Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 23/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 8, ze dne 1. 3. 2004

23

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. prosince 2000 byla v Santiagu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Santiagu dne 3. listopadu 2003.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 21 dne 1. března 2004.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi
Českou republikou a Chilskou republikou
o sociálním zabezpečení

Česká republika a Chilská republika, vedeny přáním upravit vzájemné vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, se dohodly uzavřít tuto smlouvu:

ČÁST I
Všeobecná ustanovení

Článek 1

(1) Pro účely této smlouvy výrazy a termíny uvedené níže znamenají:

a)   "území"
   v případě České republiky území České republiky, v případě Chile je to území, na které se vztahuje Politická ústava Chilské republiky;
b)   "dávka"
   jakýkoliv důchod nebo jiné peněžité plnění, včetně všech doplatků, přídavků a zvýšení;
c)   "právní předpisy"
   zákony, nařízení a další předpisy týkající se odvětví sociálního zabezpečení uvedených v článku 2 této smlouvy;
d)   "příslušný úřad"
   v případě České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví, v případě Chile Ministerstvo práce a sociálního zabezpečení;
e)   "kompetentní instituce"
   pro obě smluvní strany orgán nebo úřad zodpovědný za provádění právních předpisů uvedených v článku 2 této smlouvy;
f)   "doba pojištění"
   každou dobu definovanou jako takovou právními předpisy, podle nichž byla získána, a každou dobu postavenou jí naroveň podle těchto právních předpisů.

(2) Ostatní termíny a výrazy užité v této smlouvě mají význam daný jim platnými právními předpisy.

Článek 2
Věcný rozsah

(1) Tato smlouva se týká:

A)   pokud jde o Českou republiku právních předpisů o:
   a) důchodovém pojištění,
   b) veřejném zdravotním pojištění, pokud jde o poživatele důchodů;
B)   pokud jde o Chile právních předpisů o:
   a) systému starobních a invalidních důchodů a důchodů pozůstalých založených na individuálním spoření,
   b) systémech starobních a invalidních důchodů a důchodů pozůstalých spravovaných Úřadem pro správu sociálního zabezpečení,
   c) zdravotní péči pro důchodce.

(2) S výhradami uvedenými dále se tato smlouva vztahuje na všechny právní předpisy měnící nebo doplňující právní předpisy uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

(3) Tato smlouva se vztahuje na všechny právní předpisy smluvní strany, které rozšiřují právní předpisy uvedené v odstavci 1 tohoto článku o nové kategorie osob, za předpokladu, že dotyčná smluvní strana nesdělí do šesti měsíců od publikace takového právního předpisu druhé smluvní straně, že se na tento právní předpis Smlouva nevztahuje.

(4) Tato smlouva se nevztahuje na právní předpisy zřizující nové odvětví sociálního zabezpečení, pokud se na tom smluvní strany nedohodnou.

(5) Ustanovení této smlouvy vylučují použití ustanovení jiných dvoustranných nebo mnohostranných smluv uzavřených jednou ze smluvních stran ve vztahu k právním předpisům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 3
Osobní rozsah

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, vztahuje se na osoby, které podléhají nebo podléhaly právním předpisům uvedeným v článku 2 této smlouvy, a na osoby, které odvozují svá práva od těchto osob.

Článek 4
Rovnost nakládání

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, osoby uvedené v článku 3, pokud bydlí nebo se zdržují na území smluvní strany, mají stejná práva a povinnosti stanovené právními předpisy této smluvní strany pro její občany.

Článek 5
Převod dávek

(1) Nestanoví-li tato smlouva jinak, nesmí být nárok na dávku zamítnut a její výplata krácena, zastavena nebo odňata z důvodu, že oprávněná osoba bydlí na území druhé smluvní strany.

(2) Nestanoví-li tato smlouva jinak, dávky přiznané podle právních předpisů jedné smluvní strany budou vypláceny osobám uvedeným v článku 3, které se zdržují nebo bydlí mimo území obou smluvních stran, za podmínek stanovených pro jejich občany v právních předpisech té smluvní strany, která dávku vyplácí.

ČÁST II
Používání právních předpisů

Článek 6
Obecné ustanovení

Nestanoví-li tato smlouva jinak nebo nedohodnou-li se příslušné úřady smluvních stran jinak, osoby vykonávající pracovní činnost budou podléhat právním předpisům té smluvní strany, na jejímž území je výdělečná činnost vykonávána.

