Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 78/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 35, ze dne 15. 7. 2004

78

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2002 byla v Abú Dhabí podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů.

Dohoda byla na základě svého článku 23 odst. 2 předběžně prováděna ode dne podpisu a vstoupila v platnost na základě odstavce 1 téhož článku dne 8. února 2004.

Podle článku 23 odst. 3 vstupem této dohody v platnost je považována za neplatnou ve vztahu k České republice a ke Spojeným arabským emirátům Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených arabských emirátů, podepsaná dne 23. října 1991 v Praze, vyhlášená pod č. 116/1993 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
O LETECKÉ DOPRAVĚ

mezi
vládou České republiky
a
vládou Spojených arabských emirátů

Vláda České republiky a vláda Spojených arabských emirátů (dále uváděné jako "smluvní strany");

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví,

otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a

vedeny přáním sjednat dohodu za účelem rozvíjení leteckých služeb mezi a za územími jejich států,

se dohodly takto:

Článek 1
(Definice)

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a)   výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví sjednanou v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;
(b)   výraz "letecké úřady" znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů, a v případě Spojených arabských emirátů Ministerstvo komunikací nebo v obou případech, kteroukoli jinou osobu nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady;
(c)   výraz "určený letecký podnik" znamená každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 3 této dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách podle článku 2 odstavce (1) této dohody;
(d)   výrazy "území", "letecká dopravní služba", "mezinárodní letecká dopravní služba", "letecký podnik" a "přistání pro potřeby nikoli obchodní" mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy;
(e)   výraz "kapacita" ve vztahu k dohodnutým službám znamená nabízenou sedadlovou kapacitu letadla používaného při těchto službách, násobenou počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem v daném období na lince nebo úseku linky;
(f)   výraz "Příloha" znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 19 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání na tuto dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují zmíněnou Přílohu.

Článek 2
(Přepravní práva)

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za účelem zřízení a provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky na linkách stanovených v příslušné části Přílohy. Tyto služby a linky jsou dále nazývány "dohodnuté služby" a "stanovené linky".

(2) Podle ustanovení této dohody bude určený letecký podnik nebo letecké podniky každé smluvní strany využívat při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách následující práva:

(a)   létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;
(b)   přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní;
(c)   nakládat a vykládat na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z místa nebo míst na území státu první smluvní strany; a
(d)   nakládat a vykládat na území třetích států v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z míst na území státu druhé smluvní strany, stanovených v Příloze.

(3) Letecké podniky každé smluvní strany, jiné než ty, které jsou určené podle článku 3 této dohody, budou také užívat práva stanovená v odstavci (2) (a) a (b) tohoto článku.

(4) V odstavci (2) tohoto článku nemůže být nic považováno za udělení práva určenému leteckému podniku nebo podnikům jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany.

Článek 3
(Určení a provozní oprávnění)

(1) Každá smluvní strana má právo určit letecký podnik nebo letecké podniky za účelem provozu dohodnutých služeb pro svoji potřebu a odvolat určení kteréhokoli leteckého podniku nebo nahradit dříve určený jiným leteckým podnikem. Toto určení bude provedeno písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Nebude-li mezi leteckými úřady obou smluvních stran výslovně dohodnuto jinak, nebude pro každou jednotlivou linku určeno více než jeden určený letecký podnik z každé smluvní strany.

(2) Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí bez prodlení, podle ustanovení odstavce (3) a (4) tohoto článku, určenému leteckému podniku druhé smluvní strany potřebná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Letecký úřad každé smluvní strany má právo odmítnout přijmout určení leteckého podniku a odmítnout udělit provozní oprávnění uvedené v odstavci (2) tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této dohody, kdykoli smluvní strana nemá důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží druhé smluvní straně nebo občanům jejího státu.

(5) Jakmile byl letecký podnik určen a oprávněn podle tohoto článku, může v plném nebo částečném rozsahu provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že tarify a letové řády stanovené podle ustanovení článků 12 a 14 této dohody jsou pro tyto služby v platnosti.

