Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 85/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 38, ze dne 30. 7. 2004

85

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 2001 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Vídni dne 24. května 2004.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 8 odst. 2 dne 1. srpna 2004.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

mezi
Českou republikou
a
Rakouskou republikou
o změnách průběhu společných státních hranic
Česká republika
a
Rakouská republika

vedeny přáním udržovat i v budoucnu státní hranice mezi oběma státy zřetelné a upravit otázky s tím související,

se dohodly uzavřít za tímto účelem smlouvu.

Svými zmocněnci jmenovali:Prezident České republiky Mgr. Stanislava Grosse, ministra vnitra České republiky,Spolkový prezident Rakouské republiky Dr. Klase Daublebského, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Rakouské republiky v České republice,kteří se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli takto:

ČÁST 1
Změna průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích II, III, IV, VI a X

Článek 1

(1) Odchylně od úpravy článku 1 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 je průběh státních hranic mezi Českou republikou a Rakouskou republikou určen touto smlouvou:

1.   v hraničním úseku II od hraničního znaku II/38-03 k hraničnímu znaku II/38-05 - hospodářský objekt (česká obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov, na straně jedné a rakouská obec SchÎnegg, politický okres Rohrbach, na straně druhé) - příloha 1;
2.   v hraničním úseku II od hraničního znaku II/40-6 k hraničnímu znaku II/40-8 - potok Divoká (česká obec Loučovice, okres Český Krumlov, na straně jedné a rakouská obec SchÎnegg, politický okres Rohrbach, na straně druhé) - příloha 2;
3.   v hraničním úseku II od hraničního znaku II/44-2 k hraničnímu znaku II/44-4 - potok Divoká (česká obec Loučovice, okres Český Krumlov, na straně jedné a rakouská obec SchÎnegg, politický okres Rohrbach, na straně druhé) - příloha 3;
4.   v hraničním úseku III od dvojice hraničních znaků III/35 k dvojici hraničních znaků III/37-5 - Malše (česká obec Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov, na straně jedné a rakouská obec Leopoldschlag, politický okres Freistadt, na straně druhé) - příloha 4;
5.   v hraničním úseku IV od hraničního znaku IV/13-04 k hraničnímu znaku IV/14-1 - potok Popelnice (česká obec Pohorská Ves, okres Český Krumlov, na straně jedné a rakouská obec St. Martin, politický okres GmĎnd, na straně druhé) - příloha 5;
6.   v hraničním úseku VI od hraničního znaku VI/27-2 k hraničnímu znaku VI/27-7 - Novomlýnský potok (česká obec Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, na straně jedné a rakouská obec Haugschlag, politický okres GmĎnd, na straně druhé) - příloha 6;
7.   v hraničním úseku VI od hraničního znaku VI/33-06 k hraničnímu znaku VI/34-05 - hraniční potok (česká obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec, na straně jedné a rakouská obec Haugschlag, politický okres GmĎnd, na straně druhé) - příloha 7;
8.   v hraničním úseku VI od hraničního znaku VI/47-5 k hraničnímu znaku VI/48-4 a od hraničního znaku VI/49-04 k hraničnímu znaku VI/49-4 - společná hraniční cesta (česká obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec, na straně jedné a rakouská obec Reingers, politický okres GmĎnd, na straně druhé) - příloha 8;
9.   v hraničním úseku VI od hraničního znaku VI/51 k hraničnímu znaku VI/52-3 - Klášterecký potok (česká obec Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec, na straně jedné a rakouská obec Reingers, politický okres GmĎnd, na straně druhé) - příloha 9;
10.   v hraničním úseku X od hraničního znaku X/27-1 k hraničnímu znaku X/27-2 - společná hraniční cesta (česká obec Valtice, okres Břeclav, na straně jedné a rakouská obec Bernhardsthal, politický okres Mistelbach, na straně druhé) - příloha 10,

(2) Přílohy 1 až 10 jsou součástí této smlouvy. Každá z nich obsahuje popis státních hranic, plán státních hranic, situační plán (včetně seznamu ploch) a seznam souřadnic.

