Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 88/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 40, ze dne 30. 7. 2004

88

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. listopadu 1996 bylo v Ostende přijato Memorandum o porozumění mezi ministrem národní obrany Belgického království, ministrem obrany Dánského království, ministrem obrany Francouzské republiky, spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Helénské republiky, ministrem obrany Italské republiky, ministrem veřejných sil Velkovévodství lucemburského, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, ministrem obrany Portugalské republiky, ministrem obrany Španělského království, ministrem národní obrany Turecké republiky, ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení. Dne 16. května 2002 byl v Římě otevřen k podpisu Dodatek č. 1 mezi ministrem národní obrany Belgického království, vládou České republiky zastoupenou ministrem obrany, ministrem obrany Dánského království, vládou Finské republiky zastoupenou ministrem obrany, ministrem obrany Francouzské republiky, spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Helénské republiky, ministrem obrany Italské republiky, ministrem veřejných sil Velkovévodství lucemburského, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, vládou Polské republiky zastoupenou ministrem národní obrany, ministrem obrany Portugalské republiky, ministrem obrany Španělského království, vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany, ministrem národní obrany Turecké republiky, ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, upravující přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda o porozumění.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě své části 17 odst. 1 dne 19. listopadu 1996. Dodatek č. 1 vstoupil v platnost na základě své části 3 odst. 1 dne 11. září 2002.

Jménem České republiky byl Dodatek č. 1 podepsán v Římě dne 16. května 2002. S Dodatkem č. 1 vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dodatek č. 1 ratifikoval.

Pro Českou republiku vstoupily Dodatek č. 1 i Memorandum v platnost na základě části 2 odst. 1 Dodatku č. 1 dne 17. února 2004.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka, anglické znění Dodatku č. 1 a jeho překlad do českého jazyka, anglické znění doprovodného dopisu ze dne 9. května 2002, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1, a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD
MEMORANDUM O POROZUMĚNĺ
MEZI
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY
BELGICKÉHO KRÁLOVSTVĺ
MINISTREM OBRANY
DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
MINISTREM OBRANY
FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY
SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
MINISTREM OBRANY
HELÉNSKÉ REPUBLIKY
MINISTREM OBRANY
ITALSKÉ REPUBLIKY
MINISTREM VEŘEJNÝCH SIL
VELKOVÉVODSTVĺ LUCEMBURSKÉHO
MINISTREM OBRANY
NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
MINISTREM OBRANY
NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
MINISTREM OBRANY
PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
MINISTREM OBRANY
ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY
TURECKÉ REPUBLIKY
MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ
VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA
O
ÚČASTI V ZÁPADOEVROPSKÉ ORGANIZACI PRO VYZBROJOVÁNĺ
A ZÁSADÁCH JEJĺ ČINNOSTI A ŘĺZENĺ

OBSAH

ČÁST  

NÁZEV

 1  

Úvod

 2  

Rozsah

 3  

Organizace řízení

 4  

Realizace činnosti

 5  

Audit

 6  

Bezpečnost

 7  

Kontrakty

 8  

Finanční řízení

 9  

Administrativní a operační náklady

10  

Personální obsazení

11  

Vlastnictví majetku

12  

Rizika a odpovědnost

13  

Daně, poplatky a podobné dávky

14  

Spory

15  

Přístup nových účastníků

16  

Ukončení a odstoupení

17  

Datum účinnosti, dodatky a podpis

PŘĺLOHA A  
ZÁSADY, PODLE KTERÝCH BUDE VÝKONNÝ ORGÁN ZADÁVAT KONTRAKTY NA VÝKON ČINNOSTÍ V OBLASTI VÝZKUMŮ A TECHNOLOGIE

ČÁST 1
Úvod

1.1 

Ministr národní obrany Belgického království, ministr obrany Dánského království, ministr obrany Francouzské republiky, spolkový ministr obrany Spolkové republiky Německo, ministr obrany Helénské republiky, ministr obrany Italské republiky, ministr veřejných sil Velkovévodství lucemburského, ministr obrany Nizozemského království, ministr obrany Norského království, ministr obrany Portugalské republiky, ministr obrany Španělského království, ministr národní obrany Turecké republiky, ministr obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, dále jen "Účastníci", uznávajíce:

