Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 69/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 27, ze dne 7. 6. 2004

69

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. listopadu 1999 byla v Limě přijata Smlouva o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra (CIP).

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky ke Smlouvě, podepsaná prezidentem republiky dne 16. října 2003, byla uložena u vlády Peruánské republiky, depozitáře Smlouvy, dne 6. listopadu 2003.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 26. listopadu 1999. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením odstavce 2 téhož článku dne 1. prosince 2003.

Anglické znění a český překlad Smlouvy se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Smlouva o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra (CIP)

Berouce v úvahu, že:

Nejvyšším výnosem přijatým roku 1967 peruánská vláda ustavila Mezinárodní bramborářské centrum (nadále jen jako CIP nebo Centrum). CIPu byl tehdy udělen status Mezinárodní instituce v rámci Peru;

od roku 1972 je CIP integrální součástí Poradní skupiny pro mezinárodní zemědělský výzkum (nadále jen jako CGIAR), konsorcia národních vlád, multilaterálních agentur pro technickou pomoc, soukromých nadací a jiných institucí, které podporují různá mezinárodní výzkumná střediska, jejichž cílem je zlepšovat a zvyšovat zemědělskou produkci v rozvojovém světě; a

zatímco peruánská vláda udělila CIPu status mezinárodní instituce v rámci Peru, globální poslání Centra vyžaduje, aby CIP bylo formálně uznáno jako instituce s mezinárodním právním statusem těmi státy, s nimiž spolupracuje;

Strany této smlouvy si přejí uznat Mezinárodní bramborářské centrum jako mezinárodní právnickou osobu, která se řídí platným mezinárodním právem a dalšími podmínkami, jež Centru umožní jednat efektivně, a tak dosáhnout jeho cílů.

Následně se strany dohodly takto:

Článek 1
Uznání mezinárodní právní subjektivity

1. Tímto se uznává mezinárodní právní subjektivita Mezinárodního bramborářského centra. Jako mezinárodní organizace bude CIP provádět své poslání a sledovat své cíle v souladu se zákony států, v nichž se bude jeho činnost uskutečňovat.

2. CIP bude spravovat své záležitosti v souladu se stanovami, které jsou připojeny k této smlouvě a které mohou být čas od času měněny či doplňovány v souladu s ustanoveními těchto stanov o změnách.

Článek 2
Vymezení

1. Jediným účelem této smlouvy je udělení statusu mezinárodní právnické osoby CIPu. Může však také sloužit jako základ pro udělení takových výsad a imunit CIPu, které jsou zapotřebí k provádění jeho činnosti.

2. Tato smlouva neukládá stranám žádný závazek poskytovat CIPu jakoukoli formu finančních příspěvků nebo podpory, nebo přebírat či ručit za jakékoliv povinnosti, dluhy nebo jiné závazky CIPu.

3. Tato smlouva se nedotýká práv a povinností CIPu, které mohou vyplývat ze smluvních ujednání uzavřených mezi Centrem a třetími stranami. Podobně se nedotýká práv a povinností CIPu, které mohou vyplývat z dohod či smluv, které Centrum uzavřelo s kteroukoliv vládou, pokud se příslušná vláda nebo vlády a CIP nerozhodnou tyto dohody či smlouvy znovu projednat, aby se vzal v úvahu mezinárodní status CIPu.

Článek 3
Podpis a přístup

1. 

Tato smlouva bude otevřena k podpisu pro státy na Ministerstvu zahraničních věcí Peruánské republiky. Zůstane otevřena k podpisu po dobu 2 let počínaje 26. listopadem 1999.

2.

 Po uplynutí doby stanovené v odstavci 1 zůstane tato smlouva otevřena pro přístup kteréhokoliv státu na základě schválení správní rady CIPu.

3. 

Listiny o přístupu budou uloženy u depozitáře této smlouvy.

4.

 Depozitářem této smlouvy bude vláda Peruánské republiky, která

  a) bude informovat všechny státy, jež tuto smlouvu podepsaly nebo k ní přistoupily, o: 

 

(I)   každém novém podpisu nebo uložení ratifikační listiny, přijetí, schválení nebo přístupu, spolu s jejich datem;

(II)   datu vstupu této smlouvy v platnost;

 

(III) uložení listiny o ukončení této smlouvy spolu s datem jejího uložení a datem, k němuž vstupuje v platnost; a
  b)  předá ověřené kopie této smlouvy všem signatářským státům a všem státům přistupujícím k této smlouvě;
   c) bude mít v úschově originální text této smlouvy a plné moci, které byly předloženy.

Článek 4
Vstup v platnost

1. Tato smlouva vstoupí v platnost po podpisu třemi státy.

2. Pro každý stát, který uloží listinu o přístupu po vstupu této smlouvy v platnost, tato smlouva vstoupí v platnost prvního dne měsíce po datu přijetí takové listiny depozitářem.

Článek 5
Doplňky a změny

1. Kterákoliv strana může navrhnout doplněk nebo změnu této smlouvy. Doplňky nebo změny budou podléhat schválení většinou stran.

2. Takto schválený doplněk či změna vstoupí v platnost pro všechny státy, které jsou stranami smlouvy a které doplněk přijaly, třicet dnů po uložení listin o souhlasu většinou států-stran u depozitáře. Poté vstoupí v platnost pro každý zbývající stát-stranu třicet dnů po datu uložení listiny o souhlasu.

Článek 6
Odstoupení

Kterákoliv strana této smlouvy může od této smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení svého záměru depozitáři, který toto oznámení rozešle ostatním stranám. Takové odstoupení vstoupí v platnost tři měsíce po přijetí oznámení depozitářem.

Článek 7
Ukončení Smlouvy

Tato smlouva skončí po rozpuštění CIPu, nebo když následkem odstoupení zbudou méně než tři strany Smlouvy.

Článek 8
Urovnání sporů

1. Jakýkoliv spor mezi stranami týkající se výkladu nebo uplatňování této smlouvy, který nebude moci být urovnán smírně, bude předložen na žádost kterékoliv strany sporu arbitrážnímu tribunálu, složenému ze tří členů. Každá strana určí jednoho arbitra a oba takto určení arbitři společně jmenují třetího arbitra jako svého předsedu.

2. Jestliže jedna ze stran neurčí svého arbitra a neučiní tak do dvou měsíců poté, co k tomu byla vyzvána druhou stranou, tato druhá strana může vyzvat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl potřebné jmenování. Jestliže do dvou měsíců po svém jmenování nebudou oba arbitři schopni dosáhnout dohody o výběru třetího arbitra, každá z obou stran sporu může vyzvat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl potřebné jmenování.

3. V případě neobsazeného místa předsedy Mezinárodního soudního dvora nebo neschopnosti předsedy vykonávat předsednickou funkci, nebo v případě, že by předseda byl státním příslušníkem jedné ze stran sporu, jmenování podle odstavce 2 provede místopředseda soudního dvora nebo, v případě jeho nebo její neschopnosti tak učinit, nejstarší soudce soudního dvora.

4. Pokud strany nerozhodnou jinak, tribunál stanoví svá vlastní procedurální pravidla.

5. Tribunál dosáhne rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí bude konečné a pro strany sporu závazné.

Článek 9
Autentické texty

Autentické texty této smlouvy budou v anglickém, francouzském a španělském jazyce.

NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní zplnomocnění zástupci, kteří byli řádně pověřeni svými příslušnými vládami, podepsali tuto smlouvu.

Podepsáno v Limě dne 26. listopadu 1999.

Následují podpisy:

Za peruánskou vládu:  
Fernando de Trazegnies Granda  
ministr zahraničních věcí
Za bolívijskou vládu:  
Jorge Gumucio Granier 
velvyslanec
Za ekvádorskou vládu:
Horacio Sevilla Borja
velvyslanec
Za egyptskou vládu
Hala Hassan Ismailvel
vyslanec
Čestný svědek
za Program OSN pro rozvoj (UNDP):
Kim Boldic
stálý představitel

Platné znění stanov Mezinárodního bramborářského centra (CIP)

Tímto dokumentem se dosvědčuje, že stanovy, jimiž se bude řídit Mezinárodní bramborářské centrum, jehož status mezinárodní právnické osoby byl uznán mezinárodní smlouvou podepsanou v Limě dne 26. listopadu roku 1999, a které tvoří nedílnou součást uvedené smlouvy, vyhovují ustanovením článku 1 této smlouvy.

STANOVY

KAPITOLA 1
NÁZEV, PRÁVNĺ STATUS, ÚSTŘEDĺ, DOBA TRVÁNĺ, CĺLE, ČINNOST A PRÁVNĺ PŮSOBNOST CIPu

ČLÁNEK 1. - Název a právní status: "Mezinárodní bramborářské centrum", známé též pod španělským akronymem "CIP", je nezisková nezávislá organizace s mezinárodním statusem, jejíž cíle jsou výlučně vědecké a vzdělávací. Má plnou autonomii, pokud jde o její správu, personál a činnost.

CIP má plný mezinárodní právní status vzhledem ke smlouvě, na níž je založeno, a k mezinárodní povaze svých členů a své činnosti. Má plnou právní působnost potřebnou pro výkon svých funkcí a uskutečňování svých cílů.

ČLÁNEK 2. - Ústředí: Hostitelskou zemí CIPu je Peruánská republika s ústředím umístěným ve městě Limě. Správní rada může zřídit úřadovny na jiných místech v Peru nebo v zahraničí podle toho, jak to bude vyžadovat pomoc agendě Centra.

ČLÁNEK 3. - Doba trvání: Doba trvání CIPu není určena, ale jeho činnost může ustat, dohodne-li se na tom správní rada podle ustanovení obsažených v kapitole VII těchto stanov.

ČLÁNEK 4. - Cíl: Cíl CIPu je definován ve smyslu mandátu, který byl Centru uložen, a poslání, jež mu bylo svěřeno, jak je uvedeno v následujících odstavcích tohoto článku.

Účelem CIPu je:

(a)   Provádět výzkum potřebný k řešení prioritních problémů limitujících produkci a spotřebu brambor a sladkých brambor (batata) v rozvojových zemích.
(b)   Pomáhat zachovat genetickou variabilitu andských kořenových a hlízových plodin a jiných.
(c)   Koordinovat a provádět výzkum potřebný k rozvoji trvale udržitelných systémů hospodaření v horských oblastech s důrazem na andskou oblast.

Tato činnost zahrnuje adaptaci poznatků shromážděných z průmyslově vyspělých zemí, jakož i příslušný posklizňový výzkum.

Posláním CIPu je pomáhat zvyšovat produkci potravin, vytvářet trvale udržitelné zemědělské systémy příznivé vůči životnímu prostředí a zlepšovat dobré životní podmínky lidí:

(a)   prováděním koordinovaných multidisciplinárních programů;
(b)   prováděním rozsáhlého výzkumu v rámci spolupráce a školení s cílem posílit kapacitu národních výzkumných programů pro stanovení a využití specifického potenciálu produktů mandátu CIPu v rámci rozličných potravinových systémů;
(c)   rozvíjením spolupráce mezi zeměmi na podporu vzájemného pochopení a spolupůsobení při řešení společných problémů a
(d)   napomáháním vědcům v celosvětovém měřítku odpovídat úspěšně a pružně na měnící se požadavky zemědělství.

CIP má všechny potřebné předpoklady a bude schopno ujmout se povinností spojených s dosažením svého cíle. Jak z toho vyplývá, CIP bude samo nebo prostřednictvím pověřených třetích stran provádět následující činnost, přičemž níže uvedený seznam nemá omezující význam, protože slouží jen jako příklad:

(a)   Provádět výzkumné programy, jež budou přispívat ke zlepšení produkce brambor, sladkých brambor a dalších hlízových a kořenových plodin v hostitelské zemi nebo v kterékoliv jiné zemi světa.
(b)   Sbírat, uchovávat a distribuovat zárodečnou plazmu, aby mohla být využita v hostitelské zemi nebo v kterékoliv jiné zemi světa.
(c)   Pomáhat při budování a rozvoji institucí, které mají obdobný program a které jsou zřizovány v hostitelské zemi nebo v kterékoliv jiné zemi světa.
(d)   Školit výzkumné pracovníky pracující v oborech a oblastech, v nichž CIP vyvíjí činnost.
(e)   Uveřejňovat a distribuovat výsledky výzkumu.
(f)   Vybudovat počítačové informační středisko a organizovat specializovanou knihovnu a herbárium.
(g)   Organizovat konference, schůzky, diskuse u kulatého stolu a semináře na národní i mezinárodní úrovni, související se zlepšováním funkce produktů, které jsou v mandátu CIPu.
(h)   Účastnit se všech aktivit spojených s cílem CIPu.

ČLÁNEK 5. - Právní působnost: Při výkonu své činnosti bude CIP mít právní vybavení k provádění všech operací a plnění všech kontraktů a všeobecně k provádění všeho, co je spojeno s plněním společenského poslání nebo co je pro ně potřebné, a to bez jakéhokoliv omezení.

CIP má zejména tyto možnosti, přičemž následující výčet není omezující, ale pouze informativní:

(a)   Zajišťovat, nabývat nebo jakýmkoli způsobem legálně získávat franšízy, licence, práva, koncese nebo jiná podobná práva, jakož i pomoc, a to finanční nebo jakoukoli jinou, od jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé osoby, ať je to úřad, instituce nebo vládní organizace, soukromý podnik, společnost, sdružení, nadace, univerzita, osoba, nebo všeobecně od jakékoliv jiné mezinárodní, regionální nebo národní instituce jakékoliv povahy.
(b)   Zajišťovat, nabývat nebo jakkoli získávat prostřednictvím darů, nákupů, koncesí, výměnných obchodů, pronájmů, bez omezení nebo cestou svěření nebo z jakéhokoliv jiného právního titulu veškeré druhy majetku, ať jde o majetek reálný nebo pronajatý, či o fondy, akcie, cennosti nebo jiná práva, jakož i vlastnit, uchovávat, spravovat, používat, čerpat, prodávat, převádět nebo celkově disponovat těmito právy a majetkem.
(c)   Podepisovat smlouvy s vládami nebo jinými subjekty mezinárodního práva a uzavírat smlouvy s osobami nebo veřejnoprávními subjekty nebo s fyzickými či právnickými osobami podléhajícími domácímu právu.
(d)   Najímat zaměstnance, nezávislé konzultanty, auditory a různé pracovníky, stanovit jejich platy bez jakéhokoliv omezení, pokud budou potřební nebo užiteční pro dosažení institucionálních cílů.
(e)   Registrovat svým jménem patenty vynálezů, obchodní značky a práva spojená s duševním i průmyslovým vlastnictvím a přebírat odpovídající povinnosti vyplývající z těchto práv.
(f)   Provádět jakékoli právní kroky na ochranu, k opětnému nabytí, a obecně na obranu svých práv, a zastupovat CIP v procesech vedených proti CIPu.