Článek 7
Zvláštní ustanovení

(1) Zaměstnanec podniku, jehož hlavní sídlo je na území jedné smluvní strany a který je vyslán na území druhé smluvní strany, aby tam dočasně vykonával práci, podléhá právním předpisům první smluvní strany, za předpokladu, že očekávané trvání takové práce nepřekročí 2 roky.

(2) Státní úředník, vyslaný jednou ze smluvních stran na území druhé smluvní strany, podléhá i nadále právním předpisům první smluvní strany bez časového omezení.

(3) Diplomaté, členové diplomatického sboru a konzulárního zastoupení, jakož i osoby zaměstnané v jejich službách podléhají, pokud jde o sociální zabezpečení, ustanovením Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z 18. dubna 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z 24. dubna 1963.

(4) Zaměstnanec letecké dopravní společnosti se sídlem na území jedné smluvní strany, který je vyslán na území druhé smluvní strany, bude podléhat právním předpisům první smluvní strany, jako kdyby stále pracoval na území této smluvní strany.

(5) Zaměstnanec na palubě lodi podléhá právním předpisům smluvní strany, pod jejíž vlajkou loď pluje.

Článek 8
Výjimky z ustanovení článků 6 a 7

Příslušné úřady obou smluvních stran nebo orgány jimi pověřené mohou, po vzájemné dohodě, na žádost zaměstnance a zaměstnavatele povolit výjimky z ustanovení článků 6 a 7 ve prospěch určitých osob nebo kategorií osob.

ČÁST III
Ustanovení týkající se jednotlivých dávek

Kapitola I
Dávky zdravotní péče

Článek 9
Dávky zdravotní péče pro důchodce

Osoby, které bydlí na území jedné smluvní strany a požívají důchody pouze podle právních předpisů druhé smluvní strany, mají nárok na zdravotní péči podle právních předpisů smluvní strany, kde bydlí, za stejných podmínek jako osoby, které mají nárok na obdobnou zdravotní péči podle právních předpisů této smluvní strany.

Kapitola II
Důchody invalidní, starobní a pozůstalých

Článek 10
Sčítání dob pojištění

Vyžadují-li právní předpisy jedné smluvní strany získání určitých dob pojištění pro vznik, zachování nebo obnovení nároku na důchod invalidní, starobní nebo důchody pozůstalých, doby pojištění získané podle právních předpisů druhé smluvní strany se připočtou, je-li to třeba, k dobám získaným podle právních předpisů první smluvní strany, pokud se nepřekrývají.

Článek 11
Určení invalidity

(1) Pro stanovení poklesu pracovní schopnosti za účelem přiznání odpovídajících invalidních důchodů provede kompetentní instituce každé smluvní strany vlastní posouzení v souladu s právními předpisy, které používá. Potřebná lékařská vyšetření zajistí instituce v místě bydliště žadatele.

(2) Pro účely uvedené v předchozím odstavci, instituce smluvní strany v místě bydliště žadatele postoupí instituci druhé smluvní strany na její žádost a bezplatně lékařské zprávy a dokumentaci, které má k dispozici.

(3) V případě, že kompetentní česká instituce pokládá za potřebné, aby lékařská vyšetření, která jsou výlučně v jejím zájmu, byla provedena v Chile, budou tato hrazena kompetentní českou institucí.

(4) V případě, že kompetentní chilská instituce pokládá za potřebné, aby lékařská vyšetření, která jsou výlučně v jejím zájmu, byla provedena v České republice, budou hrazena podle jejích zákonů. Pokud jde o členy individuálního systému spoření, kompetentní chilská instituce veškeré náklady za vyšetření uhradí s tím, že od žadatele bude požadovat určitou procentní částku. Kompetentní chilská instituce může z důchodu nebo z účtu individuálního spoření odečíst částku, kterou má dotyčná osoba uhradit.

Článek 12
Provádění českých právních předpisů

(1) Jsou-li podle právních předpisů České republiky splněny podmínky nároku na dávku i bez přihlédnutí k dobám pojištění získaným podle právních předpisů Chile, stanoví kompetentní instituce dávku výlučně na základě dob pojištění získaných podle českých právních předpisů.

(2) Pokud nárok na dávku podle českých právních předpisů může vzniknout pouze s přihlédnutím k dobám pojištění započitatelným podle chilských právních předpisů, pak kompetentní česká instituce:

a)   stanoví nejprve teoretickou výši dávky, která by náležela v případě, že by všechny doby pojištění byly získány podle českých právních předpisů, a
b)   poté na základě teoretické výše určené podle písmene a) stanoví skutečnou výši dávky podle poměru délky dob pojištění získaných podle českých právních předpisů k celkové době pojištění získané v obou státech.