 že Rada Západoevropské unie se rozhodla prostřednictvím Charty, která byla schválena Radou dne 19. listopadu 1996, založit Západoevropskou organizaci pro vyzbrojování jako podpůrný orgán podle článku VIII(2) modifikované Bruselské smlouvy;

 že cíl Západoevropské organizace pro vyzbrojování, dále jen "WEAO", je stanoven v Chartě;

 

vzájemné výhody plynoucí z dosahování tohoto cíle skrze činnost výkonného orgánu;

 že ujednání by neměla duplikovat mechanizmy, které již existují jinde, a že by se měla hledat přidaná hodnota, bude-li práce přenesena na výkonný orgán;

 

že ujednání by měla umožňovat plnohodnotnou účast všech členů Západoevropské skupiny pro vyzbrojování (současnými členy Západoevropské skupiny pro vyzbrojování jsou: Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Turecko a Spojené království);

 

a

 

že ujednání by měla být v souladu s cílem rozvíjet otevřený evropský trh obranného vybavení a k tomuto cíli přispívat,

se rozhodli, v souladu s ustanoveními Charty, vstoupit do WEAO a dosáhli porozumění vyjádřeného tímto Memorandem, na které Charta odkazuje jako na Memorandum WEAO.

ČÁST 2
Rozsah

 2.1 

Toto Memorandum upravuje zásady, které se mají uplatňovat při činnosti a řízení WEAO, jak stanoví část IV Charty.

 2.2 

Aby mohla splnit svůj cíl, bude WEAO vhodným způsobem vykonávat funkce definované v části II odstavci 7 Charty.

ČÁST 3
Organizace řízení

 3.1 

Rada ředitelů bude jednat jako řídící orgán pro činnost a řízení výkonného orgánu, v souladu s částí IV, oddílem B Charty.

 3.2 

Rada ředitelů bude jmenovat generálního manažera pro řízení činnosti výkonného orgánu, v souladu s odstavcem 22 Charty.

 3.3 

Struktura řízení výkonného orgánu bude navržena generálním manažerem a schválena radou ředitelů, přičemž budou brány v úvahu úkoly, které jednotliví Účastníci na výkonný orgán kladou.

ČÁST 4
Realizace činnosti

 4.1 

Zpočátku bude výkonným orgánem skupina pro výzkum, pověřená zabezpečováním Západoevropské skupiny pro vyzbrojování při veškeré činnosti v oblasti výzkumu a technologie a při zadávání kontraktů v souladu s Chartou, která je předchůdcem Západoevropské agentury pro vyzbrojování. Až se ministři WEAG rozhodnou, že jsou splněny podmínky pro přechod k plnohodnotné Evropské agentuře pro vyzbrojování, měla by se tato agentura stát výkonným orgánem a zahrnout do sebe skupinu pro výzkum.

 4.2 

Činnost výkonného orgánu bude založena na cílech, zásadách, politikách a postupech WEAG tak, aby bylo dosaženo cíle WEAO, jak stanoví odstavec 6 Charty. Podrobné zásady spojené s výkonem funkcí výkonného orgánu, jak jsou vyčísleny v odstavci 7 Charty, budou zakotveny v přílohách k tomuto memorandu. Zásady pro realizaci výzkumných a technologických aktivit stanoví příloha A k tomuto MOU. Zásady pro výkon jiných funkcí, jak jsou vyčísleny v odstavci 7 Charty, musí být napřed schváleny, nežli tyto funkce převezme výkonný orgán. Budou stanoveny v přílohách, které budou tvořit integrální součásti tohoto memoranda, cestou podpisu příslušných dodatků všemi Účastníky.

 4.3

 Funkce WEAO bude výkonný orgán realizovat buď cestou:

a. 

činností, které budou všichni Účastníci vykonávat společně;

nebo

 

b.

ujednání mezi dvěma či více Účastníky (s výjimkou společných činností) pro výkon sdílených činností. Toto se bude nazývat Partnerství. Vytvoření takových ujednání bude v souladu se zásadami popsanými v části IV oddílu D Charty a bude vyžadovat předchozí schválení radou ředitelů. Tato ujednání musí být v souladu s tímto memorandem;

nebo

 

c.

ujednání mezi jednotlivými Účastníky a výkonným orgánem pro činnost výkonného orgánu jménem tohoto Účastníka. Toto se bude nazývat Program jednoho Účastníka. Ujednání o nich musí být v souladu s tímto memorandem a budou vyžadovat předchozí schválení rady ředitelů.