KAPITOLA II
Administrativa CIPu

ČLÁNEK 6. - Administrativní orgány: Administrativou CIPu jsou pověřeny:

a)   Správní rada
b)   Výbory rady
c)   Generální ředitel
d)   Sekretariát.

KAPITOLA III
Hospodářská politika

ČLÁNEK 7. - Základní kapitál: Počáteční kapitál CIPu je 13 973 000 US . Nadále však bude základním kapitálem kapitál vykázaný zůstatkem.

ČLÁNEK 8. - Financování: Základní rozpočet CIPu bude financován členy Poradní skupiny pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR). Pro tento účel správní rada schválí roční rozpočet CIPu, který bude předložen Poradní skupině pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR).

Kromě toho je CIP oprávněno přijímat příspěvky z dalších zdrojů k financování operací, programů nebo výdajů, které nejsou kryty základním rozpočtem.

ČLÁNEK 9. - Nakládání s finančními zdroji: Hospodářské a finanční operace CIPu se budou řídit odpovídajícími předpisy, které schválí správní rada v souladu se zásadami, jež stanoví Poradní skupina pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR).

ČLÁNEK 10. - Roční audit: Správní rada vybere na návrh generálního ředitele nezávislou mezinárodní auditorskou firmu, aby provedla každý rok kompletní audit účtů a operací Centra.

Generální ředitel předloží výsledky tohoto auditu k projednání a schválení jak správní radě, tak Poradní skupině pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR).

ČLÁNEK 11. - Přebytky a aktiva: Hospodářské přebytky činnosti CIPu nemohou být rozděleny ani úplně, ani částečně mezi členy, Správní radu, další personál nebo soukromé strany za jakýmkoliv účelem, a to přímo či nepřímo. Částky, které CIP vyplatí personálu, poradcům, zaměstnavatelům, pracovníkům a obecně komukoliv, kdo poskytne Centru efektivní služby, jako jejich odměnu, zůstanou zřetelně mimo toto omezení.

Tyto částky nepředstavují přebytky, nýbrž jsou součástí operativních nákladů a jsou předvídány v rozpočtu Centra.

Kromě toho aktiva CIPu nemohou být v žádném případě rozdělena ani celkově, ani částečně mezi členy, Správní radu, další personál nebo soukromé strany za jakýmkoliv účelem, a to přímo či nepřímo. V případě rozpuštění Centra bude uplatněno opatření uvedené v článku 45 těchto stanov.

KAPITOLA IV
Správní rada

ČLÁNEK 12. - Počet a složení jejích členů: CIP je řízeno správní radou, která se skládá alespoň z deseti členů. První správní radu jmenuje Poradní skupina pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR), která ratifikuje dosavadní členy v době podpisu Smlouvy. Později, až uplyne funkční období všech, správní rada zvolí nové členy. Jeden z členů správní rady je jmenován Ministerstvem zemědělství hostitelské země a další univerzitou, jak se uvádí v bodě (a) tohoto článku. Na kterékoliv své schůzi bude správní rada moci stanovit přesný počet členů, kteří ji budou nadále tvořit, a upravit tak předchozí počet, s jediným omezením na minimum deseti, jak je stanoveno v tomto odstavci. V každém případě pokaždé, kdykoli se uvolní místo mezi členy pocházejícími z okruhu podle bodu (d) následujícího odstavce, správní rada bude muset tento počet stanovit.

Členové správní rady budou pocházet z těchto oblastí:

(a)   Dva představitelé budou z hostitelské země, jeden navržený Ministerstvem zemědělství hostitelské země a druhý navržený Národní zemědělskou univerzitou La Molina (UNALM).
(b)   Tři osoby navržené Poradní skupinou pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR).
(c)   Generální ředitel Centra, který je členem správní rady ex officio.
(d)   Počet osob až do naplnění počtu členů správní rady, které vybere sama správní rada, přednostně z řad těch, kdo se podílejí na výzkumu a pracují v řídících institucích v souvislosti se zlepšením kvality brambor (Solanum sp.) a sladkých brambor (Ipomoea batatas). Vybrány mohou být také osoby z jiných oblastí, které mají cenné zkušenosti pro CIP.
(e)   Nejvýše dva členové správní rady mohou být stejné národnosti. Národnost generálního ředitele nebude pro tento účel brána v úvahu.
(f)   Při volbě členů bude správní rada brát v úvahu zeměpisné zastoupení a odbornou kvalifikaci jednotlivců, jakož i rotaci zástupců z důležitých dárcovských zemí.

Přechodná doložka: Dosavadní členové správní rady budou pokračovat ve svých funkcích po úpravě právního statusu CIPu; správní rada však může zapojit nové členy, jak je uvedeno v prvním odstavci tohoto článku.

ČLÁNEK 13. - Překážky členství ve správní radě: Následující osoby nemohou být jmenovány členy správní rady:

(a)   Ti, kdo jsou členy, řediteli, právními zástupci nebo kmenovým personálem společností a institucí, nebo kdo jsou úředníky veřejného sektoru, a jejichž zájmy jsou v rozporu se zájmy CIPu, nebo jejichž zájmy jsou v permanentním konfliktu vzhledem k jejich postavení.
(b)   Personál a ředitelé externí auditorské firmy, kterou každoročně najímá CIP, bez ohledu na jejich postavení nebo funkci.

ČLÁNEK 14. - Funkční období členů správní rady: Členové správní rady budou ve funkci tři (3) roky a budou moci být správní radou zvoleni na další následující období, které může být za mimořádných okolností prodlouženo. Člen, který sloužil dvě období, může být zvolen znovu pouze tehdy, až uplynou alespoň dva roky od posledního dne druhého odslouženého období před novým jmenováním.

Představitelé hostitelské země jsou vyjmuti z omezení týkajících se nového jmenování a mohou nadále působit jako členové správní rady, jestliže je znovu pověří instituce, která je původně jmenovala, a jestliže jejich jmenování schválí správní rada.

Jmenování generálního ředitele nepodléhá žádnému funkčnímu termínu a ustanovená osoba bude pokračovat ve funkci, dokud se její místo neuprázdní buď na základě jeho nebo její rezignace nebo odvolání z funkce správní radou.

ČLÁNEK 15. - Uvolnění místa: Místo člena správní rady se uvolní z následujících důvodů:

(a)   Uplynutím termínu, na který byl člen jmenován.
(b)   Úmrtím člena.
(c)   Rezignací nebo odvoláním člena.
(d)   Zneschopněním člena z důvodu nemoci, která mu nebo jí trvale znemožňuje vykonávat jeho nebo její funkci.
(e)   Vyskytnou-li se jakékoliv či všechny překážky, nebo jakákoliv kombinace překážek uvedených v článku 13 těchto stanov.