Článek 4
(Odvolání a pozastavení provozního oprávnění)

(1) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit pro využívání těchto práv, dočasně nebo trvale, podmínky, které považuje za nezbytné, jestliže tento letecký podnik:

(a)   neprokáže leteckému úřadu smluvní strany, která poskytuje práva, způsobilost plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které v souladu s Úmluvou tento úřad uplatňuje; nebo
(b)   neprokáže, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola patří státu smluvní strany, která určila letecký podnik, nebo občanům jejího státu; nebo
(c)   jiným způsobem nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

(2) Pokud nebude nutné provést okamžitá opatření k zabránění dalšího porušování výše uvedených zákonů a předpisů, budou práva uvedená v odstavci (1) tohoto článku uplatněna pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Pokud nebude leteckými úřady dohodnuto jinak, budou tyto konzultace mezi leteckými úřady obou smluvních stran zahájeny do šedesáti (60) dnů od data požadavku učiněného kterýmkoli leteckým úřadem.

Článek 5
(Uplatňování zákonů, předpisů a postupů)

(1) Při vstupu, pobytu a výstupu z území státu jedné smluvní strany musí být dodržovány leteckými podniky druhé smluvní strany zákony, předpisy a postupy státu této smluvní strany, vztahující se na provoz a navigaci letadel.

(2) Zákony a předpisy a postupy státu jedné smluvní strany, týkající se vstupu, pobytu, tranzitu nebo výstupu cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou zákony, předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, přistěhovalectví, pasů, cel, měnových a zdravotních nebo hygienických opatření, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, a zboží a poštovní zásilky dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

(3) Při uplatňování celních, přistěhovaleckých, karanténních a podobných předpisů nebude žádná smluvní strana dávat přednost svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem druhé smluvní strany, provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 6
(Ochrana letectví)

(1) Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, že jejich závazek chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody.

(2) Smluvní strany budou zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988, a jakékoli jiné mnohostranné smlouvy upravující ochranu letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

(3) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(4) Smluvní strany budou, ve svých vzájemných vztazích, jednat v souladu s ustanoveními o ochraně letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření platná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně letectví uvedená výše v odstavci (4) vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

(6) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání.

(7) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(8) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními, směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(9) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu letectví, letecký úřad této smluvní strany může požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Nedosažení uspokojivé dohody do jednoho (1) měsíce od data takové žádosti bude důvodem k uplatnění článku 4 této dohody. Bude-li to vyžadovat vážná nepředvídatelná situace, může kterákoli smluvní strana provést prozatímní opatření před uplynutím měsíční lhůty.

Článek 7
(Bezpečnost letectví)

(1) Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající platnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy, stanovené podle Úmluvy.

(2) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

(3) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem přijatých druhou smluvní stranou v kterékoli oblasti vztahující se na posádky, letadla a jejich provoz. Takové konzultace se uskuteční do třiceti (30) dnů ode dne požádání.

(4) Jestliže po těchto konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana neúčinně udržuje a vykonává v kterékoli oblasti bezpečnostní normy alespoň na minimální úrovni stanovené v daném období Úmluvou, tato smluvní strana oznámí druhé smluvní straně svá zjištění a opatření považovaná za nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo souladu s těmito minimálními normami, a druhá smluvní strana učiní příslušná opravná opatření. Neuskutečnění příslušných opravných opatření druhou smluvní stranou do patnácti (15) dnů, nebo v delší lhůtě, která může být dohodnuta, bude důvodem pro uplatnění článku 4 této dohody.

(5) Nehledě na povinnosti uvedené v článku 33 Úmluvy je dohodnuto, že jakékoli letadlo provozované leteckým podnikem jedné smluvní strany, nebo jeho jménem na základě smlouvy o leasingu, na službách do nebo z území státu jiné smluvní strany může, v době, kdy se nachází na území státu druhé smluvní strany, být podrobeno inspekci oprávněnými zástupci státu druhé smluvní strany, na palubě i zvenku za účelem ověření jak platnosti dokladů letadla a jeho posádky, tak i zjevného stavu letadla a jeho vybavení (dále v tomto článku nazývané "inspekce na stojánce"), za předpokladu, že to nepovede k nepřiměřenému zpoždění.