 4.4 

Návrhy na ujednání podle odstavce 4.3b a 4.3c výše budou příznivě zváženy a jejich schválení nebude odepřeno z jiných důvodů, nežli jsou ty, které jsou spojeny s činností výkonného orgánu.

ČÁST 5
Audit

 5.1 

V souladu s odstavcem 38 Charty WEAO bude Rada auditorů ZEU každoročně provádět externí audit WEAO. Závěry auditu budou zpřístupněny všem Účastníkům. Účastníci nicméně společně přijímají, že národní auditoři mohou u výkonného orgánu získat všechny informace a zkontrolovat všechny záznamy, které budou považovány za nezbytné k tomu, aby jim umožnily vykonávat jejich funkce auditu vlastní národní správy a vyhotovit zprávy, jak je upraveno v jejich statutech.

 5.2 

Uznávaje potřebu vyvarovat se zbytečného narušování výkonného orgánu a ochraňovat informace vztahující se k ostatním Účastníkům, by národní auditoři měli, pokud zde nejsou výjimečné okolnosti, konzultovat společně a s ostatními zúčastněnými stranami, včetně generálního manažera, aby rozhodli o uspořádání jejich přístupu k informacím u výkonného orgánu, který bude odrážet modus operandi společně dohodnutý mezi Účastníky a jejich národními auditory.

ČÁST 6
Bezpečnost

 6.1 

Výkonný orgán bude vázán bezpečnostními pravidly ZEU, v souladu s odstavcem 35 Charty.

 6.2 

Bezpečnostní úřad ZEU bude vykonávat bezpečnostní funkce za výkonný orgán v souladu s bezpečnostními předpisy ZEU.

ČÁST 7
Kontrakty

 7.1 

Pro kontrakty, které bude zadávat výkonný orgán pro uspokojení svých administrativních požadavků, se bude obecně užívat smluvní právo státu, ve kterém je výkonný orgán umístěn. U kontraktů zadaných v rámci operačního rozpočtu se použije nejvíce odpovídající právo. V případě partnerství, jehož úřady se nacházejí v jiném státě, se bude obecně používat smluvní právo těchto států.

ČÁST 8
Finanční řízení

 8.1 

Finanční řízení WEAO se bude realizovat v souladu s odstavci 32 a 33 Charty.

ČÁST 9
Administrativní a operační náklady

 9.1 

V souladu s částí IV oddílem E Charty bude mít výkonný orgán v rámci svého ročního rozpočtu administrativní část na pokrytí všech nákladů spojených s jeho vnitřní činností a operační část, která znázorní finanční plány vytvořené na pokrytí aktivit výkonného orgánu při plnění jeho cíle. Všechny takové náklady ponesou Účastníci, kromě případů upravených v odstavci 9.4.

 9.2 

Následující zásady se budou uplatňovat na financování administrativní části tohoto rozpočtu Účastníky:

a. 

Náklady se rozdělí následovně:

(i) 

u společných úkolů realizovaných výkonným orgánem jménem všech Účastníků budou administrativní náklady rozděleny mezi Účastníky na základě klíče WEAG pro rozdělení nákladů. Rada ředitelů může toto uspořádání revidovat.

(ii) 

u všech ostatních úkolů, kde mohou být náklady přiřazeny ke konkrétní činnosti, ponese skutečné administrativní náklady vzniklé výkonnému orgánu ten Účastník nebo Účastníci, jejichž jménem se tyto úkoly realizují. Zásady pro rozdělení administrativních nákladů mezi účastníky v partnerství stanoví příslušné ujednání.

b. 

Skutečné náklady budou v co největší míře přiřazovány ke konkrétním činnostem (přímé náklady). Ty náklady, které nebudou moci být přímo přiřazeny ke konkrétním činnostem (např. stavební náklady, úklid, ostraha atd.) (nepřímé náklady), budou přiřazovány proporcionálně k přímým nákladům.

c. 

Každý z Účastníků dá v předstihu každé čtvrtletí generálnímu manažerovi k dispozici fondy, aby splatil svůj podíl na administrativním rozpočtu, jak jej schválila rada ředitelů.

