Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 89/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 41, ze dne 4. 8. 2004

89

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 25. srpna 2003 a 28. dubna 2004 v Managui a v Praze byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nikaragujské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů.

Dohoda vstoupila v platnost dne 5. června 2004.

České znění české nóty a španělské znění nikaragujské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

MĺSTOPŘEDSEDA VLÁDY
A  MINISTR ZAHRANIČNĺCH VĚCĺ
ČESKÉ REPUBLIKY

CYRIL SVOBODA

V Praze dne 28. dubna 2004
Č.j. 302652/2004-KO/3f 

Pane ministře,

mám čest potvrdit příjem Vaší nóty, ve které jste mně z pověření své vlády navrhl uzavření Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nikaragujské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů, tohoto znění:

"Vaše Excelence, mám tu čest Vám při této příležitosti navrhnout uzavření Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů formou výměny nót následujícího znění:

Článek 1.

1. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu a vstupují na území Nikaragujské republiky za účelem pobytu, který nebude trvat déle než tři (3) měsíce a nebude sloužit výdělečné činnosti, mohou vstupovat na území Nikaragujské republiky a přechodně tam pobývat bez víz nejdéle tři (3) měsíce.

2. Občané Nikaragujské republiky, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu a vstupují na území České republiky za účelem pobytu, který nebude trvat déle než tři (3) měsíce a nebude sloužit výdělečné činnosti, mohou vstupovat na území České republiky a přechodně tam pobývat bez víz nejdéle tři (3) měsíce.

Článek 2.

Ustanovení článku 1 odstavců 1 a 2 se budou provádět do dne, kdy bude vládě Nikaragujské republiky doručeno diplomatickou cestou oznámení vlády České republiky, že pro Českou republiku vstoupilo v platnost rozhodnutí příslušných orgánů Evropské unie o odstranění kontrol na státních hranicích ve smyslu Schengenské prováděcí úmluvy z 19. června 1990. Od prvního dne následujícího po dni doručení tohoto oznámení:

a)   Občané Nikaragujské republiky, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu a vstupují na území České republiky za účelem pobytu, který nebude trvat déle než tři (3) měsíce a nebude sloužit výdělečné činnosti, mohou vstupovat na území České republiky a přechodně tam pobývat bez víz nejdéle tři (3) měsíce v průběhu šesti (6) kalendářních měsíců od okamžiku prvního vstupu na území států smluvních stran Schengenské prováděcí úmluvy z 19. června 1990. Do doby pobytu na území České republiky se započítává i doba pobytu občana Nikaragujské republiky na území států smluvních stran Schengenské prováděcí úmluvy z 19. června 1990.
b)   Občané České republiky, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu a vstupují na území Nikaragujské republiky za účelem pobytu, který nebude trvat déle než tři (3) měsíce a nebude sloužit výdělečné činnosti, mohou vstupovat na území Nikaragujské republiky a přechodně tam pobývat bez víz nejdéle tři (3) měsíce v průběhu šesti (6) kalendářních měsíců od okamžiku prvního vstupu.

Článek 3.

1. Smluvní strany si předají diplomatickou cestou vzory platných českých a nikaragujských cestovních pasů společně s údaji o jejich vydávání a použití, a to v průběhu třiceti (30) dnů následujících po sjednání této dohody.

2. Smluvní strany si předají diplomatickou cestou vzory nových nebo změněných českých a nikaragujských cestovních pasů společně s údaji o jejich vydávání a použití, a to nejpozději třicet (30) dnů před jejich zavedením.

3. Smluvní strany se budou neprodleně diplomatickou cestou vzájemně informovat o změnách vnitrostátních právních předpisů upravujících podmínky pro vstup, pobyt a vycestování cizinců.

Článek 4.

Touto dohodou není dotčeno právo příslušných orgánů států smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt na území svého státu nežádoucím osobám, jakož i osobám, které nesplňují podmínky stanovené pro vstup nebo pobyt vnitrostátními právními předpisy.

Článek 5.

Občané státu jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat jeho platné právní předpisy.

Článek 6.

Smluvní strany kdykoliv bez zvláštních formalit převezmou občany svých států, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu druhé smluvní strany.

Článek 7.

Každá ze smluvních stran může za účelem ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti nebo zdraví obyvatelstva pozastavit provádění ustanovení této dohody pro celé nebo část svého území, vyjma ustanovení článku 6. Pozastavení provádění, jakož i jeho odvolání, musí být oznámeno diplomatickou cestou a nabude účinnosti dnem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

Článek 8.

Tato dohoda se sjednává s platností na dobu neurčitou, přičemž kterákoliv ze smluvních stran ji může kdykoliv diplomatickou cestou vypovědět. Výpověď dohody nabude účinnosti třicet (30) dnů od jejího přijetí druhou smluvní stranou.

Jestliže vláda Vaší Excelence vysloví souhlas s tímto návrhem vlády Nikaragujské republiky, navrhuje tento úřad, aby tato nóta a odpovědní nóta váženého Velvyslanectví České republiky, ve které bude vysloven souhlas, tvořily Dohodu mezi vládou Nikaragujské republiky a vládou České republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů, která vstoupí v platnost třicet (30) dnů ode dne výměny nót.

Ministerstvo zahraničních věcí Nikaragujské republiky využívá této příležitosti, aby ujistilo vážené Velvyslanectví České republiky svou nejhlubší úctou."

Mám čest Vám sdělit, že má vláda souhlasí s návrhy obsaženými ve Vaší nótě. Vaše nóta a tato odpověď tvoří tímto Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Nikaragujské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů, která vstoupí v platnost 30 dnů ode dne výměny nót.

