Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 39/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 12, ze dne 18. 3. 2003

39

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. února 2004 byl v Praze podepsán Program dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky na léta 2004 - 2006.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 30 dne 16. února 2004.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE
V OBLASTI VZDĚLÁVÁNĺ
mezi vládou České republiky
a vládou Francouzské republiky na léta 2004 - 2006

Vláda České republiky a vláda Francouzské republiky (dále jen "smluvní strany"),

odvolávajíce se na Kulturní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky podepsanou v Paříži dne 26. října 1967,

přihlížejíce k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání podepsané v Praze dne 13. září 1990,

vyjadřujíce plnou spokojenost s úrovní a výsledky vzdělávací a jazykové spolupráce v uplynulých letech,

vítajíce vstup České republiky do Evropské unie a kulturní sblížení obou zemí, které z něho vyplyne,

vyjadřujíce uspokojení ze skutečnosti, že Česká republika získala dne 5. září 1999 na summitu v Monctonu statut pozorovatele ve Frankofonii,

zavazujíce se podporovat jazyky a kultury států obou smluvních stran ve školách, zejména na základě dvoustranných konzultací,

projevujíce své odhodlání podporovat sbližování vzdělávacích systémů obou zemí rozvíjením vzájemné spolupráce v této oblasti v rámci různých evropských programů,

se dohodly takto:

I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNĺ

Článek 1

1. Smluvní strany budou nadále podporovat výuku českého jazyka na některých vysokých školách ve Francouzské republice a výuku francouzského jazyka na některých vysokých školách v České republice. Seznam těchto škol je součástí Přílohy 1.

2. Smluvní strany se shodují na tom, že úlohou učitelů, lektorů a pedagogických poradců je kromě koordinace jazykově-vzdělávací spolupráce také zajišťování dalších kulturních aktivit ve školách nebo krajích, kde působí.

Článek 2

Součástí práce francouzských učitelů z oddělení jazykových kursů Francouzského institutu v Praze je vedení kursů francouzštiny, určených pro pracovníky státní správy České republiky, zejména pro ty, kteří mají na starosti agendu Evropské unie.

Článek 3

1. Francouzská smluvní strana zorganizuje každoročně v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a jím určenými zařízeními kursy a semináře dalšího vzdělávání pro učitele základních, středních, vyšších odborných a státních jazykových škol. Kursy povedou zkušení čeští a francouzští pedagogové.

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky doporučí ředitelům škol, prostřednictvím školských odborů krajských úřadů, aby umožnili učitelům zúčastnit se těchto kursů během jejich pracovní doby.

Článek 4

1. Česká smluvní strana přijme každoročně studenty francouzských vysokých škol, kteří studují český jazyk, na Letní školy slovanských studií pořádané českými univerzitami.

2. Počet stipendií je uveden v Příloze 2.

Článek 5

Smluvní strany doporučí českým vydavatelstvím, aby své projekty na překlady vybraných metodických a teoretických prací z oblasti pedagogiky a didaktiky předložily Komisi programu F. X. Šalda na podporu ediční činnosti, který je podporován francouzskou smluvní stranou.

Článek 6

1. Francouzská smluvní strana přijme každoročně ke studijním pobytům a k účasti na metodických kursech učitele francouzštiny základních, středních, vyšších odborných, státních jazykových a vysokých škol a studenty francouzského jazyka.

2. Francouzská smluvní strana diplomatickou cestou oznámí do 1. března každého roku počet stipendií, přidělených pro jednotlivé druhy studijních pobytů podle odstavce 1, přičemž si ponechá právo přistoupit k částečným změnám v přidělování těchto stipendií v závislosti na specifické povaze žádostí, navržených projektech nebo motivaci uchazeče.

3. Výběr z navržených uchazečů na studijní pobyty podle odstavce 1 bude ve státech obou smluvních stran provádět komise složená z představitelů příslušných orgánů států smluvních stran.

