Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 102/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 47, ze dne 17. 9. 2004

102

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. prosince 2003 byl v Bruselu podepsán Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic ze dne 22. října 1991.*)

S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dodatkový protokol ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Washingtonu dne 10. srpna 2004.

Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku VI odstavce 1 dne 10. srpna 2004.

České znění Dodatkového protokolu se vyhlašuje současně.

Zároveň se vyhlašuje znění výkladových dopisů k Dohodě, vyměněných mezi ministrem financí České republiky a velvyslancem Spojených států amerických v Praze.


*)   Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic ze dne 22. října 1991 byla vyhlášena pod č. 187/1993 Sb.

DODATKOVÝ PROTOKOL

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU  A  SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI K DOHODĚ MEZI ČESKOU A SLOVENSKOU FEDERATIVNĺ REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI O VZÁJEMNÉ PODPOŘE A OCHRANĚ INVESTIC ZE DNE 22. ŘĺJNA 1991

Představitelé České republiky a Spojených států amerických;

Vedeni přáním zefektivnit Dohodu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, s protokolem a třemi souvisejícími výměnami dopisů, podepsanou ve Washingtonu dne 22. října 1991 (dále jen "Dohoda");

Prodiskutovali záměry České republiky a Spojených států týkající se slučitelnosti mezi závazky České republiky podle Dohody a jejími závazky, které vyplývají z členství v Evropské unii;

Uznali, že Česká republika, podle článku 307 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 6.10 Aktu o přistoupení České republiky, musí přijmout všechny příslušné kroky k odstranění jakékoli neslučitelnosti mezi Smlouvou o založení Evropského společenství a jejími dalšími mezinárodními dohodami, včetně Dohody;

V důsledku toho se dohodli, že v Dohodě jsou nutné jisté změny k vyloučení této neslučitelnosti;

Rozhodli se k této dohodě uzavřít tento Dodatkový protokol; a

Dohodli se na následujících článcích:

Článek I

Jelikož je Česká republika povinna plnit své závazky podle opatření přijatých Evropskou unií, článek II, odstavec 5 Dohody, nesmí omezovat schopnost České republiky ukládat výkonnostní požadavky:

(a)   v odvětví zemědělství týkající se výroby, zpracování a obchodu se zemědělskými a zpracovanými zemědělskými výrobky, které realizují kvóty nebo které vyžadují nákup nebo užití zboží vyrobeného nebo služeb poskytovaných v Evropské unii nebo, pokud jde o vyráběné zboží nebo poskytované služby, určitou úroveň nebo procento obsahu ze zdroje v Evropské unii; nebo
(b)   v odvětví audiovize týkající se výroby, distribuce a využívání audiovizuálních děl, které realizují kvóty nebo které vyžadují nákup nebo užití zboží vyrobeného nebo služeb poskytovaných v zemích Rady Evropy nebo, pokud jde o vyráběné zboží nebo poskytované služby, určitou úroveň nebo procento obsahu ze zdroje v zemích Rady Evropy.

Článek II

Strany uznávají, že výjimky vyplývající z celní unie nebo zóny volného obchodu obsažené v článku II, odstavci 9 a) Dohody se vztahují na všechny závazky strany na základě jejího členství v dohodě o ekonomické integraci, která zahrnuje zónu volného obchodu nebo celní unii (např. Evropská unie), včetně závazků k občanům nebo společnostem jakékoliv třetí země.

Článek III

Článek XII Dohody bude pozměněn tak, že se vypustí celý text stávajícího článku a tento bude nahrazen následujícím textem:

"Strany souhlasí, že na žádost kterékoli ze stran, okamžitě přistoupí ke konzultacím s cílem vyřešit jakékoli spory související s Dohodou nebo budou diskutovat jakoukoli záležitost týkající se výkladu nebo použití Dohody. Strany také souhlasí, že přistoupí okamžitě ke konzultacím, kdykoli se jedna ze stran bude domnívat, že je nutné učinit kroky k zajištění slučitelnosti mezi Dohodou a Smlouvou o založení Evropského společenství.".

