Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 110/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 50, ze dne 18. 10. 2004

110

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. října 2003 byla v Ankaře podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 10. června 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU TURECKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVĺ, VĚDY,
MLÁDEŽE A SPORTU

Vláda České republiky a vláda Turecké republiky (dále jen "smluvní strany"),

- vedeny společným přáním posilovat a prohlubovat stávající přátelské vztahy mezi oběma státy;

- sdílejíce pevné přesvědčení, že rozvoj vzájemných vztahů v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu přispěje ke společnému dosažení lepšího porozumění mezi oběma národy;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou napomáhat posilování spolupráce v oblasti kulturního dědictví a širšího povědomí o vzájemných úspěších v oblasti kultury. Za tímto účelem budou smluvní strany podporovat:

a)   přímé kontakty, spolupráci a výměnu zkušeností a dosaženého pokroku mezi filmovými archivy, kulturními a uměleckými organizacemi a dalšími institucemi působícími v této oblasti;
b)   spolupráci usnadněním vzájemných výměn umělců, uměleckých skupin, operních a baletních souborů, divadelních skupin;
c)   spolupráci a výměny mezi uměleckými svazy, společnostmi a organizacemi spisovatelů, architektů, sochařů, skladatelů, muzikologů, divadelních a filmových umělců, fotografů, operních a baletních umělců;
d)   spolupráci v oblasti zachování a uchování kulturního a historického dědictví podle příslušných úmluv UNESCO a jiných mezinárodních dohod, jichž jsou signatáři;
e)   spolupráci při prevenci nezákonného dovozu, vývozu a převozu uměleckých děl, kulturních artefaktů a kulturního majetku;
f)   spolupráci mezi archivy, muzei a knihovnami, aby umožnily badatelům a vědcům snadný přístup k pramenům těchto institucí;
g)   spolupráci při ochraně duševního vlastnictví a autorských práv a výměnu informací, publikací a dokumentace o zákonech, předpisech a praxi vztahujících se k urovnávání sporů ohledně problematiky duševního vlastnictví a autorských práv.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti školství. Za tímto účelem budou smluvní strany podporovat:

a)   navazování přímých kontaktů mezi vysokoškolskými institucemi, školami a školicími institucemi;
b)   výměnu učitelů, akademiků a expertů v oblasti školských technologií, vzdělávacích metod a školské správy na všech stupních;
c)   navazování partnerských vztahů mezi školami na úrovni základních a středních škol;
d)   výměnu informací, zkušeností a všech forem příslušné dokumentace k zajištění vzájemné informovanosti o svých školských systémech;
e)   výměnu informací a expertů k prověření možnosti vzájemného uznávání diplomů, akademických hodností a titulů udělených školskými institucemi;
f)   výuku českého jazyka v Turecké republice a výuku tureckého jazyka v České republice; smluvní strany v tomto ohledu prozkoumají možnost zřízení kateder jazyka a literatury státu druhé smluvní strany ve svých vysokoškolských institucích včetně vysílání lektorů, výměn učebních materiálů a využívání letních škol;
g)   účast svých vědců a expertů na mezinárodních akademických konferencích, seminářích, symposiích atd.;
h)   vzájemné poskytování stipendií pro studenty a absolventy bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, eventuálně pro badatelskou práci na vysokých školách a pro krátkodobé kurzy.

Článek 3

Smluvní strany budou rovněž posilovat své styky v oblasti teoretické a aplikované vědy a techniky. Za tímto účelem budou smluvní strany podporovat:

a)   sjednávání dohod o přímé spolupráci mezi vysokými školami, vzdělávacími a výzkumnými institucemi;
b)   společné programy, studia a jiné činnosti;
c)   vytváření společných týmů k uskutečňování dvoustranných a mnohostranných vědeckých a technických programů;
d)   výměnu vědců a expertů v rámci společných výzkumných programů;
e)   výměnu mladých vědců formou návštěv a studijních cest;
f)   výměnu informací o kongresech, symposiích a jiných akcích a reciproční účast vědců a badatelů na takových akcích;
g)   výměnu publikací, výsledků výzkumných projektů nebo mezinárodních setkání;
h)   organizování výstav v těchto oborech.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi sportovními a mládežnickými organizacemi výměnou informací a zkušeností z oblasti sportu a mládeže.

2. Smluvní strany budou rovněž podporovat výměnu sportovců, sportovních týmů, trenérů, expertů a delegací mládeže s cílem usnadnit jejich účast na mezinárodních sportovních soutěžích konaných ve svých státech.

Článek 5

K provádění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran vypracovat prováděcí programy spolupráce, ve kterých budou podrobněji určeny podmínky této spolupráce.

Článek 6

Tato dohoda bude prováděna v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 7

Jakýkoliv spor ohledně uskutečňování či interpretace této dohody bude řešen jednáním obou smluvních stran.

Článek 8

1. Tato dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót, přičemž za den vstupu v platnost se považuje datum doručení pozdější z nich.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let. Poté bude automaticky prodloužena vždy na další pětileté období, pokud ji některá ze smluvních stran nevypoví diplomatickou cestou nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

3. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.

Dáno v Ankaře dne 2. října 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, tureckém a anglickém, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

ZA VLÁDU
ČESKÉ REPUBLIKY
PhDr. Vladimír Špidla v. r. 
předseda vlády
ZA VLÁDU
TURECKÉ REPUBLIKY
Recep Tayyip Erdogan v. r.  
předseda vlády

E-shop

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

- Komentář reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 2012. - Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona. - Titul zpracovává rostoucí ...

Cena: 2 010 KčKOUPIT

DPH 2018 - zákon s přehledy

DPH 2018 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V patnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 157 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2018 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Eva Kabelková - C. H. Beck

Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.