 9.3 

Náklady na činnosti v rámci operačního rozpočtu ponese Účastník či Účastníci, jejichž jménem jsou tyto činnosti realizovány. Zásady pro rozdělení operačních nákladů mezi Účastníky v rámci partnerství stanoví příslušné ujednání.

 9.4 

Náklady přiřaditelné k úkolům prováděným pro jakýkoli podpůrný orgán ZEU, jiný než WEAO, budou hrazeny tímto podpůrným orgánem.

ČÁST 10
Personální obsazení

Jmenování generálního manažera

10.1  Generální manažer bude jmenován radou ředitelů po projednání s generálním tajemníkem ZEU. Podmínky jeho jmenování schválí rada ředitelů a generální tajemník ZEU. Bude zaměstnán přímo radou ředitelů na základě smlouvy na dobu určitou s obvyklým trváním tři roky, které se může prodloužit o jedno období, které nebude delší tří let.

Jmenování personálu výkonného orgánu

10.2  Generální manažer bude odpovídat za výběr personálu do všech funkcí ve výkonném orgánu z nominací provedených Účastníky v souladu s odstavcem 22b(vii) Charty.
10.3  Výběr bude prováděn pouze ze státních příslušníků států účastnících se WEAO.
10.4  Výběr se provede na základě kvalit, které budou, mimo jiné, dány profesionální kvalifikací, relevantní zkušeností a obecnou vhodností, jak definuje příslušný popis funkční náplně. V případě funkce stupně A pro práci na konkrétním partnerství nebo programu jednoho Účastníka, bude kandidatura obvykle omezena na příslušníky států zúčastněných v daném partnerství nebo programu. V rozsahu slučitelném s těmito kritérii bude generální manažer usilovat o zajištění spravedlivého rozdělení funkcí mezi jednotlivé země na základě rozdělení nákladů mezi Účastníky.
10.5  Jmenování osoby, která pracovala jako zástupce v radě ředitelů během období tří let před jmenováním, jako příslušníka štábu výkonného orgánu by se mělo uskutečňovat pouze za výjimečných okolností a v každém případě by mělo být schváleno radou ředitelů.
10.6  Podobně bude vyžadovat schválení radou ředitelů i jmenování osoby, která byla členem rady auditorů ZEU a v průběhu tří let předcházejících jmenování se osobně účastnila auditů prováděných ve výkonném orgánu.
10.7  Každý kandidát musí plynně hovořit jedním ze dvou úředních jazyků ZEU s dobrou pracovní znalostí toho druhého jazyka.
10.8  Kdykoli to bude možné, měl by být štáb zaměstnán přímo výkonným orgánem se smlouvou na dobu určitou o obvyklé délce trvání tři roky, která může být prodloužena o další období nepřesahující jeden rok.
10.9  Dočasné překládání příslušníků národního personálu by se mělo pokud možno omezovat na partnerství nebo programy jednoho Účastníka. Dočasné překládání by se mělo využívat pouze v těch případech, kdy Správní rada soudí, že potřeby nemohou být uspokojivě splněny přímým zaměstnáním kvůli požadovaným odborným znalostem nebo časovému rámci.

ČÁST 11
Vlastnictví majetku

11.1 

Majetek se bude nabývat a vlastnit v souladu s částí VI Charty.

ČÁST 12
Rizika a odpovědnost

12.1 

Jednotliví Účastníci či Účastníci partnerství ponesou odpovědnost za svou činnost ve vztahu k WEAO a ponesou jakékoli náklady plynoucí z takové činnosti.

12.2 

Škody způsobené personálem nebo majetkem WEAO nebo škody způsobené personálu či majetku WEAO, došlo-li k takovým škodám při výkonu povinností WEAO a ve spojení s činností WEAO a nejsou-li náklady na náhradu škod vymahatelné od třetí strany, ponesou Účastníci v souladu s ujednáními pro přímé náklady stanovenými v části 9.

ČÁST 13
Daně, poplatky a podobné dávky

13.1 

V souladu s odstavcem 9 Charty WEAO budou při aktivitách podle tohoto memoranda uplatňována všechna příslušná ustanovení Dohody o právním postavení ZEU, podepsané v Paříži dne 11. května 1955. Účastníci uznávají, že veškeré činnosti v oblasti výzkumu, technologie a vývoje realizované podle tohoto memoranda budou považovány za činnosti pro úřední použití ZEU, aby se posílily ekonomické svazky, jimiž jsou již její členové vázáni, a aby spolupracovali a koordinovali své úsilí o vytvoření pevné technologické základny slučitelné s cíli modifikované Bruselské smlouvy.

