Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 81/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 36, ze dne 16. 7. 2004

81

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. dubna 1993 byla v Kyjevě podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci a výměnou dopisů ministra zemědělství České republiky a státního tajemníka Ministerstva agrární politiky Ukrajiny ze dne 7. března 2003 a 3. dubna 2003 byla sjednána Dohoda o vypuštění článku 4 z Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci.

Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 9. dubna 1993.

Dohoda sjednaná výměnou dopisů ministra zemědělství České republiky a státního tajemníka Ministerstva agrární politiky Ukrajiny vstoupila v platnost podle článku 24 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu1) dne 3. dubna 2003.

České znění Dohody ze dne 9. dubna 1993 a ruské znění českého dopisu ze dne 7. března 2003 a jeho překlad do českého jazyka a ukrajinské znění ukrajinského dopisu ze dne 3. dubna 2003 a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi Ministerstvem zemědělství České republiky
a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny
o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci

Ministerstvo zemědělství České republiky a Ministerstvo zemědělství a výživy Ukrajiny, dále Strany, řídíce se úsilím rozvíjet a upevňovat vzájemně výhodnou spolupráci a navazovat přímé styky mezi firmami a organizacemi České republiky a sdruženími, podniky a institucemi Ukrajiny, dále Partneři, se dohodly o následujícím:

Článek 1

Strany v rámci své kompetence v souladu s platnými právními normami budou všestranně přispívat a napomáhat konkrétním účastníkům ekonomické a vědeckotechnické spolupráce každé ze Stran na všech úrovních.

Článek 2

Ekonomická, vědeckotechnická a výrobní spolupráce mezi Stranami se bude realizovat v následujících základních směrech:

1. Rostlinná výroba: šlechtění, semenářství, pěstování zemědělských kultur, včetně kukuřice, řepky, slunečnice, hrachu, cukrové řepy, se vzájemným využitím moderních technologií, rostlinných genetických zdrojů, ekologicky čistých metod a prostředků ochrany rostlin.

2. Živočišná výroba: chov a výkrm vysoce užitkových hospodářských zvířat na bázi současné výroby krmiv, včetně drůbežářství.

3. Biotechnologie: využití metod genového inženýrství pro zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat a zemědělských plodin, jejich odolnosti vůči nemocem a vypěstování nových odrůd zemědělských kultur.

4. Zpracování zemědělské produkce: rostlinné a živočišné výroby (mléčné a masné), doprava, balení, dávkování a skladování.

5. Mechanizace a automatizace zemědělsko-průmyslové výroby: rozpracování a využití nových výrobních technologií, zkoušení a společná výroba strojů na sklizeň pícnin, zařízení pro zpracovatelská odvětví, využití obnovitelných zdrojů energie pro zemědělské účely.Jiné směry spolupráce mohou být včleněny do Dohody podle vzájemné úmluvy.

Článek 3

Strany budou uskutečňovat a rozšiřovat vzájemně výhodný obchod se zemědělskou produkcí, materiály a zařízeními, technologickými linkami pro zpracování a balení zemědělské produkce, uskutečňujíce za tím účelem pravidelné dvoustranné konzultace.

Článek 4

Strany budou vypracovávat a podepisovat v pracovním pořádku veterinární požadavky, týkající se exportu a importu zvířat a suroviny živočišného původu.

Článek 5

Strany budou dodržovat požadavky mezinárodních konvencí o plnění podmínek karantény rostlin. Budou společně rozpracovávat opatření pro boj s plevely a nemocemi zemědělských kultur. S cílem dodržování požadavků ochrany půdy a životního prostředí budou všechny technologie a pesticidy před jejich masovým použitím procházet kontrolou na zkušebních stanicích.

Článek 6

Spolupráce mezi Stranami se bude uskutečňovat v následujících formách:

1. Vědeckotechnická a výrobní spolupráce, vytvoření společných podniků. Strany považují za účelné vytvoření společných podniků různých forem pro rozšíření zemědělské výroby, zvýšení její efektivnosti a také zavádění nových moderních systémů, technologií a metod.

2. Výměna vědeckotechnických informací, výsledků vědeckých výzkumů, konání vědeckých seminářů, sympozií, výstav.

3. Výměna vzorků semen, osiva, chemických přípravků, biologických materiálů, vzorků nových strojů, zařízení a vědeckých přístrojů k provádění zkoušek.

4. Společné výzkumy a rozpracování problémů, o které je oboustranný zájem.Jiné formy spolupráce mohou být včleněny do Dohody podle vzájemné úmluvy.

Článek 7

Výměna vzorků semen, techniky a jiné produkce a také publikovaných informací se bude uskutečňovat na základě reciproční výměny bezplatně nebo za jiných podmínek, dosažených dohodou.

Výměna delegací vědců, odborníků a stážistů se bude uskutečňovat za podmínek reciproční bezdevizové výměny v Partnery dohodnutém objemu a také za jiných podmínek s přihlédnutím k zájmu Partnerů.