Uvolní-li se místo, pokud jde o člena, jehož funkční období normálně neuplynulo, a to po odpovídající výroční schůzi, pak toto volné místo obsadí správní rada na své příští schůzi v souladu s jmenovacím postupem uvedeným v článku 12.

Uvolněné místo bude obsazeno správní radou co nejdříve. V době, než bude volné místo obsazeno, může správní rada výjimečně pracovat s méně než deseti členy, avšak jen tehdy, jestliže alespoň šest jejích členů bylo jmenováno na stálé funkční období.

ČLÁNEK 16. - Jmenování: Správní rada zvolí členy uvedené v odstavci (a) článku 6 těchto stanov a generálního ředitele CIPu. Kromě toho bude jmenování členů uvedených v odstavcích (b) a (d) téhož článku předloženo ke schválení správní radě.

Správní rada přikročí ke jmenování člena, který odpovídajícím způsobem nahradí člena, jehož funkční období skončilo, nebo když se místo uvolní z jakéhokoliv důvodu, nebo provede opětnou volbu nebo ratifikaci jmenování podle konkrétního případu na výroční schůzi předcházející uplynutí funkčního období, které bylo danému členovi svěřeno.

ČLÁNEK 17. - Předseda a místopředseda: Správní rada zvolí předsedu a místopředsedu ze svých členů na dvouleté funkční období. Oba mohou být opětně zvoleni na další období dvou let.

Jestliže funkční období předsedy nebo místopředsedy jako členů správní rady uplyne před obdobím, které odpovídá jejich jmenování předsedou nebo místopředsedou, bude posledně uvedené funkční období považováno za ukončené. V případě, že budou znovu jmenováni členy správní rady na další období, pokud to dovolí tyto stanovy, předseda nebo místopředseda budou nadále plnit své funkce až do uplynutí jejich funkčního období, aniž bude třeba nové volby.

Předseda svolává schůze správní rady a předsedá jim. V případě dočasné nepřítomnosti předsedy se jeho nebo její funkce automaticky ujme místopředseda. Jestliže se místo předsedy uvolní, správní rada musí zvolit nového předsedu na své příští výroční schůzi.

ČLÁNEK 18. - Sekretariát: Správní rada jmenuje sekretáře, který není členem správní rady a který musí být členem hlavní správy ("General Administration") Centra.

Sekretář bude odpovědný za přípravu agendy v náležitém předstihu a bude pořizovat a uchovávat zápisy ze zasedání.

Agendu každé schůze bude sekretář připravovat po konzultaci s předsedou správní rady. Členové správní rady obdrží agendu (tj. program jednání) alespoň 14 dní před každou schůzí.

ČLÁNEK 19. - Odpovědnost správní rady: Správní rada je nejvyšší administrativní orgán CIPu a má následující odpovědnost:

(a)   Pravidelně kontrolovat a řídit opatření vztahující se k aktivitám, prioritám a strategii CIPu, zajišťovat náplň, kvalitu a účinnost jeho práce.
(b)   Sledovat postup administrativních prací a zajišťovat celkovou organizaci CIPu.
(c)   Kontrolovat každý rok finanční a ekonomický stav Centra a zajistit, aby rozpočet a interní audit byly řádně zpracovány prostřednictvím každoroční kontraktace externích auditorů, analyzovat výsledky auditu a provádět odpovídající opatření.
(d)   Jmenovat generálního ředitele a schvalovat jmenování zástupců generálního ředitele Centra generálním ředitelem, stanovit jejich funkce, funkční období a odměny.
(e)   Hodnotit na ročním základě činnost generálního ředitele a zástupců generálního ředitele, výborů a samotné správní rady.
(f)   V případech, kdy je zapotřebí rozhodnutí správní rady, schvalovat dohody, které jsou potřebné nebo žádoucí pro provoz CIPu.

ČLÁNEK 20. - Schůze správní rady: Předseda správní rady předsedá zasedáním správní rady a sekretář správní rady jedná jako tajemník.

V případě překážky nebo nepřítomnosti předsedy bude těmto schůzím předsedat místopředseda. V jeho nebo její nepřítomnosti bude těmto schůzím předsedat člen rady, kterého určí samotná správní rada.

V případě překážky nebo nepřítomnosti sekretáře bude sekretáře zastupovat generální ředitel.

ČLÁNEK 21. - Druhy schůzí správní rady: Správní rada bude konat řádná a mimořádná zasedání.

Výroční schůze se považuje za řádné zasedání a bude se konat jednou za rok na místě a v den, které byly dohodnuty na předchozím řádném zasedání.

Mimořádná zasedání budou svolávána kdykoliv to budou vyžadovat projednávané otázky.

Výjimečně a v případech odůvodněných naléhavou povahou dané záležitosti mohou členové správní rady hlasovat faxem nebo jakýmikoliv jinými komunikačními prostředky, které umožní, aby hlasování bylo písemné a podepsané.

Všichni členové správní rady včetně těch, kdo projevili opačný názor, a těch, kdo se schůze nezúčastnili, musí plnit legitimní dohody přijaté správní radou.

ČLÁNEK 22. - Řádná zasedání správní rady: Správní rada je během řádných zasedání odpovědná za:

(a)   Stanovení politiky CIPu a schvalování ročního programu jeho činnosti.
(b)   Schvalování a neschvalování hospodaření a rozpočtových účtů Centra.
(c)   Jmenování členů správní rady na pravidelném základě, jak je stanoveno v těchto stanovách.
(d)   Volbu generálního ředitele a schválení jmenování zástupců generálního ředitele.
(e)   Jednání a konání ve všech záležitostech týkajících se CIPu, které nebyly těmito stanovami vyhrazeny pro jiné instance.

ČLÁNEK 23. - Mimořádná zasedání správní rady: Mimořádná zasedání se mohou konat kdykoliv, aby se zabývala naléhavými otázkami. Těmito otázkami mohou být všechny, jež se týkají řádné správní rady, a všeobecně všechno, co je potřebné nebo vhodné k tomu, aby byly dosaženy cíle CIPu a zajištěno náležité fungování instituce.

ČLÁNEK 24. - Svolávání zasedání správní rady: Správní radu bude vždy svolávat předseda ve spolupráci s místopředsedou a generálním ředitelem. Předseda oznámí místo, datum a obsah jednání.

Pozvánky na řádná zasedání nebo na výroční schůzi budou zasílány v náležité lhůtě předem, přičemž se bude brát v úvahu datum a místo dohodnuté na řádném zasedání předchozího roku. Členové obdrží agendu, která bude na zasedání projednávána, alespoň 14 dní před konáním zasedání.

Pozvánky na mimořádná zasedání budou doručeny členům rady alespoň 10 dnů předem.

Ve sdělení může být uvedeno, že se správní rada sejde na druhé vyzvání v den následující po dnu stanoveném pro první svolání, nebude-li na prvním zasedání dostatečné quorum.

ČLÁNEK 25. - Zasedání bez předchozího svolání: Přes ustanovení v předchozích článcích bude správní rada považována za svolanou a platně ustavenou, kdykoliv budou přítomni všichni její členové a všichni budou jednomyslně souhlasit s konáním schůze správní rady a s jednáním o záležitostech v agendě.

