Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


15

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2003 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy na léta 2003 - 2006.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 20 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNÍ
mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy na léta 2003 - 2006

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny (dále jen "smluvní strany"), vedeny zájmem o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy založenou na principech rovnoprávnosti a vzájemné úcty, s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných přátelských vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

V souladu s platnými zákony svých států a normami mezinárodního práva se smluvní strany zaměří na spolupráci v těchto oborech činnosti:

a)   výměna informací v oblasti vzdělávacích systémů a plánů jejich rozvoje,
b)   podpora rozvoje přímé spolupráce škol,
c)   podpora organizace společných vědeckých akcí,
d)   uspokojování potřeb ukrajinské národnostní menšiny v České republice a české národnostní menšiny na Ukrajině v oblasti vzdělávání.

Článek 2

Smluvní strany si na vyžádání budou vyměňovat informace a materiály, seznamující s dějinami, zeměpisem a kulturou států smluvních stran.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vysokoškolských institucí uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat každoroční výměny 2 odborníků v oblasti školství na celkovou dobu 10 dnů k výměně zkušeností a zhodnocení výsledků spolupráce.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat každoroční výměny studentů akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami ke dvouměsíčním až devítiměsíčním studijním pobytům v celkové délce 27 měsíců ročně.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat každoroční výměny akademických pracovníků ke studijním, výzkumným nebo přednáškovým pobytům na celkovou dobu 4 týdnů ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřekročí 1 týden.

Článek 7

Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení spolupráce v oblasti výuky jazyka a kultury státu druhé smluvní strany. Tato spolupráce se bude uskutečňovat především formou výměny učitelů pro výuku českého jazyka a literatury na vysokých školách na Ukrajině a ukrajinského jazyka a literatury na vysokých školách v České republice.

Článek 8

Smluvní strany si vzájemně poskytnou každoročně 8 míst na Letní škole slovanských studií pořádané veřejnými vysokými školami v České republice a letních kursech ukrajinského jazyka a literatury organizovaných vysokými školami na Ukrajině.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat různé formy spolupráce v oblasti školství a vědy a účast vědeckých a pedagogických pracovníků na mezinárodních kongresech, seminářích, sympoziích a konferencích konaných ve státu druhé smluvní strany.

Článek 10

V zájmu uspokojování potřeb české národnostní menšiny na Ukrajině a ukrajinské národnostní menšiny v České republice smluvní strany budou v souladu s vnitrostátními právními předpisy podporovat výuku mateřského jazyka, dějepisu a zeměpisu u krajanské komunity ve státu druhé smluvní strany.

Článek 11

Toto Ujednání nevylučuje spolupráci v dalších oblastech společného zájmu, na níž se smluvní strany písemně dohodnou.

Všeobecná a finanční ustanovení

Článek 12

S cílem zajistit přijetí odborníků podle článků 4 a 6 tohoto Ujednání vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň 45 dnů před navrhovaným datem uskutečnění pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetímnejméně 30 dnů před datem dohodnutým pro zahájení pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu 14 dnů před zahájením pobytu.

Článek 13

1. Seznam kandidátů nominovaných ke studijním pobytům podle článků 5 a 8 tohoto Ujednání spolu s příslušnou dokumentací předloží vysílající smluvní strana nejpozději do 31. 3. každého roku. Dokumentace kandidátů ke studijním pobytům podle článku 5 tohoto Ujednání obsahuje kopii dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání studenta s překladem do jazyka státu přijímající smluvní strany, potvrzení o průběhu studia na vysoké škole státu vysílající smluvní strany s překladem do jazyka státu přijímající smluvní strany, doporučující dopis a studijní plán, osvědčení o zdravotním stavu, v případě studentů doktorského studijního programu kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání s překladem do jazyka státu přijímající smluvní strany.

2. Přijímající smluvní strana sdělí své stanovisko k přijetí kandidátů nejpozději do 30. 6. každého roku. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum nástupu stipendistů 2 týdny předem.

3. Podmínkou přijetí k studijnímu pobytu je znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 14

Osobám přijatým na základě článku 4 tohoto Ujednání vysílající smluvní strana poskytne stravné a kapesné podle platných právních a finančních předpisů svého státu a uhradí ubytování ve státě přijímající smluvní strany.

Článek 15

Osobám přijatým na základě článku 6 tohoto Ujednání

a)   přijímající smluvní strana poskytne zdarma ubytování hotelového typu,
b)   vysílající smluvní strana poskytne stravné a kapesné podle platných právních a finančních předpisů svého státu.

Článek 16

Osobám přijatým na základě článku 5 přijímající smluvní strana poskytne:

a)   bezplatné studium,
b)   ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají studenti-občané státu přijímající smluvní strany.

Vysílající smluvní strana poskytne stipendium podle právních předpisů svého státu.

Článek 17

Přijímající smluvní strana uhradí účastníkům jazykových kursů přijatým na základě článku 8 tohoto Ujednání kursovné, exkurze, ubytování, stravování a poskytne kapesné podle právních předpisů svého státu.

Článek 18

1. Činnost učitelů přijímaných na základě článku 7 tohoto Ujednání podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany, obzvláště předpisům o pracovněprávních vztazích, zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění.

2. Rovněž odměňování učitelů bude podléhat platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

3. Přijímající smluvní strana zajistí učitelům přijatým na základě článku 7 tohoto Ujednání ubytování ve vybaveném bytě nebo v domě hotelového typu.

4. Nominace nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude druhé smluvní straně oznámena písemně diplomatickou cestou nejpozději do 30. dubna kalendářního roku.

Článek 19

Vysílající smluvní strana zabezpečí osobám vyslaným v souladu s tímto Ujednáním dopravu do místa realizace pobytu a zpět.

Článek 20

Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. 12. 2006. Jeho platnost bude automaticky prodloužena o jeden rok do 31. 12. 2007, pokud jedna ze smluvních stran písemně neoznámí svůj nesouhlas s tímto prodloužením nejpozději do 30. 6. 2006.

Dáno v Praze dne 15. 12. 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky:

JUDr. Petra Buzková v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Za Ministerstvo školství a vědy
Ukrajiny:

Vasyl Hryhorovyč Kremeň v. r.
ministr školství

E-shop

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

17. aktualizované vydání Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

- Komentář reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 2012. - Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona. - Titul zpracovává rostoucí ...

Cena: 2 010 KčKOUPIT

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Chalupa, Reitermann, Grinc - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V) a na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.