Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 101/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 46, ze dne 15. 9. 2004

101

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. února 2004 bylo v Manile podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 21. července 2004.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

MEMORANDUM
O
POROZUMĚNĺ
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM NÁRODNĺ OBRANY FILIPĺNSKÉ REPUBLIKY
O
SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Filipínské republiky, dále jen "smluvní strany";

potvrzujíce závazky svých států k Chartě Spojených národů;

přejíce si posílit jejich vzájemnou spolupráci;

jsouce přesvědčeny, že bilaterální spolupráce podpoří pochopení jejich vojenských záležitostí a posílí jejich obranné schopnosti;

se dohodly následovně:

Článek 1
Rozsah spolupráce

Smluvní strany budou postupovat v souladu s jejich právními předpisy a mezinárodními závazky za účelem rozvoje spolupráce v obranné a vojenské oblasti.

Článek 2
Řízení spolupráce

1. Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Filipínské republiky ustanoví Společný výbor pro obranu za účelem organizování realizace společných aktivit v obranné a vojenské oblasti.

2. Bude-li to vhodné a budou-li obě smluvní strany souhlasit, budou střídavě v Praze a v Manile probíhat případné konzultace zástupců smluvních stran za účelem navržení a schválení zvláštních ujednání provádějících a doplňujících toto Memorandum o porozumění, jakož i případných programů spolupráce mezi smluvními stranami. V těchto programech budou upřesněny konkrétní aktivity, způsoby realizace, termíny a místa.

Článek 3
Oblasti spolupráce

Spolupráce mezi smluvními stranami bude probíhat v následujících oblastech:

bezpečnostní a obranná politika;

obranný průmysl a akviziční politika;

-

obranná logistika;

operace na udržení míru a humanitární operace;

plnění mezinárodních smluv o obraně, bezpečnosti a kontrole zbrojení;

-

organizace ozbrojených sil, struktura a vybavení vojenských jednotek

-

a personální management;

vojenský výcvik a vzdělávání;

-

další aktivity dohodnuté smluvními stranami.

Článek 4
Formy spolupráce

Spolupráce mezi smluvními stranami může být prováděna prostřednictvím:

-

setkání ministrů obrany, náčelníků generálních štábů, jejich zástupců a dalších funkcionářů pověřených smluvními stranami;

-

 výměny zkušeností mezi odborníky smluvních stran;

-

 organizování a provádění výcvikových aktivit a cvičení;

-

 účasti pozorovatelů na vojenských cvičeních;

-

 kontaktů mezi obdobnými vojenskými institucemi;

-

diskusí, konzultací, setkávání a účasti na sympóziích, konferencích,kurzech;

-

návštěv vojenských lodí, letounů a ostatních zařízení;

-

 výměn informací a vzdělávacích publikací.

Článek 5
Financování spolupráce

1. Smluvní strany budou financovat společné aktivity probíhající v rámci tohoto Memoranda v souladu s tímto článkem.

2. Vysílající smluvní strana bude hradit vlastnímu personálu cestovní výlohy, plat, úrazové pojištění a ostatní náležitosti v souladu s právními předpisy svého státu.

3. Přijímající smluvní strana bude v souvislosti s oficiálními návštěvami v rámci provádění tohoto Memoranda hradit místní přepravu ze stanoveného místa vstupu na území svého státu, náklady na ubytování a stravu, jakož i náklady na plánované aktivity.

4. Náklady vztahující se k lékařské pomoci budou hrazeny smluvními stranami v souladu s příslušnými právními předpisy jejich států. Přijímající smluvní strana poskytne neodkladné lékařské ošetření. Vysílající smluvní strana uhradí zdravotní pojištění a náklady na repatriaci vlastního nemocného personálu.

5. Náklady a způsoby financování oficiálních návštěv skupin větších než 10 osob uskutečněných v souvislosti s tímto Memorandem se budou řešit případ od případu na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami.

6. Účast vojenského personálu na kurzech, finanční a zdravotní aspekty, jakož i podrobné prováděcí postupy při jakékoli konkrétní formě spolupráce mohou být upraveny zvláštními memorandy uzavíranými mezi smluvními stranami v souladu se stávajícími právními předpisy obou států.

7. Pokud by jedna ze smluvních stran vyslala delegaci mimo rámec tohoto Memoranda, zaplatí veškeré s tím spojené náklady.

Článek 6
Odpovědnost za škody

Jakýkoliv nárok na náhradu škody, který může vzniknout v souvislosti s prováděním tohoto Memoranda, bude řešen v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran. Smluvní strany budou spolupracovat při vyřizování těchto nároků a vzájemně si poskytnou všechny relevantní informace.

Článek 7
Právní postavení vyslaného personálu

Právní postavení personálu vysílající smluvní strany na státním území přijímající smluvní strany v souvislosti s prováděním tohoto Memoranda se bude řídit příslušnými vnitrostátními právními předpisy, jakož i mezinárodními právními závazky státu přijímající smluvní strany.

Článek 8
Výměna informací

1. S informacemi vyměněnými na základě tohoto Memoranda bude nakládáno v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran, jakož i jakýmikoli jinými pravidly specifikovanými smluvní stranou, která je jejich původcem.

2. Žádná ze smluvních stran neudělí utajovaným materiálům, projektům, nákresům, technickým popisům či jakýmkoli jiným informacím obdrženým podle tohoto Memoranda nižší stupeň utajení než ten, který udělila smluvní strana, která je jejich původcem. Každá ze smluvních stran přijme všechna nezbytná opatření, aby tyto informace zůstaly utajeny tak dlouho, jak požaduje smluvní strana, která je jejich původcem.

3. Utajované informace, dokumenty anebo materiály, technologie a jiné informace vyměněné podle tohoto Memoranda budou využívány pouze pro účely specifikované smluvní stranou, která je jejich původcem, a v rozsahu tohoto Memoranda. Jakýkoli převod těchto informací, ať již jsou utajovány či nikoliv, třetím stranám, bude předmětem předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která je jejich původcem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek 9
Řešení sporů

Jakýkoliv spor, který může vzniknout v souvislosti s výkladem či uplatňováním tohoto Memoranda, bude řešen dvoustranným jednáním či diplomatickou cestou.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1. Toto Memorandum vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného oznámení, kterým se smluvní strany vzájemně informují o splnění příslušných podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy pro jeho vstup v platnost.

2. Toto Memorandum může být kdykoliv písemně doplněno oficiálními nótami. Jakékoliv doplnění vstoupí v platnost na základě stejných postupů jako Memorandum samotné.

3. Toto Memorandum zůstává v platnosti po dobu pěti let a bude automaticky prodlužováno na dalších pět let.

4. Jakákoliv smluvní strana může toto Memorandum písemně vypovědět šest (6) měsíců před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. V případě obdržení oznámení o výpovědi tohoto Memoranda vyvinou smluvní strany maximální úsilí k završení neuzavřených aktivit a zahájí konzultace k vyřešení sporných otázek.

Na důkaz toho níže podepsaní zástupci, řádně zplnomocněni příslušnými orgány, podepsali toto Memorandum.

Dáno v Manile dne 2. února 2004 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
JUDr. Cyril Svoboda v. r.
místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí
Za Ministerstvo národní obrany
Filipínské republiky
Eduardo Ermita v. r.
ministr národní obrany

E-shop

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

David Petrlík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí ze střední a východní Evropy. To mělo dopad jak na složení Soudního dvora, tak i na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Mgr. JUDr. Jan Hurdík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a míře „privatizace“ služeb spojených s ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 400 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.