Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 66/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 25, ze dne 24. 5. 2004

66

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 2004 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. května 2004 a dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla platnosti Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, podepsaná v Praze dne 23. května 2000, vyhlášená pod č. 72/2000 Sb. m. s.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky
a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky,

přejíce si dále posílit a rozvinout spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva hospodářství Slovenské republiky v nových podmínkách,

navazujíce na zkušenosti z realizace Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992,

přejíce si přispět k rozvoji Evropské unie,

přejíce si spolupráci a rozvoj středoevropského regionu,

jsouce přesvědčeny, že tato dohoda přispěje k dalšímu rozvoji spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskou republikou po vstupu do Evropské unie, jakož i k upevnění dosavadních vztahů mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky,

se dohodly takto:

Článek 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany") budou podporovat rozvoj vzájemných hospodářských vztahů, průmyslové spolupráce a investic, s důrazem zejména na malé a střední podniky.

Článek 2

Smluvní strany budou v rámci své působnosti: 

1.  provádět konzultace jednotlivých otázek společné obchodní politiky Evropské unie nebo stanovisek uplatňovaných v jejích orgánech a v jiných mezinárodních organizacích, 
2.  vzájemně se informovat o ekonomickém vývoji a o obchodní výměně zboží a služeb, 
3.  provádět konzultace o spolupráci na třetích trzích, podporovat podnikatelské projekty společného zájmu, včetně společných vývozních projektů formou státní podpory poskytování vývozního financování a pojištění vývozních úvěrových rizik, 
4.  konzultovat otázky státní podpory vývozních úvěrů a informovat se o změnách v legislativě v této oblasti, 
5.  vzájemně se informovat o službách poskytovaných při podpoře obchodu prostřednictvím specializovaných agentur v České republice a Slovenské republice, 
6.  vzájemně se informovat o možnostech vedoucích k rozvoji průmyslového výzkumu a vývoje, inovačního rozvoje a technologické inovace, 
7.  spolupracovat při přípravě expertů smluvních stran působících v orgánech Evropské unie, 
8.  vzájemně si poskytovat informace:
o resortních politikách, zejména o průmyslové, energetické a proexportní politice,
z oblasti ekonomických rozborů, resortních analytických materiálů a materiálů určujících ekonomickou strategii České republiky a Slovenské republiky,
o činnosti Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., České exportní banky, a.s., a Exportní a importní banky Slovenské republiky,
o politice podpory malého a středního podnikání a o činnosti agentur podporujících rozvoj malého a středního podnikání (Národní agentury pro rozvoj malého a středního podnikání a Agentury pro podporu podnikání a investic),
z oblasti energetické politiky (Česká energetická agentura a Slovenská energetická agentura),
z oblasti ochrany spotřebitele,
o činnosti agentur podporujících rozvoj obchodu, průmyslu a investic (CzechTrade, CzechInvest a SARIO),
z oblasti ochrany životního prostředí při průmyslové výrobě,
o přípravě národních ekonomik na připojení k jednotné měně Evropské unie, 
9.  podporovat spolupráci orgánů a institucí České republiky a Slovenské republiky, působících ve výše uvedených oblastech.

Článek 3

Smluvní strany budou provádět činnosti stanovené v článku 2 formou běžného pracovního styku, výměnou příslušných materiálů a v rámci pravidelných zasedání Meziresortní konzultační komise ustavené v souladu s článkem 4.

Článek 4

1. Ustavuje se Meziresortní konzultační komise složená ze zástupců smluvních stran. Vedoucím delegace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky je ministr průmyslu a obchodu České republiky a vedoucím delegace Ministerstva hospodářství Slovenské republiky je ministr hospodářství Slovenské republiky. Vedoucího delegace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky může v odůvodněných případech a po vzájemné dohodě zastupovat náměstek ministra a vedoucího delegace Ministerstva hospodářství Slovenské republiky státní tajemník. Vedoucí delegací jmenují ostatní zástupce. Na zasedání mohou být přizváni experti z ostatních resortů.

2. Zasedání Meziresortní konzultační komise se budou konat minimálně jedenkrát ročně, pokud se vedoucí delegací nedohodnou jinak. Zasedání se budou konat střídavě v České republice a ve Slovenské republice. Ze zasedání Meziresortní konzultační komise se bude pořizovat písemný záznam, ve kterém se uvede průběh zasedání a stanoviska obou delegací k projednávaným otázkám, případně přijaté návrhy a doporučení.

3. Meziresortní konzultační komise může vytvářet ad hoc specializované pracovní skupiny k zabezpečování vybraných otázek oboustranného zájmu.

4. Meziresortní konzultační komise se bude zabývat zejména činností obsahově zaměřenou na problematiku uvedenou v článku 2.

Článek 5

1. Tato dohoda vstoupí v platnost 1. května 2004. Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude platnosti Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, podepsaná v Praze dne 23. května 2000.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Smluvní strany ji mohou písemně vypovědět. Dohoda v důsledku výpovědi pozbude platnosti jeden měsíc po jejím doručení druhé smluvní straně.

Dáno v Praze dne 16. dubna 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky

Ing. Milan Urban v. r.
ministr průmyslu a obchodu
Za Ministerstvo hospodářství
Slovenské republiky

PhDr. Pavol Rusko v. r.
místopředseda vlády SR
a ministr hospodářství

E-shop

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe

JUDr. Tomáš Mikeš, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při aplikaci pramenů mezinárodního práva. Je zaměřena na rozhodování Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu a Nejvyššího ...

Cena: 564 KčKOUPIT

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

Milan Damohorský a kolektiv - C. H. Beck

Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, ...

Cena: 860 KčKOUPIT

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

JUDr. Jiří Krofta - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je druhým, aktualizovaným vydáním praktické příručky přepravního práva, které reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů v oboru mezinárodního přepravního práva v Evropské unii. Samotnému výkladu předchází 10 doporučení z právní praxe, při jejichž ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.