Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


16

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. října 2003 bylo v Jeruzalémě podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení.*)

Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 15 současně se Smlouvou a bude platit po stejnou dobu.

České znění Správního ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


*)   Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení ze dne 16. července 2000 byla vyhlášena pod č. 73 2002 Sb. m. s.

SPRÁVNĺ UJEDNÁNĺ
K PROVÁDĚNĺ SMLOUVY
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
STÁTEM IZRAEL
O SOCIÁLNĺM ZABEZPEČENĺ

V souladu s článkem 30 odstavec 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení, podepsané v Jeruzalémě dne 16. července 2000, což odpovídá 13. Tamuz 5760 (dále jen "Smlouva"), se příslušné úřady smluvních stran dohodly na následujících ustanoveních k provádění Smlouvy:

ČÁST I
Všeobecná ustanovení

Článek 1
Definice

Výrazy používané v tomto správním ujednání (dále jen "Ujednání") mají stejný význam jako ve Smlouvě.

Článek 2
Styčná místa

1. Styčnými místy podle článku 30 odstavec 2 písmeno c) Smlouvy jsou

v České republice
        pro důchodové a nemocenské pojištění:
Česká správa sociálního zabezpečení, Praha,
pro zdravotní pojištění:
Centrum mezistátních úhrad, Praha,
pro přídavky na děti:
Ministerstvo práce a sociálních věcí;
ve Státě Izrael
Ústav národního pojištění, Jeruzalém.

2. Povinnosti styčných míst jsou uvedeny v tomto ujednání. Při provádění Smlouvy se mohou styčná místa stýkat přímo mezi sebou, jakož i se zainteresovanými osobami nebo jejich zástupci. Budou si navzájem pomáhat při provádění Smlouvy.

ČÁST II
Používání právních předpisů

Článek 3
Vyslání

V případech uvedených v článku 7 odstavec 1 Smlouvy se bude trvající příslušnost k právním předpisům vysílajícího státu prokazovat potvrzením. Toto potvrzení vydá na žádost zaměstnance nebo jeho zaměstnavatele nebo příslušných nositelů na dohodnutém tiskopise

v České Republice:
        Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;
ve Státě Izrael:
Ústav národního pojištění, Jeruzalém.

ČÁST III
Ustanovení o jednotlivých druzích dávek

Kapitola 1
Nemoc a mateřství

Článek 4
Sčítání dob pojištění

K provádění článku 11 Smlouvy příslušným nositelem jedné smluvní strany bude tomuto nositeli předloženo potvrzení, ve kterém budou uvedeny doby pojištění, k nimž se přihlíží podle právních předpisů druhé smluvní strany. Na žádost vystaví toto potvrzení

v České Republice:
        Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;
ve Státě Izrael:
Ústav národního pojištění, Jeruzalém.

Článek 5
Věcné dávky při přechodném pobytu

V případech uvedených v článku 12 Smlouvy bude nositeli státu přechodného pobytu předloženo potvrzení prokazující nárok dotyčné ženy na dávku, vystavené příslušným nositelem.

Kapitola 2
Důchody invalidní, starobní, pozůstalých

Článek 6
Podávání žádostí

1. Příslušní nositelé si budou bez prodlení vzájemně zasílat všechny podané žádosti o důchod, na které se vztahují ustanovení části III kapitoly druhé a článek 34 odstavec 2 Smlouvy.

2. Osobní údaje týkající se nároku na důchod obsažené v tiskopise žádosti budou ověřeny příslušným nositelem. Ověřený tiskopis zbavuje potřeby přikládat doklady prokazující tyto údaje.

3. Příslušní nositelé si budou vzájemně poskytovat doklady týkající se žádostí s výhradou případů, kdy je nutný souhlas žadatele k předání údajů o jeho zdravotním stavu.

4. Každý z příslušných nositelů následně stanoví nárok žadatele a oznámí druhému nositeli své rozhodnutí o žádosti.

Článek 7
Výplata důchodů

Důchody budou vypláceny přímo oprávněným osobám.