(6) Jestliže jakákoli inspekce na stojánce nebo série inspekcí na stojánce povede:

(a)   k vážným obavám, že letadlo nebo provozování letadla neodpovídají minimálním normám stanoveným v daném období Úmluvou, nebo
(b)   k vážným obavám, že jsou neúčinně udržovány a vykonávány v kterékoli oblasti bezpečnostní normy stanovené v daném období Úmluvou,
smluvní strana provádějící inspekci bude, pro účely článku 33 Úmluvy, mít právo svobodně prohlásit, že požadavky, na základě kterých byla vydána nebo uznána za platná osvědčení nebo průkazy týkající se daného letadla nebo jeho posádky, nebo požadavky, za kterých má být letadlo provozováno, neodpovídají nebo nejsou vyšší minimální normy stanovené Úmluvou.

(7) V případě, že přístup k provedení inspekce letadla na stojánce, provozovaného leteckým podnikem jedné smluvní strany nebo jeho jménem v souladu s odstavcem (5) tohoto článku, je odepřen zástupcem tohoto leteckého podniku nebo leteckých podniků, bude mít druhá smluvní strana právo svobodně usoudit, že vznikly vážné obavy popsané v odstavci (6) tohoto článku, a učinit závěry v něm uvedené.

(8) Každá smluvní strana si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo upravit provozní oprávnění leteckému podniku nebo leteckým podnikům druhé smluvní strany v případě, že usoudí, ať již na základě inspekce na stojánce, série inspekcí na stojánce, odepření přístupu k inspekci na stojánce, konzultací nebo jiných zjištění, že okamžitá opatření jsou nezbytná pro bezpečný provoz leteckého podniku.

(9) Jakékoli opatření jedné smluvní strany podle odstavců (4) nebo (8) tohoto článku bude přerušeno, jakmile přestanou trvat důvody, pro které bylo zavedeno.

Článek 8
(Celní ustanovení, cla a daně)

(1) Každá smluvní strana osvobodí určený letecký podnik druhé smluvní strany od dovozních omezení, cla, nepřímých daní, inspekčních poplatků a jiných celostátních a místních dávek a poplatků, pokud jde o letadla, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, tabáku, nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím za letu) a jiné věci, které jsou určeny k použití výhradně v souvislosti s provozem nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany provozujícího dohodnuté služby, stejně tak jako tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky společnosti a obvyklý náborový materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem.

(2) Osvobození udělená podle tohoto článku se budou vztahovat na položky uvedené v odstavci (1) tohoto článku:

(a)   dovezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jeho jménem;
(b)   ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany od příletu až do odletu z území státu druhé smluvní strany; a
(c)   vzaté na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany a určené k použití při provozu dohodnutých služeb, a to bez ohledu na to, zda tyto položky jsou používány nebo spotřebovány zcela nebo zčásti na území státu smluvní strany, která poskytuje výjimku, za předpokladu, že takové položky nebudou zcizovány na území státu této smluvní strany.

(3) Obvyklé palubní vybavení letadla, stejně tak jako materiál a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod celním dohledem tohoto celního úřadu do doby, než budou znovu vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(4) Osvobození poskytnutá tímto článkem, pokud jde o spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů a obvyklé palubní vybavení, se budou vztahovat i na situace, kdy určený letecký podnik kterékoli smluvní strany vstoupí v ujednání s jiným leteckým podnikem či podniky o zápůjčce nebo přenechání na území státu druhé smluvní strany za předpokladu, že takové jiné letecké podniky požívají stejná osvobození od druhé smluvní strany.

Článek 9
(Užívání letišť a leteckých zařízení)

(1) Poplatky uložené na území státu jedné smluvní strany určenému leteckému podniku druhé smluvní strany za použití letišť, leteckých navigačních a jiných zařízení nebudou vyšší než poplatky ukládané jakémukoli jinému letadlu téže kategorie vykonávajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(2) Žádná smluvní strana neposkytne výhody svému vlastnímu nebo jinému leteckému podniku před leteckým podnikem druhé smluvní strany, konajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby, při užívání letišť, letových cest, leteckých provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

(3) Každá smluvní strana bude podporovat konzultace o uživatelských poplatcích mezi svými k vyměřování poplatků oprávněnými orgány a leteckými podniky používajícími služby a zařízení provozovaná těmito orgány vyměřujícími poplatky, kdykoli to bude praktické učiní tak prostřednictvím organizací zastupujících tyto letecké podniky. Jakékoli návrhy na změny těchto poplatků budou předány uživatelům v přiměřené lhůtě, aby měli možnost vyjádřit své stanovisko dříve, než budou změny uskutečněny.

