Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 43/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 14, ze dne 1. 4. 2003

43

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dne 19. listopadu 2003.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky
o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Vláda České republiky a vláda Estonské republiky (dále jen "smluvní strany"), přejíce si posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a jejich národy,

vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství a vědy;
přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění, a tím i posílení všestranných vztahů mezi oběma státy;
jsouce odhodlány uplatňovat zásady Helsinského závěrečného aktu z roku 1975 a Pařížské charty za novou Evropu z roku 1990,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, reciprocity a oboustranného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy a za tímto účelem podporovat přímé vztahy mezi kulturními, školskými a vědeckými institucemi obou států. Zvláště budou napomáhat vzájemné spolupráci v rámci mnohostranných programů, projektů a iniciativ.

2. Každá smluvní strana v souladu se svými právními předpisy usnadní vstup, pobyt a odjezd osob, vyslaných druhou smluvní stranou, jakož i dovoz a vývoz materiálu a vybavení k uskutečňování akcí vzájemně schválených na základě této dohody.

Článek 2

Spolupráce podle této dohody se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními předpisy smluvních stran.

Článek 3

V oblasti rozvíjení kulturní spolupráce budou smluvní strany podporovat:

a)   šíření literatury státu druhé smluvní strany v originálu i prostřednictvím překladů,
b)   výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění mezi zainteresovanými partnery,
c)   konání výstav, koncertů a dalších uměleckých akcí pořádaných kulturními institucemi, jako jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, hudební instituce a jiné, zabývající se těmito činnostmi,
d)   vzájemné hostování uměleckých těles, souborů a jednotlivců na akcích v obou zemích v souladu s jejich statuty a podmínkami,
e)   výměnu informací a zkušeností z oboru divadelnictví, literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného umění, uchovávání architektonického a kulturního dědictví, tradiční lidové kultury aj. a přímé vztahy mezi odborníky a umělci z daných oborů,
f)   přímou spolupráci národních středisek mezinárodních nevládních organizací spadajících pod UNESCO,
g)   spolupráci v oblastech ochrany a uchování kulturního dědictví,
h)   spolupráci v oblasti zamezování nezákonného dovozu i vývozu předmětů kulturní hodnoty.

Článek 4

V oblasti školství budou smluvní strany zejména podporovat:

a)   přímou spolupráci mezi školami všech stupňů,
b)   výměnu informací a pedagogické a metodické literatury a jiných učebních materiálů,
c)   zřízení lektorátu pro český jazyk a literaturu v Estonské republice a lektorátu pro estonský jazyk a literaturu v České republice,
d)   výměnu studentů vysokých škol,
e)   vzájemnou výměnu vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků,
f)   vzájemnou výměnu osob za účelem jejich účasti na letních školách,
g)   vzájemnou výměnu odborníků z oblasti vzdělávání.

Článek 5

Smluvní strany prozkoumají možnost uzavření dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Estonské republice. Za tím účelem si budou smluvní strany vyměňovat informace o systémech vzdělávání, jakož i další informace, které se v tomto procesu ukáží jako potřebné, a v případě potřeby ustaví společnou expertní skupinu.

Článek 6

1. Smluvní strany budou usnadňovat a podporovat spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, zejména:

a)   přímou spolupráci vědeckých institucí, vědeckých pracovišť a vysokých škol,
b)   řešení společných výzkumných projektů,
c)   výměnu vědeckých a technologických informací a materiálů,
d)   pořádání společných seminářů a jiných akcí umožňujících výměnu vědeckých poznatků a informací.

2. Spolupráce v oblasti vědy a technologií může být upravena samostatnou dohodou.

Článek 7

V oblasti rozvoje styku mládeže a sportu budou smluvní strany podporovat především:

a)   spolupráci mládeže a jejích organizací, včetně středisek volného času,
b)   spolupráci na základě přímých dohod mezi orgány státní správy i občanskými sdruženími v tělesné výchově a sportu,
c)   výměny expertů, informací a dokumentace,
d)   účast sportovců na mezinárodních sportovních akcích uspořádaných na území státu druhé smluvní strany.

Článek 8

1. Za účelem plnění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat na časová období dle vzájemné dohody programy nebo protokoly o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, které stanoví konkrétní akce a budou upravovat formy a podmínky této spolupráce.

2. Příslušné orgány smluvních stran se mohou o jednotlivých konkrétních akcích spolupráce a formě jejich zajištění dohodnout diplomatickou cestou.

Článek 9

Tato dohoda nevylučuje možnost i jiných forem spolupráce odpovídajících cílům a záměrům této dohody.

Článek 10

1. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může dohodu písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.

2. Práva a závazky převzaté státy smluvních stran v rámci jiných platných mezinárodních smluv zůstávají touto dohodou nedotčeny.

Článek 11

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících její vnitrostátní schválení ve státech obou smluvních stran, přičemž za den vstupu v platnost se považuje datum doručení pozdější z nich druhé smluvní straně.

Dáno v Praze dne 19. května 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, estonském a anglickém, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém. 

Za vládu
České republiky

Pavel Dostál v. r.
ministr kultury
Za vládu
Estonské republiky

Urmas Paet v. r.
ministr kultury

E-shop

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Cena: 940 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.