Článek IV

A. Dodatek k Dohodě bude pozměněn tak, že se za odstavec 3 přidají následující dodatečné odstavce:

"4. V souladu s článkem II, odstavcem 1, a jak bude nutné pro splnění závazků podle opatření přijatých Evropskou unií, si Česká republika vyhrazuje právo uplatnit nebo zachovat výjimky k národnímu zacházení v odvětvích nebo záležitostech, které jsou uvedeny níže:

Zemědělství

Audiovize

Cenné papíry, investiční služby a další finanční služby

Rybolov

Uhlovodíky

Dotace

Doprava (letecká doprava)

Doprava (vnitrozemská vodní doprava)

Doprava (námořní).

5. V souladu s článkem II, odstavcem 1, a jak bude nutné pro splnění závazků podle opatření přijatých Evropskou unií, si Česká republika vyhrazuje právo uplatnit nebo zachovat výjimky k doložce nejvyšších výhod v odvětvích nebo záležitostech, které jsou uvedeny níže:

Zemědělství

Audiovize

Uhlovodíky.

6. Žádná výjimka uplatněná Českou republikou podle odstavců 4 a 5 výše (tj. jakýmkoli zákonem nebo nařízením přijatým Českou republikou nebo opatřením Evropské unie přímo použitelným v České republice) se nevztahuje, po časové období stanovené níže v pododstavci a), na investice občanů nebo společností Spojených států, které existují v příslušném odvětví ke dni účinnosti tohoto právního předpisu, nebo ke dni, kdy Evropská komise ve svém Úředním věstníku uveřejní svůj návrh přijmout příslušné opatření, kterékoli datum je pozdější.

(a)   Časové období uvedené v tomto odstavci je deset let od data, kdy vstoupí v účinnost příslušný zákon nebo nařízení přijaté Českou republikou nebo opatření Evropské unie přímo použitelné v České republice, nebo dvacet let od data vstupu v platnost Dohody, kterékoli datum je pozdější.
(b)   V žádném případě však nemůže být výjimka, uplatněná podle odstavců 4 nebo 5 výše, aplikována na existující investici, jak je definováno v tomto odstavci, do té míry, že by to vyžadovalo zbavení se, celkové nebo částečné, této existující investice.".

B. Odstavec 4 Dodatku k Dohodě bude přečíslován jako odstavec 7.

C. Odstavec 1 Dodatku k Dohodě bude pozměněn tak, aby vyjadřoval, v souladu s článkem II, odstavcem 1, že si Spojené státy vyhrazují právo uplatnit nebo zachovat omezené výjimky k národnímu zacházení v nových odvětvích nebo záležitostech, které jsou uvedeny níže:

Rybolov

Dotace.

D. Odstavec 2 Dodatku k Dohodě bude pozměněn tak, aby vyjadřoval, v souladu s článkem II, odstavcem 1, že si Spojené státy vyhrazují právo uplatnit nebo zachovat omezené výjimky k doložce nejvyšších výhod v nových odvětvích nebo záležitostech, které jsou uvedeny níže:

Rybolov.

Článek V

Tento Dodatkový protokol, který tvoří nedílnou součást Dohody, bude podléhat ratifikaci.

Článek VI

Tento Dodatkový protokol vstoupí v platnost po výměně ratifikačních listin a zůstane v platnosti po dobu platnosti Dohody.

Na důkaz toho, příslušní zmocněnci podepsali tento Dodatkový protokol.