Kapitola 3
Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Článek 8
Věcné dávky při přechodném pobytu

V případech, kdy je v důsledku pracovního úrazu, ke kterému došlo na území jedné smluvní strany, potřebná lékařská péče, buď jako pokračování neodkladné péče poskytnuté v souladu s ustanoveními článku 24 Smlouvy, nebo jako jiné léčení nemající naléhavý charakter, příslušný nositel smluvní strany, podle jejíchž právních předpisů je zraněná osoba pojištěna, může požádat nositele smluvní strany, kde došlo k úrazu, aby v jeho zastoupení poskytl potřebnou lékařskou péči. Náklady, které vzniknou v souvislosti se shora uvedenou lékařskou péčí, ponese příslušný nositel, který o léčení požádal, podle dohody učiněné mezi institucemi obou smluvních stran.

Článek 9
Nemoci z povolání

Jestliže nositel smluvní strany zjistí, že osoba trpící nemocí z povolání vykonávala činnost zřejmě způsobující nemoc z povolání naposledy na území druhé smluvní strany, tento nositel zašle o tom oznámení a veškerou související dokumentaci příslušnému nositeli druhé smluvní strany.

Kapitola 4
Přídavky na děti

Článek 10
Zamezení dvojí výplatě

V případech, kdy nositel jedné smluvní strany má důvod se domnívat, že pro daný případ lze použít článek 29 odstavec 2 Smlouvy, bude o tom informovat styčné místo druhé smluvní strany.

ČÁST IV
Různá ustanovení

Článek 11
Statistické údaje

Styčná místa si vymění roční statistické údaje o platbách uskutečněných do druhé smluvní strany. Podrobnosti o zmíněných údajích budou stanoveny styčnými místy smluvních stran.

Článek 12
Lékařská a administrativní pomoc

Na žádost příslušného nositele jedné smluvní strany, uplatněnou prostřednictvím jejího styčného místa, poskytnou nositelé druhé smluvní strany lékařskou a administrativní pomoc týkající se osob bydlících na jejím území.

Článek 13
Tiskopisy

1. Tiskopisy pro potvrzení a jiná sdělení k provádění Smlouvy a tohoto ujednání budou dohodnuty styčnými místy.

2. Pokud dotyčná osoba nebude moci předložit požadované potvrzení, nositel, který toto potvrzení požaduje, se sám obrátí na styčné místo druhé smluvní strany a vyžádá si toto potvrzení.

Článek 14
Pomoc při překladech

Pokud to bude nutné, styčná místa si budou vzájemně pomáhat při překladech žádostí a jiných dokladů sepsaných v jejich vlastních úředních jazycích do angličtiny.

ČÁST V
Závěrečná ustanovení

Článek 15
Vstup v platnost

Toto ujednání vstoupí v platnost současně se Smlouvou a bude platit po stejnou dobu.

Dáno v Jeruzalémě dne 30. října 2003, což odpovídá 4. chešvan 5764, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, hebrejském a anglickém, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za příslušné úřady
České republiky

Daniel Kumermann v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky ve Státě Izrael
Za příslušný úřad
Státu Izrael

Prof. Jochanan Stessman v. r.
generální ředitel Ústavu národního pojištění

E-shop

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková - Wolters Kluwer, a. s.

Po třech letech se opět schází dva rivalové, a zároveň spoluautoři komentáře k daňovému řádu, aby sepsali pokračování a aktualizaci knihy Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně. V Dalších omylech ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Praktikum práva Evropské unie

Praktikum práva Evropské unie

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a institucionální právo Evropské unie, vnitřní trh a základy unijní úpravy ochrany hospodářské soutěže. V úvodu každé kapitoly je připravena ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - komentář

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - komentář

Husták, Šovar, Franěk, Smutný, Celtová, Doležalová - C. H. Beck

Popis Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář: - Komentář podrobně zachycuje změny právní regulace kapitálového trhu, oblasti, jejíž regulaci v posledních letech zaznamenala mnoho zásadních změn. - Autoři podávají ucelený přehled právní úpravy obchodování na kapitálovém ...

Cena: 2 010 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.