ČÁST 14
Spory

14.1 

Jakýkoli spor ohledně výkladu nebo aplikace tohoto memoranda bude řešen pouze jednáním mezi dotčenými Účastníky a nebude předkládán k řešení žádnému národnímu nebo mezinárodnímu tribunálu nebo třetí straně.

ČÁST 15
Přístup nových účastníků

15.1 

Účastníci uznávají, že ostatní členové WEAG si mohou přát připojit se k WEAO. Ujednání o připojení budou v souladu s částí VII Charty.

ČÁST 16
Ukončení a odstoupení

16.1 

Pokud by se Účastníci rozhodli, že si přejí rozpustit WEAO a ukončit toto memorandum, budou podniknuty kroky v souladu s odstavcem 47 Charty.

16.2 

Pokud by si některý z Účastníků přál odstoupit od své účasti na tomto memorandu, a tím způsobit vystoupení svého státu z WEAO, budou podniknuty kroky v souladu s odstavcem 48 Charty.

ČÁST 17
Datum účinnosti, dodatky a podpis

17.1

 Toto memorandum vstoupí v platnost dnem posledního podpisu.

17.2 

Toto memorandum může být kdykoli po vzájemné dohodě Účastníků písemně změněno či doplněno.

17.3

 Podepsáno v anglické a francouzské verzi, přičemž každý z textů má stejnou platnost.

PŘĺLOHA A
ZÁSADY, PODLE KTERÝCH BUDE VÝKONNÝ ORGÁN ZADÁVAT KONTRAKTY NA VÝKON ČINNOSTĺ V OBLASTI VÝZKUMU A TECHNOLOGIE

 1. OBECNĚ

Činnost členů WEAG v oblasti výzkumu a technologie je primárně uskutečňována pro znalosti získané při převzetí konkrétní aktivity a nikoliv pouze pro dosažení výstupu. Činnost výkonného orgánu bude založena na cílech, zásadách, politikách a postupech WEAG, aby byl dosažen cíl WEAO, jak je stanoven v odstavci 6 Charty. Následkem toho budou kontrakty v oblasti výzkumu a technologie zadávané výkonným orgánem založeny na zásadách, které jsou v souladu s ustanoveními příslušných memorand o porozumění.

 2. ZÁSADY, PODLE KTERÝCH BUDE VÝKONNÝ ORGÁN ZADÁVAT KONTRAKTY NA VÝKON SOUČASNÝCH ČINNOSTĺ V OBLASTI VÝZKUMU A TECHNOLOGIE

2.1 Řízení. Technické a cenové aspekty každého projektu v oblasti výzkumu a technologie budou řízeny skupinou expertů (známou jako řídící skupina), která bude složena z Účastníků daného projektu, s tím, že všechna rozhodnutí budou přijímána jednomyslně. Při sestavování projektu a posuzování návrhů budou brány v úvahu národní požadavky na výzkum, posilování evropské základny obranných technologií a rozšíření evropské spolupráce v oblasti vyzbrojování.

2.2 Kontrakty. Kontrakty v oblasti výzkumu a technologie bude výkonný orgán zadávat pouze po autorizování cestou prováděcích ujednání nebo podobného dokumentu, který stanoví technické požadavky a finanční závazky Účastníků na daném projektu, podepsaného národními řediteli pro vyzbrojování nebo jejich oprávněnými zástupci. Zadání kontraktu či subdodavatelského kontraktu pro každý projekt bude obecně založeno na soutěži mezi konsorcii ze států účastnících se daného projektu. Konsorcia mohou být vytvářena z průmyslových, akademických i vládních institucí států, které se účastní konkrétního projektu v oblasti výzkumu a technologie. Výběr úspěšného konsorcia bude činěn jednomyslným rozhodnutím řídící skupiny, která bude brát v úvahu dohodnutá hodnotící kritéria. Taková rozhodnutí budou vytvářet pravomoc výkonného orgánu zadávat kontrakt (kontrakty). Neúspěšným konsorciím budou na vyžádání sděleny důvody jejich neúspěchu.

