Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


15

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2003 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy na léta 2003 - 2006.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 20 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNÍ
mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy na léta 2003 - 2006

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny (dále jen "smluvní strany"), vedeny zájmem o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy založenou na principech rovnoprávnosti a vzájemné úcty, s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných přátelských vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

V souladu s platnými zákony svých států a normami mezinárodního práva se smluvní strany zaměří na spolupráci v těchto oborech činnosti:

a)   výměna informací v oblasti vzdělávacích systémů a plánů jejich rozvoje,
b)   podpora rozvoje přímé spolupráce škol,
c)   podpora organizace společných vědeckých akcí,
d)   uspokojování potřeb ukrajinské národnostní menšiny v České republice a české národnostní menšiny na Ukrajině v oblasti vzdělávání.

Článek 2

Smluvní strany si na vyžádání budou vyměňovat informace a materiály, seznamující s dějinami, zeměpisem a kulturou států smluvních stran.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vysokoškolských institucí uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat každoroční výměny 2 odborníků v oblasti školství na celkovou dobu 10 dnů k výměně zkušeností a zhodnocení výsledků spolupráce.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat každoroční výměny studentů akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami ke dvouměsíčním až devítiměsíčním studijním pobytům v celkové délce 27 měsíců ročně.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat každoroční výměny akademických pracovníků ke studijním, výzkumným nebo přednáškovým pobytům na celkovou dobu 4 týdnů ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřekročí 1 týden.

Článek 7

Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení spolupráce v oblasti výuky jazyka a kultury státu druhé smluvní strany. Tato spolupráce se bude uskutečňovat především formou výměny učitelů pro výuku českého jazyka a literatury na vysokých školách na Ukrajině a ukrajinského jazyka a literatury na vysokých školách v České republice.

Článek 8

Smluvní strany si vzájemně poskytnou každoročně 8 míst na Letní škole slovanských studií pořádané veřejnými vysokými školami v České republice a letních kursech ukrajinského jazyka a literatury organizovaných vysokými školami na Ukrajině.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat různé formy spolupráce v oblasti školství a vědy a účast vědeckých a pedagogických pracovníků na mezinárodních kongresech, seminářích, sympoziích a konferencích konaných ve státu druhé smluvní strany.

Článek 10

V zájmu uspokojování potřeb české národnostní menšiny na Ukrajině a ukrajinské národnostní menšiny v České republice smluvní strany budou v souladu s vnitrostátními právními předpisy podporovat výuku mateřského jazyka, dějepisu a zeměpisu u krajanské komunity ve státu druhé smluvní strany.

Článek 11

Toto Ujednání nevylučuje spolupráci v dalších oblastech společného zájmu, na níž se smluvní strany písemně dohodnou.

Všeobecná a finanční ustanovení

Článek 12

S cílem zajistit přijetí odborníků podle článků 4 a 6 tohoto Ujednání vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň 45 dnů před navrhovaným datem uskutečnění pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetímnejméně 30 dnů před datem dohodnutým pro zahájení pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu 14 dnů před zahájením pobytu.

Článek 13

1. Seznam kandidátů nominovaných ke studijním pobytům podle článků 5 a 8 tohoto Ujednání spolu s příslušnou dokumentací předloží vysílající smluvní strana nejpozději do 31. 3. každého roku. Dokumentace kandidátů ke studijním pobytům podle článku 5 tohoto Ujednání obsahuje kopii dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání studenta s překladem do jazyka státu přijímající smluvní strany, potvrzení o průběhu studia na vysoké škole státu vysílající smluvní strany s překladem do jazyka státu přijímající smluvní strany, doporučující dopis a studijní plán, osvědčení o zdravotním stavu, v případě studentů doktorského studijního programu kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání s překladem do jazyka státu přijímající smluvní strany.

2. Přijímající smluvní strana sdělí své stanovisko k přijetí kandidátů nejpozději do 30. 6. každého roku. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum nástupu stipendistů 2 týdny předem.

3. Podmínkou přijetí k studijnímu pobytu je znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 14

Osobám přijatým na základě článku 4 tohoto Ujednání vysílající smluvní strana poskytne stravné a kapesné podle platných právních a finančních předpisů svého státu a uhradí ubytování ve státě přijímající smluvní strany.

Článek 15

Osobám přijatým na základě článku 6 tohoto Ujednání

a)   přijímající smluvní strana poskytne zdarma ubytování hotelového typu,
b)   vysílající smluvní strana poskytne stravné a kapesné podle platných právních a finančních předpisů svého státu.

Článek 16

Osobám přijatým na základě článku 5 přijímající smluvní strana poskytne:

a)   bezplatné studium,
b)   ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají studenti-občané státu přijímající smluvní strany.

Vysílající smluvní strana poskytne stipendium podle právních předpisů svého státu.

Článek 17

Přijímající smluvní strana uhradí účastníkům jazykových kursů přijatým na základě článku 8 tohoto Ujednání kursovné, exkurze, ubytování, stravování a poskytne kapesné podle právních předpisů svého státu.

Článek 18

1. Činnost učitelů přijímaných na základě článku 7 tohoto Ujednání podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany, obzvláště předpisům o pracovněprávních vztazích, zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění.

2. Rovněž odměňování učitelů bude podléhat platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

3. Přijímající smluvní strana zajistí učitelům přijatým na základě článku 7 tohoto Ujednání ubytování ve vybaveném bytě nebo v domě hotelového typu.

4. Nominace nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude druhé smluvní straně oznámena písemně diplomatickou cestou nejpozději do 30. dubna kalendářního roku.

Článek 19

Vysílající smluvní strana zabezpečí osobám vyslaným v souladu s tímto Ujednáním dopravu do místa realizace pobytu a zpět.

Článek 20

Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. 12. 2006. Jeho platnost bude automaticky prodloužena o jeden rok do 31. 12. 2007, pokud jedna ze smluvních stran písemně neoznámí svůj nesouhlas s tímto prodloužením nejpozději do 30. 6. 2006.

Dáno v Praze dne 15. 12. 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky:

JUDr. Petra Buzková v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Za Ministerstvo školství a vědy
Ukrajiny:

Vasyl Hryhorovyč Kremeň v. r.
ministr školství

E-shop

Nový občanský zákoník - rodinné právo

Nový občanský zákoník - rodinné právo

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Jitka Ivičičová, JUDr. Ivana Syrůčková, JUDr. Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část

Praktikum civilního procesu, 2. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Pavla Sýkorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého práva vtěleno do nového občanského zákoníku. Autorka podrobně vysvětluje koncepční změny, ke kterým došlo, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Většinu problematických ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.