Článek 10
(Tranzit)

Cestující v přímém tranzitu přes území státu smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou pro takový účel, budou podrobeni, s výjimkou ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 6 této dohody, a plnění úkolu zabránit nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v tranzitu budou osvobozeny od cla a jiných poplatků.

Článek 11
(Prodej služeb a převod finančních prostředků)

(1) Na základě oznámení leteckému úřadu první smluvní strany a po příslušné obchodní registraci v souladu se zákony a předpisy státu této první smluvní strany bude mít určený letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu první smluvní strany, buď přímo nebo prostřednictvím svých zprostředkovatelů, a kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně, uznané devizovými předpisy platnými na daném území.

(2) Určené letecké dopravní podniky smluvních stran budou mít právo přepočítat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany ve volně směnitelné měně. Přepočet a převod bude uskutečněn bez omezení podle převládajícího tržního devizového kurzu pro tyto transakce, platného v den převodu. V případě, že převládající tržní devizový kurz neexistuje, přepočet a převod bude uskutečněn bez omezení podle úředního přepočítacího kurzu, platného v den převodu. Skutečný převod bude proveden bez prodlení a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

(3) V případě, že platby mezi smluvními stranami budou upraveny zvláštní dohodou, bude použita tato zvláštní dohoda.

Článek 12
(Tarify)

(1) Výraz "tarif, užívaný dále, znamená ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek), a podmínky, za kterých se tyto ceny nebo poplatky používají, včetně provizí placených při přepravě za zprostředkovatelské služby, poplatky a podmínky za jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny leteckými podniky, a rovněž zahrnuje jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou.

(2) Tarify používané určeným leteckým podnikem smluvní strany pro služby zahrnuté v této dohodě budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem významným činitelům, jako jsou zájmy uživatelů, náklady na provoz, povaha služeb (jako je rychlost a cestovní pohodlí), sazby zprostředkovatelských odměn, přiměřený zisk, tarify jiných leteckých podniků a jiné obchodní úvahy na daném trhu.

(3) Žádný z leteckých úřadů obou smluvních stran nebude požadovat od svých určených leteckých podniků, aby prováděly před předložením tarifů ke schválení konzultace s jinými leteckými podniky, ale rovněž nebude bránit takovým konzultacím.

(4) Tarify budou předloženy určeným leteckým podnikem nejméně třicet (30) dnů před navrhovaným datem účinnosti u leteckých úřadů obou smluvních stran. Takto předložený tarif může být leteckými úřady schválen kdykoliv. Nicméně, takový tarif bude považován za schválený po uplynutí dvaceti jednoho (21) dne po datu, kdy byl předložen, pokud by se letecké úřady obou smluvních stran navzájem písemně neinformovaly v rámci dvaceti (20) dnů po obdržení tarifu, že s navrženými tarify nesouhlasí.

(5) Nic v uvedeném odstavci (4) nebude bránit leteckým úřadům obou smluvních stran jednostranně odmítnout jakýkoli předložený tarif určeným leteckým podnikem smluvní strany. Jakékoli takové jednostranné opatření bude vzato v úvahu pouze v případě, jestliže letecký úřad bude toho názoru, že takto navržený tarif je nepřiměřeně diskriminující, podstatně vysoký nebo nízký, protože zneužívá dominantního postavení, nebo uměle nízký, protože má přímou nebo nepřímou podporu nebo subvenci nebo je důsledkem dampingové ceny. V takovém případě letecký úřad předem písemně oznámí svůj jednostranný nesouhlas s takto předloženým tarifem leteckému úřadu druhé smluvní strany, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů po jeho obdržení.