ČLÁNEK 26. - Účastníci: Právo zúčastnit se schůzí správní rady mají ti, jejichž jmenování členy je v platnosti, a sekretář rady, jenž má právo vyjadřovat názor, ale nikoliv hlasovat. Správní rada může pozvat jako účastníky na své schůze zaměstnance, odborníky a techniky ve službách CIPu a jakoukoliv jinou osobu, která má zájem na náležitém řešení institucionálních záležitostí. Tyto osoby mimo správní radu se zúčastní výlučně těch zasedání, která se budou zabývat specifickými otázkami, kvůli nimž byly pozvány. Takoví účastníci budou mít právo vyjadřovat své mínění, nikoliv však hlasovat.

ČLÁNEK 27 - Quorum: Pro zasedání správní rady, ať řádné nebo mimořádné, při prvním svolání, a nebude-li se zabývat otázkami uvedenými v článku 29, bude vyžadována účast šesti jejích členů.

Pro druhé svolání bude stačit účast tří členů; těmito budou nutně předseda nebo místopředseda, v případě nepřítomnosti předsedy jeden člen rady (což může být místopředseda, je-li předseda přítomen) a generální ředitel.

ČLÁNEK 28. - Hlasování: Každý člen správní rady má právo na jeden hlas.

Členové správní rady mohou hlasovat faxem. V tomto případě bude hlas brán v úvahu jako plně efektivní, ale příslušná osoba nebude považována za přítomnou, pokud jde o quorum.

Usnesení správní rady budou přijata hlasy ve prospěch absolutní většiny hlasujících (celkovým počtem vyšším, než je polovina hlasujících), s výjimkou záležitostí uvedených v následujícím článku. V případě, že počet hlasů pro i proti bude rovný, bude rozhodovat předseda nebo kdokoliv bude schůzi předsedat.

ČLÁNEK 29. - Kvalifikovaná většina: Zasedání, která se budou zabývat odchodem některého člena správní rady včetně generálního ředitele, změnami nebo výkladem stanov, rozpuštěním CIPu nebo jeho sloučením s jinými institucemi, budou pro quorum vyžadovat přítomnost dvou třetin členů, jejichž funkční období bude v té době probíhat. Pro platnost usnesení v těchto otázkách bude zapotřebí, aby "pro" hlasovalo alespoň sedm členů.

ČLÁNEK 30. - Konflikty zájmů: Právo vyjádřit názor a právo hlasovat nemůže vykonávat člen rady v těch záležitostech, v nichž je tento člen zainteresován, ať sám za sebe, nebo za třetí stranu.

Člen rady, jenž vzhledem k záležitosti projednávané na zasedání dojde k závěru, že na ní může být zainteresován, by o tom měl uvědomit správní radu. Správní rada rozhodne, zda tento zájem představuje konflikt se zájmy CIPu. Bude-li rozhodnutí kladné, pak by se příslušný člen měl zdržet účasti na projednávání a rozhodnutích týkajících se takové záležitosti. Člen rady, jenž bude jednat v rozporu s touto zásadou, bude považován za odpovědného za škody a újmy způsobené CIPu a může být ze správní rady odvolán na návrh předsedy nebo kteréhokoliv člena rady.

Článek 31. - Protokoly ze schůzí: Zasedání správní rady, bez ohledu na jejich druh, a usnesení přijatá na těchto zasedáních musí být zaprotokolována v knize zápisů, a to jak ve španělštině, tak v angličtině.

Zápisy se budou řídit těmito zásadami:

(a)   Zápisy z každého zasedání budou obsahovat místo, datum a hodinu, kde a kdy se zasedání uskutečnilo, jména osob, které se zasedání zúčastnily, agendu, projednávané záležitosti a přijatá usnesení a u každého případu bude uveden výsledek hlasování.
(b)   Členové, kteří se zasedání zúčastní, mají právo žádat, aby v zápisech bylo uvedeno zdůvodnění vyjádřených názorů i výsledky hlasování.
(c)   Do 60 dnů po datu schůze rozešle sekretář předběžnou verzi zápisů (protokolů) členům, kteří se jí zúčastnili. Členové, kteří se zúčastnili, pak zase budou mít 30 dnů na to, aby sekretáři odeslali písemně své poznámky a připomínky.
(d)   Jakmile sekretář zpracuje obdržené poznámky a připomínky, připraví definitivní návrh zápisu, který podepíše předseda a místopředseda správní řady. Definitivní zápis (protokol) bude předán všem členům správní rady včetně těch, kteří se zasedání nezúčastnili.
(e)   Během následujícího zasedání správní rady bude tento text předložen správní radě ke schválení.

KAPITOLA V
Výbory správní rady

ČLÁNEK 32. - Výbory správní rady: Poradními orgány správní rady budou výbory, složené z členů správní rady, jak jsou specifikovány v následujících článcích.

Tyto výbory budou:

(a)   Výkonný výbor,
(b)   Výbor pro kontrolu účtů,
(c)   Programový výbor,
(d)   Jmenovací výbor,
(e)   Výbory, stálé nebo ad hoc, které bude správní rada považovat za účelné vytvořit v budoucnu v souladu s potřebami CIPu. V takovém případě stanoví jejich složení a přidělí funkce, aniž to bude znamenat změnu těchto stanov.

ČLÁNEK 33. - Složení výkonného výboru: Výkonný výbor se bude skládat z předsedy a místopředsedy, předsedy programového výboru a generálního ředitele Centra.

ČLÁNEK 34. - Funkce výkonného výboru: Výkonný výbor se zabývá základními úkoly CIPu, které se vyskytnou mezi dvěma zasedáními správní rady a mezi něž patří kontrola financí.

Výbor bude zasedat čas od času podle potřeby, na místech a ve dnech, které stanoví předseda. Na tyto schůze mohou být přizváni další členové správní rady nebo vedení CIPu.

ČLÁNEK 35. - Složení výboru pro kontrolu účtů: Výbor pro kontrolu účtů se skládá z místopředsedy správní rady a dalších dvou členů správní rady, které navrhne předseda a schválí správní rada na dobu jednoho roku.

ČLÁNEK 36. - Funkce výboru pro kontrolu účtů: Tento výbor bude provádět kontrolu nad interním auditem CIPu.

ČLÁNEK 37. - Složení programového výboru: Programový výbor se skládá z předsedy voleného správní radou na dobu dvou let a tvoří jej alespoň pět členů, jmenovaných jednou za rok předsedou správní rady a předsedou programového výboru.

ČLÁNEK 38. - Funkce programového výboru: Programový výbor bude mít na starosti:

(a)   Koordinaci činností CIPu při školení a výzkumu pro rozvojový svět z krátkodobé i dlouhodobé perspektivy v souvislosti s důležitostí problémů, jež budou řešeny, vhodnosti sledované strategie a s jejím uplatňováním jako doplňku ostatních mezinárodních a regionálních akcí.
(b)   Vědeckou kvalitu práce CIPu.
(c)   Vědecké spojení s dalšími příslušnými institucemi včetně institucí CGIAR (Poradní skupiny pro mezinárodní zemědělský výzkum).
(d)   Styky Centra s klientskými zeměmi a účinnost práce CIPu v těchto zemích.
(e)   Jakoukoliv další záležitost programového významu, o jejíž sledování požádá správní rada.

