Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


21

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s. a č. 20/2004 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě*)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 2002 byly v Ženevě rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT Union) přijaty změny pravidel 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 22.1, 26.3, 29.1, 48.3, 49.6 Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci.

Změny výše uvedených pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě vstoupily v platnost na základě rozhodnutí citovaného Shromáždění dne 1. ledna 2003 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn pravidel 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 22.1, 26.3, 29.1, 48.3, 49.6 Prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci,
přijaté 1. října 2002

Pravidlo 4
Žádost (obsah)

4.1 Povinný a fakultativní obsah; podpis

   (a) Žádost obsahuje:
    (I) až (III) [Žádná změna]
(IV) údaje týkající se vynálezce, jestliže národní zákonodárství alespoň jednoho z určených států požaduje, aby jméno vynálezce bylo uvedeno při podání národní přihlášky.
(b) Žádost případně obsahuje:
(I) a (II) [Žádná změna]
(III) odkaz na základní přihlášku nebo základní patent,
(IV) údaj o přihlašovatelově volbě příslušného orgánu pro mezinárodní rešerši.
   (c) a (d) [Žádná změna]

4.2 až 4.4 [Žádná změna]

4.5 Přihlašovatel

   (a) Žádost musí uvádět:
   (I) jméno,
(II) adresu a
(III) státní příslušnost a sídlo
přihlašovatele nebo, pokud je několik přihlašovatelů, každého z nich.
   (b) až (e) [Žádná změna]

4.6 až 4.8 [Žádná změna]

4.9 Určení států; druhy ochrany; národní a regionální patenty

   (a) Podání žádosti musí zahrnovat:
(I) určení všech smluvních států, které jsou vázány smlouvou k datu mezinárodního podání;
(II) údaj, že mezinárodní přihláška je, vzhledem ke každému určenému státu, kterého se týká článek 43 nebo 44, na udělení každého druhu ochrany, který je dostupný na základě určení tohoto státu;
(III) údaj, že mezinárodní přihláška je, vzhledem ke každému určenému státu, kterého se týká článek 45(1), na udělení regionálního patentu a také, pokud neplatí článek 45(2), národního patentu.
   (b) Nehledě na odstavec (a)(I), jestliže ke dni 1. října 2002 národní zákonodárství smluvního státu uvádí, že podání mezinárodní přihlášky, která obsahuje určení tohoto státu a uplatňuje prioritu dřívější národní přihlášky mající účinek v tomto státě, bude mít za následek, že dřívější národní přihláška přestane mít účinek se stejnými důsledky, jako je vzetí zpět dřívější národní přihlášky, může žádost, dokud tak bude stanovovat národní zákonodárství, obsahovat údaj, že určení tohoto státu není učiněno, za předpokladu, že určený úřad informuje Mezinárodní úřad do 1. ledna 2003, že tento odstavec platí vzhledem k určením tohoto státu. Obdržené informace budou ihned zveřejněny Mezinárodním úřadem ve Věstníku.
(c) [Zrušeno]

4.10 [Žádná změna]

4.11 Odkaz na dřívější rešerši, pokračování nebo dílčí pokračování nebo základní přihlášku nebo patent

   (a) Pokud:
   (I) byla požadována mezinárodní rešerše nebo rešerše mezinárodního typu u přihlášky podle článku 15(5);
   (II) přihlašovatel si přeje, aby orgán pro mezinárodní rešerši založil zprávu o mezinárodní rešerši zcela nebo zčásti na výsledcích rešerše jiné než mezinárodní rešerše nebo rešerše mezinárodního typu, provedené národním úřadem nebo mezivládní organizací, kterou je orgán pro mezinárodní rešerši kompetentní pro mezinárodní přihlášku;
   (III) přihlašovatel si přeje podle pravidla 49bis.1(a) nebo (b), aby mezinárodní přihláška byla projednávána v některém určeném státě jako přihláška na dodatkový patent, dodatkové osvědčení, dodatkové autorské osvědčení na vynález nebo dodatkové osvědčení na užitný vzor; nebo
   (IV) přihlašovatel si přeje podle pravidla 49bis.1(c), aby mezinárodní přihláška byla projednávána v některém určeném státě jako přihláška, která je pokračováním nebo dílčím pokračováním dřívější přihlášky;
žádost toto musí uvádět a musí případně identifikovat přihlášku, pro kterou byla dřívější rešerše provedena, nebo jinak identifikovat rešerši nebo uvádět příslušnou základní přihlášku nebo základní patent nebo jiný základní druh ochrany.
(b) Zahrnutí údaje podle odstavce (a)(III) nebo (IV) do žádosti nebude mít žádný vliv na použití pravidla 4.9.

4.12 [Zrušeno]

4.13 [Zrušeno]

4.14 [Zrušeno]

4.14bis až 4.18 [Žádná změna]

Pravidlo 12
Jazyk mezinárodní přihlášky a překlad pro účely mezinárodní rešerše
a mezinárodního zveřejnění

12.1 a 12.2 [Žádná změna]

12.3 Překlad pro účely mezinárodní rešerše

   (a) až (d) [Žádná změna]
   (e) Za předložení překladu po uplynutí lhůty podle odstavce (a) může přijímací úřad požadovat zaplacení poplatku za pozdní předložení, ve vlastní prospěch, a to ve výši 25 % mezinárodního přihlašovacího poplatku uvedeného v bodě 1 Sazebníku poplatků, bez ohledu na poplatek za každý list mezinárodní přihlášky nad 30 listů.

12.4 Překlad pro účely mezinárodního zveřejnění

   (a) až (d) [Žádná změna]
   (e) Za předložení překladu po uplynutí lhůty podle odstavce (a) může přijímací úřad požadovat zaplacení poplatku za pozdní předložení, ve vlastní prospěch, a to ve výši 25 % mezinárodního přihlašovacího poplatku uvedeného v bodě 1 Sazebníku poplatků, bez ohledu na poplatek za každý list mezinárodní přihlášky nad 30 listů.

Pravidlo 15
Mezinárodní přihlašovací poplatek

15.1 Mezinárodní přihlašovací poplatek

Každá mezinárodní přihláška podléhá zaplacení poplatku ve prospěch Mezinárodního úřadu ("mezinárodní přihlašovací poplatek"), který vybírá přijímací úřad.

15.2 Výše

   (a) Výše mezinárodního přihlašovacího poplatku je uvedena v Sazebníku poplatků.
   (b) Mezinárodní přihlašovací poplatek je splatný v měně nebo v jedné z měn předepsaných přijímacím úřadem ("předepsaná měna"), přičemž se rozumí, že při převodu přijímacím úřadem Mezinárodnímu úřadu bude volně směnitelná na švýcarskou měnu. Výše mezinárodního přihlašovacího poplatku bude stanovena pro každý přijímací úřad, který předepisuje zaplacení tohoto poplatku v jiné měně než švýcarské měně, generálním ředitelem po poradě s přijímacím úřadem státu nebo jednajícím podle pravidla 19.1(b) pro stát, jehož úřední měna je stejná jako předepsaná měna. Částka takto stanovená bude rovna, v zaokrouhlených číslech, částce ve švýcarské měně uvedené v Sazebníku poplatků. Mezinárodní úřad oznámí každému přijímacímu úřadu předepsanou částku v této předepsané měně a zveřejnění je ve Věstníku.
(c) Pokud se výše mezinárodního přihlašovacího poplatku uvedená v Sazebníku poplatků změní, odpovídající částka v předepsaných měnách se bude používat od stejného data jako výše uvedená ve změněném Sazebníku poplatků.
(d) Pokud se směnný kurz mezi švýcarskou měnou a jakoukoli předepsanou měnou začne lišit od kurzu naposledy použitého, generální ředitel stanoví novou částku v předepsané měně podle směrnic daných Shromážděním. Nově stanovená částka se použije po uplynutí dvou měsíců od jejího zveřejnění ve Věstníku s tím, že přijímací úřad uvedený v druhé větě odstavce (b) a generální ředitel se mohou dohodnout na datu během zmíněné dvouměsíční lhůty, v tomto případě se zmíněná částka použije od tohoto data.