Článek 8

Koordinaci činností, zaměřených na realizaci této Dohody, Strany ukládají Společné pracovní skupině, která bude projednávat konkrétní projekty a programy spolupráce, připravovat návrhy pro zainteresované vládní orgány k postupu jejich realizace a také koordinovat rozpracování a plnění společných opatření, týkajících se spolupráce, která se bude realizovat v souladu s touto Dohodou. Pracovní skupina bude svá zasedání provádět dvakrát ročně podle vzájemné dohody postupně na Ukrajině a v České republice. Dva měsíce před zasedáním Pracovní skupiny si Strany vymění své návrhy pro následné propracování. Ze zasedání Pracovní skupiny se vypracují protokoly.

Článek 9

Každý z Partnerů bere na sebe závazek nezveřejňovat ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou informaci, kterou obdržel od druhého Partnera a také výsledky společných prací, s výjimkou těch případů, když k tomu obdržel předchozí písemný souhlas druhého Partnera.

Využití výsledků ekonomické a vědeckotechnické spolupráce se bude uskutečňovat samostatně, pokud nebylo předem jinak rozhodnuto Partnery.

O právu na vlastnictví a využití výsledků získaných během společných prací se Partneři domlouvají podle samostatného Protokolu.

Článek 10

Tato Dohoda nabývá účinnosti ode dne podepsání a bude platná po dobu 5 let. Automaticky se bude prodlužovat na dalších 5 let, pokud jedna ze stran nepožádá písemně o ukončení její platnosti 6 (šest) měsíců do vypršení příslušného termínu.

Každá ze Stran může pozastavit Dohodu do ukončení příslušného pětiletého termínu. V tomto případě je Strana povinna sdělit své rozhodnutí v písemné formě šest měsíců před stanoveným termínem o pozastavení platnosti.

Dohodu je možno změnit a doplnit podle vzájemné úmluvy Stran.

Uzavřeno v Kyjevě dne 9. 4. 1993 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a ukrajinském jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za
Ministerstvo zemědělství
České republiky
Ing. Josef Lux v. r.
místopředseda vlády
a ministr zemědělství
Za
Ministerstvo zemědělství
a výživy Ukrajiny
Jurij Michajlovič Karasik v. r.
ministr zemědělství a výživy

PŘEKLAD

Jaroslav Palas
ministr zemědělství ČR

V Praze dne 7. března 2003

Č.j. 7137/2003-1000

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás informovat, že připravovaným přístupem k Evropské unii v roce 2004 je Česká republika povinna přizpůsobit svoji smluvní základnu principům Evropské unie a zároveň převezme celou její soustavu právních předpisů, s nimiž stávající závazky vyplývající pro Českou republiku z některých platných mezinárodních smluv nejsou v souladu.

Česká strana na základě výše uvedeného požádala diplomatickou cestou ukrajinskou stranu o vypuštění článku 4 Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci, podepsané v Kyjevě dne 9. dubna 1993. Předmětem tohoto článku jsou veterinární požadavky, týkající se exportu a importu zvířat a surovin živočišného původu. Ministerstvo agrární politiky Ukrajiny vyjádřilo v dopise Velvyslanectví České republiky v Kyjevě souhlas s vyjmutím tohoto článku z Dohody. Vyjmutím článku 4 bude předmětná Dohoda odpovídat požadavkům evropského práva.

Proto si dovoluji navrhnout, vážený pane kolego, aby v souladu s obsahem článku 10 Dohody, který umožňuje změnit a doplnit text Dohody podle vzájemné úmluvy stran, tento můj dopis a Vaše souhlasná odpověď tvořily Dohodu o vypuštění článku 4 z Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci.

Jsem přesvědčen, že naše dosavadní přátelské vztahy založené na principu oboustranně výhodné spolupráce se budou rozvíjet i do budoucna.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Palas v. r.
ministr zemědělství
České republiky

Vážený pan
Sergej N. Ryžuk
ministr agrární politiky Ukrajiny
Kyjev

PŘEKLAD

03. 04. 03 Č. j. 37-15-2-14/3588

Ministru zemědělství
České republiky
panu Jaroslavu Palasovi

Vážený pane ministře,

Ministerstvo agrární politiky Ukrajiny vyjadřuje svou úctu Ministerstvu zemědělství České republiky a sděluje, že nemá námitky proti vypuštění článku 4 Dohody mezi Ministerstvem zemědělství a potravinářského průmyslu Ukrajiny a Ministerstvem zemědělství České republiky o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci.

Ministerstvo agrární politiky Ukrajiny využívá této příležitosti, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zemědělství České republiky svou hlubokou úctou.

V úctě
Státní tajemník
S. Melnyk v. r.


1)   Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969, byla vyhlášena pod č. 15/1988 Sb.

E-shop

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář

Vilém Podešva, Lukáš Sommer, Jiří Votrubec, Martin Flaškár, Jiří Harnach, Jan Měkota,Martin Janoušek - Wolters Kluwer, a. s.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabyde účinnosti už od 1. 10. 2016. Praktický a věcný komentář od JUDr. Viléma Podešvy a kolektivu Vám pomůže spolehlivě se připravit na zadávání ...

Cena: 1 485 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Zákon o církvích a náboženských společnostech

Zákon o církvích a náboženských společnostech

J. Kříž - C. H. Beck

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), je svoji povahou průřezový právní předpis. Provádí ústavní garance svobody náboženského vyznání, a to jak v ...

Cena: 730 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.