ČLÁNEK 39. - Složení jmenovacího výboru: Jmenovacímu výboru bude předsedat místopředseda správní rady a jeho členy budou dvě osoby jmenované každé dva roky předsedou správní rady.

ČLÁNEK 40: - Zápisy: Jednotlivé výbory budou pořizovat zápisy ze svých zasedání a tímto úkolem pověří jednoho ze svých členů.

V případě zasedání výkonného výboru bude zápisy pořizovat sekretář správní rady.

Zápisy ze všech výborů, podepsané všemi přítomnými členy, budou svěřeny sekretáři správní rady, který je uloží v ústředí CIPu.

KAPITOLA VI
Úřad generálního ředitele

ČLÁNEK 41. - Generální ředitel: Generální ředitel/ka je vykonavatelem rozhodnutí správní rady a právním představitelem CIPu. Bude mít navíc k úkolům a povinnostem vyplývajícím z jeho/její funkce také ty, jež předvídají tyto stanovy a jež mu nebo jí v budoucnu může uložit správní rada.

Generální ředitel má tyto zvláštní úkoly:

1.   Administrativní zajištění záležitostí a operací CIPu, organizování kanceláří a kontrolování jejich činnosti.
2.   Zastupování CIPu před všemi druhy osob nebo národních či zahraničních organizací, ať jde o veřejné, soukromé či smíšené nebo finanční, bankovní, civilní nebo komerční sdružení, a před politickými, policejními, administrativními, obecními, městskými a veřejnými orgány, přičemž je zmocněn uplatňovat všechny druhy zdrojů i nároků a odstupovat od žalob.
3.   Zastupovat CIP v záležitostech občanských a právních, s všeobecným a zvláštním oprávněním mandátu, uvedené v Občanském zákoníku. V souladu s tím, a aniž tento výčet má omezující význam, generální ředitel může odstoupit od žaloby, urovnat soudní spor, poskytnout svědectví, složit přísahu, podrobit se oponentu, přijmout žalobu, předložit ji arbitráži a účastnit se dalších aktů v rámci zákona, přičemž může přenést nebo delegovat tyto pravomoci na jiné členy vedení CIPu a znovu se jich ujmout tolikrát, kolikrát to bude potřebné či vhodné.
4.   Ujmout se právního zastupování Centra ve všech občanských, agrárních, konstitučních, pracovních, nebo soudních jednáních, týkajících se administrativních záležitostí, s všeobecnými pravomocemi mandatorního nebo právního zástupce, jak je uvedeno v článcích 74 a 75 Občanského procesního zákoníku. Zejména bude mít pravomoc podávat stížnosti, protinároky, odpovídat na stížnosti, udělovat výjimky, odstoupit od soudního řízení, dosahovat smíření, podávat vyjádření jako svědek, urovnávat záležitosti soudně i mimosoudně, odmítat soudce, členy soudu a soudní asistenty. Kromě toho bude vykonávat zastoupení v jakémkoliv administrativním řízení, předkládat spory arbitráži, přenášet nebo delegovat procesní zastupování, žádat o pozastavení plateb, uznávat soukromé dokumenty, pokud jde o jejich obsah a podpisy na nich uvedené, podnikat protiopatření, jak věcná, tak osobní, a podávat návrhy na odvolání, návrhy na odložení, návrhy na změnu rozhodnutí, na stížnosti a zrušení, a jakékoliv návrhy na uplatnění námitek podle zákona, jakož i provádět jakýkoliv akt spojený se zastupováním instituce v kterémkoliv ze shora uvedených řízení, v nichž může tato instituce být stranou nebo může vystupovat jako strana žalující nebo žalovaná
5.   Zastupovat instituci v pracovních záležitostech a v záležitostech sociálního zabezpečení, využívaje přitom co nejširšího administrativního vybavení, a vykonávat zastoupení, zejména v oblastech, o nichž se zmiňuje zákon č. 26636, v procesech, jež probíhají před tribunály a pracovními soudy. Rovněž vykonává zastoupení založené na pravomoci vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy o pracovních podmínkách a odměnách podle zákona č. 5593 a podle Nejvyššího výnosu č. 011-92-TR, zejména pokud jde o článek 48, písmeno c) uvedeného zákona; dále má pravomoc jednat jménem instituce při kontrolách, které jsou prováděny podle Nejvyššího výnosu č. 004-96-TR z 11. června 1996; a na základě pravomocí, kterých je třeba k jednání ve všech procesech, opatřeních, administrativních zásazích, návštěvách atd., které se konají prostřednictvím soudních orgánů a Ministerstva práce, bez jakýchkoliv výhrad nebo omezení.
6.   Podle Zákona o všeobecných předpisech, jimiž se řídí administrativní postupy, bude oprávněn vznášet požadavky, nároky, obvinění a navrhovat nápravná opatření, jakož i od nich ustupovat, vzdávat se práv, pořádat peněžní sbírky, žádat o nejrůznější administrativní úlevy a všeobecně vykonávat všechny pravomoci uvedené v článku 4 Nejvyššího výnosu č. 006-67-SC ve znění Zákona č.  26111. Kromě toho bude zastupovat Centrum ve všech soudních řízeních před Pracovně-správním úřadem nebo při vyjednávání kolektivních smluv, s pravomocemi stanovenými specifickými právními předpisy.
7.   Vést a podepisovat telegrafickou i písemnou korespondenci Centra a kontrolovat denní účetnictví.
8.   Vykonávat zastoupení instituce v jakémkoli trestním řízení se specifickými pravomocemi: odmítnutí i přijetí ustanovení jako občanské strany, odstoupení z postavení občanské strany, podávat návrhy na preventivní opatření a svědectví, žádat na Ministerstvu spravedlnosti zdržení se trestního řízení, žádat rovněž Ministerstvo spravedlnosti, aby požádalo soudce o vyhlášení pozastavení řízení v kterémkoliv stadiu procesu; a obracet se na Národní policii bez omezení své působnosti.
9.   Podle ustanovení obsažených v článku 23 daňového zákona bude oprávněn předkládat daňová přiznání, podávat žádosti o odškodnění nebo administrativní nápravná opatření, odstupovat od práv nebo zříkat se jich, podávat návrhy na opětné projednání záležitosti nebo na odvolání a všeobecně mít všechny pravomoci potřebné k zastupování Centra před daňovými úřady.
10.   Vybírat a jmenovat zástupce generálního ředitele, uzavírat pracovní smlouvy a ukončovat pracovní poměr s vedoucími pracovníky Centra, zaměstnanci a pracovníky celkově, stanovit jim funkce a odměny, kromě oněch případů uvedených ve stanovách, jež jsou vyhrazené správní radě. Dohlížet na personál pověřený službami pro instituci a dávat mu pokyny, které pokládá za účelné, a kontrolovat provoz všech oblastí instituce, dávat příkazy a stanovovat potřebná opatření k zajištění jejich úspěšného provozu.
11.   Iniciovat administrativní procedury týkající se práv duševního a průmyslového vlastnictví, registrace, povolení k používání, zrušení, prodloužení a obnovení práv na obchodní názvy, obchodních značek, patentů a jiných prvků představujících práva na duševní a průmyslové vlastnictví; formulovat a odpovídat na námitky vůči použití, na žádosti z registru týkající se těchto práv a na obviňování z nekalé soutěže; formulovat odvolání; a žádat povolení zákonem nařízeného používání patentů.