Článek 2

(1) Podle článku 1 odstavce 1 připadají k výsostnému území Rakouské republiky tyto části výsostného území České republiky:

v případě uvedeném pod číslem 1 citovaného ustanovení Smlouvy část území znázorněného v situačním plánu (příloha 1) o celkové výměře 111 m2;

v případě uvedeném pod číslem 2 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 2) o celkové výměře 145 m2;

v případě uvedeném pod číslem 3 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 3) o celkové výměře 75 m2;

v případě uvedeném pod číslem 4 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 4) o celkové výměře 35 844 m2;

v případě uvedeném pod číslem 5 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 5) o celkové výměře 381 m2;

v případě uvedeném pod číslem 6 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 6) o celkové výměře 4 310 m2;

v případě uvedeném pod číslem 7 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 7) o celkové výměře 284 m2;

v případě uvedeném pod číslem 8 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 8) o celkové výměře 938 m2;

v případě uvedeném pod číslem 9 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 9) o celkové výměře 266 m2;

v případě uvedeném pod číslem 10 citovaného ustanovení Smlouvy část území znázorněného v situačním plánu (příloha 10) o celkové výměře 68 m2.

(2) Nemovitosti nacházející se na těchto částech území uvedených v odstavci 1, včetně staveb, jiných zařízení a porostů, přecházejí do vlastnictví Rakouské republiky (Spolku).

(3) Podle článku 1 odstavce 1 připadají k výsostnému území České republiky tyto části výsostného území Rakouské republiky:

v případě uvedeném pod číslem 1 citovaného ustanovení Smlouvy část území znázorněného v situačním plánu (příloha 1) o celkové výměře 111 m2;

v případě uvedeném pod číslem 2 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 2) o celkové výměře 133 m2;

v případě uvedeném pod číslem 3 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 3) o celkové výměře 87 m2;

v případě uvedeném pod číslem 4 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 4) o celkové výměře 35 844 m2;

v případě uvedeném pod číslem 5 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 5) o celkové výměře 381 m2;

v případě uvedeném pod číslem 6 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 6) o celkové výměře 545 m2;

v případě uvedeném pod číslem 7 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 7) o celkové výměře 284 m2;

v případě uvedeném pod číslem 8 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 8) o celkové výměře 938 m2;

v případě uvedeném pod číslem 9 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 9) o celkové výměře 4 031 m2;

v případě uvedeném pod číslem 10 citovaného ustanovení Smlouvy část území znázorněného v situačním plánu (příloha 10) o celkové výměře 68 m2.

(4) Nemovitosti nacházející se na těchto částech území uvedených v odstavci 3, včetně staveb, jiných zařízení a porostů, přecházejí do vlastnictví České republiky.

Článek 3

Pozdější změny polohy hraničních toků a hraničních příkopů uvedených v přílohách 1 až 10 nemají vliv na průběh státních hranic.

Článek 4

Převodem vlastnictví podle článku 2 odstavců 2 a 4 zanikají všechna ostatní práva k převedeným nemovitostem, pokud tato práva nevyplývají z jiných mezinárodních smluv.

Článek 5

(1) V případě, že budou převodem vlastnictví podle článku 2 porušena práva třetích osob, poskytne smluvní stát, na jehož výsostném území se nemovitosti před převodem vlastnictví nalézaly, těmto třetím osobám náhradu podle svých vnitrostátních právních předpisů; vůči smluvnímu státu, do jehož vlastnictví nemovitosti přejdou, nemohou třetí osoby uplatňovat žádné nároky.

(2) Smluvní státy odstraní před vstupem této smlouvy v platnost všechna zařízení, vytvořená na nemovitostech, které jsou uvedeny v článku 2, mající vztah ke státním hranicím, pokud neslouží k vyměřování a vyznačování státních hranic.

Článek 6

Na průběh státních hranic stanovený příslušnými přílohami této smlouvy, pokud jde o střednici hraničních toků, se použije obdobně článek 13 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973.

ČÁST II
Závěrečná ustanovení

Článek 7

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nelze ji vypovědět.

Článek 8

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny ve Vídni v době co nejkratší.

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost první den třetího měsíce, který následuje po měsíci, v němž budou vyměněny ratifikační listiny.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních států tuto smlouvu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Dáno v Praze dne 26. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Mgr. Stanislav Gross v. r. 
ministr vnitra
Za Rakouskou republiku:
Dr. Klas Daublebsky v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Rakouské republiky v České republice

E-shop

ÚZ č. 1197 - Energetika

ÚZ č. 1197 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.