Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 55/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 20, ze dne 3. 5. 2004

55

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. ledna 2003 byl v Praze podepsán Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2003, 2004 a 2005.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 17 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

PROGRAM
KULTURNĺ SPOLUPRÁCE
MEZI
MINISTERSTVEM KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
A MINISTERSTVEM KULTURY CHORVATSKÉ REPUBLIKY
NA LÉTA 2003, 2004 A 2005

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Chorvatské republiky (dále jen "smluvní strany") se v souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělání a vědy, která byla podepsána v Záhřebu dne 6. června 2001, dohodly takto:

I. KULTURA, UMĚNĺ, KULTURNĺ DĚDICTVĺ

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi institucemi a organizacemi v oblasti kultury a umění.

Smluvní strany budou podporovat všechny formy spolupráce, které budou předmětem společného zájmu a které budou přispívat k propagaci kultury obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků ze všech oblastí kultury a umění. V průběhu platnosti Programu si budou vyměňovat pět odborníků ročně. Délka každého pobytu nepřesáhne sedm dní.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou účast na uměleckých festivalech, mezinárodních setkáních a jiných nekomerčních aktivitách pořádaných v obou státech. Budou se průběžně informovat o podmínkách, termínech a programech těchto kulturních akcí.

Všechny podrobnosti těchto výměn budou dojednávat organizátoři akcí přímo s pozvanými soubory a umělci.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat přímé kontakty v oblasti opery, baletu, tanečního umění, divadla a orches-trů.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi galeriemi a muzei a budou napomáhat organizování representativních výstav. V průběhu platnosti Programu si obě strany vymění dvě výstavy.

Výměnu výstav si dohodnou přímo příslušné instituce.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi hudebními, koncertními a divadelními institucemi a rovněž výměnu hostování souborů a sólistu.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi institucemi v oblasti ochrany kulturního dědictví a výměnu informací a literatury k problematice restaurování a záchrany historických objektů. V této souvislosti se budou rovněž informovat o sympoziích, setkáních a konferencích v oblasti muzeologie a ochrany kulturního dědictví.

Smluvní strany přijmou opatření k zamezení nezákonnému dovozu a vývozu předmětů kulturní hodnoty a vytvoří předpoklady pro spolupráci mezi kompetentními orgány obou stran za účelem výměny informací a přijetí opatření k navrácení těchto předmětů kulturní hodnoty jejich právoplatným majitelům.

II. LITERATURA, VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi knihovnami a profesními knihovnickými organizacemi a asociacemi.

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Národní knihovnou v Praze a Národní a univerzitní knihovnou v Záhřebu.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi spisovateli a překladateli a jejich organizacemi a asociacemi.

Smluvní strany budou podporovat účast chorvatských spisovatelů na mezinárodním setkání spisovatelů v Luhačovicích a účast českých spisovatelů na Záhřebských literárních rozhovorech.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vydavatelskými domy, vydávání překladů významných literárních děl chorvatských a českých autorů.

Smluvní strany budou udělovat granty na vydání překladů české, respektive chorvatské literatury na základě soutěže. O grant žádá zahraniční vydavatel.

Obě strany budou podporovat pořádání knižních výstav.

III. KINEMATOGRAFIE

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou účast svých představitelů a filmů na mezinárodních filmových festivalech a jiných filmových akcích pořádaných v obou zemích.

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti audiovize.

Článek 12

Smluvní strany umožní výměnu informací a zkušeností při tvorbě nových právních předpisů v oblasti médií a audiovize.

IV. OBECNÁ USTANOVENĺ

Článek 13

1. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně nejméně tři (3) měsíce předem návrh na vyslání osob, který bude obsahovat:

a)   osobní údaje a profesní životopis,
b)   návrh programu pobytu a termínu jeho uskutečnění.

2. Přijímající smluvní strana oznámí přijetí návrhu spolu s určením data zahájení pobytu nejpozději šest (6) týdnů před plánovaným datem příjezdu osob.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu a způsob dopravy nejpozději tři (3) týdny před plánovaným příjezdem osob.

Článek 14

Výměny osob v rámci tohoto Programu se uskuteční za následujících podmínek, pokud nedojde k jiné dohodě mezi smluvními stranami:

a)   vysílající strana uhradí osobám vyslaným podle tohoto Programu mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět,
b)   přijímající strana uhradí cestovné po území svého státu dle předem schváleného programu pobytu,
c)   přijímající strana uhradí pobytové náklady osobám přijímaným dle tohoto programu a poskytne jim ubytování a částku na stravné a kapesné dle platných vnitrostátních předpisů,
d)   přijímající strana uhradí náklady na tlumočení, pokud bude dohodnuto v rámci programu,
e)   přijímající strana poskytne osobám přijímaným dle tohoto Programu zdravotní péči v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě mezi Chorvatskou republikou a Českou republikou o sociálním zabezpečení, která vstoupila v platnost 1. července 2000.

Článek 15

Výměny výstav se uskuteční za těchto podmínek, pokud nebude dohodnuto jinak:

a)   vysílající strana zajistí odeslání podrobného návrhu na uspořádání výstavy včetně potřebných technických údajů nejpozději dvanáct (12) měsíců před plánovaným konáním výstavy,
b)   vysílající strana hradí dopravu exponátů do prvního místa konání výstavy a zpět,
c)   vysílající strana hradí pojištění exponátů v průběhu transportu a konání výstavy,
d)   vysílající strana zajistí odeslání podkladových materiálů pro katalog přijímající straně nejpozději čtyři (4) měsíce před zahájením výstavy,
e)   přijímající strana uhradí kurátorům výstav cestovní náklady v rámci svého teritoria,
f)   přijímající strana hradí náklady na instalaci a demontáž výstavy, pronájem výstavních prostor, tisk propagačních materiálů,
g)   přijímající strana je povinna odpovídajícím způsobem pečovat o výstavu a zajistit její bezpečnost, v případě poškození nebo jakékoliv škody vzniklé na exponátech je povinna předat vysílající smluvní straně veškeré dokumenty týkající se poškození,
h)   přijímající strana zajistí kurátorům výstav ubytování v místě konání výstavy, stravné a kapesné a tlumočníka.

Článek 16

Tento Program nevylučuje uskutečnění dalších iniciativ, návštěv nebo návrhů, na kterých se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 17

Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do podpisu nového Programu.

Dáno v Praze dne 27. 1. 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, chorvatském a anglickém, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
Pavel Dostál v. r.
ministr kultury
Za Ministerstvo kultury
Chorvatské republiky
Antun Vujič v. r.
ministr kultury

E-shop

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2016

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2016

Mgr. Tomáš Červinka - Anag, spol. s r. o.

Aktuální vydání knihy podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné od počátku roku 2016. Komplexní řešení zdravotního ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky

Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky

Ondrej Hamuľák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Ústavnímu soudu České republiky se v posledních letech dostalo možnosti vyjádřit se k tématu dopadů členství České republiky v Evropské unii na systém českého práva, na úkoly Ústavního soudu i soudů obecných, ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Místní a účelové komunikace

Místní a účelové komunikace

JUDr. Aleš Mácha, Mgr. Karel Huneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se zabývá místními a účelovými komunikacemi, které jsou v praxi nejproblémovějšími kategoriemi pozemních komunikací. Autoři se zaměřují zejména na problematické aspekty, k nimž nabízí řešení. Je to například vznik a zánik účelových komunikací, lesní cesty, vlastnictví ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.