Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 81/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 36, ze dne 16. 7. 2004

81

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. dubna 1993 byla v Kyjevě podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci a výměnou dopisů ministra zemědělství České republiky a státního tajemníka Ministerstva agrární politiky Ukrajiny ze dne 7. března 2003 a 3. dubna 2003 byla sjednána Dohoda o vypuštění článku 4 z Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci.

Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 9. dubna 1993.

Dohoda sjednaná výměnou dopisů ministra zemědělství České republiky a státního tajemníka Ministerstva agrární politiky Ukrajiny vstoupila v platnost podle článku 24 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu1) dne 3. dubna 2003.

České znění Dohody ze dne 9. dubna 1993 a ruské znění českého dopisu ze dne 7. března 2003 a jeho překlad do českého jazyka a ukrajinské znění ukrajinského dopisu ze dne 3. dubna 2003 a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi Ministerstvem zemědělství České republiky
a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny
o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci

Ministerstvo zemědělství České republiky a Ministerstvo zemědělství a výživy Ukrajiny, dále Strany, řídíce se úsilím rozvíjet a upevňovat vzájemně výhodnou spolupráci a navazovat přímé styky mezi firmami a organizacemi České republiky a sdruženími, podniky a institucemi Ukrajiny, dále Partneři, se dohodly o následujícím:

Článek 1

Strany v rámci své kompetence v souladu s platnými právními normami budou všestranně přispívat a napomáhat konkrétním účastníkům ekonomické a vědeckotechnické spolupráce každé ze Stran na všech úrovních.

Článek 2

Ekonomická, vědeckotechnická a výrobní spolupráce mezi Stranami se bude realizovat v následujících základních směrech:

1. Rostlinná výroba: šlechtění, semenářství, pěstování zemědělských kultur, včetně kukuřice, řepky, slunečnice, hrachu, cukrové řepy, se vzájemným využitím moderních technologií, rostlinných genetických zdrojů, ekologicky čistých metod a prostředků ochrany rostlin.

2. Živočišná výroba: chov a výkrm vysoce užitkových hospodářských zvířat na bázi současné výroby krmiv, včetně drůbežářství.

3. Biotechnologie: využití metod genového inženýrství pro zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat a zemědělských plodin, jejich odolnosti vůči nemocem a vypěstování nových odrůd zemědělských kultur.

4. Zpracování zemědělské produkce: rostlinné a živočišné výroby (mléčné a masné), doprava, balení, dávkování a skladování.

5. Mechanizace a automatizace zemědělsko-průmyslové výroby: rozpracování a využití nových výrobních technologií, zkoušení a společná výroba strojů na sklizeň pícnin, zařízení pro zpracovatelská odvětví, využití obnovitelných zdrojů energie pro zemědělské účely.Jiné směry spolupráce mohou být včleněny do Dohody podle vzájemné úmluvy.

Článek 3

Strany budou uskutečňovat a rozšiřovat vzájemně výhodný obchod se zemědělskou produkcí, materiály a zařízeními, technologickými linkami pro zpracování a balení zemědělské produkce, uskutečňujíce za tím účelem pravidelné dvoustranné konzultace.

Článek 4

Strany budou vypracovávat a podepisovat v pracovním pořádku veterinární požadavky, týkající se exportu a importu zvířat a suroviny živočišného původu.

Článek 5

Strany budou dodržovat požadavky mezinárodních konvencí o plnění podmínek karantény rostlin. Budou společně rozpracovávat opatření pro boj s plevely a nemocemi zemědělských kultur. S cílem dodržování požadavků ochrany půdy a životního prostředí budou všechny technologie a pesticidy před jejich masovým použitím procházet kontrolou na zkušebních stanicích.

Článek 6

Spolupráce mezi Stranami se bude uskutečňovat v následujících formách:

1. Vědeckotechnická a výrobní spolupráce, vytvoření společných podniků. Strany považují za účelné vytvoření společných podniků různých forem pro rozšíření zemědělské výroby, zvýšení její efektivnosti a také zavádění nových moderních systémů, technologií a metod.

2. Výměna vědeckotechnických informací, výsledků vědeckých výzkumů, konání vědeckých seminářů, sympozií, výstav.

3. Výměna vzorků semen, osiva, chemických přípravků, biologických materiálů, vzorků nových strojů, zařízení a vědeckých přístrojů k provádění zkoušek.

4. Společné výzkumy a rozpracování problémů, o které je oboustranný zájem.Jiné formy spolupráce mohou být včleněny do Dohody podle vzájemné úmluvy.

Článek 7

Výměna vzorků semen, techniky a jiné produkce a také publikovaných informací se bude uskutečňovat na základě reciproční výměny bezplatně nebo za jiných podmínek, dosažených dohodou.

Výměna delegací vědců, odborníků a stážistů se bude uskutečňovat za podmínek reciproční bezdevizové výměny v Partnery dohodnutém objemu a také za jiných podmínek s přihlédnutím k zájmu Partnerů.

