Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


20

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb.,č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s. a č. 44/2002 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě*)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 2002 byly v Ženevě rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT Union) přijaty změny pravidel 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 22.1, 26.3, 29.1, 48.3, 49.6 Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci.

Změny výše uvedených pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě vstoupily v platnost na základě rozhodnutí citovaného Shromáždění dne 1. ledna 2003 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn pravidel 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 22.1, 26.3, 29.1, 48.3, 49.6 Prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci,
přijaté dne 1. října 2002

Pravidlo 12
Jazyk mezinárodní přihlášky a překlad pro účely mezinárodní rešerše a
mezinárodního zveřejnění

12.1 Jazyky přípustné pro podání mezinárodních přihlášek

   (a) a (b) [Žádná změna]
   (c) Nehledě na odstavec (a), žádost musí být podána v kterémkoli jazyce zveřejnění, který přijímací úřad připouští pro účely tohoto odstavce.
   (d) [Žádná změna]

12.2 Jazyk změn v mezinárodní přihlášce

   (a) [Žádná změna]
   (b) Každá náprava zjevného omylu v mezinárodní přihlášce podle pravidla 91.1 musí být v jazyce, ve kterém je přihláška podána, s tím, že:  
   (I) vyžaduje-li se překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3(a), 12.4(a) nebo 55.2(a), nápravy uvedené v pravidle 91.1(e)(II) a (III) musí být podány jak v jazyce přihlášky, tak v jazyce tohoto překladu
(II) [Žádná změna]
   (c) [Žádná změna]

12.3 Překlad pro účely mezinárodní rešerše

   (a) až (d) [Žádná změna]
   (e) Předložení překladu po uplynutí lhůty podle odstavce (a) může přijímací úřad podmínit zaplacením poplatku za pozdní předložení v jeho vlastní prospěch, a to ve výši 50 % základního poplatku uvedeného v bodě 1(a) Sazebníku poplatků.

12.4 Překlad pro účely mezinárodního zveřejnění

   (a) Pokud jazyk, ve kterém je mezinárodní přihláška podána, není jazykem zveřejnění a nepožaduje se žádný překlad podle pravidla 12.3(a), musí přihlašovatel předložit do 14 měsíců od data priority přijímacímu úřadu překlad mezinárodní přihlášky do kteréhokoli jazyka zveřejnění, který přijímací úřad připouští pro účely tohoto odstavce.
   (b) Odstavec (a) se nevtahuje na žádost ani na část popisu vyhrazenou výpisu sekvencí.
   (c) Pokud přihlašovatel nepředložil ve lhůtě uvedené v odstavci (a) překlad požadovaný podle tohoto odstavce, přijímací úřad vyzve přihlašovatele k předložení požadovaného překladu a případně k zaplacení poplatku za pozdní předložení požadovaný podle odstavce (e), a to do 16 měsíců od data priority. Každý překlad přijatý přijímacím úřadem dříve, než tento úřad pošle výzvu podle předchozí věty, se považuje za přijatý před uplynutím lhůty podle odstavce (a).
   (d) Pokud přihlašovatel nepředložil ve lhůtě podle odstavce (c) požadovaný překlad a nezaplatil požadovaný poplatek za pozdní předložení, považuje se mezinárodní přihláška za vzatou zpět a přijímací úřad o tom učiní prohlášení. Každý překlad a každá platba přijaté přijímacím úřadem dříve, než tento úřad učiní prohlášení podle předchozí věty, a před uplynutím 17 měsíců od data priority se považují za přijaté před uplynutím této lhůty.
   (e) Předložení překladu po uplynutí lhůty podle odstavce (a) může přijímací úřad podmínit zaplacením poplatku za pozdní předložení v jeho prospěch, a to ve výši 50 % základního poplatku uvedeného v bodě 1(a) Sazebníku poplatků.

Pravidlo 22
Předání archivního vyhotovení a překladu

22.1 Postup

   (a) až (g) [Žádná změna]
   (h) Má-li být mezinárodní přihláška zveřejněna v jazyce překladu dodaného podle pravidla 12.3 nebo 12.4, tento překlad musí být předán přijímacím úřadem Mezinárodnímu úřadu spolu s archivním vyhotovením podle odstavce (a) nebo, pokud přijímací úřad již předal archivní vyhotovení Mezinárodnímu úřadu podle tohoto odstavce, ihned po přijetí překladu.