II. SPOLUPRÁCE V OBLASTI ZÁKLADNĺHO, STŘEDNĺHO
A VYŠŠĺHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNĺ

Článek 7

1. V oblasti jazykového vzdělávání smluvní strany budou přihlížet k rezoluci Rady Evropské unie z 31. března 1995, která se týká zlepšování kvality a diverzifikace výuky jazyků uvnitř školských systémů.

2. Česká smluvní strana bude podporovat rozvoj výuky francouzského jazyka na českých základních školách, zejména na školách s rozšířeným jazykovým vyučováním od třetího ročníku základní školy.

3. Česká smluvní strana bude i nadále vytvářet podmínky umožňující návaznost této výuky na středních školách na výuku uvedenou v odstavci 2.

4. Pro zvýšení zájmu o francouzský jazyk příslušné orgány smluvních stran zorganizují celostátní soutěž, jejíž vítězové budou odměněni jazykovými a kulturními pobyty ve Francouzské republice. Francouzská smluvní strana uhradí pobytové náklady vítězů soutěže, česká strana cestovní výdaje.

5. Smluvní strany doporučí organizátorům soutěže, aby se obrátili s výzvou o podporu této soutěže na orgány místní a územní samosprávy a asociace učitelů.

Článek 8

1. Francouzská smluvní strana v rámci svých možností a ve shodě s českou smluvní stranou podpoří zesílenou výuku francouzštiny na gymnáziích v České republice.

2. Příslušné orgány států smluvních stran posoudí možnost rozšíření počtu škol uvedených v odstavci 1.

Článek 9

1. Česká smluvní strana bude podporovat třídy s výukou vybraných předmětů ve francouzštině (dále jen dvojjazyčné třídy) českých gymnázií zřízené v Praze, Brně, Olomouci a Táboře, ve kterých se kromě francouzského jazyka a literatury vyučují francouzsky až do úrovně dvojjazyčné maturity také matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis.

2. Česká smluvní strana se bude snažit usnadnit podmínky pobytu učitelům přijatým na návrh francouzské strany. Tito učitelé budou pověřeni vyučováním a také pedagogickým vzděláváním českých učitelů těchto dvojjazyčných tříd. Francouzská strana poskytne školám uvedeným v odstavci 1 pedagogickou pomoc.

3. Vzhledem k významu dvojjazyčných tříd uvedených v odstavci 1 smluvní strany budou podporovat počáteční a další vzdělávání českých učitelů všech předmětů, které jsou vyučovány ve francouzštině.

4. Česká smluvní strana uzná úspěšné vykonání zkoušky z francouzštiny, která je součástí maturity ve třídách zmíněných v odstavci 1, jakožto doklad, který osvědčuje úroveň 3 znalosti francouzského jazyka podle Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoveného Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek prokazujících splnění kvalifikačních požadavků u vybraného okruhu zaměstnanců působících ve správních úřadech České republiky.

5. Česká smluvní strana vezme v úvahu zvláštní charakter dvojjazyčných tříd a pedagogických a finančních potřeb nezbytných pro jejich další rozvoj.

6. Smluvní strany vyjadřují plnou spokojenost s dosaženou kvalitou dvojjazyčných tříd, která je především výsledkem promyšlené koncepce maturitní zkoušky, a budou usilovat o to, aby forma i obsah této maturity zůstaly zachovány v současné podobě.

Článek 10

1. V rámci činnosti dvojjazyčných tříd gymnázií v České republice francouzská smluvní strana zajistí ve spolupráci s českou smluvní stranou pedagogický dohled u výuky předmětů, které jsou vyučovány ve francouzštině, a další vzdělávání českých učitelů prostřednictvím studijních pobytů v České republice a ve Francouzské republice.

2. Francouzská smluvní strana bude vydávat do roku 2004 absolventům-držitelům maturitního vysvědčení z dvojjazyčných tříd českých gymnázií uvedených v článku 9 osvědčení o jazykové způsobilosti, které jim umožní získat přístup na vysokou školu ve Francouzské republice, pokud tito absolventi budou mít také přístup na vysokou školu v České republice.

3. Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 budou osvědčení uvedená v odstavci 2 upravena podle článku 5 dekretu č. 2000-457 z 23. května 2000 vydaného Ministerstvem školství, výzkumu a technologie Francouzské republiky. Francouzská smluvní strana navrhne, aby se tato osvědčení vyvíjela podle evropského referenčního rámce.

Článek 11

1. Francouzská smluvní strana každoročně přijme české žáky a žákyně ke studiu v lyceu Carnot v Dijonu a v lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes.

2. Výběr žáků provedou společně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice a ředitelé obou škol uvedených v odstavci 1. Počet míst bude upřesněn řediteli lyceí před konáním výběrového řízení.

3. Česká smluvní strana zajistí výuku českého jazyka pro české a francouzské žáky lycea Alphonse Daudeta v Nîmes a pro české žáky lycea Carnot v Dijonu. Česká smluvní strana zajistí výuku českého jazyka také pro francouzské žáky lycea Carnot v Dijonu, pokud o to francouzská smluvní strana požádá.

4. Francouzská smluvní strana se zavazuje, že pro žáky uvedené v odstavci 3 připraví písemnou maturitní zkoušku z češtiny jako volitelného předmětu, a to pokud možno ve zkušebním středisku, pod které tito žáci spadají.

5. Česká smluvní strana uzná francouzské maturitní vysvědčení získané českými žáky na školách uvedených v odstavci 1 jakožto doklad, který osvědčuje úroveň 3 znalosti francouzského jazyka podle Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoveného Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek prokazujících splnění kvalifikačních požadavků u vybraného okruhu zaměstnanců působících ve správních úřadech České republiky.

6. Česká smluvní strana bude usilovat o to, aby české vysoké školy při přijímacím řízení přihlédly ke specifické situaci českých absolventů lycea Carnot v Dijonu a lycea Alphonse Daudeta v Nîmes.

Článek 12

Cílem spolupráce smluvních stran v oblasti středních odborných škol s výukou francouzštiny, v oborech strojírenství, obchodu a zejména zahraničního obchodu, hotelnictví a cestovního ruchu jsou:

a)   výměnné pobyty žáků a stáže učitelů především v rámci programu Leonardo,
b)   výměna informací o učebních plánech a učebních osnovách ve středním odborném a vyšším odborném vzdělávání.

Článek 13

1. Příslušné orgány států smluvních stran budou podporovat partnerské vztahy a výměny učitelů a žáků základních a středních škol na základě pedagogických projektů týkajících se zejména následujících témat: výchova k občanství, používání nových technologií, praktické stáže v podnicích, výchova k ochraně životního prostředí.

2. Smluvní strany doporučí organizátorům těchto výměn hledat finanční podporu u sponzorů a orgánů místní a územní samosprávy.

III. SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNĺ

Článek 14

1. Příslušné orgány států smluvních stran se budou vzájemně informovat o vývoji legislativy v oblasti základního, středního, středního odborného a vyššího odborného vzdělávání a budou si vyměňovat na vyžádání texty právních předpisů.

2. Příslušné orgány států smluvních stran budou pokračovat ve spolupráci v oblasti zmíněné v odstavci 1 a jednou až dvakrát ročně uspořádají schůzky nebo semináře pro vedoucí a pedagogické pracovníky.

3. Setkání uvedená v odstavci 2 budou řízena experty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva mládeže, školství a výzkumu Francouzské republiky a budou se týkat základního a středního školství.

4. Cílem setkání uvedených v odstavci 2 bude prohloubení diskuse o následujících tématech:

a)   podpora politiky reformy veřejné správy v České republice v oblasti vzdělávání,
b)   střední odborné školství,
c)   řízení celoživotního vzdělávání ministerstvem školství.

5. Smluvní strany si vymění názory a zkušenosti týkající se:

a)   organizace a rozdělení pedagogických a správních kompetencí na ministerstvech školství států smluvních stran,
b)   úlohy školní inspekce,
c)   vzdělávání ředitelů škol,
d)   pedagogického využívání nových technologií,
e)   pomoci ohroženým žákům.