Dáno v Bruselu, dne 10. prosince 2003, ve dvou originálech, v českém a anglickém jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
JUDr. Pavel Telička v. r.
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec a vedoucí mise
České republiky při Evropských
společenstvích
Za Spojené státy americké
Rockwell Schnabel v. r.
velvyslanec Spojených států
amerických
při Evropské unii

PŘEKLAD

Velvyslanectví Spojených států amerických
Praha, Česká republika
12. prosince 2003

Vážený pane místopředsedo vlády,

mám tu čest odkázat na Dohodu mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, s Protokolem a třemi souvisejícími výměnami dopisů, podepsanou ve Washingtonu dne 22. října 1991 (dále jen "Dohoda"), a na nedávné rozhovory mezi představiteli našich vlád týkající se přístupu České republiky k Evropské unii.

Dále mám tu čest potvrdit porozumění vlády Spojených států amerických, že článek X, odstavec 1 Dohody zachovává právo každé strany přijmout opatření, která daná strana považuje za nutná k ochraně svých

Jeho Excelence
Bohuslav Sobotka
místopředseda vlády a ministr financí
České republiky
Praha

základních bezpečnostních zájmů. Dále mám tu čest potvrdit porozumění vlády Spojených států amerických, že v případě České republiky mohou tyto zájmy zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v Evropské unii.

Přivítal bych s povděkem, kdyby Vaše Excelence potvrdila kladnou odpovědí, že Vaše vláda sdílí tato porozumění.

S úctou

Craig Roberts Stapleton

PŘEKLAD

Velvyslanectví Spojených států amerických
Praha, Česká republika
12. prosince 2003

Vážený pane místopředsedo vlády,

mám tu čest odkázat na Dohodu mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, s Protokolem a třemi souvisejícími výměnami dopisů, podepsanou ve Washingtonu dne 22. října 1991 (dále jen "Dohoda"), a na nedávné rozhovory mezi představiteli našich vlád týkající se přístupu České republiky k Evropské unii.

Mám tu čest potvrdit porozumění vlády Spojených států amerických, že zákaz výkonnostních požadavků uvedených v článku II, odstavci 5 Dohody se nevztahuje na podmínky pro získání nebo trvalý příjem

Jeho Excelence
Bohuslav Sobotka
místopředseda vlády a ministr financí
České republiky
Praha

nějaké výhody, jako např. výhody vyplývající z vytvoření tržní organizace pro zemědělské výrobky a z jejích účinků na stabilizaci trhu.

Přivítal bych s povděkem, kdyby Vaše Excelence potvrdila kladnou odpovědí, že Vaše vláda sdílí toto porozumění.

úctou

Craig Roberts Stapleton

Mgr. Bohuslav SOBOTKA
místopředseda vlády a ministr financí
V Praze dne 16. prosince 2003

Excelence,

mám tu čest odkázat na Vaši nótu ze dne 12. prosince 2003, následujícího znění:

"Vážený pane místopředsedo vlády,

mám tu čest odkázat na Dohodu mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, s Protokolem a třemi souvisejícími výměnami dopisů, podepsanou ve Washingtonu dne 22. října 1991 (dále jen "Dohoda"), a na nedávné rozhovory mezi představiteli našich vlád týkající se přístupu České republiky k Evropské unii.

Mám tu čest potvrdit porozumění vlády Spojených států amerických, že zákaz výkonnostních požadavků uvedených v článku II, odstavci 5 Dohody se nevztahuje na podmínky pro získání nebo trvalý příjem nějaké výhody, jako např. výhody vyplývající z vytvoření tržní organizace pro zemědělské výrobky a z jejích účinků na stabilizaci trhu.

Přivítal bych s povděkem, kdyby Vaše Excelence potvrdila kladnou odpovědí, že Vaše vláda sdílí toto porozumění."

Dále mám tu čest potvrdit, že toto porozumění je sdíleno mojí vládou.

S úctou

Mgr. Sobotka v. r.

J. E. p. Craig R. S t a p l e t o n
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Spojených států amerických

E-shop

Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo

Helena Prášková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, komentář

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, komentář

Kubíček, Polák - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář je nepostradatelným praktickým nástrojem, který ocení všichni státní zástupci, advokáti, soudci i policisté, a to zejména ti, kteří působí v trestní justici. Na 1102 stranách nabízí kromě výkladu ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.