22.2 [Zůstává zrušeno]

22.3 [Žádná změna]

Pravidlo 26
Přezkoumání a oprava některých částí mezinárodní přihlášky přijímacím
úřadem

26.1 a 26.2 [Žádná změna]

26.3 Přezkoumání požadavků na vnější formu podle článku 14(1)(a)(V)

   (a) [Žádná změna]
   (b) Je-li mezinárodní přihláška podána v jazyce, který není jazykem zveřejnění, přijímací úřad přezkoumá:
(I) [Žádná změna]
(II) každý překlad předložený podle pravidla 12.3 nebo 12.4 a výkresy s ohledem na splnění požadavků uvedených v pravidle 11 v rozsahu nezbytném za účelem přiměřené jednotnosti mezinárodního zveřejnění.

26.3 bis až 26.6 [Žádná změna]

Pravidlo 29
Mezinárodní přihlášky nebo určení, která se považují za vzatá zpět

29.1 Zjištění přijímacího úřadu

   (a) Vydá-li přijímací úřad usnesení podle článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutí opravy určitých nedostatků) nebo podle článku 14(3)(a) (nezaplacení předepsaných poplatků podle pravidla 27.1(a)), nebo podle článku 14(4) (pozdější zjištění nesplnění požadavků uvedených v bodech (I) až (III) článku 11(1)), nebo podle pravidla 12.3(d) nebo 12.4(d) (nepředložení požadovaného překladu nebo případně nezaplacení poplatku za pozdní předložení), nebo podle pravidla 92.4(g)(I) (nedodání originálu dokumentu), že mezinárodní přihláška se považuje za vzatou zpět:  
   (I) až (IV) [Žádná změna]
   (b) [Žádná změna]

29.2  [Zůstává zrušeno]

29.3 a 29.4 [Žádná změna]

Pravidlo 48
Mezinárodní zveřejnění

48.1 a 48.2 [Žádná změna]

48.3 Jazyky zveřejnění

   (a) [Žádná změna]
   (b) Není-li mezinárodní přihláška podána v jazyce zveřejnění a překlad do jazyka zveřejnění byl dodán podle pravidla 12.3 nebo 12.4, tato přihláška se zveřejní v jazyce tohoto překladu.
   (c) [Žádná změna]

48.4 až 48.6 [Žádná změna]

Pravidlo 49
Vyhotovení, překlad a poplatek podle článku 22

49.1 až 49.5 [Žádná změna]

49.6  Obnovení práv poté, co nebyly učiněny úkony uvedené v článku 22

   (a) Pokud přestal účinek mezinárodní přihlášky uvedený v článku 11(3), protože přihlašovatel neučinil úkony uvedené v článku 22 v příslušné lhůtě, určený úřad, na žádost přihlašovatele a s výhradou odstavců (b) až (e) tohoto pravidla, obnoví práva přihlašovatele ohledně této mezinárodní přihlášky, pokud zjistí, že nedodržení této lhůty bylo neúmyslné nebo, podle volby určeného úřadu, že k nedodržení této lhůty došlo přesto, že byla vynaložena řádná péče vyžadovaná okolnostmi.
   (b) Žádost podle odstavce (a) musí být předložena určenému úřadu a úkony uvedené v článku 22 musí být učiněny v kterékoli z následujících lhůt, která uplyne nejdříve:  
(I) dva měsíce od data odpadnutí příčiny nedodržení příslušné lhůty podle článku 22; nebo
(II) 12 měsíců od data uplynutí příslušné lhůty podle článku 22;
   s tím, že přihlašovatel může předložit žádost kdykoli později, pokud to povoluje národní zákonodárství určeného úřadu.
   (c) Žádost podle odstavce (a) musí uvádět důvody nedodržení příslušné lhůty podle článku 22.
   (d) Národní zákonodárství určeného úřadu může požadovat:
   (I) aby byl zaplacen poplatek za žádost podle odstavce (a);
(II) aby bylo předloženo prohlášení nebo jiný důkaz podporující důvody uvedené v odstavci (c).
   (e) Určený úřad nesmí zamítnout žádost podle odstavce (a), aniž by dal přihlašovateli příležitost vyjádřit se k zamýšlenému zamítnutí ve lhůtě přiměřené okolnostem.
   (f) Jestliže ke dni 1. října 2002 nejsou odstavce (a) až (e) slučitelné s národním zákonodárstvím určeného úřadu, tyto odstavce se nepoužijí na tento určený úřad, dokud budou neslučitelné s tímto zákonodárstvím, za předpokladu, že zmíněný úřad o tom informuje Mezinárodní úřad do 1. ledna 2003. Obdržené informace Mezinárodní úřad ihned zveřejnění ve Věstníku.

 


*)   Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.

E-shop

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

17. aktualizované vydání Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Jiří Hrádek - C. H. Beck

Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

JUDr. Petr Vojtek - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.