Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 86/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 38, ze dne 30. 7. 2004

86

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. března 2004 byl v Drážďanech podepsán Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Přílohy 1 k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.*)

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku III odst. 1 dne 1. srpna 2004 a zůstane v platnosti po dobu platnosti Ujednání.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

Protokol
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Přílohy 1

k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko
o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého
vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko (dále jen "smluvní strany"),

přejíce si vzhledem k reformě učebních plánů ve Svobodném státě Sasko změnit Přílohu 1 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsané v Praze dne 20. listopadu 1998, (dále jen "Ujednání"),

se dohodly takto:

Článek I
Změna Ujednání

(1) Ujednání se mění takto:

Příloha 1 k Ujednání zní:

" Příloha 1
Koncepce dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

1. Pojetí dvojnárodnostního vzdělávání

Vzdělávání českých a německých žáků v rámci dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně probíhá jako dvojjazyčné vzdělávání s matematicko-přírodovědným zaměřením.

Skupiny žáků ze států smluvních stran, se kterými se počítá pro dvojnárodnostní vzdělávací cyklus, se učí nejpozději v 5. a 6. roce své školní docházky odděleně ve svých rodných zemích povinně jazyk státu druhé smluvní strany jako první cizí jazyk (na saské straně se zpravidla vychází ze základních znalostí jazyka státu druhé smluvní strany z I. stupně základní školy, na české straně se zpravidla vychází ze znalostí získaných ve školách s třídami s rozšířeným vyučováním jazyků). V 1. ročníku dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu jsou čeští a němečtí žáci spojeni do jedné dvojnárodnostní třídy.

V učebním plánu dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu se pro výuku jazyka státu druhé smluvní strany stanovuje zvýšený počet hodin.

Kromě zvládnutí každodenní běžné komunikace budou žáci schopni na přiměřené jazykové a odborné úrovni diskutovat především o jevech a problémech týkajících se společenské, politické, kulturní, ekonomické a vědeckotechnické oblasti. K rozvoji jazykových schopností a dovedností žáků významně přispěje výuka v duchu kultur obou národů. Jazykové vyučování bude rozšířeno i na obsahy vzdělání, které se jinak vyučují v mateřském jazyce.

Zvláštnost dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu spočívá především v užívání jazyka státu druhé smluvní strany jako pracovního jazyka v rámci dvojjazyčného vyučování v předmětech a v rozsahu uvedeném v učebním plánu. Nad rámec jazykových situací a jazykově tematických oblastí charakteristických pro výuku cizích jazyků se probírají konkrétní situace z praxe, odborná témata a užívání pracovních metod.

Vedle výuky českého/německého jazyka jako jazyka státu druhé smluvní strany je nedílnou součástí jazykové výuky jazyk anglický. Jako třetí, volitelný cizí jazyk si žáci mohou od 4. ročníku až do 6. ročníku, tj. od 10. do 12. třídy, zvolit francouzštinu jako tzv. cizí jazyk s pozdním zahájením výuky.

2. Výběrové řízení

Do dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně jsou němečtí žáci přijímáni v 5. roce školní docházky. Centrální výběrové řízení slouží ke zjištění jazykového nadání a mimořádného zájmu o studium cizích jazyků.

Na gymnázium Friedricha Schillera budou přijímáni němečtí žáci s předchozí znalostí českého jazyka (nad rámec základních znalostí ze 3. a 4. třídy) i bez ní; jazyková úroveň žáků bez předchozích jazykových znalostí bude přizpůsobena jazykové úrovni skupiny žáků s předchozími znalostmi díky intenzivní péči o skupinu žáků bez předchozích jazykových znalostí v trvání asi 3 měsíců.

Podmínky výběrového řízení české smluvní strany pro české žáky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

3. Odraz koncepce v učebním plánu

3.1 Společné dvojnárodnostní vyučování

V duchu hlavní myšlenky probíhá společná výuka v šestiletém dvojnárodnostním vzdělávacím cyklu v 1. až 4. ročníku povinně v předmětu umění (v českém jazyce), jakož i předmětech informatika, společenské vědy, hudba, tělesná výchova a částečně v předmětech etika/náboženství a dějepis (v německém jazyce) a může být rozšířena i na další předměty.