12.   Přikazovat platby a výběry a/nebo vydávat potvrzení o příjmu a kvitance, vyměňovat za hotovost, a protestovat šeky vydané jménem Centra, a platební příkazy vydané státními úřady, vybírat peníze k výplatě a vybírat pojištěné zásillky a doporučené dopisy.
13.   Otevírat a zavírat šekové účty, jakož i vybírat výlučně na jeho podpis peníze z šekových účtů Centra; vystavovat šeky proti kreditním nebo debetním saldům šekových účtů v domácí i v zahraniční měně, které Centrum případně otevřelo v peruánských bankovních ústavech.
14.   Uzavírat kreditní kontrakty na šekové účty a dokumentární úvěry a žádat, udělovat a odvolávat společné nebo četné bankovní nebo komerční dluhopisy, zastavovat zboží, zařízení a všeobecně osobní majetek tvořící majetkovou hodnotu Centra.
15.   Uzavírat všechny druhy úvěrových smluv, zvláště krátko-, středně- a dlouhodobých smluv, jakož i kontraktů na zálohy proti šekovým účtům s jakoukoliv bankou nebo finanční či komerční společností, stanovit druh úroku, termíny a jakékoliv jiné podmínky spojené s těmito operacemi. Bude rovněž zplnomocněn poskytovat úvěry.
16.   Přijímat, reakceptovat, vystavovat, potvrzovat a obnovovat potvrzení, záruky, pojistky, nákladní listy, dokumenty ze skladů a jakékoliv jiné obchodní a civilní dokumenty; vystavovat, přijímat, potvrzovat a diskontovat směnky; podepisovat, potvrzovat a diskontovat obchodní a cenné papíry a dlužní úpisy; kupovat, prodávat a vyzvedávat či stahovat cenné papíry; ukládat cenné papíry do úschovy a vyzvedávat je, najímat, otevírat a rušit bezpečnostní depozitní schránky; ukládat vklady na šekové účty; být pronajímatelem i nájemcem realitního i osobního majetku; uzavírat rozličné druhy pojištění, stanovit příslušné částky, pojistné a platební podmínky; potvrzovat a/nebo žádat potvrzení pojistek; kupovat, prodávat, zatížit nebo zastavit osobní majetek Centra; uzavírat kontrakty a provádět podnikání jakékoliv povahy a formy; provádět jakékoliv druhy obchodů; a všeobecně činit vše potřebné a vhodné ke splnění účelu Centra. Shora uvedené pravomoci zplnomocňují generálního ředitele provádět transakce v domácí měně i v jakémkoli jiném typu zahraniční měny, jak bude účelné.
17.   Sjednávat a uzavírat jménem Centra jakékoliv akty a kontrakty, jak bude vyžadovat jeho činnost, přičemž bude zplnomocněn k provádění nákupů, výměnných obchodů, leasingu a jakýchkoli jiných smluv povolených peruánskými zákony bez jakékoliv výhrady nebo omezení, včetně kontraktů zahrnujících disponování   majetkem Centra pod zatíženým titulem nebo zřízení věcných, hlavních nebo zabezpečovacích práv nad takovým majetkem, s plnou mocí podepsat jakékoliv veřejné nebo soukromé instrumenty dle potřeby.
18.   Provádět bankovní transakce všeho druhu, zejména vystavovat šeky proti běžným nebo budoucím šekovým účtům Centra v domácí i v zahraniční měně vedeným ve státních, sdružených nebo jednotlivých bankách na území Peru i v zahraničí, s poskytováním i bez poskytování fondů, s právem přečerpávat. Stejně tak bude zplnomocněn ukládat částky všeho druhu, buď na termínované nebo spořící vklady, či na vklady bez výpovědní lhůty, a kdykoliv je rušit; potvrzovat šeky; přijímat, reakceptovat, vybírat a protestovat účty, šeky, směnky a jakékoliv další kreditní dokumenty představující platební příkaz.
19.   Navštěvovat a účastnit se dražeb, nabídkových a soutěžních řízení, veřejných i soukromých, podepisovat nabídky a kontrakty, které z toho vyplynou u státních úřadů nebo soukromých organizací, informovat valnou hromadu o výsledcích a podrobnostech takových aktů.
20.   Uznávat a přijímat jménem Centra, pod bezplatným i zatíženým titulem, movitý i nemovitý majetek všeho druhu jako dar, převod, směnu, dědictví nebo jakýkoliv jiný příspěvek za účelem posílení fondů Centra. Podobně bude přijímat jménem Centra jakékoliv důchody, fondy, hotové peníze a cenné papíry, které mu budou postoupeny, buď jako vlastnictví, soudní rozhodnutí pro používání, nebo jako uložení, a za předpokladu, že jsou slučitelné se základním cílem Centra.
21.   Podepisovat před Ministerstvem zahraničních věcí všechny dokumenty potřebné k žádosti o osvobození od obecné prodejní daně, pokud jde o cestovní jízdenky v jakýchkoliv dopravních prostředcích, které může Mezinárodní bramborářské centrum získat.
22.   Podepisovat před Národním ředitelstvím daňové správy (SUNAT) všechny dokumenty potřebné k žádosti a získání osvobození od daní, pokud jde o elektrickou energii, dodávky vody, kanalizaci a služby tradičního i mobilního telefonického spojení; od obecné prodejní daně uvalované na cestovní jízdenky v kterýchkoliv dopravních prostředcích, které může Mezinárodní bramborářské centrum získat, jakož i jakékoliv jiné platné budoucí osvobození od daní, jež bude Mezinárodnímu bramborářskému centru uděleno.
23.   Zastupovat Mezinárodní bramborářské centrum při poskytování jistot nebo záruk jménem Centra ve prospěch mezinárodního personálu, pokud jde jak o nájmy, tak o nákupy realit pro účely bydlení s ustanovením, že se Centrum výslovně vzdává svého práva na excussio, jak je uvedeno v bodu 2 článku 1883 Občanského zákoníku.
24.   Zastupovat Mezinárodní bramborárské centrum při provádění nebo likvidaci hypoték vydaných vůči Mezinárodnímu bramborářskému centru jako výsledek smluv o půjčkách, které tato instituce uzavřela ve prospěch svého personálu.
25.   Poskytovat půjčky svým úředníkům a jiným osobám spojeným s institucí, s hypoteční zárukou nebo bez ní, jakož i být ustanoven jako záruka nebo svorný ručitel, pokud jde o půjčky, jež vyžadují totéž před úvěrovými, bankovními nebo finančními institucemi, jakož i jako záruka nebo svorný ručitel při kontraktech o prodeji, pronájmu nebo jiných aktech, jejichž účastníky jsou uvedené osoby.
26.   Skládat účty valné hromadě o podmínkách a postupu operací instituce a o výběrech, investicích a likvidních fondech.
27.   Předkládat k projednání valné hromadě a výkonnému výboru plány a zprávy o vývoji programů, být odpovědný za celkové aktivity Centra.
28.   Podepisovat veřejné nebo soukromé dokumenty, zápisy a úřední listiny, které jsou vyžadovány k výkonu povinností uvedených v předchozích odstavcích. Podpis generálního ředitele bude ve všech těchto případech stačit.
29.   Provádět veškerou činnost slučitelnou s funkcemi, které vykonává, a těmi, jež jsou stanoveny zákonem a stanovami, jakož i plnit úkoly, které v jednotlivých případech zadává valná hromada, která k tomu účelu poskytne příslušné pravomoci.
30.   Delegovat kterékoliv funkce, které jsou uvedeny v tomto článku, na osobu nebo osoby, které určí, odvolávat je a znovu se ujmout zastupování, kdykoliv to uzná za vhodné, a bude moci pověřit komisaře k delegování veškeré nebo částí pravomoci, která jim byla svěřena.
   K efektivnímu provedení této druhé delegace bude příslušné zplnomocnění písemně uvedeno v poskytnuté pravomoci.