Článek 15

Příslušné orgány států smluvních stran naváží kontakty v oblasti vzdělávání a školní docházky žáků s tělesným nebo mentálním postižením a posoudí také možnosti rozvoje hlubší spolupráce, zejména v oblasti jejich profesního začlenění.

Článek 16

1. Smluvní strany budou nadále spolupracovat v oblasti distančního vzdělávání učitelů a řídících pracovníků ve školství v České republice. Spolupráce bude zahrnovat zejména:

a)   studium a využití francouzských a českých programů a společnou přípravu nových programů distančního vzdělávání,
b)   vzdělávání učitelů vysokých škol, organizací a institucí pro další vzdělávání dospělých, které se zabývají distančním vzděláváním,
c)   pomoc francouzských expertů při vytváření systému distančního vzdělávání v České republice.

2. Při spolupráci uvedené v odstavci 1 se smluvní strany budou snažit využívat možností multilaterálního nebo evropského financování.

Článek 17

1. Smluvní strany vyjadřují uspokojení se spoluprací, která se rozvíjí mezi Francouzským lyceem v Praze a dvojjazyčnými třídami v českých gymnáziích v Praze, Brně, Olomouci a Táboře, především v oblasti dalšího vzdělávání učitelů.

2. Smluvní strany se dohodly, že vytvoří pedagogické propojení, které umožní českým žákům Francouzského lycea v Praze každoročně skládat zkoušky z českého jazyka, případně rozdílové zkoušky z dalších předmětů na Základní škole v Drtinově ulici 1, Praha 5 po dobu, po níž budou plnit povinnou školní docházku.

3. Česká smluvní strana zváží v budoucnu možnost uznat doklad o absolvování Francouzského lycea v Praze jako doklad osvědčující úroveň 3 znalosti francouzského jazyka podle Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoveného Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek prokazujících splnění kvalifikačních požadavků u vybraného okruhu zaměstnanců působících ve správních úřadech České republiky.

IV. SPOLUPRÁCE VE VYSOKÉM ŠKOLSTVĺ

Článek 18

1. Smluvní strany budou podporovat vytváření společného Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání navržené v Sorbonské deklaraci (1998) ministry zodpovědnými za vysoké školství Německa, Francie, Itálie a Velké Británie, stvrzené v Boloňské deklaraci (1999) a dále rozpracované konferencemi evropských ministrů školství v Praze (2001) a Berlíně (2003).

2. V souladu s dokumenty uvedenými v odstavci 1 smluvní strany doporučí vysokým školám, aby maximálně využily evropských vědeckých a vzdělávacích programů k podpoře mobility akademických pracovníků a studentů.

3. Smluvní strany budou podporovat setkávání zástupců České konference rektorů a francouzské Konference prezidentů univerzit.

4. Na základě Úmluvy o uznávání kvalifikací ve vysokém školství v evropském regionu (tzv. Lisabonská úmluva) budou smluvní strany usilovat o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského studia ve státech smluvních stran.

5. Smluvní strany podpoří vysoké školy, aby v souladu se závěry konference ministrů zodpovědných za vysoké školství v Berlíně (září 2003) vydávaly automaticky a bezplatně od roku 2005 absolventům vysokoškolského studia Dodatek k diplomu.

6. Smluvní strany se budou vzájemné informovat o vývoji právních řádů svých států v oblasti vysokého školství a na vyžádání si vyměňovat texty právních předpisů.

Článek 19

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vysokými školami a výměnné pobyty akademických pracovníků.

2. Příslušné orgány států smluvních stran poskytnou stipendia pro studijní pobyty absolventů 1. nebo 2. cyklu vysokoškolského studia a pro studenty všech oborů podle podmínek uvedených v Příloze 2.

3. Pobytová stipendia poskytovaná francouzskou smluvní stranou budou určena především pro studenty doktorských studijních programů českých vysokých škol, společně vedené českým a francouzským akademickým pracovníkem.