15.3 [Zůstává zrušeno]

15.4 Lhůta splatnosti; splatná částka

Mezinárodní přihlašovací poplatek je splatný do jednoho měsíce od data přijetí mezinárodní přihlášky. Splatná částka je částka platná k tomuto datu přijetí.

15.5 [Zrušeno]

15.6 Vrácení poplatku

   Přijímací úřad vrátí mezinárodní přihlašovací poplatek přihlašovateli:
      (I) až (III) [Žádná změna]

Pravidlo 16
Rešeršní poplatek

16.1 Právo žádat poplatek

   (a) až (e) [Žádná změna]
   (f) Pokud jde o lhůtu splatnosti rešeršního poplatku a splatnou částku, platí přiměřeně ustanovení pravidla 15.4 týkající se mezinárodního přihlašovacího poplatku.

16.2 až 16.3 [Žádná změna]

Pravidlo 16bis
Prodloužení lhůt k zaplacení poplatků

16bis.1 Výzva přijímacího úřadu

   (a) Pokud přijímací úřad zjistí, že mu nebyly zaplaceny žádné poplatky do doby, kdy jsou splatné podle pravidel 14.1(c), 15.4 a 16.1(f), nebo že zaplacená částka nestačí k pokrytí předávacího poplatku, mezinárodního přihlašovacího poplatku a rešeršního poplatku, přijímací úřad vyzve přihlašovatele, aby zaplatil částku požadovanou k pokrytí těchto poplatků, případně spolu s poplatkem za pozdní platbu podle pravidla 16bis.2, a to ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.
(b) [Zrušeno]
(c) Pokud přijímací úřad zaslal přihlašovateli výzvu podle odstavce (a) a přihlašovatel ve lhůtě uvedené v tomto odstavci nezaplatil celou částku, včetně případného poplatku za pozdní platbu podle pravidla 16bis.2, přijímací úřad, s výhradou odstavce (d):
   (I) vydá příslušné usnesení podle článku 14(3) a
(III) bude postupovat podle pravidla 29.
   (d) Jakákoli platba přijatá přijímacím úřadem dříve, než tento úřad pošle výzvu podle odstavce (a), bude považována za přijatou před uplynutím lhůty podle pravidla 14.1(c), 15.4 nebo případně 16.1(f).
(e) Jakákoli platba přijatá přijímacím úřadem dříve, než tento úřad vydá příslušné usnesení podle článku 14(3), bude považována za přijatou před uplynutím lhůty uvedené v odstavci (a).

16bis.2 Poplatek za pozdní platbu

(a) Placení poplatků jako odezva na výzvu podle pravidla 16bis.1(a) může přijímací úřad podmínit zaplacením poplatku za pozdní platbu v jeho vlastní prospěch. Výše tohoto poplatku bude:
   (I) 50 % z částky nezaplacených poplatků, která je specifikována ve výzvě, nebo
(II) je-li částka vypočítaná podle bodu (I) menší než předávací poplatek, částka rovnající se předávacímu poplatku.
   (b) Výše poplatku za pozdní platbu však nepřekročí částku 25 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku uvedeného v bodě 1 Sazebníku poplatků, bez ohledu na poplatek za každý list mezinárodní přihlášky přesahující 30 listů.

Pravidlo 17
Prioritní doklad

17.1 Povinnost předložit kopii dřívější národní nebo mezinárodní přihlášky

   (a) Je-li uplatněna priorita z dřívější národní nebo mezinárodní přihlášky podle článku 8, kopie této dřívější přihlášky ověřená úřadem, u kterého byla podána ("prioritní doklad"), pokud tento prioritní doklad již nebyl podán u přijímacího úřadu spolu s mezinárodní přihláškou, ve které se priorita uplatňuje, a s výhradou odstavců (b) a (b-bis), bude předložena přihlašovatelem Mezinárodnímu úřadu nebo přijímacímu úřadu nejpozději do 16 měsíců od data priority, přičemž kopie zmíněné dřívější přihlášky, kterou obdrží Mezinárodní úřad po uplynutí této lhůty, bude považována za přijatou tímto úřadem poslední den této lhůty, pokud mu dojde před datem mezinárodního zveřejnění mezinárodní přihlášky.
   (b) [Žádná změna]
(b-bis) Je-li prioritní doklad v souladu s Administrativní směrnicí k dispozici přijímacímu úřadu nebo Mezinárodnímu úřadu z digitální knihovny, přihlašovatel může případně namísto předložení prioritního dokladu:
(I) požádat přijímací úřad, aby získal prioritní doklad z takové digitální knihovny a předal ho Mezinárodnímu úřadu; nebo
(II) požádat Mezinárodní úřad, aby získal prioritní doklad z takové digitální knihovny.
  Taková žádost musí být učiněna nejpozději do 16 měsíců od data priority a může být přijímacím úřadem nebo Mezinárodním úřadem podmíněna zaplacením poplatku.
   (c) Pokud požadavky žádného ze tří předchozích odstavců nejsou splněny, určený úřad může, s výhradou odstavce (d), nepřihlížet k uplatnění priority s tím, že žádný určený úřad nebude nepřihlížet k uplatnění priority, aniž by dal přihlašovateli příležitost dodat prioritní doklad ve lhůtě, která bude přiměřená okolnostem.
   (d) Žádný určený úřad nebude nepřihlížet k uplatnění priority podle odstavce (c), pokud dřívější přihláška uvedená v odstavci (a) byla podána u něj jako u národního úřadu nebo pokud je prioritní doklad, v souladu s Administrativní směrnicí, dostupný z digitální knihovny.

17.2 [Žádná změna]

Pravidlo 19
Příslušný přijímací úřad

19.1 až 19.3 [Žádná změna]

19.4 Předání Mezinárodnímu úřadu jako přijímacímu úřadu

   (a) a (b) [Žádná změna]
   (c) Pro účely pravidel 14.1(c), 15.4 a 16.1(f), pokud byla mezinárodní přihláška předána Mezinárodnímu úřadu podle odstavce (b), bude za datum přijetí mezinárodní přihlášky považováno datum, kdy byla mezinárodní přihláška skutečně přijata Mezinárodním úřadem. Pro účely tohoto odstavce neplatí poslední věta odstavce (b).

Pravidlo 24
Příjem archivního vyhotovení Mezinárodním úřadem

24.1 [Zůstává zrušeno]

24.2 Oznámení o přijetí archivního vyhotovení

(a) Mezinárodní úřad ihned oznámí:
(I) až (III) [Žádná změna]
skutečnost a datum přijetí archivního vyhotovení. V oznámení musí být označena mezinárodní přihláška číslem, datem mezinárodního podání a jménem přihlašovatele a musí obsahovat datum podání dřívější přihlášky, jejíž priorita je uplatněna. Oznámení zaslané přihlašovateli bude také obsahovat seznam určených úřadů a, v případě určení úřadu, který je odpovědný za udělování regionálních patentů, seznam smluvních států určených pro takový regionální patent.
   (b) [Zrušeno]
   (c) [Žádná změna]

Pravidlo 26
Přezkoumání a oprava některých částí mezinárodní přihlášky přijímacím úřadem

26.1 a 26.2 [Žádná změna]

26.2bis Přezkoumání požadavků podle článku 14(1)(a)(I) a (II)

(a) Pro účely článku 14(1)(a)(I), je-li více než jeden přihlašovatel, bude postačující, když žádost podepíše jeden z nich
   (b) Pro účely článku 14(1)(a)(II), je-li více než jeden přihlašovatel, bude postačující, když budou uvedeny údaje požadované podle pravidel 4.5(a)(II) a (III), pokud jde o jednoho z nich, který je oprávněn podle pravidla 19.1 podat mezinárodní přihlášku u přijímacího úřadu.