(3) Pro stanovení vyměřovacího základu pro výpočet dávek podle českých právních předpisů se doby pojištění získané podle chilských právních předpisů v rozhodném období vylučují.

(4) Podmínkou vzniku nároku na plný invalidní důchod osobám, jejichž invalidita vznikla před dosažením osmnácti let věku a které nebyly účastny pojištění po potřebnou dobu, je trvalý pobyt na území České republiky.

Článek 13
Provádění chilských právních předpisů

(1) Členům Správy penzijních fondů jsou důchody financovány saldem z jejich účtů individuálního spoření. V případě, že ten nestačí k vyplácení důchodů v minimální výši zaručené státem, mají členové právo na přičtení získaných dob, v souladu s článkem 10 této smlouvy, pro získání nároku na minimální starobní a invalidní důchod. Stejné právo mají i poživatelé důchodů pozůstalých.

(2) Pro účely splnění podmínek chilských právních předpisů o předčasném starobním důchodu podle nového penzijního systému se členové, jimž byl přiznán důchod podle českých právních předpisů, považují za poživatele důchodu ve smyslu důchodových režimů uvedených v odstavci 4.

(3) Členové nového penzijního systému v Chile mohou po dobu svého trvalého pobytu v České republice do tohoto systému platit dobrovolně příspěvky jako samostatně výdělečně činné osoby, bez ohledu na svůj závazek dodržovat právní předpisy uvedeného státu týkající se povinných příspěvků. Pracovníci, kteří si zvolí tuto možnost, jsou vyňati z povinnosti platit v Chile příspěvky na zdravotní péči.

(4) Členům penzijních systémů spravovaných Úřadem pro správu sociálního zabezpečení se pro nárok na důchodové dávky podle právních předpisů pro ně platných započítávají doby získané podle článku 10 této smlouvy.

(5) V případech uvedených v odstavcích 1 a 4 tohoto článku stanoví výši dávky důchodu kompetentní instituce tak, jako kdyby všechny doby pojištění byly získány podle jejích vlastních právních předpisů, a pro výplatu důchodu stanoví příslušnou částku jako poměr mezi dobami pojištění získanými výlučně podle chilských právních předpisů a úhrnem dob pojištění získaných v obou smluvních státech. Jestliže součet dob pojištění v obou smluvních stranách přesáhne dobu požadovanou chilskými právními předpisy k získání nároku na plný důchod, případně minimální důchod, nepřihlíží se k přebytečné době pro účely tohoto výpočtu.

(6) Osoby, které jsou účastny pojištění nebo jimž jsou poskytovány dávky podle právních předpisů České republiky, jsou pro účely nároku na dávky podle platných právních předpisů upravujících systém sociálního zabezpečení spravovaný Úřadem pro správu sociálního zabezpečení současně považovány za účastníky systému sociálního zabezpečení v Chile.

(7) V případě, že není možné určit období, v němž dané doby pojištění byly získány podle chilských právních předpisů, má se za to, že tyto doby se nepřekrývají s dobami získanými podle právních předpisů České republiky.

ČÁST IV
Různá ustanovení

Článek 14
Pravomoc příslušných úřadů

Příslušné úřady smluvních stran nebo jimi pověřené orgány:

a)   sjednají Správní ujednání k provádění této smlouvy;
b)   ustanoví příslušné styčné orgány;
c)   sdělí si navzájem interní opatření, která přijaly za účelem provádění této smlouvy;
d)   uvědomí se navzájem o všech změnách právních předpisů uvedených v článku 2, které mají podstatný vliv na provádění této smlouvy;
e)   budou si vycházet vstříc a poskytovat technickou a administrativní pomoc při provádění této smlouvy.

Článek 15
Vzájemná pomoc

(1) Pro účely provádění této smlouvy si poskytnou příslušné úřady, styčné orgány a kompetentní instituce smluvních stran vzájemnou pomoc tak, jako kdyby prováděly vlastní právní předpisy. Tato spolupráce je bezplatná.

(2) Úřady a instituce obou smluvních stran mohou mezi sebou a se zúčastěnými osobami jednat přímo. Je-li to třeba, mohou také jednat prostřednictvím diplomatických a konzulárních úřadů.

(3) Diplomatické a konzulární úřady smluvních stran se mohou při zjišťování potřebných informací v zájmu zajištění ochrany osob, na které se tato smlouva vztahuje, obracet na úřady a instituce druhé smluvní strany. Mohou též zastupovat zmíněné osoby, aniž by k tomu potřebovaly zvláštní zplnomocnění.