4. Výběr z navržených uchazečů na studijní pobyty bude ve státech smluvních stran provádět komise složená z představitelů příslušných orgánů smluvních stran.

Článek 20

Ve snaze zabezpečit absolventům dvojjazyčných tříd gymnázií studium ve francouzském jazyce příslušné orgány států smluvních stran podpoří rozvoj česko-francouzských studijních programů na českých vysokých školách.

Článek 21

1. Smluvní strany budou pokračovat ve spolupráci v oblasti vysokého školství a v případě potřeby uspořádají setkání expertů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva mládeže, školství a výzkumu Francouzské republiky zaměřená na vysoké školství.

2. Setkání uvedená v odstavci 1 se budou týkat problematiky budování společného Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, zejména pak priorit stanovených v závěrečných dokumentech konferencí evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze (2001) a Berlíně (2003).

V. VŠEOBECNÁ A FINANČNĺ USTANOVENĺ

Článek 22

Všem osobám, které budou vysílány v rámci tohoto Programu,

a)   vysílající smluvní strana uhradí výdaje na dopravu do místa přijetí a zpět,
b)   přijímající smluvní strana uhradí případné výdaje na dopravu po území svého státu podle schváleného programu pobytu, a to v souladu s platnými právními předpisy svého státu.

Článek 23

Přijímající smluvní strana zajistí bezplatné ubytování a vyplácení stravného a kapesného osobám vysílaným podle ustanovení článku 10, článku 14 odst. 2, článku 16 odst. 1 písm. c) a článku 21 tohoto Programu, a to v souladu s platnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany.

Článek 24

1. Osobám přijímaným podle článku 19 odst. 2 přijímající smluvní strana v souladu s platnými právními předpisy svého státu

a)   poskytne studium za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany,
b)   uhradí nezbytnou lékařskou péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu,
c)   poskytne stipendium, jehož výše bude stanovena podle platných právních předpisů státu přijímací smluvní strany a oznámena každoročně diplomatickou cestou.

2. Ustanovení uvedené v odstavci 1 písm. b) pozbude platnosti dne 1. května 2004.

Článek 25

Přijímající smluvní strana uhradí osobám přijímaným podle článku 4 odst. 1 a článku 6 odst. 1 zápisné, ubytování, stravování a exkurze.

Článek 26

1. Veřejné vysoké školy v České republice, které zajišťují výuku francouzského jazyka (Příloha 1), mohou přijímat lektory francouzského jazyka.

2. Vysoké a střední školy ve Francouzské republice (Příloha 1), které zajišťují výuku českého jazyka a disponují odpovídajícími finančními prostředky ve svém rozpočtu, mohou přijímat lektory českého jazyka.

3. Přijímání lektorů se bude řídit podle následujících pravidel:

a)   žádosti o prodloužení doby trvání pracovního poměru lektorů, stejně jako nové kandidatury, budou předkládány vysílající smluvní stranou vždy do konce dubna běžného roku (Příloha 1),
b)   přijímající smluvní strana oznámí stanovisko k nominaci lektorů v průběhu lhůty dvou měsíců od obdržení nominace,
c)   lektoři budou navrhováni na období jednoho roku až čtyř let,
d)   přijímající smluvní strana zajistí odměňování lektorů podle platných předpisů svého státu.

4. Francouzská smluvní strana poskytne pomoc školám v České republice při získávání francouzských lektorů.

5. Příslušné orgány států smluvních stran budou napomáhat lektorům v otázce povolení k zaměstnání, bude-li to nutné.

Článek 27

1. Francouzská smluvní strana, po vzájemné dohodě s řediteli gymnázií s dvojjazyčnými třídami v České republice (Příloha 1), zajistí francouzské učitele pro tyto třídy.

2. Příslušné orgány české smluvní strany zajistí francouzským učitelům dvojjazyčných tříd na gymnáziích v České republice plat, který přísluší učiteli stejného vzdělávacího stupně podle vnitrostátních právních předpisů.