KAPITOLA VII
Změna stanov

ČLÁNEK 42. - Formality, změny stanov: Tyto stanovy mohou být pozměněny správní radou, pokud budou splněny předpoklady quora a většiny, jak je stanoví článek 29 těchto stanov.

Kromě toho, je-li svoláno zasedání, aby se zabývalo úpravou či pozměněním stanov, musí být uvedeny výslovné citace s udáním článku nebo článků, které mají být pozměněny, a odpovídající návrhy. V tomto případě musí být citace oznámena nejméně osm týdnů předem.

Úpravy či změny stanov, na nichž se dohodne správní rada, budou sděleny Poradní skupině pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR). Pokud se tak nestane, změny budou neplatné.

Změny stanov, které nebudou v souladu s požadavky stanovenými v tomto článku, budou považovány za neuskutečněné a budou postrádat jakoukoli právní účinnost.

KAPITOLA VIII
Rozpuštění a likvidace CIPu

ČLÁNEK 43. - Předpoklady pro rozpuštění: V případě, že CIP bude považováno za neschopné vyvíjet nadále efektivní činnost z významných důvodů, správní rada může navrhnout rozpuštění.

Správní rada se může dohodnout na rozpuštění v souladu s požadavky na quorum a většinu, jak jsou uvedeny v článku 29 těchto stanov. Pokud nebude kterýkoliv z těchto požadavků splněn, rozhodnutí o rozpuštění bude neplatné.

ČLÁNEK 44. - Likvidační komise: Jakmile bude dohoda o rozpuštění schválena, správní rada jmenuje likvidační komisi, která se zaměří výlučně na uzavření dosavadních aktivit, ukončení spolupráce s personálem a převedení aktiv, jak ukládá následující článek.

CIP si zachová svou právní působnost při likvidaci svého majetku a kontraktů.

Likvidační komise nemůže zahájit nové programy během likvidačního procesu. Omezí se na to, že učiní vše potřebné k řádnému uzavření institucionální činnosti a ukončení všech probíhajících akcí právní cestou. Během tohoto procesu bude likvidační komise zmocněna prodat majetek CIPu tak, aby bylo možno splatit jakýkoliv existující závazek.

Po likvidaci předloží likvidační komise závěrečnou zprávu správní radě s uvedením podrobností o své činnosti.

Jakmile bude tato zpráva schválena, správní rada vyhlásí rozpuštění CIPu.

ČLÁNEK 45. - Aktiva, která zbudou po splacení všech existujících závazků během likvidačního procesu, budou převedena zdarma na instituce s podobnými cíli v zemích, kde vyvíjejí činnost.

Stanovení instituce nebo institucí, které tato aktiva v jednotlivých zemích obdrží, bude provedeno na základě smlouvy s vládou odpovídající země a po konzultaci s Poradní skupinou pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR).

V žádném případě nebudou aktiva CIPu rozdělena bezplatně mezi členy správní rady nebo mezi personál CIPu, a to ani přímo, ani nepřímo.

ČLÁNEK 46. - Odvolání smlouvy o rozpuštění: Než dojde k poslednímu převodu aktiv a jestliže vznikne nová situace, která umožní pokračování činnosti CIPu, likvidační rada může ukončit působnost likvidační komise, odvolat smlouvu o rozpuštění a obnovit řídící funkci, kterou v souladu s těmito stanovami normálně vykonává.Tato smlouva musí být schválena se stejnými formalitami jako smlouva o rozpuštění, a bude rovněž oznámena Poradní skupině pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR).

KAPITOLA IX
Sloučení

ČLÁNEK 47. - Navrhne-li to Poradní skupina pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR), správní rada by mohla souhlasit se sloučením CIPu s kteroukoliv jinou podobnou institucí buď tak, že CIP absorbuje druhou instituci, nebo že CIP bude absorbováno druhou institucí, nebo tak, že obě instituce zaniknou a vytvoří se jedna nová jako výsledek sloučení.

ČLÁNEK 48. - Smlouva o sloučení bude schválena na základě požadavků stanovených v článku 29.

KAPITOLA X
Přechodná ustanovení

ČLÁNEK 49. - O složení první správní rady: První správní rada se bude skládat z následujících osob, každá z nich na níže uvedené funkční období:

(a)   Členové navržení hostitelskou zemí:

1. 

Ministrem zemědělství: Dr. Josefina Takahashi, na tříleté funkční období, které skončí dne 30. dubna 2000.

2. 

(b)   Národní zemědělskou univerzitou; Dr. Klaus Raven, na tříleté funkční období, které skončí dne 30. dubna 2002.Členové navržení Poradní skupinou pro mezinárodní zemědělský výzkum (CGIAR):

1. 

Paní Alicia Bárcena, na tříleté funkční období, které skončí dne 30. dubna 2000.

2. 

Dr. Ren Wang, na tříleté funkční období, které skončí dne 30. dubna 2000.

3. 

Dr. Eija Pehu, na tříleté funkční období, které skončí dne 30. dubna 2002.
(c)   Generální ředitel Centra, Dr. Hubert Zandstra, který je zmocněn vykonávat všechny povinnosti, jež jsou mu svěřeny těmito stanovami, a povinnosti, jež mu dodatečně svěří správní rada.
(d)   Členové vybraní správní radou:

1. 

Dr. M. S. U. Chowdhury, na tříleté funkční období, které skončí 30. dubna 2000.

2. 

Dr. Chukichi Kaneda, na tříleté funkční období, které skončí 30. dubna 2002.

3. 

Dr. David MacKenzie, na tříleté funkční období, které skončí 30. dubna 2000.

4. 

Dr. Theresa Sengooba, na tříleté funkční období, které skončí 30. dubna 2000.

5. 

Dr. Koenraad Verhoeff, na tříleté funkční období, které skončí 30. dubna 2001.

6.

 Dr. Vo-Tong Xuan, na tříleté funkční období, které skončí 30. dubna 2002.

E-shop

DPH 2017 - výklad s příklady

DPH 2017 - výklad s příklady

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. Nechybí v ní ani 134 změn, které přinesl dlouho očekávaný ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Elektronická evidence tržeb v přehledech, aktualizované vydání

Elektronická evidence tržeb v přehledech, aktualizované vydání

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Praktická publikace v přehledech podává jednoduchou a srozumitelnou formou problematiku zavedení zákona o EET. Najdete zde EET v širších souvislostech, které v zákoně ani v důvodové zprávě k zákonu nenajdete. ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.