Společné vyučování (celé třídy):

- 1. ročník: 5 hodin týdně  

tělesná výchova, hudba, umění, informatika

(7. třída)

- 2. ročník: 5 hodin týdně   

tělesná výchova, hudba, umění, informatika

(8. třída)

- 3. ročník: 8 hodin týdně  

tělesná výchova, hudba, umění, společenské vědy

9. třída)  

částečně: etika/náboženství, dějepis

- 4. ročník: 10 hodin týdně  

tělesná výchova, hudba, umění, dějepis,

(10. třída)   

společenské vědy, přírodní vědy částečně: etika/náboženství

3.2 Vyučování ve skupinách podle národností

Oddělená výuka ve skupinách se organizuje při výuce jazyka státu druhé smluvní strany a v předmětu zeměpis, jemuž se vyučuje rovněž v jazyce státu druhé smluvní strany.

Vyučování obou národnostních skupin žáků bude ve všech dalších předmětech v 1. - 4. ročníku (v 7. - 10. třídě) probíhat vždy v jejich mateřském jazyce. Paralelní plánování hodin umožní nadaným žákům, kteří projeví zájem, navštěvovat výuku vybraného předmětu v jazyce státu druhé smluvní strany.

Skupiny žáků podle národností se během svého studia v dvojnárodnostním vzdělávacím cyklu zúčastní alespoň dvakrát cizojazyčné soutěže ve znalostech jazyka státu druhé smluvní strany.

Čeští a němečtí žáci absolvují během svého studia v dvojnárodnostním vzdělávacím cyklu dva studijní jazykové pobyty ve státu druhé smluvní strany, aby si prohloubili své znalosti příslušného jazyka při běžné komunikaci a v odborné terminologii.

4. Vzdělávání na vyšším stupni gymnázia (5. a 6. ročník)

Vzdělávání v posledních dvou ročnících ve dvojnárodnostním vzdělávacím cyklu se organizuje na základě Nařízení Saského státního ministerstva kultu z 15. ledna 1996 - v příslušném aktuálním znění - o vyšším stupni gymnázia a konání maturitních zkoušek. V souladu s tímto nařízením si žáci obou národnostních skupin vyberou jako předmět maturitní zkoušky jazyk státu druhé smluvní strany, a to jako předmět s vyšší hodinovou dotací (Leistungskurs), a další dva předměty s vyšší hodinovou dotací z předem dané nabídky povinně volitelných předmětů; z jednoho z těchto dvou předmětů s vyšší hodinovou dotací koná žák maturitní zkoušku jako z předmětu s nižší hodinovou dotací (Grundkurs).

Žáci vypracují odbornou práci na mezipředmětové téma.

Cílem vzdělávání českých a německých žáků ve dvojnárodnostním vzdělávacím cyklu je dosažení všeobecné způsobilosti ke studiu na českých vysokých školách v České republice a na německých vysokých školách ve Spolkové republice Německo v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.

Na základě prohloubeného jazykového vzdělání a doložky o absolvovaném dvojjazyčném studiu na maturitním vysvědčení mohou němečtí studenti studovat na vysokých školách v České republice bez dodatečného ověřování jejich jazykových znalostí.

Článek II

(1) Platnost Dodatku k Ujednání, podepsaného v Drážďanech dne 20. prosince 2001, není tímto protokolem dotčena.

(2) V případě potřeby mohou smluvní strany dohodnout nové podrobnosti konání maturitní zkoušky.

Článek III
Vstup v platnost

(1) Tento Protokol vstoupí v platnost dnem 1. srpna 2004 a zůstane v platnosti po dobu platnosti Ujednání.

(2) Na studium osob, které byly žáky gymnázia Friedricha Schillera v Pirně přede dnem vstupu tohoto Protokolu v platnost, se bude nadále vztahovat dosavadní znění Přílohy 1 k Ujednání.

Dáno v Drážďanech dne 24. března 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky 
Dr. Jaroslav Mullner v. r.
náměstek ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky
Za Státní ministerstvo kultu
Svobodného státu Sasko
Gunther Portune v. r.
státní tajemník,
Státní ministerstvo kultu Svobodného
státu Sasko

*)   Oznámení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně ze dne 20. listopadu 1998 bylo vyhlášeno pod č. 309/1998 Sb.
Dodatek k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně ze dne 20. prosince 2001 byl vyhlášen pod č.  8/2002 Sb. m. s.

E-shop

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1223 - Životní prostředí

ÚZ č. 1223 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.