilních regionech, s vnitřními nepokoji doprovázenými zvýšenými násilnými projevy nacionalismu, extremismu a rasové a náboženské nesnášenlivosti vůči cizincům a xenofobie;
b) události související s teroristickými aktivitami (obecně i přímo zaměřenými proti zájmům ČR, SR a ostatních států EU) včetně hrozby možného použití biologických, chemických nebo radioaktivních zbraní;
c) události související s opakovanými hrozbami (např. anonymní výhružné telefonáty na ZÚ obou stran nebo ostatních států a institucí EU, zasílání podezřelých zásilek na ZÚ obou stran nebo ostatních států a institucí EU, zaměstnancům ZÚ obou stran nebo ostatních států a institucí EU a občanům ČR, SR a ostatních států EU), s projevy nepřátelství přijímající země nebo jejích obyvatel vůči ČR, SR a ostatním státům EU včetně vzetí rukojmí nebo obsazení ZÚ obou stran;
d) události související s násilnými formami kriminality vůči zaměstnancům ZÚ obou stran, vůči jejich rodinným příslušníkům, vůči občanům států EU, vůči cizincům obecně, vůči majetku a objektům ČR, SR a ostatních států EU;
e) události způsobené živelními pohromami, průmyslovými a ekologickými haváriemi;
f) události způsobené epidemiemi závažných onemocnění.

2. Pro potřeby tohoto Protokolu se krizovými situacemi rozumí období, kdy jsou v zahraničí, s výjimkou území obou stran, vyhlášeny krizové stavy podle zákonů přijímající země.

Článek 3
Formy spolupráce

V rámci spolupráce budou obě strany zejména:

1. upravovat a slaďovat interní předpisy pro činnost při mimořádných událostech a v krizových situacích tak, aby umožňovaly společný postup ZÚ obou stran při ochraně zaměstnanců ZÚ obou stran, jejich rodinných příslušníků a občanů obou stran v zahraniční atd.,
2. průběžně si vyměňovat texty metodik a směrnic, zkušenosti a poznatky z řešení mimořádných událostí a krizových situací v zahraničí,
3. přímo nebo prostřednictvím ZÚ obou stran se budou pravidelně informovat o důležitých vnitropolitických a zahraničněpolitických otázkách souvisejících s vývojem směrujícím k mimořádné události nebo krizové situaci v zahraničí,
4. podle potřeby společně řešit aplikaci doporučení, pokynů a předpisů EU, týkajících se řešení mimořádných událostí a krizových situací v zahraničí,
5. průběžně konzultovat a vyměňovat si zkušenosti z využívání informačních a jiných technických a komunikačních prostředků určených pro podporu řešení mimořádných událostí a krizových situací v zahraničí,
6. při mimořádných událostech a v krizových situacích v zahraničí si vzájemně poskytovat potřebné informace pro ochranu a bezpečnost svých občanů v třetích zemích a v případě potřeby budou koordinovat činnost na ochranu občanů obou stran,
7. v případě vyžádání mohou obě strany vysílat zástupce svého krizového štábu na zasedání krizového štábu druhého ministerstva,
8. obě strany budou podle potřeb a po vzájemné konzultaci koordinovat své bezpečnostní předpisy ve vztahu k třetím zemím.

Článek 4
Náhrada výdajů

Nedohodnou-li se strany jinak, nebude žádná z nich uplatňovat vůči druhé straně nárok na náhradu výdajů vynaložených v důsledku zajištění ochrany a bezpečnosti státních příslušníků druhé strany při praktickém řešení vzniklé mimořádné události nebo krizové situace v zahraničí.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

1. Práva a závazky, které pro Českou republiku a Slovenskou republiku vyplývají z jiných mezinárodních protokolů a smluv, nejsou tímto Protokolem dotčeny.

2. Tento Protokol nabude platnosti dnem podpisu a bude platný po dobu 5 let. Po uplynutí tohoto období se bude jeho platnost automaticky prodlužovat o další 2leté období, pokud jej jedna ze stran nevypoví nejpozději 3 měsíce před uplynutím příslušného období platnosti.

3. Ukončení platnosti tohoto Protokolu nemá vliv na závazky vyplývající z jeho provádění, které ke dni skončení jeho platnosti ještě nebyly splněny.

4. Případné spory související s výkladem nebo prováděním tohoto Protokolu budou obě strany řešit vzájemným jednáním.

Dáno v Praze dne 12. října 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

JUDr. Cyril Svoboda v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Ministerstvo zahraničních věcí
Slovenské republiky

JUDr. Eduard Kukan v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

ÚZ č. 1150 - Školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1150 - Školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Publikace je reakcí na zásadní změny školské legislativy, kdy se od 1. 9. 2016 podstatně mění školský zákon, zákon o vysokých školách, zákon o pedagogických pracovnících a zákon o poskytování dotací soukromým školám a předškolním a školským zařízením. Začátkem září nabylo účinnosti ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.