Přijměte prosím, pane ministře, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Cyril Svoboda v. r.

Vážený pan
Norman José Caldera C a r d e n a l
Ministr zahraničních věcí
Nikaragujské republiky

M a n a g u a

PŘEKLAD

Ministerstvo zahraničních věcí
Managua, Nikaragua

25. srpna
MRE/DVM-DGE/1344/25/08/03

Vaše Excelence,

mám tu čest Vám při této příležitosti navrhnout uzavření Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů formou výměny nót následujícího znění:

Článek 1.

1. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu a vstupují na území Nikaragujské republiky za účelem pobytu, který nebude trvat déle než tři (3) měsíce a nebude sloužit výdělečné činnosti, mohou vstupovat na území Nikaragujské republiky a přechodně tam pobývat bez víz nejdéle tři (3) měsíce.

2. Občané Nikaragujské republiky, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu a vstupují na území České republiky za účelem pobytu, který nebude trvat déle než tři (3) měsíce a nebude sloužit výdělečné činnosti, mohou vstupovat na území České republiky a přechodně tam pobývat bez víz nejdéle tři (3) měsíce.

Článek 2.

Ustanovení článku 1 odstavců 1 a 2 se budou provádět do dne, kdy bude vládě Nikaragujské republiky doručeno diplomatickou cestou oznámení vlády České republiky, že pro Českou republiku vstoupilo v platnost rozhodnutí příslušných orgánů Evropské unie o odstranění kontrol na státních hranicích ve smyslu Schengenské prováděcí úmluvy z 19. června 1990. Od prvního dne následujícího po dni doručení tohoto oznámení:

a)   Občané Nikaragujské republiky, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu a vstupují na území České republiky za účelem pobytu, který nebude trvat déle než tři (3) měsíce a nebude sloužit výdělečné činnosti, mohou vstupovat na území České republiky a přechodně tam pobývat bez víz nejdéle tři (3) měsíce v průběhu šesti (6) kalendářních měsíců od okamžiku prvního vstupu na území států smluvních stran Schengenské prováděcí úmluvy z 19. června 1990. Do doby pobytu na území České republiky se započítává i doba pobytu občana Nikaragujské republiky na území států smluvních stran Schengenské prováděcí úmluvy z 19. června 1990.
b)   Občané České republiky, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu a vstupují na území Nikaragujské republiky za účelem pobytu, který nebude trvat déle než tři (3) měsíce a nebude sloužit výdělečné činnosti, mohou vstupovat na území Nikaragujské republiky a přechodně tam pobývat bez víz nejdéle tři (3) měsíce v průběhu šesti (6) kalendářních měsíců od okamžiku prvního vstupu.

Článek 3.

1. Smluvní strany si předají diplomatickou cestou vzory platných českých a nikaragujských cestovních pasů společně s údaji o jejich vydávání a použití, a to v průběhu třiceti (30) dnů následujících po sjednání této dohody.

2. Smluvní strany si předají diplomatickou cestou vzory nových nebo změněných českých a nikaragujských cestovních pasů společně s údaji o jejich vydávání a použití, a to nejpozději třicet (30) dnů před jejich zavedením.

3. Smluvní strany se budou neprodleně diplomatickou cestou vzájemně informovat o změnách vnitrostátních právních předpisů upravujících podmínky pro vstup, pobyt a vycestování cizinců.)

Článek 4.

Touto dohodou není dotčeno právo příslušných orgánů států smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt na území svého státu nežádoucím osobám, jakož i osobám, které nesplňují podmínky stanovené pro vstup nebo pobyt vnitrostátními právními předpisy.

Článek 5.

Občané státu jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat jeho platné právní předpisy.

Článek 6.

Smluvní strany kdykoliv bez zvláštních formalit převezmou občany svých států, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu druhé smluvní strany.

Článek 7.

Každá ze smluvních stran může za účelem ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti nebo zdraví obyvatelstva pozastavit provádění ustanovení této dohody pro celé nebo část svého území, vyjma ustanovení článku 6. Pozastavení provádění, jakož i jeho odvolání, musí být oznámeno diplomatickou cestou a nabude účinnosti dnem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

Článek 8.

Tato dohoda se sjednává s platností na dobu neurčitou, přičemž kterákoliv ze smluvních stran ji může kdykoliv diplomatickou cestou vypovědět. Výpověď dohody nabude účinnosti třicet (30) dnů od jejího přijetí druhou smluvní stranou.

Jestliže vláda Vaší Excelence vysloví souhlas s tímto návrhem vlády Nikaragujské republiky, navrhuje tento úřad, aby tato nóta a odpovědní nóta váženého Velvyslanectví České republiky, ve které bude vysloven souhlas, tvořily Dohodu mezi vládou Nikaragujské republiky a vládou České republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů, která vstoupí v platnost třicet (30) dnů ode dne výměny nót.

Ministerstvo zahraničních věcí Nikaragujské republiky využívá této příležitosti, aby ujistilo vážené Velvyslanectví České republiky svou nejhlubší úctou.

Salvador Stadthagen Icaza
v zastoupení ministra ze zákona

Excelence
pan Cyril Svoboda
ministr zahraničních věcí České republiky
Praha

E-shop

Autorské právo a práva související

Autorské právo a práva související

Jiří Srstka a kolektiv autorů - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Učebnici ...

Cena: 560 KčKOUPIT

ÚZ č. 1149 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1149 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl od září 2016 novelizován, V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu 1. část

Praktikum civilního procesu 1. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.