2.3 Použitelné právo a stanovování cen. Kontrakty zadávané výkonným orgánem jménem ZEU budou zadávány v souladu s právem a předpisy, jimiž se řídí, s takovými odchylkami a výjimkami, v míře dovolené tímto právem a předpisy, které jsou nezbytné pro účinnost ustanovení relevantního memoranda. Podmínky stanovování cen, které je třeba dodržovat pro každý národní podíl na kontraktu, budou v souladu s právem a předpisy Účastníků daného projektu.

2.4 Uvolňování a využívání informací. Kontrakty zadávané výkonným orgánem jménem a na účet Účastníků konkrétního projektu budou obsahovat ustanovení k zajištění práv Účastníků ve vztahu k využívání a uvolňování informací, vlastnictví a zcizování. Ustanovení kontraktů budou v souladu s ustanoveními příslušných memorand.

2.5 Financování. Projekty v oblasti výzkumu a technologie budou obvykle založeny na rovnoměrném rozdělení nákladů mezi Účastníky. Odchylky od této zásady budou přijatelné pouze do míry opodstatněné technicky rozumnou dělbou práce. Kromě toho budou Účastníci konkrétního projektu brát řádný ohled na zvláštní postavení států s rozvíjejícím se obranným průmyslem (DDI). Tam, kde to bude vhodné, budou vyžadovány příspěvky průmyslových podniků do projektů. Účastníci konkrétního projektu budou platit přímo svým národním průmyslovým jednotkám, akademickým institucím či vládním zařízením za jejich práci, vyjma průmyslových příspěvků, jak stanoví kontrakt, po schválení účtů řídící skupinou.

 3. BUDOUCĺ UJEDNÁNĺ V OBLASTI VÝZKUMU A TECHNOLOGIE

Zásady pro realizaci činností v oblasti výzkumu a technologie, jiných než v rámci memorand EUCLID a THALES a vyžadujících podpis zvláštních memorand nebo jiných ujednání, musí být dohodnuty dříve, nežli výkonný organ tyto činnosti uskuteční. Takové zásady budou stanoveny v dodatečných odstavcích, které budou tvořit integrální součást této přílohy, cestou podpisu příslušných doplňků všemi Účastníky.

Následují podpisové bloky

PŘEKLAD
MEMORANDUM O POROZUMĚNĺ
o
ÚČASTI V ZÁPADOEVROPSKÉ ORGANIZACI PRO VYZBROJOVÁNĺ A ZÁSADÁCH JEJĺ ČINNOSTI A ŘĺZENĺ

DODATEK č. 1
mezi
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVĺ
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY
MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
VLÁDOU FINSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY
MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
MINISTREM OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY
MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY
MINISTREM VEŘEJNÝCH SIL VELKOVÉVODSTVĺ LUCEMBURSKÉHO
MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
VLÁDOU POLSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY
MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVĺ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY
MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ
VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA
upravující
PŘĺSTUP NOVÝCH ÚČASTNĺKŮ
A ZDOKONALENĺ MEMORANDA O POROZUMĚNĺ

ČÁST 1
Úvod

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán mezi Účastníky Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, podepsaného dne 19. listopadu 1996 (dále jen "Memorandum WEAO"), na straně jedné, a vládou České republiky zastoupenou ministrem obrany, vládou Finské republiky zastoupenou ministrem obrany, vládou Polské republiky zastoupenou ministrem obrany a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany na straně druhé,

uznávajíce:

že Memorandum WEAO umožňuje ve své části 15 (Přístup nových Účastníků) jiným členům WEAG připojit se k WEAO a že ujednání o připojení budou v souladu s Chartou WEAO;

že Rakousko, Česká republika, Finsko, Maďarsko, Polsko a Švédsko byly přijaty za členské státy WEAG rozhodnutím ministrů obrany v Marseille dne 13. listopadu 2000 a že vyjádřily v rámci schůzky národních ředitelů pro vyzbrojování v Bavenu dne 9. října 2001 přání účastnit se WEAO s rovným postavením;

že část VII Charty WEAO (Účast ve WEAO) stanoví, že přístup nových Účastníků do WEAO bude předmětem takových ustanovení, na kterých se dohodnou stávající Účastníci a budoucí Účastníci, a že tato ustanovení budou zahrnovat dodatek k Memorandu WEAO;

že podpis Memoranda o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit vyžaduje uskutečnění změn v části 4 (Realizace činnosti) a v Zásadách výzkumu v Příloze A k Memorandu WEAO;

dosáhli následujícího porozumění:

ČÁST 2
Dodatek

 1.