3. Příslušné orgány francouzské smluvní strany zajistí francouzským učitelům uvedeným v odstavci 1 část platu.

4. Příslušné orgány států smluvních stran budou napomáhat učitelům uvedeným v odstavci 1 v otázce povolení k zaměstnání, bude-li to nutné.

Článek 28

1. Zodpovědní pracovníci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na jedné straně a Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky a Ministerstva mládeže, školství a výzkumu Francouzské republiky na straně druhé se budou setkávat, aby zajistili pokračování této dohody a zhodnotili její plnění.

2. Ze setkání uvedených v odstavci 1 mohou případně vyplynout návrhy týkající se změn nebo doplnění a realizace tohoto Programu.

Článek 29

Nedílnou součástí tohoto Programu jsou Přílohy 1 a 2.

Článek 30

Tento Program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2006. Pokud nebude sjednán nový Program spolupráce, prodlouží se automaticky platnost tohoto Programu do 31. prosince 2007.

Dáno v Praze dne 16. února 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
PhDr. Jana Ungrádová v. r.
pověřena zastupováním ředitele
odboru mezinárodních vztahů
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Za vládu Francouzské republiky
Hélene Farnaud-Defromont v. r.
zástupce ředitele pro francouzštinu
ředitelství pro kulturní spolupráci a francouzštinu
Ministerstva zahraničních věcí

PŘĺLOHA 1

PODPORA VÝUKY A STUDIA ČESKÉHO A FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

1. Podpora výuky a studia českého jazyka na francouzských vysokých školách:
Univerzita Paris IV
INALCO Paris
Univerzita Aix-Marseille I
Univerzita Dijon
Univerzita Grenoble III
Univerzita Rennes II
Univerzita Nancy II

2. Podpora výuky českého jazyka v lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes

3. Podpora výuky a studia francouzského jazyka na českých vysokých školách:
Univerzita Karlova v Praze
Masarykova univerzita v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzita Palackého v Olomouci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ostravská univerzita v Ostravě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové

4. Podpora výuky a studia francouzského jazyka v gymnáziích s dvojjazyčnými česko-francouzskými třídami
Gymnázium Jana Nerudy v Praze
Gymnázium Matyáše Lercha v Brně
Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře
Slovanské gymnázium v Olomouci

PŘĺLOHA 2

STIPENDIA

Česká smluvní strana

1. Česká strana každý rok nabídne alespoň 135 stipendijních měsíců pro absolventy 1. cyklu a dalších cyklů vysokoškolského studia. Studijní pobyt bude trvat nejméně dva měsíce a nejvíce deset měsíců. Výběr stipendistů provede výběrová komise složená z akademických pracovníků francouzských vysokých škol, zástupců Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky a Velvyslanectví České republiky ve Francouzské republice.

2. Česká strana nabídne 35 stipendijních míst na Letní školy slovanských studií.

Francouzská smluvní strana

Francouzská strana se zavazuje, že nabídne nejméně stejný počet stipendijních měsíců jako strana česká. Bude se jednat o následující stipendia:

a)   stipendia pro učitele francouzštiny základních a středních škol,
(pedagogická stipendia ke krátkodobému pobytu udělená na základě předložené žádosti),
b)   stipendia pro učitele francouzštiny vysokých škol a studenty doktorských studijních programů,
(pedagogická stipendia nebo vědecká stipendia na vysoké úrovni udělovaná na základě předložené žádosti),
c)   stipendijní stáže za účelem přípravy diplomové práce, diplomu DEA, DESS, Masters a doktorandských studií pod společným vedením. Výběr stipendistů provede výběrová komise složená ze zástupců vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice,
d)   spolufinancování studia českých žáků v lyceu Carnot v Dijonu a v lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes.

E-shop

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Aktualizované vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá problematikou bydlení v ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících se vzniku závazků, smlouvy (včetně kontraktačního procesu, obsahu, formy a účinků smlouvy), obsahu závazků, a konečně též závazků společných. ...

Cena: 670 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.