26.3 až 26.6 [Žádná změna]

Pravidlo 27
Nezaplacení poplatků

27.1 Poplatky

   (a) Pro účely článku 14(3)(a) se pojmem "poplatky předepsané článkem 3(4)(IV)" rozumí: předávací poplatek (pravidlo 14), mezinárodní přihlašovací poplatek (pravidlo 15.1), rešeršní poplatek (pravidlo 16) a, pokud se to požaduje, poplatek za pozdní platbu (pravidlo 16bis. 2).
(b) Pro účely článku 14(3)(a) a (b) "poplatek předepsaný podle článku 4(2)" znamená mezinárodní přihlašovací poplatek (pravidlo 15.1) a, pokud se to požaduje, poplatek za pozdní platbu (pravidlo 16bis. 2).

Pravidlo 29
Mezinárodní přihlášky považované za vzaté zpět

29.1 Zjištění přijímacího úřadu

Pokud přijímací úřad vydá usnesení podle článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutí opravy určitých nedostatků) nebo podle článku 14(3)(a) (nezaplacení předepsaných poplatků podle pravidla 27.1(a)), nebo podle článku 14(4) (pozdější zjištění, že nebyly splněny požadavky podle odstavců (I) až (III) článku 11(1)), nebo podle pravidla 12.3(d) nebo 12.4(d) (nedodání požadovaného překladu nebo případně nezaplacení poplatku za pozdní předložení), nebo podle pravidla 92.4(g)(I) (nedodání originálu dokladu), že mezinárodní přihláška je považována za vzatou zpět:  

                (I) až (IV) [Žádná změna]
                (b) [Zrušeno]

29.2 [Zůstává zrušeno]

29.3 a 29.4 [Žádná změna]

Pravidlo 32
Rozšíření účinků mezinárodní přihlášky na určité nástupnické státy

32.1 Požadavek na rozšíření mezinárodní přihlášky na nástupnický stát

           (a) Účinky mezinárodní přihlášky, jejíž datum mezinárodního podání spadá do období definovaného v odstavci (b), jsou rozšířeny na stát ("nástupnický stát"), jehož území bylo, před nezávislostí tohoto státu, součástí území smluvního státu určeného v mezinárodní přihlášce, který následně přestal existovat ("předchozí stát"), za předpokladu, že nástupnický stát se stal smluvním státem na základě prohlášení o pokračování, uloženého u generálního ředitele, jehož účinkem je, že smlouva je aplikována nástupnickým státem.
(b) [Žádná změna]
(c) Informace o mezinárodní přihlášce, jejíž datum podání spadá do příslušného období podle odstavce (b) a jejíž účinek je rozšířen na nástupnický stát, budou zveřejněny Mezinárodním úřadem ve Věstníku.
(d) [Zrušeno]

32.2 Účinky rozšíření na nástupnický stát

           (a) Jsou-li účinky mezinárodní přihlášky rozšířeny na nástupnický stát v souladu s pravidlem 32.1,
            (I) [Žádná změna]
(II) příslušná lhůta podle článku 22 nebo 39(1) ve vztahu k tomuto státu bude prodloužena až do uplynutí nejméně šesti měsíců od data zveřejnění informace podle pravidla 32.1(c).
(b) Nástupnický stát může stanovit lhůtu, která uplyne později než lhůta uvedená v odstavci (a)(II). Mezinárodní úřad zveřejní informace o takových lhůtách ve Věstníku.

  Pravidlo 36
Minimální požadavky na orgány pro mezinárodní rešerši

36.1 Vymezení minimálních požadavků

Minimální požadavky uvedené v článku 16(3)(c) jsou následující:  

                 (I) a (II) [Žádná změna]
(III) úřad nebo organizace musí mít personál, který je schopný provádět rešerše v požadovaných technických oborech a který má jazykové znalosti k porozumění nejméně těm jazykům, ve kterých je napsána nebo do nich přeložena minimální dokumentace uvedená v pravidle 34
(IV) úřad nebo organizace musí zastávat funkci jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum.

Pravidlo 43bis
Písemný posudek orgánu pro mezinárodní rešerši

43bis.1 Písemný posudek

            (a) S výhradou pravidla 69.1(b-bis), orgán pro mezinárodní rešerši, současně s vyhotovením mezinárodní rešeršní zprávy, vyhotoví písemný posudek na to:
            (I) zda se nárokovaný vynález jeví jako nový, zahrnuje vynálezecký krok a je průmyslově využitelný;
(II) zda mezinárodní přihláška splňuje požadavky smlouvy a tohoto prováděcího předpisu, pokud jde o kontrolu orgánem pro mezinárodní rešerši.
Písemný posudek bude také doprovázen takovými dalšími poznámkami, které stanoví tento prováděcí předpis.
(b) Pro účely vyhotovení písemného posudku platí přiměřeně články 33(2) až (6), 35(2) a 35(3) a pravidla 43.4, 64, 65, 66.1(e), 66.2(a), (b) a (e), 66.7, 67, 70.2(b) a (d), 70.3, 70.4(II), 70.5(a), 70.6 až 70.10, 70.12, 70.14 a 70.15(a).
(c) Písemný posudek bude obsahovat oznámení informující přihlašovatele, že pokud bude podán návrh na mezinárodní předběžný průzkum, bude písemný posudek, podle pravidla 66.1bis(a), ale s výhradou pravidla 66.1bis(b), považován za písemný posudek orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum pro účely pravidla 66.2(a), v kterémžto případě je přihlašovatel vyzván, aby předložil tomuto orgánu, před uplynutím lhůty podle pravidla 54bis.1(a), písemnou odpověď spolu s případnými změnami.

Pravidlo 44
Předání mezinárodní rešeršní zprávy, písemného posudku atd.

44.1 Kopie zprávy nebo prohlášení a písemného posudku

Orgán pro mezinárodní rešerši předá ve stejný den jednu kopii mezinárodní rešeršní zprávy a písemného posudku vyhotoveného podle pravidla 43bis.1 nebo usnesení uvedeného v článku 17(2)(a) Mezinárodnímu úřadu a jednu kopii přihlašovateli.

44.2 a 44.3 [Žádná změna]

Pravidlo 44bis
Mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti vyhotovená orgánem pro mezinárodní rešerši

44bis.1 Vyhotovení zprávy

            (a) Jestliže zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu nebyla nebo nemá být vyhotovena, Mezinárodní úřad vydá jménem orgánu pro mezinárodní rešerši zprávu o věcech uvedených v pravidle 43bis.1(a) (zvanou "zpráva" v tomto pravidle). Zpráva bude mít stejný obsah jako písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis.1.
(b) Zpráva ponese název "mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti (Hlava I Smlouvy o patentové spolupráci)" spolu s údajem, že je vydána podle tohoto pravidla Mezinárodním úřadem jménem orgánu pro mezinárodní rešerši.