 Po podpisu tohoto dodatku se vláda Polské republiky, zastoupená ministrem národní obrany, stává Účastníkem Memoranda WEAO. V důsledku toho se Memorandum WEAO doplňuje následovně:

v seznamu Účastníků na titulní straně a v části Úvod bude za "MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ" vloženo "VLÁDOU POLSKÉ REPUBIKY ZASTOUPENOU MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY". Nehledě na podpis tohoto dodatku se vláda Švédského království, zastoupená ministrem obrany, stane Účastníkem Memoranda WEAO po oznámení, že byl dán souhlas parlamentu. V důsledku toho bude Memorandum WEAO na základě tohoto oznámení pro nového Účastníka doplněno následovně:

v seznamu Účastníků na titulní straně a v části Úvod bude za "MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ" vloženo "VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVĺ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY". Nehledě na podpis tohoto dodatku se vláda České republiky, zastoupená ministrem obrany, a vláda Finské republiky, zastoupená ministrem obrany, stanou Účastníky Memoranda WEAO po oznámení, že byl dán příslušný vnitrostátní souhlas. V důsledku toho bude Memorandum WEAO na základě tohoto oznámení pro nové Účastníky doplněno následovně:

v seznamu Účastníků na titulní straně a v části Úvod bude vloženo "VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY" za "MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVĺ";

v seznamu Účastníků na titulní straně a v části Úvod bude vloženo "VLÁDOU FINSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY" za "MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ".

 2. 

Následující text se vkládá na závěr odstavce 4.3 v části 4 (Realizace činnosti):

"nebo

d. 

ujednání, jiná než ta, která jsou uvedena v odstavci 4.3 b, mezi dvěma či více Účastníky k uskutečnění společných aktivit podle Memoranda o porozumění o výzkumu a technologii mezi členskými státy WEAG. Za tato ujednání budou plně odpovědni dotčení Účastníci a rada ředitelů za ně neponese žádnou odpovědnost." 

3. 

Odstavec 4.4 se nahrazuje níže uvedeným textem:

"4.4 

a. 

návrhy na ujednání podle výše uvedených odstavců 4.3 b a 4.3 c budou vstřícně zváženy a souhlas nebude odepřen z jiných důvodů, než těch, které se vztahují k působení výkonného orgánu.

b. 

Pro jiné aktivity v oblasti výzkumu a technologie, než jsou zmíněny ve výše uvedeném odstavci 4.3 b, jako jsou programy a projekty podle Memoranda EUROPA, schválí rada ředitelů každoročně před započetím finančního roku očekávané pracovní vytížení výkonného orgánu a poskytne generálnímu manažerovi doporučení pro přijetí práce s ohledem na tyto aktivity ve vztahu k celkovému pracovnímu vytížení výkonného orgánu."

 4. 

Příloha A k Memorandu WEAO se plně nahrazuje novou Přílohou A, která je připojena k tomuto dodatku.

 5. 

Všechna ostatní ustanovení Memoranda WEAO zůstávají nezměněna.

ČÁST 3
Podpis

 1. 

Tento dodatek k Memorandu WEAO vstoupí v platnost dnem posledního podpisu tohoto dodatku.

 2. 

Tento dodatek se podepisuje v jediném vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění jsou stejně platná. Původní znění budou ponechána u skupiny WEAO pro výzkum a všem Účastníkům bude zaslána ověřená kopie každého z nich.

