Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 37/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 10, ze dne 11. 3. 2003

37

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. ledna 2004 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 12. ledna 2004.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo se dohodly takto:

Článek 1

Podle ustanovení této Dohody může Česká republika prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv České republiky (dále nazývána Správa rezerv) započítat zásoby ropy a ropných produktů uskladněné na výsostném území Spolkové republiky Německo jako své nouzové zásoby.

Článek 2

Pro předzásobení České republiky je možné započítat:

a)   zásoby ve Spolkové republice Německo, kterými je oprávněna disponovat Správa rezerv České republiky jako vlastník, spoluvlastník nebo z jiného právního důvodu,
b)   jiné zásoby ve Spolkové republice Německo, pokud se podnik, který je oprávněn s nimi disponovat jako vlastník, spoluvlastník nebo z jiného právního důvodu, písemně zavázal, že bude držet tyto zásoby nejméně po dobu tří měsíců k dispozici pro Správu rezerv České republiky (prohlášení o závazku) a Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Spolkové republiky Německo toto skladování na žádost oprávněného podniku písemně povolilo.

Článek 3

(1) Správa rezerv České republiky bude bez zbytečného odkladu informovat Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Spolkové republiky Německo o svých zásobách, které uskladnila ve Spolkové republice Německo.

(2) Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Spolkové republiky Německo povolí skladování dle člán- ku 2 písmeno b), pokud

a)   bude žádost ze strany podniku oprávněného k disponování předložena Spolkovému ministerstvu hospodářství a práce Spolkové republiky Německo nejpozději patnáct pracovních dnů před začátkem měsíce, od kterého chce podnik držet zásoby k dispozici;
b)   bude žádost obsahovat tyto údaje:
   druh (surová ropa, kategorie produktu) a množství zásob,
   přesné označení polohy skladu, ve kterém jsou zásoby skladovány,
   název a adresu podniku, v jehož skladu jsou zásoby skladovány,
   období, pro které je povolení požadováno;
c)   bude k žádosti připojeno prohlášení podle článku 2 písmeno b), vůči Správě rezerv České republiky (prohlášení o závazku), kterým se žadatel zavazuje držet zásoby během doby trvání smlouvy kdykoli k dispozici Správy rezerv České republiky, povolit kontrolu závazku Správou rezerv České republiky a na vyžádání v souladu se stanovenými postupy, dohodnutými ve smlouvě mezi Správou rezerv České republiky a podnikem, v jehož skladu jsou drženy zásoby na území Spolkové republiky Německo, zásoby kdykoliv Správě rezerv České republiky prodat a převést vlastnické právo k nim. Pokud se prohlášení o závazku vztahuje na období delší než 12 měsíců, může být žádost podána na celé období, pokud se nezmění ostatní údaje podle tohoto článku. Povolení podle článku 2 písmeno b) se však uděluje pouze na maximálně 12 měsíců a poté se obnovuje.

Článek 4

Zásoby podle článku 2 nemohou být ve zprávách o zásobách pro příslušná místa Mezinárodní energetické agentury a Evropských společenství vykazovány jako německé zásoby.

Článek 5

(1) Vlastní zásoby skladované Správou rezerv České republiky ve Spolkové republice Německo, jakož i zásoby oznámené Spolkovému ministerstvu hospodářství a práce Spolkové republiky Německo podle člán- ku 2 písmeno b), k jejichž skladování jako nouzových zásob České republiky udělilo Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Spolkové republiky Německo povolení, mohou být kdykoliv bez překážky převezeny na výsostné území České republiky. To platí také v případě poruch v zásobování ropou a ropnými produkty.

(2) V případě poruch v zásobování ropou a ropnými produkty musí být každý odběr, který provede Správa rezerv České republiky ze zásob uskladněných ve Spolkové republice Německo, nahlášen Správou rezerv České republiky co nejdříve Spolkovému ministerstvu hospodářství a práce Spolkové republiky Německo.

Článek 6

(1) Správa rezerv České republiky poskytne za každé uplynulé čtvrtletí Spolkovému ministerstvu hospodářství a práce Spolkové republiky Německo nejpozději 6 týdnů po jeho uplynutí přehled o zásobách, nacházejících se na výsostném území Spolkové republiky Německo, které jsou Správou rezerv České republiky drženy z titulu plnění povinnosti předzásobení. Tento přehled je třeba rozčlenit podle obou kategorií uvedených v článku 2. Přehled musí obsahovat:

a)   název a adresu podniku, který zásoby skladuje,
b)   druh (surová ropa, kategorie produktu) a množství zásob,
c)   adresu skladu, ve kterém se zásoby nacházejí.

(2) Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Spolkové republiky Německo ověří správnost údajů a sdělí Správě rezerv České republiky případné námitky.

Článek 7

Na žádost kterékoliv ze smluvních stran se mohou konat konzultace o otázkách, které se vyskytnou v souvislosti s touto Dohodou ohledně jejího výkladu a aplikace a případných sporů. V případě poruch v zásobování ropou a ropnými produkty budou tyto konzultace neprodleně svolány diplomatickou cestou.

Článek 8

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost v den podpisu.

(2) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(3) Tato Dohoda může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran; výpověď musí být druhé smluvní straně oznámena písemně diplomatickou cestou nejméně 12 měsíců před zamýšleným termínem výpovědi. Pro počítání lhůty je rozhodný den doručení nóty druhé smluvní straně. Této možnosti výpovědi nebude využito v případě poruch v zásobování ropou a ropnými produkty.

Článek 9

Neprodleně po vstupu této Dohody v platnost podá vláda Spolkové republiky Německo u Sekretariátu OSN podnět k registraci této Dohody podle článku 102 Charty OSN. Vláda České republiky bude o provedené registraci informována uvedením registračního čísla OSN ihned, jakmile bude tato registrace Sekretariátem OSN potvrzena.

Dáno v Praze dne 12. 1. 2004 ve dvou původních vyhotoveních, jedno v českém a jedno v německém jazyce, přičemž obě znění jsou stejně platná.  

Za vládu
České republiky

Ing. Dušan Štrauch, CSc. v. r. 
předseda Správy státních hmotných rezerv
 České republiky
Za vládu
Spolkové republiky Německo

Dr. Michael Libal v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Spolkové republiky Německo v České republice

E-shop

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

JUDr. J. Hejda,Mgr. N. Bachroňová,Mgr. K. Divišová,JUDr. L. Finger,Mgr. M. Prosser Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Nesporná řízení III

Nesporná řízení III

Karel Svoboda - C. H. Beck

Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek I (§ 1 až 654)

Občanský zákoník, komentář, svazek I (§ 1 až 654)

Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, T. Dvořák, Svoboda, Pavlík a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější očekávánou změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš ...

Cena: 2 382 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.