44bis.2 Postoupení určeným úřadům

            (a) Pokud byla zpráva vyhotovena podle pravidla 44bis.1, Mezinárodní úřad ji postoupí každému určenému úřadu v souladu s pravidlem 93bis.1, avšak nikoli před uplynutím 30 měsíců od data priority.
(b) Pokud přihlašovatel podá výslovnou žádost určenému úřadu podle článku 23(2), Mezinárodní úřad postoupí kopii písemného posudku vyhotoveného orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1 tomuto úřadu ihned na žádost tohoto úřadu nebo přihlašovatele.

44bis.3 Překlad pro určené úřady

           (a) Určený stát může požadovat překlad zprávy do angličtiny, pokud zpráva byla vyhotovena podle pravidla 44bis.1 v jazyce jiném, než je úřední jazyk nebo jeden z úředních jazyků jeho národního úřadu. Každý takový požadavek bude oznámen Mezinárodnímu úřadu, který jej ihned zveřejní ve Věstníku.
(b) Překlad požadovaný podle odstavce (a) bude připraven Mezinárodním úřadem nebo pod jeho odpovědností
(c) Mezinárodní úřad předá kopii překladu každému zainteresovanému určenému úřadu a přihlašovateli současně s postoupením zprávy tomuto úřadu.
(d) V případě uvedeném v pravidle 44bis.2(b), písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis.1 bude na žádost příslušného určeného úřadu přeložen do angličtiny Mezinárodním úřadem nebo pod jeho odpovědností. Mezinárodní úřad předá kopii překladu příslušnému určenému úřadu do dvou měsíců od data přijetí žádosti o překlad a současně zašle kopii přihlašovateli.

44bis.4 Připomínky k překladu

Přihlašovatel může učinit písemné připomínky, pokud jde o správnost překladu uvedeného v pravidle 44bis.3(b) nebo (d), kopii připomínek musí zaslat každému ze zainteresovaných určených úřadů a Mezinárodnímu úřadu.

Pravidlo 44ter
Důvěrná povaha písemného posudku, zprávy, překladu a připomínek

44ter.1 Důvěrná povaha

            (a) Mezinárodní úřad a orgán pro mezinárodní rešerši neumožní přístup žádné osobě nebo instituci, pokud o to nepožádá nebo to neschválí přihlašovatel, před uplynutím 30 měsíců od data priority:
           (I) k písemnému posudku vyhotovenému podle pravidla 43bis.1, k jeho překladu připravenému podle pravidla 44bis.3(d) nebo k písemným připomínkám k takovému překladu zaslaným přihlašovatelem podle pravidla 44bis.4;
(II) je-li zpráva vydána podle pravidla 44bis.1, k této zprávě, k jejímu překladu připravenému podle pravidla 44bis.3(b) nebo k písemným připomínkám zaslaným přihlašovatelem podle pravidla 44bis.4.
(b) Pro účely odstavce (a) pojem "přístup" zahrnuje jakékoli prostředky, kterými mohou třetí strany získat vědomosti, včetně jednotlivého sdělení a všeobecného zveřejnění.

Pravidlo 47Postoupení určeným úřadům

47.1 Postup

             (a) Postoupení stanovené v článku 20 provede Mezinárodní úřad každému určenému úřadu v souladu s pravidlem 93bis.1, avšak, s výhradou pravidla 47.4, nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky.
(a-bis) Mezinárodní úřad oznámí každému určenému úřadu, v souladu s pravidlem 93bis.1, skutečnost a datum přijetí archivního vyhotovení a skutečnost a datum přijetí každého prioritního dokladu
(a-ter) [Žádná změna]
(b) Jakýkoli dodatek přijatý Mezinárodním úřadem ve lhůtě podle pravidla 46.1, který nebyl zahrnut do postoupení stanoveného v článku 20, bude postoupen ihned určeným úřadům Mezinárodním úřadem, a ten bude současně informovat přihlašovatele.
(c) Mezinárodní úřad, ihned po uplynutí 28 měsíců od data priority, zašle přihlašovateli oznámení uvádějící:
              (I) určené úřady, které požadovaly, aby postoupení stanovené v článku 20 bylo uskutečněno podle pravidla 93bis.1, a datum takového postoupení těmto úřadům; a
(II) určené úřady, které nepožadovaly, aby postoupení stanovené v článku 20 bylo uskutečněno podle pravidla 93bis.1.
(c-bis) Oznámení uvedené v odstavci (c) bude přijato určenými úřady:
(I) v případě určeného úřadu uvedeného v odstavci (c)(I) jako nezvratný důkaz, že postoupení stanovené v článku 20 bylo uskutečněno v den uvedený v oznámení;
(II) v případě určeného úřadu uvedeného v odstavci (c)(II) jako nezvratný důkaz, že smluvní stát, pro který tento úřad jedná jako určený úřad, nepožaduje, aby přihlašovatel podle článku 22 dodal kopii mezinárodní přihlášky.
(d) [Žádná změna]
(e) Pokud určený úřad před uplynutím 28 měsíců od data priority nepožádal Mezinárodní úřad o uskutečnění postoupení stanoveného v článku 20 v souladu s pravidlem 93bis.1, bude se mít za to, že smluvní stát, pro který tento úřad jedná jako určený úřad, informoval Mezinárodní úřad podle pravidla 49.1(a-bis), že nepožaduje, aby přihlašovatel podle článku 22 dodal kopii mezinárodní přihlášky.

47.2 Kopie

Kopie požadované pro postoupení budou připraveny Mezinárodním úřadem. Další podrobnosti týkající se kopií požadovaných pro postoupení mohou být uvedeny v Administrativní směrnici.

             (b) [Zrušeno]
(c) [Zrušeno]

47.3 [Žádná změna]

47.4 Výslovná žádost podle článku 23(2) před mezinárodním zveřejněním

Pokud přihlašovatel podá výslovnou žádost u určeného úřadu podle článku 23(2) před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky, Mezinárodní úřad na žádost přihlašovatele nebo určeného úřadu ihned uskuteční postoupení stanovené v článku 20 tomuto úřadu.

Pravidlo 48
Mezinárodní zveřejnění

48.1 až 48.5 [Žádná změna]

48.6 Ohlášení některých skutečností

             (a) Pokud oznámení podle pravidla 29.1(II) dojde Mezinárodnímu úřadu později, než je možno zabránit mezinárodnímu zveřejnění mezinárodní přihlášky, Mezinárodní úřad ihned zveřejní ve Věstníku poznámku reprodukující podstatu takového oznámení.
(b) [Zůstává zrušeno]
(c) [Žádná změna]