PŘĺLOHA A

ZÁSADY, PODLE KTERÝCH BUDE VÝKONNÝ ORGÁN ZADÁVAT KONTRAKTY NA VÝKON ČINNOSTĺ V OBLASTI VÝZKUMU A TECHNOLOGIE

 1. OBECNĚ

Činnost členů WEAG v oblasti výzkumu a technologie je primárně uskutečňována pro znalosti získané při převzetí konkrétní aktivity a nikoliv pouze pro dosažení výstupu. Činnost výkonného orgánu bude založena na cílech, zásadách, politikách a postupech WEAG, aby byl dosažen cíl WEAO, jak je stanoven v odstavci 6 Charty. Následkem toho budou kontrakty v oblasti výzkumu a technologie zadávané výkonným orgánem založeny na zásadách, které jsou v souladu s ustanoveními příslušných memorand o porozumění. Taková memoranda a prováděcí ujednání či jiné přílohy týkající se projektů podle nich budou hromadně chápány jako projektová dokumentace.

Při tvorbě projektů a posuzování návrhů budou brány v úvahu národní požadavky týkající se výzkumu, posilující evropskou obrannou technologickou základnu a zlepšení evropské spolupráce v oblasti vyzbrojování.

 2. ZÁSADY

2.1 Řízení Technické a cenové aspekty každého projektu v oblasti výzkumu a technologie budou řízeny skupinou expertů, kteří budou uvedeni v příslušné projektové dokumentaci. Podrobné úkoly těchto expertů budou popsány v téže projektové dokumentaci.

2.2 Kontrakty Kontrakty v oblasti výzkumu a technologie budou výkonným orgánem zadávány v souladu s příslušnou projektovou dokumentací stanovující technické požadavky a finanční závazky Účastníků tohoto konkrétního projektu, které byly těmito Účastníky podepsány. Zadávání hlavních kontraktů i subdodavatelských kontraktů pro každý projekt bude zásadně založeno na principu soutěže. Výběr úspěšného hlavního dodavatele bude činěn jednomyslným rozhodnutím skupiny expertů v souladu s relevantní projektovou dokumentací a s přihlédnutím k dohodnutým hodnotícím kritériím. Taková rozhodnutí budou vytvářet pravomoc výkonného orgánu zadávat kontrakt (kontrakty). Neúspěšným zájemcům budou na vyžádání sděleny důvody jejich neúspěchu.

2.3 Použitelné právo a stanovování cen Kontrakty zadávané výkonným orgánem jménem ZEU budou zadávány v souladu s právem a předpisy, jimiž se řídí, s takovými odchylkami a výjimkami, v míře dovolené tímto právem a předpisy, které jsou nezbytné pro účinnost ustanovení relevantní projektové dokumentace. Podmínky stanovování cen, které je třeba dodržovat, budou odpovídat podmínkám obvyklým na území, kde dodavatel sídlí.

2.4 Uvolňování a využívání informací Kontrakty zadávané výkonným orgánem jménem a na účet Účastníků konkrétního projektu budou obsahovat ustanovení k zajištění práv Účastníků ve vztahu k využívání a uvolňování informací, vlastnictví a zcizování. Ustanovení kontraktů budou v souladu s ustanoveními projektové dokumentace.

2.5 Financování Pro projekty v oblasti výzkumu a technologie budou financování a platby dodavatelů v nezbytné míře popsány v relevantní projektové dokumentaci. Stanovená skupina expertů rozhodne, zda platby dodavatelům mohou být v souladu s podmínkami relevantního kontraktu uskutečněny či nikoliv.

PŘEKLAD
MINISTR OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
Jaroslav Tvrdík

V Praze dne 9. května 2002
Předseda Rady ZEU

Vaše Excelence,

mám tu čest oznámit Vaší Excelenci za účelem zaznamenání do zápisu, že vláda České republiky je srozuměna s tím, že její souhlas s aplikací "Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu", podepsané v Paříži dne 11. května 1955, ve vztahu k Memorandu o porozumění SOCRATE, sdělený Západoevropské unii prostřednictvím výměny původních dopisů v Marseille dne 13. listopadu 2000, bude po splnění vnitrostátních právních požadavků rozšířen tak, aby zahrnoval všechny aktivity Západoevropské organizace pro vyzbrojování.

Závěrem, tento dopis bude uložen v Generálním sekretariátu ZEU.

Jaroslav Tvrdík v. r.

E-shop

Praktikum civilního procesu 1. část

Praktikum civilního procesu 1. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z řady Právo prakticky se věnuje interpretaci norem sousedského práva, tj. souboru specifických právních norem zabývajících se vzájemnou konkurencí vlastnických práv k pozemkům a ke stavbám, zabývá se jejich vztahem k ostatním normám, včetně norem veřejného práva. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.