(6) Na základě požadavku určený letecký podnik jedné smluvní strany oznámí leteckému úřadu druhé smluvní strany tarify pro přepravu začínající na území této druhé smluvní strany po stanovených linkách do třetích států.

(7) Letecké úřady obou smluvních stran nebudou požadovat předložení tarifu ke schválení pro přepravu zboží mezi body na území smluvních stran.

(8) Letecký úřad jedné smluvní strany může kdykoliv požádat letecký úřad druhé smluvní strany o konzultace týkající se uplatňování tohoto článku. Takové konzultace se musí uskutečnit nejpozději do třiceti (30) dnů po doručení žádosti. Nebude-li dosaženo dohody, bude platné rozhodnutí leteckého úřadu smluvní strany, na jehož území přeprava začíná.

(9) Určené letecké podniky budou mít právo tarifního vyrovnání a používat tarify schválené jakémukoli leteckému podniku, včetně charterových cen, mezi kterýmkoli párem míst vyskytujících se na linkách stanovených v Příloze. Tarif používaný v souladu s ustanovením tohoto odstavce bude oznámen pro informaci leteckému úřadu smluvní strany, z jehož území bude používán nejpozději v den jeho zavedení.

(10) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo vyšetřovat porušení tarifu a prodejních podmínek kterýmkoli leteckým podnikem, zprostředkovatelem pro dopravu cestujících nebo zboží, organizátorem zájezdů nebo zasilatelem.

Článek 13
(Slušná soutěž)

(1) Každá smluvní strana umožní určeným leteckým podnikům obou smluvních stran slušnou a rovnocennou příležitost k provozování mezinárodní letecké dopravy upravenou touto dohodou.

(2) Každá smluvní strana bude využívat všechny vhodné prostředky v rámci její jurisdikce k vyloučení všech forem nepřijatelné diskriminace nebo nerovných praktik v soutěži nepříznivě ovlivňujících pozici leteckého podniku druhé smluvní strany.

(3) Každá smluvní strana umožní každé určené letecké společnosti stanovit frekvence a kapacity mezinárodní letecké dopravy v rozsahu a na základě obchodního posouzení trhu. V souladu s tímto právem žádná ze smluvních stran nebude jednostranně omezovat limit rozsahu přepravy, frekvencí nebo omezovat pravidelnost služeb nebo typu letadla nebo používaných typů v souladu s touto dohodou, a to určenými leteckými podniky druhé smluvní strany, vyjma, jak může být požadováno z důvodů celních, technických, provozních nebo ochrany životního prostředí v zájmu sjednocení podmínek stanovených článkem 15 Úmluvy.

(4) Žádná smluvní strana nebude uplatňovat na leteckém podniku druhé smluvní strany přepravní kvóty, odměny za vydání souhlasu nebo jiný požadavek se vztahem ke kapacitě a frekvenci nebo přepravy, který by byl v rozporu s cíly této dohody.

Článek 14
(Letové řády)

(1) Letecký podnik určený jednou smluvní stranou předloží nejméně čtyřicet pět (45) dnů před zahájením služeb leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení svůj zamýšlený letový řád, uvádějící počet frekvencí, typ letadla, časy, cestovní uspořádání a počet míst nabízených veřejnosti a období platnosti letového řádu. Tentýž postup bude platit pro jakoukoli změnu letového řádu.

(2) Pokud určený letecký podnik požaduje provozovat doplňkové lety k letům uvedeným v letových řádech, bude žádat povolení od leteckého úřadu druhé smluvní strany. Takový požadavek bude obvykle předložen alespoň dva pracovní dny před provedením takových letů.

Článek 15
(Zastoupení leteckého podniku)

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít povoleno na základě reciprocity vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany svého zástupce, obchodní, technický a jiný odborný personál přiměřeně potřebný k provozování dohodnutých služeb.

(2) Zástupce a personál budou podléhat právním předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

(3) Určené letecké podniky obou smluvních stran, podle právních předpisů platných na příslušném území, budou mít právo zřizovat na území státu druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře na podporu letecké dopravy a k prodeji leteckých dopravních služeb.