Článek 8

Koordinaci činností, zaměřených na realizaci této Dohody, Strany ukládají Společné pracovní skupině, která bude projednávat konkrétní projekty a programy spolupráce, připravovat návrhy pro zainteresované vládní orgány k postupu jejich realizace a také koordinovat rozpracování a plnění společných opatření, týkajících se spolupráce, která se bude realizovat v souladu s touto Dohodou. Pracovní skupina bude svá zasedání provádět dvakrát ročně podle vzájemné dohody postupně na Ukrajině a v České republice. Dva měsíce před zasedáním Pracovní skupiny si Strany vymění své návrhy pro následné propracování. Ze zasedání Pracovní skupiny se vypracují protokoly.

Článek 9

Každý z Partnerů bere na sebe závazek nezveřejňovat ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou informaci, kterou obdržel od druhého Partnera a také výsledky společných prací, s výjimkou těch případů, když k tomu obdržel předchozí písemný souhlas druhého Partnera.

Využití výsledků ekonomické a vědeckotechnické spolupráce se bude uskutečňovat samostatně, pokud nebylo předem jinak rozhodnuto Partnery.

O právu na vlastnictví a využití výsledků získaných během společných prací se Partneři domlouvají podle samostatného Protokolu.

Článek 10

Tato Dohoda nabývá účinnosti ode dne podepsání a bude platná po dobu 5 let. Automaticky se bude prodlužovat na dalších 5 let, pokud jedna ze stran nepožádá písemně o ukončení její platnosti 6 (šest) měsíců do vypršení příslušného termínu.

Každá ze Stran může pozastavit Dohodu do ukončení příslušného pětiletého termínu. V tomto případě je Strana povinna sdělit své rozhodnutí v písemné formě šest měsíců před stanoveným termínem o pozastavení platnosti.

Dohodu je možno změnit a doplnit podle vzájemné úmluvy Stran.

Uzavřeno v Kyjevě dne 9. 4. 1993 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a ukrajinském jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za
Ministerstvo zemědělství
České republiky
Ing. Josef Lux v. r.
místopředseda vlády
a ministr zemědělství
Za
Ministerstvo zemědělství
a výživy Ukrajiny
Jurij Michajlovič Karasik v. r.
ministr zemědělství a výživy

PŘEKLAD

Jaroslav Palas
ministr zemědělství ČR

V Praze dne 7. března 2003

Č.j. 7137/2003-1000

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás informovat, že připravovaným přístupem k Evropské unii v roce 2004 je Česká republika povinna přizpůsobit svoji smluvní základnu principům Evropské unie a zároveň převezme celou její soustavu právních předpisů, s nimiž stávající závazky vyplývající pro Českou republiku z některých platných mezinárodních smluv nejsou v souladu.

Česká strana na základě výše uvedeného požádala diplomatickou cestou ukrajinskou stranu o vypuštění článku 4 Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci, podepsané v Kyjevě dne 9. dubna 1993. Předmětem tohoto článku jsou veterinární požadavky, týkající se exportu a importu zvířat a surovin živočišného původu. Ministerstvo agrární politiky Ukrajiny vyjádřilo v dopise Velvyslanectví České republiky v Kyjevě souhlas s vyjmutím tohoto článku z Dohody. Vyjmutím článku 4 bude předmětná Dohoda odpovídat požadavkům evropského práva.

Proto si dovoluji navrhnout, vážený pane kolego, aby v souladu s obsahem článku 10 Dohody, který umožňuje změnit a doplnit text Dohody podle vzájemné úmluvy stran, tento můj dopis a Vaše souhlasná odpověď tvořily Dohodu o vypuštění článku 4 z Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci.

Jsem přesvědčen, že naše dosavadní přátelské vztahy založené na principu oboustranně výhodné spolupráce se budou rozvíjet i do budoucna.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Palas v. r.
ministr zemědělství
České republiky

Vážený pan
Sergej N. Ryžuk
ministr agrární politiky Ukrajiny
Kyjev

PŘEKLAD

03. 04. 03 Č. j. 37-15-2-14/3588

Ministru zemědělství
České republiky
panu Jaroslavu Palasovi

Vážený pane ministře,

Ministerstvo agrární politiky Ukrajiny vyjadřuje svou úctu Ministerstvu zemědělství České republiky a sděluje, že nemá námitky proti vypuštění článku 4 Dohody mezi Ministerstvem zemědělství a potravinářského průmyslu Ukrajiny a Ministerstvem zemědělství České republiky o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci.

Ministerstvo agrární politiky Ukrajiny využívá této příležitosti, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zemědělství České republiky svou hlubokou úctou.

V úctě
Státní tajemník
S. Melnyk v. r.


1)   Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969, byla vyhlášena pod č. 15/1988 Sb.

E-shop

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.