Pravidlo 49bis
Údaje týkající se ochrany požadované pro účely národního řízení

49bis.1 Volba určitých druhů ochrany

             (a) Pokud si přihlašovatel přeje, aby s mezinárodní přihláškou bylo nakládáno v určeném státě, pro který platí článek 43, jako s přihláškou, která není pro udělení patentu, ale pro udělení jiného druhu ochrany uvedeného v tomto článku, přihlašovatel to uvede určenému úřadu, když provádí úkony uvedené v článku 22.
(b) Pokud si přihlašovatel přeje, aby s mezinárodní přihláškou bylo nakládáno v určeném státě, pro který platí článek 44, jako s přihláškou pro udělení více než jednoho druhu ochrany uvedených v článku 43, přihlašovatel to uvede určenému úřadu, když provádí úkony uvedené v článku 22, a případně uvede, který druh ochrany je požadován jako hlavní a který druh je požadován jako vedlejší.
(c) V případech uvedených v odstavcích (a) a (b), pokud si přihlašovatel přeje, aby s mezinárodní přihláškou bylo nakládáno v určeném státě jako s přihláškou pro dodatkový patent, dodatkové osvědčení, dodatkové autorské osvědčení na vynález nebo dodatkové osvědčení na užitný vzor, přihlašovatel při provádění úkonů uvedených v článku 22 uvede příslušnou základní přihlášku, základní patent nebo jiný základní druh ochrany.
(d) Pokud si přihlašovatel přeje, aby s mezinárodní přihláškou bylo nakládáno v určeném státě jako s přihláškou, která je pokračováním nebo dílčím pokračováním dřívější přihlášky, přihlašovatel při provádění úkonů uvedených v článku 22 toto uvede určenému úřadu a uvede příslušnou základní přihlášku.
(e) Pokud tak přihlašovatel neuvede výslovně podle odstavce (a), když provádí úkony uvedené v článku 22, ale národní poplatek uvedený v článku 22 zaplacený přihlašovatelem odpovídá národnímu poplatku za určitý druh ochrany, platba tohoto poplatku bude považována za přání přihlašovatele, aby s mezinárodní přihláškou bylo nakládáno jako s přihláškou pro tento druh ochrany, a určený úřad o tom bude informovat přihlašovatele.

49bis.2 Lhůta pro dodání údajů

(a) Žádný určený úřad nebude požadovat, aby přihlašovatel dodal, před provedením úkonů v článku 22, jakýkoli údaj uvedený v pravidle 49bis.1 nebo případně jakýkoli údaj o tom, zda přihlašovatel požaduje udělení národního patentu nebo regionálního patentu.
(b) Přihlašovatel může, pokud to dovoluje národní zákonodárství příslušného určeného úřadu, dodat takový údaj nebo případně převést jeden druh ochrany na jiný kdykoli později.

Pravidlo 51
Přezkoumání určenými úřady

51.1 Lhůta pro předložení žádosti o zaslání kopií

Lhůta uvedená v článku 25(1)(c) činí dva měsíce, počítáno od data oznámení zaslaného přihlašovateli podle pravidla 20.7(I), 24.2(c) nebo 29.1(II).

51.2 a 51.3 [Žádná změna]

Pravidlo 51bis
Některé národní požadavky přípustné podle článku 27

51bis.1 Některé přípustné národní požadavky

             (a) S výhradou pravidla 51bis.2 může národní zákonodárství uplatňované určeným úřadem v souladu s článkem 27 požadovat, aby přihlašovatel dodal zejména:
             (I) až (IV) [Žádná změna]
(V) jakýkoli důkaz týkající se nezávadnosti předuveřejnění nebo výjimek z nedostatku novosti, jako jsou předuveřejnění vyplývající ze zneužití, předuveřejnění na určitých výstavách a předuveřejnění přihlašovatelem v určitém časovém období
(VI) stvrzení mezinárodní přihlášky podpisem přihlašovatele, pro určený stát, který nepodepsal žádost;
(VII) jakýkoli chybějící údaj požadovaný podle pravidla 4.5(a)(II) a (III), pro určený stát, pokud jde o přihlašovatele.
(b) až (f) [Žádná změna]

51bis.2 a 51bis.3 [Žádná změna]

Pravidlo 52
Úprava nároků, popisu a výkresů u určených úřadů

52.1 Lhůta

            (a) V určeném státě, ve kterém projednávání nebo průzkum začíná bez zvláštní žádosti, přihlašovatel, pokud si tak přeje, uplatní právo podle článku 28 do jednoho měsíce od splnění požadavků podle článku 22 za předpokladu, že, pokud sdělení podle pravidla 47.1 nebylo učiněno do uplynutí lhůty použitelné podle článku 22, uplatní zmíněné právo nejpozději do čtyř měsíců po takovém datu uplynutí. V každém případě může přihlašovatel uplatnit zmíněné právo kdykoli později, pokud to povoluje národní právo zmíněného státu.
(b) [Žádná změna]

Pravidlo 53
Návrh

53.1 až 53.3 [Žádná změna]

53.4 Přihlašovatel

Pokud jde o údaje týkající se přihlašovatele, platí pravidla 4.4 a 4.16 a přiměřeně pravidlo 4.5.

53.5 a 53.6 [Žádná změna]

53.7 Volba států

Podání návrhu zahrnuje volbu všech smluvních států, které jsou určené a jsou vázány Hlavou II smlouvy.

53.8 a 53.9 [Žádná změna]

Pravidlo 54bis
Lhůta pro podání návrhu

54bis.1 Lhůta pro podání návrhu

             (a) Návrh může být podán kdykoli před uplynutím kterékoli z následujících lhůt, podle toho, která uplyne později:
             (I) tři měsíce od data předání mezinárodní rešeršní zprávy přihlašovateli a písemného posudku vyhotoveného podle pravidla 43bis.1 nebo usnesení uvedeného v článku 17(2)(a); nebo
(II) 22 měsíců od data priority.
(b) Návrh podaný po uplynutí lhůty použitelné podle odstavce (a) bude posuzován tak, jako kdyby nebyl předložen, a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum jej za takový prohlásí.

Pravidlo 56
[Zrušeno]

Pravidlo 57
Jednací poplatek

57.1 a 57.2 [Žádná změna]

57.3 Lhůta pro zaplacení; splatná částka

              (a) S výhradou odstavců (b) a (c) je jednací poplatek splatný do jednoho měsíce od data, kdy byl návrh předložen, nebo 22 měsíců od data priority podle toho, která lhůta uplyne později.
(b) S výhradou odstavce (c), byl-li návrh předán orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum podle pravidla 59.3, je jednací poplatek splatný do jednoho měsíce od data přijetí tímto úřadem nebo 22 měsíců od data priority podle toho, která lhůta uplyne později.
(c) Pokud si orgán pro mezinárodní předběžný průzkum v souladu s pravidlem 69.1(b) přeje zahájit mezinárodní předběžný průzkum současně s mezinárodní rešerší, tento orgán vyzve přihlašovatele k zaplacení jednacího poplatku do jednoho měsíce od data výzvy.
(d) Výše splatného jednacího poplatku bude částka platná v den platby.

57.4 a 57.5 [Zůstává zrušeno]

57.6 Vrácení poplatku

Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vrátí jednací poplatek přihlašovateli:  

           (I) [Žádná změna]
(II) je-li návrh považován podle pravidla 54.4 nebo 54bis.1(b) za nepředložený.