Článek 16
(Pozemní odbavování)

(1) Na základě reciprocity udělí každá smluvní strana každému určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo vybrat si na území státu druhé smluvní strany k částečnému nebo úplnému provádění pozemních odbavovacích služeb kteréhokoli agenta z odbavovacích agentů oprávněných příslušnými orgány druhé smluvní strany k poskytování těchto služeb.

(2) Kromě oprávnění uvedeného v odstavci (1) tohoto článku může každý určený letecký podnik provádět své vlastní pozemní odbavení, pokud jde o odbavení cestujících k letu. Toto právo bude podléhat pouze omezením vyplývajícím z požadavků na bezpečnost provozu a ochranu před nezákonnými činy a nezahrnuje právo k pozemním odbavovacím službám na letištní straně letiště. Pokud důvody bezpečnosti provozu a ochrany před nezákonnými činy brání vlastnímu pozemnímu odbavení uvedenému v tomto odstavci, musí být takové pozemní odbavovací služby bez zvýhodnění nebo diskriminace dostupné každému leteckému podniku, který poskytuje podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(3) Určený letecký podnik jedné smluvní strany může také poskytovat pozemní odbavovací služby podle odstavce (2) tohoto článku zcela nebo zčásti pro jiné letecké podniky létající na totéž letiště na území státu druhé smluvní strany.

Článek 17
(Poskytování údajů)

Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne, nebo zajistí, aby jím určený letecký podnik poskytl leteckému úřadu druhé smluvní strany periodické statistické údaje nebo jiné podobné údaje týkající se přepravy uskutečněné určeným leteckým podnikem na linkách stanovených v této dohodě v rozsahu, který může být rozumně požadován za účelem posouzení provozování dohodnutých služeb.

Článek 18
(Konzultace)

(1) Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech ovlivňujících provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace ke kterémukoli problému, týkajícímu se této dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data doručení žádosti druhou smluvní stranou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 19
(Změny)

(1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této dohody, vstoupí tato změna, jestliže je dohodnuta mezi smluvními stranami, v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót. Datum výměny nót bude datum doručení pozdější z těchto dvou nót.

(2) Změny v Příloze k této dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Budou prozatímně prováděny od data dohodnutého těmito leteckými úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

(3) Jestliže vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě dotýkající se vztahů mezi oběma smluvními stranami, bude tato dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, ve kterém byla tato ustanovení přijata oběma smluvními stranami.

Článek 20
(Řešení sporů)

(1) V případě sporu, vyplývajícího z výkladu nebo provádění této dohody, se takový spor v prvé řadě vynasnaží letecké úřady smluvních stran vyřešit jednáním.

(2) Nedosáhnou-li letecké úřady dohody, bude spor řešen jednáním mezi smluvními stranami.

(3) Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout vyřešení sporu jednáním, mohou jej postoupit takové osobě nebo orgánu, na kterém se shodnou, k poradnímu posudku nebo k vydání závazného rozhodnutí podle toho, jak se smluvní strany dohodnou, nebo bude, na základě žádosti kterékoliv smluvní strany, předložen k rozhodnutí rozhodčímu soudu tří rozhodců.

(4) Tento rozhodčí soud bude ustaven následovně: každá smluvní strana jmenuje jednoho člena a tito dva členové se poté dohodnou a jmenují státního příslušníka třetího státu jako předsedu. Členové budou jmenováni do dvou měsíců a předseda do tří měsíců od data, ke kterému kterákoli smluvní strana informovala druhou smluvní stranu o záměru předložit spor rozhodčímu soudu.

(5) Nebudou-li lhůty stanovené v odstavci (4) tohoto článku dodrženy, může kterákoli smluvní strana, nebude-li jakékoli jiné příslušné ujednání, požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby učinil nezbytná jmenování. Je-li prezident občanem státu některé ze smluvních stran nebo cokoliv mu jinak brání ve vykonání tohoto úkolu, učiní nezbytná jmenování viceprezident, který ho zastupuje.

(6) Rozhodčí soud dosáhne svých rozhodnutí většinou hlasů. Jeho rozhodnutí budou závazná pro smluvní strany. Každá smluvní strana hradí náklady na svého člena stejně tak, jako své zastoupení při rozhodčím řízení; náklady na předsedu a jakékoli jiné náklady ponesou smluvní strany rovným dílem. Ve všech ostatních záležitostech rozhodčí soud stanoví svůj vlastní postup.

