Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 82/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 36, ze dne 16. 7. 2004

82

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. června 2004 bylo v Tartu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2004 - 2006.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 24 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Ujednání
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky
o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2004 - 2006

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a výzkumu Estonské republiky (dále jen "smluvní strany"),

- vedeny společnými zájmy o prohloubení a rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti školství a mládeže,

- s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných vztahů,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany se budou na požádání informovat o nejvýznamnějších změnách týkajících se vzdělávacích systémů jejich států, zejména o zákonných změnách v oblasti základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství, o učebních osnovách a učebních plánech, o systému vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů.

Článek 2

Smluvní strany se budou na požádání informovat o změnách právních předpisů v oblasti péče o mládež a budou si vyměňovat publikace a informace z této oblasti.

Článek 3

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat publikace o školství a informace k otázkám řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství.

Článek 4

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a dokumentární materiály k historii, zeměpisu a kultuře států obou smluvních stran.

Článek 5

Smluvní strany budou v rámci dostupných zdrojů podporovat a podněcovat:

a)   výměnu vědecké a pedagogické literatury,
b)   účast talentovaných žáků a studentů v odborných a uměleckých soutěžích, olympiádách a v mezinárodních programech,
c)   účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích konaných ve státu druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť, uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 7

Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení spolupráce v oblasti výuky jazyka a literatury státu druhé smluvní strany. Na základě požadavků přijímající smluvní strany budou vzájemně vysílat učitele českého jazyka a literatury a estonského jazyka a literatury k pedagogickému působení na vysokých školách ve státu druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany si vymění každoročně odborníky z oblasti školství a vědy na celkovou dobu 15 dní ke studiu otázek vzdělávání, výchovy a vědy a k projednání další spolupráce.

Článek 9

Smluvní strany si vymění každoročně odborníky z oblasti mládeže a mládežnických organizací na celkovou dobu 15 dní ke studiu problematiky mládeže a k projednání další spolupráce.

Článek 10

Smluvní strany si vymění vysokoškolské učitele ke studijním a přednáškovým pobytům na celkovou dobu 3 měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne jeden měsíc.

Článek 11

Smluvní strany si vymění studenty bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 10 měsíců každoročně. Celkový rozsah studijních pobytů lze rozdělit na několik kratších období, nejméně však na dobu 2 měsíců.

Článek 12

Smluvní strany si každoročně nabídnou dvě místa ke studijním pobytům v rámci doktorských studijních programů na veřejných vysokých školách v celkové délce 20 měsíců. Studijní pobyty mohou být nejméně tříměsíční, nejvíce desetiměsíční.

Článek 13

Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si smluvní strany vzájemně poskytnou každoročně:

a)   dvě místa na Letní škole slovanských studií v České republice,
b)   dvě místa na letních kursech estonského jazyka a literatury v Estonsku.

Všeobecná a finanční ustanovení

Článek 14

1. Vysílající smluvní strana uhradí v rámci dostupných zdrojů všem osobám přijatým na základě tohoto Ujednání dopravu do místa přijetí a zpět.

2. Přijímající smluvní strana uhradí v rámci dostupných zdrojů dopravu po území svého státu podle schváleného programu pobytu.

Článek 15

1. Činnost učitelů jazyků přijímaných na základě článku 7 tohoto Ujednání podléhá předpisům platným na území státu přijímající smluvní strany, obzvláště předpisům o pracovněprávních vztazích, zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění.

2. Rovněž odměňování učitelů podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

3. Přijímající smluvní strana poskytne učitelům přijatým na základe článku 7 tohoto Ujednání ubytování ve vybaveném bytě nebo v domě hotelového typu.

4. Nominace nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude druhé smluvní straně potvrzena diplomatickou cestou nejpozději do 31. května kalendářního roku.

Článek 16

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 8, 9 a 10 tohoto Ujednání včetně vyplněných dotazníků přijímající smluvní strany a návrhu programu jejich pobytu alespoň dva měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu.

2. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem navrženým pro zahájení pobytu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu 14 dnů před zahájením pobytu.

Článek 17

Osobám přijatým na základě článků 8, 9 a 10 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a)   stravné a kapesné podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní strany,
b)   ubytování hotelového typu,
c)   v případě potřeby, bude-li o to druhou smluvní stranou požádána, tlumočníka pro přijímanou osobu podle článků 8 a 9 tohoto Ujednání; při krátkodobých pobytech do jednoho týdne po celou dobu pobytu, při pobytu nad jeden týden na první tři dny pobytu.

Článek 18

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle člán- ků 11 a 12 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany, do 31. března každého kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí nejpozději do 1. července každého kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana bude o příjezdu informovat přijímající smluvní stranu nejméně 14 dnů před zahájením studijního pobytu.

4. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 19

Osobám přijatým na základě článků 11 a 12 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a)   bezplatné studium na veřejných vysokých školách,
b)   ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany,
c)   stipendium podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní strany.

Článek 20

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle člán- ku 13 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany do 31. března každého kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí nejpozději do 15. června každého kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana bude o příjezdu informovat přijímající smluvní stranu nejméně 14 dnů před zahájením studijního pobytu.

Článek 21

1. Česká strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 13 písm. a) tohoto Ujednání zápisné, exkurze, ubytování a stravování.

2. Estonská strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 13 písm. b) tohoto Ujednání zápisné, exkurze, ubytování a stravování.

Článek 22

Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších akcí, na nichž se smluvní strany písemně dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 23

Toto Ujednání může být měněno a doplňováno vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

Článek 24

1. Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2006. Následně bude jeho platnost automaticky prodloužena do podpisu nového Ujednání.

2. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

3. Programy a aktivity zahájené podle tohoto Ujednání během jeho platnosti budou pokračovat bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Ujednání.

Dáno v Tartu dne 11. června 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, estonském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky
Mgr. Václav Pícl v. r.
1. náměstek ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy

Za Ministerstvo školství a výzkumu
Estonské republiky
Toivo Maimets v. r.  
ministr školství a výzkumu

E-shop

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje ...

Cena: 93 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.