Pravidlo 58bis
Prodloužení lhůty pro placení poplatků

58bis.1 Výzva orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum

            (a) Pokud orgán pro mezinárodní předběžný průzkum zjistí:
             (I) že částka mu zaplacená je nedostatečná k pokrytí jednacího poplatku a poplatku za předběžný průzkum; nebo
(II) že mu nebyly zaplaceny žádné poplatky do doby jejich splatnosti podle pravidel 57.3 a 58.1(b);
vyzve orgán přihlašovatele, aby mu zaplatil částku požadovanou k pokrytí těchto poplatků, případně spolu s poplatkem za pozdní platbu podle pravidla 58bis.2, a to ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.
(b) až (d) [Žádná změna]

58bis.2 [Žádná změna]

Pravidlo 59
Příslušný orgán pro mezinárodní předběžný průzkum

59.1 a 59.2 [Žádná změna]

59.3 Předání návrhu příslušnému orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum

             (a) a (b) [Žádná změna]
(c) Je-li návrh předán Mezinárodnímu úřadu podle odstavce (a) nebo je mu předložen podle odstavce (b), Mezinárodní úřad ihned:
            (I) [Žádná změna]
(II) pokud jsou dva nebo více orgánů pro mezinárodní předběžný průzkum příslušné pro provedení mezinárodního předběžného průzkumu, vyzve přihlašovatele, aby oznámil ve lhůtě platné podle pravidla 54bis.1(a) nebo do 15 dnů od data výzvy podle toho, která lhůta uplyne později, příslušný orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, kterému má být návrh předán.
(d) až (f) [Žádná změna]

 Pravidlo 60
Některé nedostaky návrhu

60.1 Nedostatky návrhu

           (a) S výhradou odstavců (a-bis) a (a-ter), pokud návrh nesplňuje požadavky stanovené v pravidlech 53.1, 53.2(a)(I) až (IV), 53.2(b), 53.3 až 53.8 a 55.1, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyzve přihlašovatele k nápravě nedostatků ve lhůtě, která je přiměřená okolnostem. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc od data výzvy. Může být prodloužena orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum kdykoli před učiněním rozhodnutí.
(a-bis) Pro účely pravidla 53.4, v případě dvou nebo více přihlašovatelů bude postačující, aby byly poskytnuty údaje uvedené v pravidle 4.5(a)(II) a (III) pro jednoho z nich, který má právo podat návrh podle pravidla 54.2.
(a-ter) Pro účely pravidla 53.8, v případě dvou nebo více přihlašovatelů bude postačující, aby návrh podepsal jeden z nich.
(b) až (g) [Žádná změna]

 60.2 [Zrušeno]

Pravidlo 61
Oznámení návrhu a volby

61.1 Oznámení Mezinárodnímu úřadu a přihlašovateli

            (a) a (b) [Žádná změna]
(c) [Zrušeno]

61.2 Zpráva zvoleným úřadům

            (a) [Žádná změna]
(b) Ve zprávě musí být uvedeno číslo a datum podání mezinárodní přihlášky, jméno přihlašovatele, datum podání přihlášky, jejíž priorita je uplatňována (je-li priorita uplatňována), a datum přijetí návrhu orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.
(c) [Žádná změna]
(d) Pokud přihlašovatel podá výslovnou žádost zvolenému úřadu podle článku 40(2) před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky, Mezinárodní úřad na žádost přihlašovatele nebo zvoleného úřadu ihned uskuteční postoupení stanovené v článku 20 tomuto úřadu.

61.3 [Žádná změna]

61.4 Zveřejnění ve Věstníku

Mezinárodní úřad ihned po podání návrhu, ale nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky, zveřejní ve Věstníku oznámení o podání návrhu a příslušných zvolených státech, jak je uvedeno v Administrativní směrnici.

Pravidlo 62
Kopie písemného posudku orgánu pro mezinárodní rešerši a úprav podle
článku 19 pro orgán pro mezinárodní předběžný průzkum

62.1 Kopie písemného posudku orgánu pro mezinárodní rešerši a úprav učiněných před podáním návrhu

Po přijetí návrhu nebo jeho kopie od orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum Mezinárodní úřad ihned předá tomuto orgánu:  

                   (I) kopii písemného posudku vyhotoveného podle pravidla 43bis.1, pokud národní úřad nebo mezivládní organizace, která jednala jako orgán pro mezinárodní rešerši, také jedná jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum; a
(II) kopii úprav podle článku 19 a každého prohlášení ve smyslu tohoto článku, pokud tento orgán neoznámil, že již takovou kopii obdržel.

62.2 [Žádná změna]

Pravidlo 62bis
Překlad písemného posudku orgánu pro mezinárodní rešerši pro orgán pro
mezinárodní předběžný průzkum

62bis.1 Překlad a připomínky

            (a) Na žádost orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum bude písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis.1, pokud není v angličtině nebo v jazyce uznávaném tímto úřadem, přeložen do angličtiny Mezinárodním úřadem nebo pod jeho odpovědností.
(b) Mezinárodní úřad předá kopii překladu orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum do dvou měsíců od data přijetí žádosti o překlad a současně předá kopii přihlašovateli.
(c) Přihlašovatel může podat písemné připomínky, pokud jde o správnost překladu, kopii připomínek musí zaslat orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum a Mezinárodnímu úřadu.

Pravidlo 63
Minimální požadavky na orgány pro mezinárodní předběžný průzkum

63.1 Vymezení minimálních požadavků

Minimální požadavky uvedené v článku 32(3) jsou následující:  

                   (I) a (II) [Žádná změna]
(III) úřad nebo organizace musí mít personál schopný provádět průzkum v požadovaných technických oborech a s jazykovými znalostmi alespoň těch jazyků, v nichž je sepsána nebo do nichž je přeložena minimální dokumentace uvedená v pravidle 34.
(IV) úřad nebo organizace musí zastávat funkci jako orgán pro mezinárodní rešerši.

Pravidlo 66
Řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

66.1 [Žádná změna]

66.1bis Písemný posudek orgánu pro mezinárodní rešerši

             (a) S výhradou odstavce (b), písemný posudek vyhotovený orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1 bude považován za písemný posudek orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum pro účely pravidla 66.2(a).
(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum může oznámit Mezinárodnímu úřadu, že odstavec (a) neplatí pro řízení před ním, pokud jde o písemné posudky vyhotovené podle pravidla 43bis.1 orgánem pro mezinárodní rešerši nebo orgány uvedenými v oznámení s tím, že takové oznámení neplatí pro případy, kdy národní úřad nebo mezivládní organizace, které jednaly jako orgán pro mezinárodní rešerši, také jednají jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum. Mezinárodní úřad ihned zveřejní takové oznámení ve Věstníku.
(c) Pokud písemný posudek vyhotovený orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1 není na základě oznámení podle odstavce (b) považován za písemný posudek orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum pro účely pravidla 66.2(a), orgán pro mezinárodní předběžný průzkum to oznámí písemně přihlašovateli.
(d) Písemný posudek vyhotovený orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1, který není na základě oznámení podle odstavce (b) považován za písemný posudek orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum pro účely pravidla 66.2(a), bude přesto vzat v úvahu orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum při řízení podle pravidla 66.2(a).

66.2 Písemný posudek orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum

            (a) až (c) [Žádná změna]
(d) Sdělení musí stanovit lhůtu pro odpověď. Lhůta musí být přiměřená okolnostem. Obvykle bude dva měsíce od data sdělení. V žádném případě nesmí být kratší než jeden měsíc od uvedeného data. Musí být nejméně dva měsíce od uvedeného data, je-li mezinárodní rešeršní zpráva předávána současně se sdělením. S výhradou odstavce (e) nesmí být delší než tři měsíce od uvedeného data.
(e) Lhůta pro odpověď na sdělení může být prodloužena, pokud o to přihlašovatel požádá před jejím uplynutím.

