Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 43/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 14, ze dne 1. 4. 2003

43

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dne 19. listopadu 2003.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky
o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Vláda České republiky a vláda Estonské republiky (dále jen "smluvní strany"), přejíce si posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a jejich národy,

vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství a vědy;
přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění, a tím i posílení všestranných vztahů mezi oběma státy;
jsouce odhodlány uplatňovat zásady Helsinského závěrečného aktu z roku 1975 a Pařížské charty za novou Evropu z roku 1990,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, reciprocity a oboustranného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy a za tímto účelem podporovat přímé vztahy mezi kulturními, školskými a vědeckými institucemi obou států. Zvláště budou napomáhat vzájemné spolupráci v rámci mnohostranných programů, projektů a iniciativ.

2. Každá smluvní strana v souladu se svými právními předpisy usnadní vstup, pobyt a odjezd osob, vyslaných druhou smluvní stranou, jakož i dovoz a vývoz materiálu a vybavení k uskutečňování akcí vzájemně schválených na základě této dohody.

Článek 2

Spolupráce podle této dohody se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními předpisy smluvních stran.

Článek 3

V oblasti rozvíjení kulturní spolupráce budou smluvní strany podporovat:

a)   šíření literatury státu druhé smluvní strany v originálu i prostřednictvím překladů,
b)   výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění mezi zainteresovanými partnery,
c)   konání výstav, koncertů a dalších uměleckých akcí pořádaných kulturními institucemi, jako jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, hudební instituce a jiné, zabývající se těmito činnostmi,
d)   vzájemné hostování uměleckých těles, souborů a jednotlivců na akcích v obou zemích v souladu s jejich statuty a podmínkami,
e)   výměnu informací a zkušeností z oboru divadelnictví, literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného umění, uchovávání architektonického a kulturního dědictví, tradiční lidové kultury aj. a přímé vztahy mezi odborníky a umělci z daných oborů,
f)   přímou spolupráci národních středisek mezinárodních nevládních organizací spadajících pod UNESCO,
g)   spolupráci v oblastech ochrany a uchování kulturního dědictví,
h)   spolupráci v oblasti zamezování nezákonného dovozu i vývozu předmětů kulturní hodnoty.

Článek 4

V oblasti školství budou smluvní strany zejména podporovat:

a)   přímou spolupráci mezi školami všech stupňů,
b)   výměnu informací a pedagogické a metodické literatury a jiných učebních materiálů,
c)   zřízení lektorátu pro český jazyk a literaturu v Estonské republice a lektorátu pro estonský jazyk a literaturu v České republice,
d)   výměnu studentů vysokých škol,
e)   vzájemnou výměnu vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků,
f)   vzájemnou výměnu osob za účelem jejich účasti na letních školách,
g)   vzájemnou výměnu odborníků z oblasti vzdělávání.

Článek 5

Smluvní strany prozkoumají možnost uzavření dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Estonské republice. Za tím účelem si budou smluvní strany vyměňovat informace o systémech vzdělávání, jakož i další informace, které se v tomto procesu ukáží jako potřebné, a v případě potřeby ustaví společnou expertní skupinu.

Článek 6

1. Smluvní strany budou usnadňovat a podporovat spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, zejména:

a)   přímou spolupráci vědeckých institucí, vědeckých pracovišť a vysokých škol,
b)   řešení společných výzkumných projektů,
c)   výměnu vědeckých a technologických informací a materiálů,
d)   pořádání společných seminářů a jiných akcí umožňujících výměnu vědeckých poznatků a informací.

2. Spolupráce v oblasti vědy a technologií může být upravena samostatnou dohodou.

Článek 7

V oblasti rozvoje styku mládeže a sportu budou smluvní strany podporovat především:

a)   spolupráci mládeže a jejích organizací, včetně středisek volného času,
b)   spolupráci na základě přímých dohod mezi orgány státní správy i občanskými sdruženími v tělesné výchově a sportu,
c)   výměny expertů, informací a dokumentace,
d)   účast sportovců na mezinárodních sportovních akcích uspořádaných na území státu druhé smluvní strany.

Článek 8

1. Za účelem plnění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat na časová období dle vzájemné dohody programy nebo protokoly o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, které stanoví konkrétní akce a budou upravovat formy a podmínky této spolupráce.

2. Příslušné orgány smluvních stran se mohou o jednotlivých konkrétních akcích spolupráce a formě jejich zajištění dohodnout diplomatickou cestou.

Článek 9

Tato dohoda nevylučuje možnost i jiných forem spolupráce odpovídajících cílům a záměrům této dohody.

Článek 10

1. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může dohodu písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.

2. Práva a závazky převzaté státy smluvních stran v rámci jiných platných mezinárodních smluv zůstávají touto dohodou nedotčeny.

Článek 11

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících její vnitrostátní schválení ve státech obou smluvních stran, přičemž za den vstupu v platnost se považuje datum doručení pozdější z nich druhé smluvní straně.

Dáno v Praze dne 19. května 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, estonském a anglickém, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém. 

Za vládu
České republiky

Pavel Dostál v. r.
ministr kultury
Za vládu
Estonské republiky

Urmas Paet v. r.
ministr kultury

E-shop

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

ÚZ č. 1153 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1153 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění předpisů, které byly od září 2016 změněny: zákon o cestovních dokladech, zákon o občanských průkazech a zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Od listopadu se mění také zákon o právu shromažďovacím (oznamování a rozpouštění shromáždění, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (č. ...

Cena: 665 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.