(4) Žádosti podané kompetentní institucí týkající se provádění této smlouvy budou přijaty, i když budou sepsány v úředním jazyce druhé smluvní strany.

(5) Korespondence mezi příslušnými úřady, styčnými orgány a kompetentními institucemi smluvních stran může být vedena v některém z úředních jazyků nebo v jazyce anglickém.

Článek 16
Osvobození od správních poplatků a požadavku ověřování

Pokud doklady a osvědčení předkládané úřadům a institucím jedné smluvní strany jsou osvobozeny od správních poplatků, platí to též pro doklady a osvědčení předkládané úřadům a institucím druhé smluvní strany, jestliže se vztahují k provádění této smlouvy. Doklady a osvědčení předkládané v souvislosti s prováděním této smlouvy nemusí být předkládány k ověřování diplomatickým a konzulárním úřadům.

Článek 17
Podávání žádostí, zpráv a odvolání

(1) Každá žádost, sdělení nebo odvolání, které mají být podány úřadům nebo institucím jedné smluvní strany v určité lhůtě, se považují, jsou-li v dané lhůtě předloženy odpovídajícímu úřadu nebo instituci druhé smluvní strany, za včas podané úřadu první smluvní strany. Úřady smluvní strany, jimž žádost, sdělení nebo odvolání byly doručeny, jsou povinny je neprodleně postoupit úřadům nebo institucím druhé smluvní strany.

(2) Žádost o dávku podaná podle právních předpisů jedné smluvní strany se považuje za žádost o obdobnou dávku podle právních předpisů druhé smluvní strany. To neplatí pro starobní důchody, pokud žadatel prohlásí, nebo je-li to jinak zřejmé, že žádost o důchod uplatňuje jen podle právních předpisů první smluvní strany.

Článek 18
Výplata dávek

(1) Platby podle této smlouvy se provádějí v měně příslušné smluvní strany nebo ve volně směnitelných měnách.

(2) Pokud jedna ze smluvních stran zavede měnové omezení, smluvní strany se neprodleně dohodnou na nutných opatřeních k zajištění převodu dávek, které musí být podle této smlouvy vyplaceny mezi územími obou smluvních stran.

Článek 19
Řešení sporů

(1) Příslušné úřady smluvních stran vyvinou úsilí každý spor, který může vzniknout, pokud jde o výklad nebo používání této smlouvy, urovnat jednáním.

(2) Nedojde-li do 6 měsíců od zahájení jednání podle předchozího odstavce k urovnání sporu, bude spor řešen jednáním obou smluvních stran diplomatickou cestou.

ČÁST V
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

Článek 20
Přechodná ustanovení

(1) Tato smlouva nezakládá žádné nároky na dávky za dobu před jejím vstupem v platnost. Při stanovení nároku na dávky podle této smlouvy se přihlédne k předchozím případům a k dobám pojištění, které byly získány před jejím vstupem v platnost.

(2) Na žádost dotyčné osoby bude důchod, který byl vyplácen před vstupem této smlouvy v platnost, přepočten ve smyslu jejích ustanovení. Tento přepočet může být proveden i z moci úřední. Nově vypočtená výše důchodu nesmí být nižší než výše původního důchodu.

(3) Ustanovení právních předpisů smluvních stran týkající se promlčení nebo zániku nároku na dávky se nepoužijí na nároky vyplývající z ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku za předpokladu, že osoba uplatnila žádost do dvou let od vstupu Smlouvy v platnost.

Článek 21
Vstup v platnost

Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost prvého dne čtvrtého měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin.

Článek 22
Vypovězení Smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Může být vypovězena každou ze smluvních stran. Výpověď musí být podána písemně a doručena diplomatickou cestou nejpozději šest měsíců před koncem běžného kalendářního roku druhé smluvní straně, přičemž v takovém případě platnost Smlouvy skončí vždy 31. prosince uvedeného roku.

(2) V případě ukončení platnosti této smlouvy budou nároky získané dle jejích ustanovení zachovány. To platí i pro nároky, o jejichž přiznání bylo požádáno ještě za platnosti Smlouvy.

Dáno v Santiagu dne 7. prosince 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku

Jan Kavan v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za Chilskou republiku

Heraldo Munoz Valenzuela v. r.
zastupující ministr zahraničních věcí

E-shop

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

ÚZ č. 1230 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1230 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby a Bezpečnostní informační služba. Od minulého vydání ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.