66.3 až 66.6 [Žádná změna]

66.7 Kopie a překlad dřívější přihlášky, jejíž priorita je uplatňována

             (a) Pokud orgán pro mezinárodní předběžný průzkum potřebuje kopii dřívější přihlášky, jejíž priorita je uplatňována v mezinárodní přihlášce, Mezinárodní úřad na požádání ihned takovou kopii dodá. Pokud tato kopie není dodána orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, protože přihlašovatel nesplnil požadavky pravidla 17.1, a pokud tato dřívější přihláška nebyla podána k tomuto orgánu jednajícímu jako národní úřad nebo prioritní doklad není k dispozici tomuto orgánu z digitální knihovny v souladu s Administrativní směrnicí, může být vyhotovena zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu, jako kdyby k uplatnění priority nedošlo.
(b) [Žádná změna]

66.8 a 66.9 [Žádná změna]

Pravidlo 69
Zahájení a lhůta pro mezinárodní předběžný průzkum

69.1 Zahájení mezinárodního předběžného průzkumu

             (a) S výhradou odstavců (b) až (e), orgán pro mezinárodní předběžný průzkum zahájí mezinárodní předběžný průzkum, pokud má k dispozici všechny z následujících věcí:
            (I) návrh;
(II) splatnou částku (v plné výši) za jednací poplatek a poplatek za předběžný průzkum, včetně případného poplatku za pozdní platbu podle pravidla 58bis.2; a
(III) buď mezinárodní rešeršní zprávu a písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis.1 nebo sdělení o usnesení orgánu pro mezinárodní rešerši podle článku 17(2)(a), že nebude vyhotovena žádná mezinárodní rešeršní zpráva;
za předpokladu, že orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nezahájí mezinárodní předběžný průzkum před uplynutím příslušné lhůty podle pravidla 54bis.1(a), pokud přihlašovatel výslovně nepožádá o dřívější zahájení.
(b) Pokud národní úřad nebo mezivládní organizace, které jednají jako orgán pro mezinárodní rešerši, jednají jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, mezinárodní předběžný průzkum může začít, pokud si to tento národní úřad nebo mezivládní organizace přejí a s výhradou odstavců (d) a (e), současně s mezinárodní rešerší.
(b-bis) Pokud v souladu s odstavcem (b) národní úřad nebo mezivládní organizace, která jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši i jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, si přeje zahájit mezinárodní předběžný průzkum současně s mezinárodní rešerší a usoudí, že všechny podmínky uvedené v článku 34(2)(c)(I) až (III) jsou splněny, tento národní úřad nebo mezivládní organizace nemusí, ve své funkci jako orgán pro mezinárodní rešerši, vyhotovit písemný posudek podle pravidla 43bis.1.
(c) [Žádná změna]
(d) Pokud prohlášení týkající se úprav obsahuje údaj, že zahájení mezinárodního předběžného průzkumu má být odloženo (pravidlo 53.9(b)), orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nezahájí mezinárodní předběžný průzkum před:
(I) obdržením kopie úprav učiněných podle článku 19;
(II) obdržením oznámení od přihlašovatele, že si nepřeje provést úpravy podle článku 19; nebo
(III) uplynutím příslušné lhůty podle pravidla 54bis.1(a),podle toho, k čemu dojde dřív.
(e) [Žádná změna]

69.2 Lhůta pro mezinárodní předběžný průzkum

Lhůta pro vyhotovení zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu bude kterákoli z následujících lhůt podle toho, která uplyne jako poslední:
(I) 28 měsíců od data priority; nebo
(II) šest měsíců od doby uvedené v pravidle 69.1 pro zahájení mezinárodního předběžného průzkumu; nebo
(III) šest měsíců od data, kdy orgán pro mezinárodní předběžný průzkum obdrží překlad dodaný podle pravidla 55.2.

Pravidlo 70
Mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti vyhotovená orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum (zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu)

70.1 až 70.14 [Žádná změna]

70.15 Forma; titul

            (a) Požadavky na vnější formu zprávy upraví Administrativní směrnice.
(b) Zpráva ponese titul "mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti (Hlava II Smlouvy o patentové spolupráci)" spolu s údajem, že jde o zprávu o mezinárodním předběžném průzkumu vyhotovenou orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.

70.16 a 70.17 [Žádná změna]

Pravidlo 72
Překlad zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu a písemného posudku
orgánu pro mezinárodní rešerši

72.1 a 72.2 [Žádná změna]

72.2.bis Překlad písemného posudku orgánu pro mezinárodní rešerši vyhotoveného podle pravidla 43bis.1

V případě uvedeném v pravidle 73.2(b)(II) písemný posudek vyhotovený orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1 bude na žádost příslušného zvoleného úřadu přeložen do angličtiny Mezinárodním úřadem nebo pod jeho odpovědností. Mezinárodní úřad předá kopii překladu příslušnému zvolenému úřadu do dvou měsíců od data přijetí žádosti o překlad a současně předá kopii přihlašovateli.

72.3 Připomínky k překladu

Přihlašovatel může podat písemné připomínky, pokud jde o správnost překladu zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu nebo písemného posudku vyhotoveného orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1, kopii připomínek musí zaslat každému ze zainteresovaných zvolených úřadů a Mezinárodnímu úřadu.

Pravidlo 73
Předání zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu nebo písemného
posudku orgánu pro mezinárodní rešerši

73.1 [Žádná změna]

73.2 Předání zvoleným úřadům

            (a) Mezinárodní úřad uskuteční sdělení uvedené v článku 36(3)(a) každému zvolenému úřadu v souladu s pravidlem 93bis.1, avšak nikoli před uplynutím 30 měsíců od data priority.
(b) Pokud přihlašovatel podá výslovnou žádost zvolenému úřadu podle článku 40(2), Mezinárodní úřad na žádost tohoto úřadu nebo přihlašovatele,
           (I) pokud zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu již byla předána Mezinárodnímu úřadu podle pravidla 71.1, ihned uskuteční sdělení uvedené v článku 36(3)(a) tomuto úřadu;
(II) pokud zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu nebyla předána Mezinárodnímu úřadu podle pravidla 71.1, ihned předá kopii písemného posudku vyhotoveného orgánem pro mezinárodní rešerši podle pravidla 43bis.1 tomuto úřadu.
(c) Pokud přihlašovatel vzal zpět návrh nebo některé či všechna zvolení, sdělení uvedené v odstavci (a) bude přesto uskutečněno zvolenému úřadu nebo úřadům, které jsou takovým vzetím zpět dotčeny, jestliže Mezinárodní úřad obdržel zprávu o mezinárodním předběžném průzkumu.

Pravidlo 76
Vyhotovení, překlad a poplatek podle článku 39(1); překlad prioritního
dokladu

76.1, 76.2 a 76.3 [Zůstává zrušeno]

76.4 [Žádná změna]

76.5 Použití pravidel 22.1(g), 47.1, 49, 49bis a 51bis

Pravidla 22.1(g), 47.1, 49, 49bis a 51bis se použijí za předpokladu, že:  

             (I) až (III) [Žádná změna]
(IV) pro účely článku 39(1), pokud byla vyhotovena zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu, bude překlad úpravy podle článku 19 požadován pouze tehdy, je-li tato úprava připojena ke zprávě;
(V) odkaz v pravidle 47.1(a) na pravidlo 47.4 bude chápán jako odkaz na pravidlo 61.2(d).

76.6 [Zrušeno]

Pravidlo 78
Úprava nároků, popisu a výkresů u zvolených úřadů

78.1 Lhůta

             (a) Přihlašovatel, pokud si tak přeje, uplatní právo podle článku 41 na úpravu nároků, popisu a výkresů u příslušného zvoleného úřadu do jednoho měsíce od splnění požadavků podle článku 39(1)(a), za předpokladu, že, pokud k předání zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu podle článku 36(1) nedojde do uplynutí lhůty platné podle článku 39, uplatní zmíněné právo nejpozději do čtyř měsíců po této lhůtě. V každém případě může přihlašovatel uplatnit zmíněné právo kdykoli později, pokud to povoluje národní zákonodárství příslušného státu.
(b) V každém zvoleném státě, v němž národní zákonodárství stanoví, že průzkum se zahajuje pouze na zvláštní žádost, může národní zákonodárství stanovit, že lhůta nebo doba, ve které přihlašovatel může uplatnit právo podle článku 41, bude stejná jako ta, kterou stanoví národní zákonodárství k předložení úprav v případě průzkumu národních přihlášek na zvláštní žádost, za předpokladu, že taková lhůta neuplyne, ani taková doba nenastane, před uplynutím lhůty podle odstavce (a).