Článek 21
(Registrace)

Tato dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány příslušným úřadem u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 22
(Ukončení platnosti)

Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody v takovém případě skončí dvanáct (12) měsíců po datu doručení oznámení druhé smluvní straně, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět na základě dohody mezi smluvními stranami. V případě, že chybí potvrzení o přijetí druhou smluvní stranou, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo doručeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 23
(Vstup v platnost)

(1) Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně diplomatickou nótou, že ústavně předepsané formality pro schválení této dohody byly v jejím státě splněny. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z těchto dvou oznámení.

(2) Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.

(3) Jakmile tato dohoda vstoupí v platnost, Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených arabských emirátů o leteckých službách, podepsaná dne 23. října 1991 v Praze, bude považována za neplatnou ve vztahu k České republice a ke Spojeným arabským emirátům.

Dáno v Abú Dhabí dne 15. prosince 2002

ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechny texty jsou autentické. V případě rozdílnosti ve výkladu bude rozhodující anglický text.

Za vládu
České republiky
Ing. Jiří Kubínek v. r.
náměstek ministra dopravy a spojů  
Za vládu
Spojených arabských emirátů
Ahmed Humaid Al Tayer v. r.
ministr dopravy

Příloha

Oddíl I
Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky České republiky:

Počáteční místa mezilehlá místa místa určení místa za
Body v České republice kterákoli místa body ve S. A. E. kterákoli místa za

Oddíl II
Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky Spojených arabských emirátů:

Počáteční místa mezilehlá místa místa určení místa za
Body v S. A. E. kterákoli místa body v České republice kterákoli místa za
Poznámky
1.  Určený letecký podnik nebo letecké podniky obou smluvních stran mohou kdykoli nebo na všech letech vynechat přistání ve kterémkoli nebo ve všech mezilehlých bodech a nebo bodech za.
2.  Plný výkon přepravních práv páté svobody je dovolen bez jakýchkoli omezení, pokud jde o linky, frekvence a nebo nabízené kapacity.
3.  Veškeré přepravy nákladů jsou povoleny bez omezení, pokud jde o linky, frekvence a nebo kapacity nabízené s vlastním nebo pronajatým letadlem.
4.  Jakémukoli určenému leteckému podniku jedné smluvní strany je při provozování a vyhlašování leteckých služeb na zvláštních linkách umožněno uzavřít dohodu týkající se blocked-space a code-share, a to s:
a)   leteckým podnikem nebo leteckými podniky druhé smluvní strany;
b)   leteckým podnikem nebo leteckými podniky třetí strany. Smluvní strany této dohody mají právo nepřijmout takové ujednání, pokud třetí strana nemá zmocnění nebo které není umožněno provádět podobné dohody o těchto uvedených službách mezi leteckými společnostmi druhé smluvní strany a jinými leteckými podniky z míst třetí strany nebo přes takovou třetí stranu.

Ustanovení této Poznámky jsou pro všechny letecké podniky předmětem ujednání v tom smyslu, že:

(a)   drží stanovená přepravní práva v souladu s principy této dohody, a
(b)   taková ujednání podléhají souhlasu leteckých úřadů obou smluvních stran.

Letecké podniky participující na ujednání o code-share a blocked-space jsou povinny návrh tohoto ujednání zaslat leteckým úřadům obou smluvních stran v době nejvýše čtyřiceti pěti (45) dnů před jejich navrhovaným zavedením. Taková ujednání o code-share a blocked-space jsou předmětem schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

E-shop

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2018, 6. vydání

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2018, 6. vydání

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

I díky rostoucí ekonomice a potřebě stabilizace pracovního prostředí využívá stále větší množství organizací a firem jako nástroj možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výhod a různých benefitů. Nadále tedy platí, že jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 180 otázek a odpovědí, 3.vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 180 otázek a odpovědí, 3.vydání

Ing. Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 180 nejčastějších a ...

Cena: 342 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

JUDr. Nataša Randlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.