78.2 [Zrušeno]

78.3 [Žádná změna]

Pravidlo 89bis
Podávání, projednání a sdělení mezinárodních přihlášek a ostatních dokumentů
v elektronické formě nebo elektronickými prostředky

89bis.1 a 89bis.2 [Žádná změna]

89bis.3 Sdělení mezi úřady

Pokud smlouva, tento prováděcí předpis nebo Administrativní směrnice stanoví sdělení, oznámení nebo předání ("sdělení") mezinárodní přihlášky, oznámení, sdělení, korespondence nebo jiného dokumentu jedním národním úřadem nebo mezivládní organizací jinému úřadu nebo jiné organizaci, takové sdělení může, pokud se na tom odesilatel a příjemce dohodnou, být uskutečněno v elektronické formě nebo elektronickými prostředky.

Pravidlo 90
Zástupci a společní zmocněnci

90.1 [Žádná změna]

90.2 Společný zmocněnec

            (a) Pokud jsou dva nebo více přihlašovatelů a přihlašovatelé neustanovili zástupce zastupujícího všechny z nich ("společný zástupce") podle pravidla 90.1(a), jeden z přihlašovatelů, který je oprávněn podat mezinárodní přihlášku podle článku 9 a u kterého jsou všechny údaje požadované podle pravidla 4.5(a) poskytnuty, může být jmenován ostatními přihlašovateli jako jejich společný zmocněnec.
(b) Pokud jsou dva nebo více přihlašovatelů a všichni přihlašovatelé neustanovili společného zástupce podle pravidla 90.1(a) nebo společného zmocněnce podle odstavce (a), přihlašovatel uvedený jako první v žádosti, který je oprávněn podle pravidla 19.1 podat mezinárodní přihlášku u přijímacího úřadu a u kterého jsou všechny údaje požadované podle pravidla 4.5(a) poskytnuty, bude považován za společného zmocněnce všech přihlašovatelů.

90.3 [Žádná změna]

90.4 Způsob ustanovení zástupce nebo společného zmocněnce

             (a) až (c) [Žádná změna]
(d) S výhradou odstavce (e), přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum a Mezinárodní úřad se mohou vzdát požadavku podle odstavce (b), že mu musí být předložena samostatná plná moc, v kterémžto případě neplatí odstavec (c).
(e) Pokud zástupce nebo společný zmocněnec předloží oznámení o vzetí zpět uvedené v pravidlech 90bis.1 až 90bis.4, nebude upuštěno od požadavku podle odstavce (b) na samostatnou plnou moc podle odstavce (d).

90.5 a 90.6 [Žádná změna]

Pravidlo 90bis
Vzetí zpět

90bis.1 až 90bis.4 [Žádná změna]

90bis.5 Podpis

            (a) Jakékoli oznámení o vzetí zpět podle pravidel 90bis.1 až 90bis.4 musí být, s výhradou odstavce (b), podepsáno přihlašovatelem nebo, jsou-li dva nebo více přihlašovatelů, všemi z nich. Přihlašovatel, který je považován za společného zmocněnce podle pravidla 90.2(b), nebude, s výhradou odstavce (b), oprávněn podepsat takové oznámení jménem ostatních přihlašovatelů.
(b) Pokud dva nebo více přihlašovatelů podají mezinárodní přihlášku, kterou se určuje stát, jehož národní zákonodárství vyžaduje, aby národní přihlášky byly podány vynálezcem, a pokud přihlašovatele pro tento určený stát, který je vynálezcem, nelze najít nebo dostihnout s vynaložením značného úsilí, oznámení o vzetí zpět uvedené v pravidlech 90bis.1 až 90bis.4 nemusí být podepsáno tímto přihlašovatelem ("dotyčný přihlašovatel"), pokud je podepsáno alespoň jedním přihlašovatelem, a
            (I) a (II) [Žádná změna]
(III) v případě oznámení o vzetí zpět podle pravidla 90bis.4(b), dotyčný přihlašovatel nepodepsal návrh, ale požadavky podle pravidla 53.8(b) byly splněny.

90bis.6 a 90bis. 7 [Žádná změna]

Pravidlo 92
bisZáznam změn některých údajů v žádosti nebo v návrhu

92bis.1 Záznam změn Mezinárodním úřadem

             (a) [Žádná změna]
(b) Mezinárodní úřad nezaznamená požadovanou změnu, pokud obdrží žádost o záznam po uplynutí 30 měsíců od data priority.

Pravidlo 93bis
Způsob sdělení dokumentů

93bis.1 Sdělení na požádání; sdělení přes digitální knihovnu

            (a) Pokud smlouva, tento prováděcí předpis nebo Administrativní směrnice stanovují sdělení, oznámení nebo předání ("sdělení") mezinárodní přihlášky, oznámení, sdělení, korespondence nebo jiného dokumentu ("dokument") Mezinárodním úřadem jakémukoli určenému nebo zvolenému úřadu, takové sdělení bude uskutečněno pouze na žádost příslušného úřadu a v době stanovené tímto úřadem. Taková žádost může být učiněna ve vztahu k jednotlivě specifikovaným dokumentům nebo specifikované třídě nebo třídám dokumentů.
(b) Sdělení podle odstavce (a) bude, pokud to schválí Mezinárodní úřad a příslušný určený nebo zvolený úřad, považováno za uskutečněné v době, kdy Mezinárodní úřad dá dokument k dispozici tomuto úřadu v souladu s Administrativní směrnicí v elektronické formě v digitální knihovně, z níž je tento úřad oprávněn tento dokument získat.

Pravidlo 94
Přístup ke spisům

94.1 Přístup ke spisům uchovávaným Mezinárodním úřadem

            (a) [Žádná změna]
(b) Mezinárodní úřad dodá na žádost jakékoli osoby, avšak nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky a s výhradou článku 38 a pravidla 44ter.1, proti zaplacení výloh, kopie jakéhokoli dokumentu obsaženého v jeho spise.
(c) Mezinárodní úřad dodá, pokud to požaduje zvolený úřad, jménem tohoto úřadu kopie zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu podle odstavce (b). Mezinárodní úřad ihned zveřejní podrobnosti takové žádosti ve Věstníku.

94.2 a 94.3 [Žádná změna]


*)   Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.

E-shop

Horní zákon, zákon o hornické činnosti - komentář

Horní zákon, zákon o hornické činnosti - komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je dílem dr. Ondřeje Víchy, který se jako jeden z mála v České republice věnuje specifické oblasti horního práva. Komentář ve svém úvodu seznamuje čtenáře s historií horního práva, ale také ...

Cena: 2 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

Sagit, a. s.

Publikace zahrnuje soubor 23 aktualizovaných předpisů v platném znění, které upravují vývozní a dovozní licence, pojišťování a financování vývozu, mezinárodní koupi zboží, obchod s vojenským materiálem, chemickými zbraněmi, s předměty kulturní hodnoty a s ohroženými druhy živočichů a ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář

Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář

Rychetský, Langášek, Herc, Mlsna a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář představuje další titul z ediční řady Kodex. Je sepsán odborníky, na čele s dlouholetým předsedou Ústavního soudu P. Rychetským, kteří se ústavním právem dlouhodobě zabývají a mají s ním praktické ...

Cena: 2 150 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.